Môže byť obchádzanie technickej ochrany hernej konzoly legálne?

Januárové rozhodnutie SDEÚ vo veci C‑355/12 Nintendo proti PC Box sa zaoberá technickými opatreniami používanými výrobcami herných konzol za účelom prehrávania len „autorizovaných“ hier.

Spoločnosť Nintendo vyrába dva druhy herných konzol, DS a Wii. Aby zariadenia umožnili hranie len „autorizovaných“ hier, Nintendo do konzol buduje systém na rozpoznanie originality hry. Konzola prehrá len hru pochádzajúcu buď priamo od Nintenda, alebo od iného výrobcu, ktorý s Nintendom uzavrel zmluvu, na základe ktorej jeho nosič hry tiež obsahuje kód nutný na jej prehranie. Takto nie je možné na konzole spustiť ani hry originálne, ak pochádzajú od výrobcov, ktorý nemajú zmluvu s Nintendom, a nosič ich hry preto nemá príslušný kód potrebný na identifikáciu konzolou.

Žalovaná spoločnosť PC Box vyrába zariadenia (modchip, game copiers), ktoré po pripojení ku konzole obídu jej ochranný systém a umožnia hranie „neautorizovaných“ hier. Umožnia aj prehrávanie MP3 súborov, videí a „podomácky“ vyrobeného softvéru, čím podľa slov PC Box: „rozširujú využitie týchto konzol.“ PC Box spochybnila použité technické prostriedky umiestnené na konzole aj na nosiči hry, ktoré vytvárajú uzavretý systém a znemožňujú používanie nezávislého legálneho softvéru. Otázkou je, či sa tu uplatňuje článok 6 Smernice 2001/29 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv, alebo videohra spadá pod liberálnejšiu smernicu 2009/24 o právnej ochrane počítačových programov. Podľa súdu by právna ochrana videohry nemala nasledovať len ochranu poskytnutú počítačovým programom, pretože: „videohra je tvorená nielen počítačovým programom, ale aj grafickými a zvukovými prvkami, ktoré sú síce kódované v programovacom jazyku, ale majú vlastnú tvorivú hodnotu. Pokiaľ sa časti videohry (grafické a zvukové prvky) podieľajú na pôvodnosti diela, sú chránené spoločne s celým dielom  autorským právom podľa smernice 2001/29.“ Názor môže predznamenať výsledok prípadu C-458/13 Grund a i, ktorý sa tiež zaoberá legalitou modchipov. BGH položil otázku týkajúcu sa vzťahu InfoSoc smernice a softvérovej smernice pri aplikovaní na videohru. Argumentácia v Nintendo proti PC Box zvýrazňuje rozdiel medzi počítačovými programami a videohrami, čo treba vnímať aj v súvislosti s rozhodnutím Usedsoft.

Nositeľ autorských práv môže s cieľom predísť alebo obmedziť konanie, ktoré mu je na ujmu, (t. j. hranie neautorizovaných kópií hier) vybaviť diela účinnými technickými opatreniami. Článok 6 členským štátom ukladá povinnosť poskytnúť primeranú právnu ochranu proti obchádzaniu účinných technických opatrení. Tie sú definované ako „akákoľvek technológia, zariadenie alebo súčiastka, ktorá je pri bežnom spôsobe použitia určená na to, aby predchádzala konaniu, ktoré nie je povolené nositeľom autorského práv.“ Podľa súdu pod tento pojem spadá aj systém kontroly originality, ktorý zaviedol Nintendo a ktorý sa sčasti nachádza v konzole a sčasti na nosiči obsahujúcom konkrétnu hru.

Ochrana pred obchádzaním technických opatrení nie je absolútna. Zavádzanie technických opatrení nositeľmi autorských práv musí rešpektovať zásadu proporcionality a nesmie zakazovať také zariadenia alebo činnosti, ktoré majú aj iné komerčné použitie, než je obchádzanie technickej ochrany diel. Nesmú ísť nad rámec toho, čo je na účel ochrany diel nevyhnutné, pretože právna ochrana pred obchádzaním technických prostriedkov nemá vytvárať nové práva než tie, ktoré už v autorskom práve obsiahnuté sú. Inými slovami, mohol Nintendo chrániť svoje vlastné a licencované hry bez toho, aby zabránil prehrávaniu domácky vyrobeného softvéru na svojich konzolách?

SDEÚ talianskemu súdu odkázal, aby zistil, či spoločnosť Nintendo mohla zaviesť „proporčnejšie“ technické opatrenia. Ďalej musí národný súd preskúmať, ako často sa zariadenia PC Box v skutočnosti používajú na činnosti porušujúce autorské právo a ako často sú využívané za účelom, ktorý autorské právo neporušuje. Bude zaujímavé, ako sa PC Box bude snažiť dokázať legitímne spôsoby využitia modchipov.

Rozhodnutie naznačuje, že obchádzanie technických prostriedkov môže byť za určitých okolností v poriadku. Napr. za účelom skúšania vlastného doma napísaného softvéru so zámerom „využiť naplno možnosti konzoly“, t. j. na účely, ktoré výrobca konzoly nepredpokladal.

Ak sa preukáže, že modchipy sa používajú primárne na porušovanie autorského práva, bude to znamenať, že technické prostriedky zavedené Nintendom sú proporcionálne a prislúcha im právna ochrana proti ich obchádzaniu.