Nový český občiansky zákonník a aktívna vecná legitimácia nadobúdateľa licencí

Dňa 1.1.2014 nadobudol v susednej Českej republike účinnosť Nový občiansky zákonník (“NOZ“). Okrem noviniek, ktoré tento právny predpis vniesol do občianskeho práva, upravil NOZ aj niektoré právne vzťahy v oblasti duševného vlastníctva. Len na okraj je možné spomenúť, že jedným z cieľov NOZ  (v oblasti práva duševného vlastníctva) bolo zjednotenie  základnej právnej úpravy licencií pre predmety duševného vlastníctva a  ich úprava v jednom právnom predpise. Tomu nasvedčuje aj rozdelenie ustanovení NOZ upravujúcich licencie na (i) všeobecné ustanovenia a (ii) špeciálne ustanovenia (upravujúce vzťahy týkajúce sa autorského práva, resp. práva databáz). A práve vo všeobecných ustanoveniach NOZ je v § 2369 “novo” upravená vecná legitimácie nadobúdateľa licencií. (už doterajšia právna úprava v ČAZ upravovala aktívnu vecnú legitimáciu nadobúdateľa výhradnej licencie  v ustanovení § 41).

NOZ § 2369

Dojde-li k ohrožení nebo porušení nabyvatelovy licence, zpraví o tom nabyvatel poskytovatele bez zbytečného odkladu, jakmile se o tom dozví. Poskytovatel poskytne nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho licence.

Podľa znenia ustanovenia § 2369 NOZ sa zdá, že aktívna vecná legitimácia prislúcha aj nadobúdateľovi licencií k predmetom priemyselného vlastníctva. Avšak tu je potrebné vziať do úvahy aj Zákon č.  221/2006 Sb. o vymáhaní práv z prumyslového vlastnictví, konkrétne (stále platné) ustanovenie § 2 ods. 2  tohto zákona, ktorý aktívnu vecnú legitimáciu nadobúdateľa licencie podmieňuje  (i) súhlasom poskytovateľa licencie resp. (ii) nečinnosťou poskytovateľa licencie.

(Za inšpiratívne myšlienky k nasledujúcim úvahám ďakujem aj JUDr. Pavlovi Koukalovi a JUDr. Matějovi Myškovi z Brnenskej Masarykovej univerzity).

Aktuálne platné znenie § 2 ods. 2 zákona o vymáhaní práv z průmyslového vlastnictví:

§ 2 ods. (2)

Nabyvatel licence může vymáhat práva jen se souhlasem vlastníka či majitele práva. Souhlas se nevyžaduje, jestliže ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva nezahájil vlastník či majitel práva řízení ve věci porušení či ohrožení práva sám.

Pri svojich úvahách vychádzam z predpokladu, že úmyslom zákonodarcu bolo zjednotiť podmienky udeľovania licencií pre diela chránené tak autorským právom, ako aj právom priemyselného vlastníctva (a  že zákonodarca  “plánoval” obdobne postupovať  aj vo vzťahu k aktívnej vecnej legitimácii nadobúdateľa licencií). Keďže je predmetné ustanovenie (§ 2369 NOZ) zaradené vo “všeobecnej” časti upravujúcej licencie pre všetky predmety duševného vlastníctva, ku ktorým sa viaže absolútne majetkové právo, táto skutočnosť by mohla potvrdzovať domnienku, že úmyslom zákonodarcu bolo zhodne upraviť podmienky aj v prípade aktívnej vecnej legitimácie nadobúdateľa licencií.

Domnievam sa, že ak platí  lex posterior generalis non derogat legi priori speciali  a ak platí, že zámerom zákonodarcu bolo zabezpečiť, aby aktívna vecná legitimácia prislúchala aj nadobúdateľovi licencií k predmetom priemyselného vlastníctva,  potom pravdepodobne existujú dve možné riešenia vzniknutej situácie:

1. Zákonodarca bude novelizovať zmienené ustanovenie § 2 ods. 2 zákona o vymáhaní práv z průmyslového vlastnictví.

2. Ustanovenie § 2 ods. 2 zákona o vymáhaní práv z průmyslového vlastnictví sa bude vykladať tak, aby bolo v súlade s ustanovením § 2369 NOZ (teda že poskytnutím súčinnosti poskytovateľa licencie sa bude rozumieť napríklad to, že udelí nadobúdateľovi súhlas, resp. nezačne konať vo veci on sám – tu je otázna zákonom stanovená jednomesačná lehota).

Okrem vyššie zmienených úvah je však možné, že mi v celej tejto problematike aktívnej vecnej legitimácie  uniká nejaký dôležitý “kamienok” a celá konštrukcia je myslená a postavená úplne inak.

Tak či onak, pre mňa bude veľmi zaujímavé sledovať, akým spôsobom sa právna prax v Čechách vysporiada s otázkou aktívnej vecnej legitimácie nadobúdateľa licencií a ktorou cestou sa nakoniec vyberie.