Nová emisia euro bankoviek a možnosti vyhotovenia ich reprodukcií.

V závere minulého roka oznámila Európska centrálna banka svoj úmysel emitovať novú sériu euro bankoviek, ktorých zdokonalené ochranné prvky by mali ešte vo vyššej miere zabrániť vyhotoveniam neoprávnených reprodukcií. Prvá z rady euro bankoviek v nominálnej hodnote 5 eur, na vydanie  ktorej sa môžeme tešiť už za pár dní,  by mala byť v celej eurozóne zavedená začiatkom mája 2013.

Novú sériu euro bankoviek bude charakterizovať vyobrazenie postavy z gréckej mytológie – portrét mladej ženy, Európy.  Doposiaľ výtvarné návrhy na euro bankovkách nezobrazovali nijaký portrét, naproti tomu, mnohé iné bankovky (vrátane slovenských či českých bankoviek), sú  príznačné práve vyobrazením portrétov rôznych slávnych osobností  charakteristických pre krajinu, na zákonnej mene ktorej sú vyobrazené. Pre euro bankovky, ktorých motívom sú slohy rôznych epoch kultúrnych dejín Európy,  sú typické  výtvarné  návrhy zobrazujúcimi okná a mosty, čo predstavuje vzájomnú spoluprácu a spojenie európskych štátov.

Možnosti vyhotovenia reprodukcií euro bankoviek sú limitované pravidlami stanovenými v právnych predpisoch. V súvislosti s reprodukciou euro bankoviek sú takými právnymi predpismi napríklad Zákon 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska,  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/4 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu, Usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/5 (2003/203/ES) z 20. marca 2005 o uplatnení proti neoprávneným reprodukciám euro bankoviek a o výmene a stiahnutí euro bankoviek  a iné. Vo všeobecnosti, za nezákonné sa považujú také reprodukcie euro bankoviek, ktoré by si široká verejnosť mohla pomýliť s pravými euro bankovkami. Zmyslom vyššie uvedených dokumentov je stanoviť  pravidlá reprodukcie bankoviek tak, aby sa v čo najširšej miere takejto možnej zámene zabránilo.

Pravidlá týkajúce sa  technickej stránky vyhotovenia reprodukcií euro bankoviek sú v rôznych dokumentoch a právnych predpisoch stanovené dostatočne podrobne. So základným postupom vyhotovenia reprodukcií euro bankoviek,  ako aj  s postupom v boji proti falšovaniu, je možné oboznámiť sa aj na stránke Európskej centrálnej banky, kde je rovnako možnosť (po splnení stanovených podmienok) získať prístup k vysoko kvalitným obrazovým predlohám euro bankoviek.   Vo vzťahu k autorskému právu sú však informácie týkajúce sa možnosti vyhotovenia rozmnoženín bankoviek  menej podrobné.  Napríklad Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/4 sa obmedzuje len na informácie v uvedené bode (3) Rozhodnutia kde uvádza, že “ECB ako nástupca EMI vlastní autorské práva na výtvarné návrhy eurobankoviek, pôvodne vlastnené Európskym menovým inštitútom; ECB a Národné centrálne banky, konajúce v mene ECB, môžu uplatniť tieto autorské práva v súvislosti s reprodukciami, vydanými alebo uvedenými do obehu v rozpore s týmito autorskými právami, okrem iného napr. reprodukciami, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť postavenie euro bankoviek.” Zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v súvislosti so zhotovovaním a používaním reprodukcií euro bankoviek a euro mincí uvádza, že “…reprodukcie euro bankoviek a euro mincí sa nesmú zhotoviť ani používať bez splnenia pravidiel o ochrane autorských práv a bez splnenia podmienok na zhotovovanie a používanie reprodukcií euro bankoviek a euro mincí alebo ich časti podľa osobitných predpisov.”

Na stránke Európskej centrálnej banky je dostupná  informácia, že “ použitie reprodukcií v reklamných materiáloch alebo ilustráciách si nevyžaduje predchádzajúci súhlas ECB, pokiaľ sa nedajú zameniť za pravé bankovky“. Toto tvrdenie však, v súvislosti s vyššie uvedenými podmienkami stanovenými v právnych predpisoch, nie je úplne jednoznačné.

Zostáva len dúfať, že nová séria euro bankoviek a jej zdokonalené ochranné prvky, budú dostatočne poskytovať ochranu pred falšovaním a vyhotovením neoprávnených kópií a rovnako, že nie len v súvislosti s novou sériou euro bankoviek vnesie Európska centrálna banka viac svetla aj do problematiky vyhotovovania reprodukcií euro bankoviek v súvislosti s autorským právom k výtvarným návrhom, ktoré sú na nich vyobrazené.