Označkované: domain names RSS Prepnúť vlákna komentárov | Klávesové skratky

 • Martin Husovec 5:57 am dňa March 24, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , , domain names,   

  Ústavný súd ČR odmietol sťažnosť globtour.cz 

  Ústavný súd ČR 6.3.2014 (III.ÚS 2912/12) odmietol ústavnú sťažnosť vo veci globtour.cz ako zjavne neopodstatnenú. Sťažovateľa argumentácia podľa ÚSČR totiž postrádala ústavnoprávnu intenzitu nutnú pre zrušenie rozhodnutia NSČR. Ústavný súd však potvrdil judikatúru ESĽP, keď označil doménu za majetok podľa článku 1 Dodatkového protokolu. Pre pripomenutie, NSČR odmietol v rozhodnutí globtour.cz nárok na prevod domény ako formu výkonu odstraňovacieho nároku. EISi podalo v konaní pre USČR odborné podanie priateľa súdu, v ktorom sme argumentovali, že prevod síce nie je formou výkonu odstraňovacieho nároku, ale je osobitným nárokom, ktorý možno analogicky kreovať. ÚSČR sa z vyššie uvedených dôvodov touto argumentáciou nezaoberal. Zdá sa tak, že česká doménová judikatúra zaznamenáva mnoho zmien v posledných dňoch, keď aj prednedávnom NSČR odmietol aj konštrukciu doménovej arbitráže.

  Nižšie pripájame rozhodnutie ÚSČR vo veci globtour.cz. Hlbší komentár nechám na najbližšie číslo Revue pre právo a technológie.

  Ústavní soud ČR rozhodl dne 6. března 2014 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti Globtour, spol. s r. o., se sídlem v Praze 4, Hanusova 24 zastoupené Mgr. Helenou Kohoutovou, advokátkou, AK se sídlem v Praze 8, Za Poříčskou branou 12, proti rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 4. 2012 č. j. 23 Cdo 3407/2010-310, rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 3. 2010 č. j. 3 Cmo 265/2009-282 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2009 č. j. 19 Cm 69/2008-216, za účasti Nejvyššího soudu České republiky, Vrchního soudu v Praze a Městského soudu v Praze, jako účastníků řízení, takto:

  Ústavní stížnost se odmítá.

  Odůvodnění:

  I.
  Návrhem doručeným dne 31. 7. 2012, doplněným dne 1. 8. a 3. 8. 2012, se Globtour, spol. s r. o., se sídlem v Praze 4 (dále jen “žalovaná” nebo “stěžovatelka”) domáhala, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedená rozhodnutí vydaná v řízení o ochranu obchodní firmy, práv k ochranným známkám a před nekalou soutěží, a to v rozsahu, kterým bylo pod výrokem II rozsudku Nejvyššího soudu České republiky (dále jen “dovolací soud”) ze dne 19. 4. 2012 č. j. 23 Cdo 3407/2010-310 odmítnuto dovolání žalované.

  II.
  Z ústavní stížnosti a napadených rozhodnutí vyplývají následující skutečnosti.

  Dne 30. 1. 2009 rozsudkem č. j. 19 Cm 69/2008-216 Městský soud v Praze (dále jen “nalézací soud”) mimo jiné žalované uložil povinnost zdržet se ve stanovené lhůtě užívání a nakládání s doménovým jménem Globtour.cz, vyjma jeho převodu na žalobce (výrok I), povinnost převést ve stanovené lhůtě doménové jméno Globtour.cz na žalobce (výrok II) a rozhodl o nákladech řízení mezi žalobcem a žalovanou (výrok IV).

  Dne 1. 3. 2010 rozsudkem č. j. 3 Cmo 265/2009-282 Vrchní soud v Praze (dále jen “odvolací soud”) k odvolání žalované proti výrokům I, II a IV rozsudek nalézacího soudu ze dne 30. 1. 2009 ve výrocích I a II potvrdil, a ve výroku IV o nákladech řízení změnil.

  Dne 19. 4. 2012 rozsudkem č. j. 23 Cdo 3407/2010-310 dovolací soud k dovolání žalované rozsudek odvolacího soudu ze dne 1. 3. 2010 v rozsahu, ve kterém odvolací soud potvrdil rozsudek nalézacího soudu ve výroku II a v rozsahu, ve kterém bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení včetně nákladů odvolacího řízení, rozsudek nalézacího soudu ve výrocích II a IV zrušil a věc vrátil v tomto rozsahu nalézacímu soudu k dalšímu řízení (výrok I); dovolání žalované v rozsahu, ve kterém směřovalo proti rozsudku odvolacího soudu ze dne 1. 3. 2010 v části, ve které odvolací soud potvrdil rozsudek nalézacího soudu ve výroku I, dovolací soud odmítl (výrok II).

