Prešla novela AutZ

Keďže parlament podľa informácií HN včera prelomil čiatočné veto prezidenta k novele autorského zákona, zákon nadobudne účinnosť v pôvodnej podobe v akej prešiel tretím čítaním slovenským Parlamentom. A to je dobrá aj zlá správa.

Tá dobrá je, že po slobodné licencie budú mať na Slovensku konečne poriadny právny rámec. Hoci doteraz tieto licencie neboli vždy neplatné, alebo úplne neúčinné a to aj napriek právnej úprave [1], táto novela bola už len otázkou času. Jej neprijatie dokonca mohlo porušovať smernicu o elektronickom obchode (čl. 9 ods. 1). Okrem toho novela prináša aj ďalšie pozitívne zmeny.

Zlou správou je však na návrh Výboru pre kultúru vložené ustanovenie o možnosti žiadať dvojnásobok licenčnej odmeny pri akomkoľvek porušení autorského práva:

„28. V § 56 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie: „g) vydania bezdôvodného obohatenia vo výške dvojnásobku odmeny, ktorá je obvyklá za získanie licencie pri obdobných zmluvných podmienkach v čase neoprávneného zásahu do tohto práva.“.“.

V prvom rade preto, že prenáša ťažisko z zodpovednosti za škodu na bezdôvodné obohatenie, pričom vytesňuje zodpovednosť za škodu z aplikácie. V druhom rade preto, že so sebou prináša radu problémov použitím iného mechanizmu ako napríklad spoločná zodpovednosť za bezdôvodné obohatenie (viď share-rapid.cz), a v neposlednom rade preto, že stíha aj nezavinené porušenie autorského práva dvojnásobkom.

Nehovorím, že dvojnásobná kompenzácia ako taká nemá žiadne miesto v právnom poriadku (pozri rozsiahle dielo prof. Dreiera: Kompensation und Prävention), ale že takýto mechanizmus nie je vhodný. A áno ide o mechanizmus prebraný bez kritického zamyslenia z ČR. Ustanovenie § 56 ods. 1 písm. g) tak bude špeciálnym ustanovení k § 458a ObčZ.

Najvtipnejšie na celej novele je, že verejnosti bola predaná ako novela o novinách, pričom v tomto smere sa nič nezmenilo. Všetko je po starom. Noviny boli a sú chránené ako autorské dielo naďalej. Na pobavenie preto citujem z agentúrnej správy:

Novela posilňuje autorskú ochranu tvorcov novín. Ak je v novinách aspoň jeden príspevok, na ktorý sa vzťahuje ochrana autorského diela, celé noviny sa budú považovať za súborné dielo podobne, ako je tomu dnes v prípade časopisov. Agentúry, ktoré monitorujú novinové správy a ďalej ich predávajú, preto budú od termínu účinnosti novely potrebovať na takúto činnosť súhlas vydavateľa novín. Keď ho získajú, budú môcť na trhu umiestňovať svoje produkty rovnako ako doteraz.

[1] Pozri Husovec, M. Verejný záujem v autorskom práve. Výnimky a obmedzenia, reštriktívne? In Právny obzor č. 5/2013 . Dostupné tu.