Posudzovanie právomoci slovenského súdu v prípade dištančného e-deliktu

Súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka: 15C/24/2012
Dátum vydania rozhodnutia: 28.02.2012
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Otília Belavá

Uznesenie Okresný súd Bratislava I. v právnej veci navrhovateľa: Z.. A. D., H.. XX.XX.XXXX, C. E. X, Bratislava, zastúpený spoločnosťou Škubla & Partneri s.r.o., sídlo Digital Park II. Einsteinova 25, Bratislava, IČO: 36 861 154, proti odporcom: v 1. rade Facebook, Inc., sídlo 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty americké, v 2. rade Google Inc., sídlo 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené štáty americké, v 3. rade Wikidot Inc. S.A. Oddzial w Polsce, sédlo ul. Lazienna 13/2, 87-100 Toruň, Poľsko, o nariadenie predbežného opatrenia, takto rozhodol:
Súd konanie o nariadenie predbežného opatrenia voči odporcom v 1. a 2. rade z astavuje.
Súd návrh o nariadenie predbežného opatrenia voči odporcovi v 3. rade z a m i e t a .

Súd návrh na spojenie vecí z a m i e t a .

Navrhovateľ je p o v i n n ý zaplatiť súdny poplatok 198,-EUR na účet tunajšieho súdu do troch dní od právoplatnosti tohto uznesenia.

Celé rozhodnutie doplníme čoskoro (zatiaľ je dostupné tu).