  Právní moci tak nabyl především výše citovaný výrok I rozsudku nalézacího soudu ze dne 30. 1. 2009, ukládající žalované povinnost zdržet se ve stanovené lhůtě užívání a nakládání s doménovým jménem Globtour.cz, vyjma jeho převodu na žalobce, potvrzený rozsudkem odvolacího soudu ze dne 1. 3. 2010, ohledně něhož bylo dovolání odmítnuto výrokem II rozsudku dovolacího soudu ze dne 19. 4. 2012. V tomto rozsahu byla uvedená rozhodnutí napadena ústavní stížností.

  III.
  V ústavní stížnosti stěžovatelka podrobně zrekapitulovala dosavadní průběh řízení a tvrdila, že uložením povinnosti zdržet se užívání a nakládání s doménovým jménem, vyjma převodu na žalobce, bylo porušeno její právo vlastnit majetek zaručené článkem 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen “Listina”); poukázala na skutkové okolnosti její věci, z nichž prý plyne, že odvolací soud v napadeném rozsudku zaměnil právnické osoby.

  Stěžovatelka opakovala, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno její právo vlastnit majetek dle čl. 11 odst. 1, 3 a 4 Listiny, a dále tvrdila porušení principu právní jistoty dle čl. 1 Ústavy České republiky (dále jen “Ústava”) a práva na soudní ochranu a spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 90 Ústavy. Polemizovala s názorem obecných soudů, že doména není věcí v právním smyslu a tudíž k ní nelze nabýt vlastnické právo, neboť se jedná “pouze” o “smluvně získané právo soukromoprávní povahy.” Naopak dle jejího přesvědčení jde o jinou majetkovou hodnotu chráněnou stejně jako právo vlastnické. Tím, že jí bylo zabráněno zaregistrovat doménu stejného či obdobného znění jako firma žalobce s jiným předmětem podnikání, bylo její vlastnické právo porušeno.

  Právo na spravedlivý proces bylo dle stěžovatelky porušeno zejména provedením důkazu výpisem z obchodního rejstříku týkajícím se obchodní společnosti Místní jednotka 2001, spol. s r. o., který žádný z účastníků nenavrhl, a navíc z něj odvolací soud vyvodil nesprávné závěry ohledně personálního propojení společností. Stěžovatelce tím nebylo umožněno “vyjádřit se k návrhům na důkazy a ke všem důkazům, které byly provedeny ve smyslu ustanovení § 123 o. s. ř.”

  Závěrem stěžovatelka opakovala svá tvrzení o porušení základních práv.

  IV.
  Ústavní soud posoudil splnění podmínek řízení a dospěl k závěru, že ústavní stížnost byla podána včas oprávněnou stěžovatelkou, která byla účastníkem řízení, ve kterém byla vydána rozhodnutí napadená ústavní stížností a Ústavní soud je k jejímu projednání příslušný. Stěžovatelka je právně zastoupena v souladu s požadavky § 29 až 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o Ústavním soudu”) a vyčerpala zákonné procesní prostředky k ochraně svého práva.

  V.
  Ústavní soud shledal ústavní stížnost zjevně neopodstatněnou.

  Podstata ústavní stížnosti spočívá v tvrzení stěžovatelky o porušení základního práva na spravedlivý proces nesprávným právním posouzením její věci a vadným postupem odvolacího soudu při dokazování, a základního práva na ochranu vlastnictví resp. pokojné užívání majetku. Z obsahu ústavní stížnosti a odůvodnění napadených rozhodnutí je však zřejmé, že stěžovatelka v ústavní stížnosti z převážné části jen opakovala svá tvrzení již uplatněná v odvolání proti rozsudku nalézacího soudu, resp. v dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, s nimiž se tyto soudy ve svých rozhodnutích dostatečně a ústavně relevantním způsobem vyrovnaly, jak zjevně plyne z odůvodnění jejich rozhodnutí.

  K nesouhlasu stěžovatelky s hodnocením důkazů a právním posouzením její věci obecnými soudy Ústavní soud připomíná, že posouzení podmínek pro aplikaci ustanovení § 53 obchodního zákoníku, § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a § 4 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), bylo výlučnou pravomocí obecných soudů.

