Mojsejovej súd zakázal premenovať svoju stranu na Novú väčšinu

Nečakal by som, že tu niekedy na blogu budem reportovať práve o tejto pani, ale cesty ochranných známok sú nevyspytateľné. Podľa SME.sk, sudkyňa Okresný súd Košice I Zuzana Čiskovská, zakázala predbežným opatrením strane Nory Mojsejovej používať názov Nová väčšina. Súd podľa SITA v predbežnom opatrení konštatuje, že

Strana slobodné slovo – Nory Mojsejovej (SSS-NMN) je povinná zdržať sa používania akéhokoľvek gramatického tvaru spojenia Nová väčšina ako svojho názvu alebo súčasti svojho názvu. Tiež sa musí zdržať akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zmene jeho názvu s použitím gramatického tvaru spojenia Nová väčšina a nesmie sa obrátiť ani na iné štátne orgány vo veci registrácie zmeny názvu s použitím gramatického tvaru spojenia Nová väčšina, a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

Navrhovateľom vo veci je občianske združenie Sen pre Slovensko. Podľa SME.sk:

“Sen pre Slovensko požiadal ešte 31. augusta Úrad priemyselného vlastníctva o registráciu ochrannej známky pre názov Nová väčšina. Preto ohlásené používanie rovnakého názvu Stranou slobodné slovo – Nory Mojsejovej považuje za porušenie svojich práv,” povedal podpredseda NOVA Gábor Grendel.

Rozhodnutie, ktoré ešte nie je na rozhodnutia.sk, je zaujímavé hneď z dvoch hľadísk. Faktu, že politické strana si uplatňuje práva za známky voči tretej osobe, ktorá ju chce používať ako názov pre politickú stranu (t.j. striktne nie na tovary a služby v obchodnom styku). A tiež tým, že prihlasované známky “Nová väčšina NOVA” ( 5675-2012), “nová nova väčšina” (5591-2012) sú ešte len v konaní. Zo strany prihlasovateľa Sen pre Slovensko, o.z. tak išlo o uplatňovanie práv z ešte neudelenej ochrannej známky. Podľa nášho § 33 ZoOchrZ totiž platí, že:

(1) Ak sú splnené podmienky na zápis označenia do registra a konanie o prihláške nebolo zastavené, v lehote podľa § 30 neboli podané námietky alebo ak sa konanie o námietkach skončilo právoplatným rozhodnutím úradu o zastavení konania alebo zamietnutí námietok, úrad označenie zapíše do registra.

(2) Účinky zápisu ochrannej známky do registra nastávajú dňom zápisu označenia do registra. Týmto dňom sa prihlasovateľ stáva majiteľom ochrannej známky; majiteľovi vydá úrad osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra.

(3) Zápis ochrannej známky do registra oznámi úrad vo vestníku.

Prihlasovateľ známky teda nie je jej majiteľom pokiaľ na základe jeho prihlášky nie je označenie zapísané do registra. Zákon pritom poskytuje ochranu len majiteľom (§ 8 ods. 1) a nepozná osobitnú ochranu pre prihlasovateľa (porovnaj napr. § 15 ods. 2 PatZ). Účinky zápisu pritom nemajú ex tunc účinky. Nehovorím, že takéto rozhodnutie je nevyhnutne nesprávne, len ma zaujíma ako sa s týmto súd popasoval v odôvodnení.

Inak prihlasované tovary a služby sú z kategórie 35, 41, 42, t.j. (zvýraznené zaujímavé):

35 – Reklama, reklamné služby, reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, písanie a uverejňovanie reklamných textov, príprava inzertných stĺpcov, rozširovanie vzoriek tovarov, reklamné predmety, ich nákup, sprostredkovanie a zabezpečovanie, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, prenájom reklamných plôch, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, rozhlasová reklama a televízna reklama vrátane jej produkcie, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, podpora predaja, public relations, merchandising, marketingové štúdie, organizovanie obchodných akcií na propagačné účely, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné informácie a rady spotrebiteľom, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, lepenie plagátov, predvádzanie tovaru, plánovanie, nákup a sprostredkovanie priestoru pre reklamu, vydavateľská činnosť v oblasti reklamných tlačovín, služby v oblasti média a press relations, prieskum a konzultačné služby týkajúce sa obchodu, reklamy a marketingu, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodné odhady, zbieranie, zhromažd’ovanie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači, spracovanie textov, vyhľadávanie sponzorov, služby outsourcingu, štatistické kompilácie.

41 – Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a kníh, vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), písanie, formátovanie a vydávanie textov, fotografovanie, fotografická reportáž, plánovanie, organizovanie a vedenie seminárov, konferencií, kongresov, sympózií, koncertov, predstavení, živých vystúpení, večierkov, plesov, lotérií, dielní na výučbu, kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, školení, vedomostných alebo zábavných súťaží, informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia a zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, praktický výcvik, výchovno-zábavné klubové služby, obveselenie, organizovanie športových súťaží, vedomostných alebo zábavných súťaží, súťaží krásy, diskotéky, divadelné predstavenia, zábavné parky, cirkusy, služby v oblasti estrád, pedagogické informácie, poradenstvo v oblasti vzdelávania, vyučovanie, vzdelávanie, informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia, zábavy, poskytovanie elektronických publikácií on-line, poskytovanie počítačových hier (on line, z počítačových sietí), prevádzkovanie karaoke, športové podujatia, športoviská, rezervácia a predaj vstupeniek, zábava, pobavenie, nočné kluby, služby orchestrov, umelecké módne agentúry.

42 – Grafické dizajnérstvo, vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov, expertné služby v oblasti politického manažmentu, spoločenské, politické alebo politologické analýzy a predpovede, činnosť politických strán.

Politické strany a ochranné známky tu už boli aj predtým.