Diplomová práca: Pojmové znaky autorského diela a SDEÚ

Jedna z našich usilovných dobrovoľníčok – Petra Nožičková – nedávno obhájila na PrF Trnavskej Univerzity svoju diplomovú prácu na tému “Pojmové znaky autorského diela v kontexte aktuálnych rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie”. A hoci jej práca skončila na výbornú, Petra nie je so sebou úplne spokojná (úprimne kto bol pri predkladaní svojej diplomovej práce?). Osobne si ale myslím, že Petra sa s témou vzhľadom na dostupné zdroje popasovala úspešne a určite ju môžem odporučiť k prečítaniu. Podľa mňa je dôležité, že sa pozornosť študentských prác upriamuje aj na tieto otázky, pretože mám pocit (hladiac aj na jej zoznam použitej literatúry), že tento ďalekosiahli posun je doposiaľ len málo reflektovaný v odbornej literatúre.

Diplomová práca sa venuje pojmovým znakom autorského diela v aktuálnej judikatúre Súdneho dvora Európskej únie, ktorý svojím aktívnym prístupom podstatným spôsobom mení zaužívané definície autorských diel. V prvej časti práce je zhrnutá medzinárodná, európska i národná legislatíva z oblasti práva duševného vlastníctva, ktorá sa zaoberá buď pojmovými znakmi autorského diela alebo autorským právom ako takým. V rámci rozboru medzinárodnej úpravy je pozornosť venovaná osobitne každej medzinárodnej zmluve, pri európskej legislatíve sú osobitne riešené jednotlivé smernice upravujúce autorské diela a následne pri národnej legislatíve je osobitná pozornosť venovaná najmä generálnej klauzule a pozitívnemu a negatívnemu vymedzeniu autorských diel. V druhej časti práce sú jednotlivé pojmové znaky podrobne analyzované jednak v rámci legislatívnej úpravy, pričom sú porovnávané z pohľadu medzinárodnej a európskej voči úprave národnej, a jednak v kľúčových rozhodnutiach Súdneho dvora Európskej únie, v ktorých sa k danému konkrétnemu znaku vyjadril.

Pre záujemcov je práca dostupná k stiahnutiu tu.

(Petra Nožičková, Pojmové znaky autorského diela v kontexte aktuálnych rozhodnutí Súdneho dvora Európskej únie, diplomová práca, Ústav práva duševného vlastníctva právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, vedúca práce: JUDr. Zuzana Adamová, PhD., Trnava 2013, 54 strán.)