HKAKČR o aplikácií európskeho doménového práva pri .cz

Rozhodca HKAKČR, JUDr. Polčák vydal v júni 2011 veľmi zaujímavé rozhodnutie, v ktorom zastáva nasledovny názor.

22 Jednou ze základních interpretačních metod soukromého práva je logická metoda za užití
argumentu per analogiam. Není-li tedy v soukromém právu pro posouzení sporu k dispozici typická
zákonná úprava, lze užít úpravu, která se příslušnému skutkovému stavu co do svých subsumpčních
podmínek nejvíce blíží.
23 V předmětném případě jde o skutkový stav, na který může dopadat především čl. 21(1) Nařízení
Komise (ES) č. 874/2004. Skutková podstata tohoto ustanovení se týká skutkových stavů, kdy je
předmětné doménové jméno „totožné se jménem nebo zavádějícím způsobem podobné jménu, pro
které existuje takové právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství
(…) a pokud toto jméno domény jeho držitel zaregistroval, aniž by měl na toto jméno právo nebo
oprávněný zájem, nebo bylo zaregistrováno nebo užíváno nikoli v dobré víře.“ Smyslem této skutkové
podstaty je postihnout specifický skutkový stav, kdy dochází ke kolizi subjektivních práv k různým
označením a technické nátury doménových jmen, tj. zejména technicky dané exkluzivity registrace.
Tato specifika přitom současná obecná ochrana práv k registrovaným či neregistrovaným označením
respektive ochrana před nekalosoutěžním jednáním nijak konkrétně neřeší, čímž dochází k pravé
mezeře v právu.
24 Je tedy třeba posoudit, do jaké míry je skutkový stav v předmětném případě obdobný
subsumpčním podmínkám čl. 21(1) Nařízení Komise (ES) č. 874/2004. Jediný podstatný rozdíl mezi
skutkovým stavem v předmětném případě a skutkovou podstatou čl. 21(1) Nařízení Komise (ES) č.
874/2004 lze vidět v doméně první úrovně, pod níž je předmětné doménové jméno registrováno. Čl. 1
Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 totiž omezuje věcnou působnost cit. nařízení na „domény nejvyšší
úrovně .eu“.
25 Ostatní aspekty skutkového stavu předmětného případu jsou se skutkovou podstatou čl. 21(1)
Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 identické. Dokonce i fórum k projednání sporu, tj. zdejší rozhodčí
soud, je v tomto případě u doménových sporů z doménových jmen .EU a .CZ zcela identické.

http://domeny.soud.cz/html/cz/adr/decisions/00060.pdf