  Úlohou Ústavního soudu v řízení o ústavní stížnosti není svým vlastním hodnocením skutkových okolností a důkazů nahrazovat jejich hodnocení obecnými soudy, nýbrž ověřovat, zda tyto soudy ke svým závěrům dospěly postupem zaručujícím požadavky spravedlivého procesu. Ústavnímu soudu rovněž nepřísluší posuzovat námitky týkající se skutkových nebo právních omylů, jichž se údajně dopustily obecné soudy; jeho úkolem je pouze ověřit soulad z toho vyplývajících důsledků s Listinou, Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen “Úmluva”) či Ústavou. Porušení základního práva na spravedlivý proces v projednávaném případě Ústavní soud neshledal.

  K tvrzení o porušení základního práva na ochranu vlastnictví dle čl. 11 Listiny resp. na ochranu pokojného užívání majetku dle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě Ústavní soud připomíná, že citované články mohou být porušeny pouze za předpokladu, že napadená rozhodnutí se k nějakému “majetku” vůbec vztahovala.

  Pojem “majetek”, uvedený v čl. 11 odst. 1 Listiny resp. čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, má autonomní povahu, která se neomezuje na vlastnictví hmotných statků a je nezávislá na formálním vymezení ve vnitrostátním právu; mezi “majetková práva” ve smyslu citovaných článků tak mohou patřit i některá práva a zájmy, jako např. v projednávaném případě právo k doménovému jménu.

  Ústavní soud je toho názoru, a účastníci to zřejmě nepopírají, že předmětné doménové jméno “globtour.cz” bylo majetkem ve smyslu citovaných článků Listiny a Úmluvy. Zjevné zasahování do práva stěžovatelky na pokojné užívání svého majetku by mohlo být spatřováno ve skutečnosti, že byť stěžovatelka (po rozhodnutí dovolacího soudu) svého majetku nebyla přímo zbavena, bylo jí zakázáno užívání a nakládání s doménovým jménem globtour.cz, vyjma jeho převodu na žalobkyni. Je proto dále nutné zabývat se tím, zda takové omezení bylo ospravedlněno z hlediska třetí věty čl. 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě, který přiznává státu právo upravovat užívání majetku pomocí “zákonů”.

  Zásah do práva na pokojné užívání majetku může být ospravedlněn, když se prokáže, že byl proveden v “obecném zájmu” a “za podmínek, které stanoví zákon”. Kromě toho každé zasahování musí splňovat i kritérium přiměřenosti, tj. opatření, kterým dochází k zasahování, musí zajistit “spravedlivou rovnováhu” mezi požadavky obecného zájmu společnosti a požadavky ochrany základních práv jednotlivce, přičemž požadovaná rovnováha nebude dána, pokud dotčená osoba nese zvláštní a nadměrné břemeno.

  V projednávaném případě obecné soudy dospěly k závěru, že zásah do základního práva stěžovatelky na pokojné užívání majetku (doménového jména) byl nezbytný v obecném zájmu a to k ochraně práv žalobkyně chráněných výše uvedenými zákony. S tímto závěrem se Ústavní soud ztotožňuje. Ze zjištěných skutečností též nelze dovodit, že napadenými rozhodnutími obecných soudů bylo stěžovatelce uloženo “zvláštní a nadměrné břemeno.”

  Z uvedeného tudíž plyne, že k porušení čl. 11 Listiny resp. čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě nedošlo.

  Ve vztahu k napadené části rozsudku dovolacího soudu, jímž bylo dovolání odmítnuto jako nepřípustné, ústavní stížnost neobsahovala jakákoliv ústavně relevantní tvrzení. Ústavní soud proto jen připomíná, že zásadně nepřezkoumává vlastní obsah procesního rozhodnutí dovolacího soudu o nepřípustnosti dovolání. Ingerence do těchto úvah se vymyká pravomoci Ústavního soudu, jenž by jako orgán ochrany ústavnosti mohl (a musel) napadené rozhodnutí dovolacího soudu zrušit jedině v situaci, kdyby ústavní stížností napadené rozhodnutí vykazovalo rysy protiústavnosti, např. pro svévoli, nedostatek odůvodnění či pro jiné ústavní úrovně dosahující vady vytyčené dostupnou a konsolidovanou judikaturou Ústavního soudu (srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2012 sp. zn. II. ÚS 2888/12 a v něm citovanou judikaturu), což v projednávaném případě nezjistil.

  Z obsahu podané ústavní stížnosti tak vyplývá, že stěžovatelka bez dostatečně relevantní ústavněprávní argumentace toliko polemizuje se závěry, k nimž v její právní věci dospěly obecné soudy, čímž staví Ústavní soud do role další přezkumné soudní instance; tato role však Ústavnímu soudu, stojícímu vně soustavy soudů obecných, nepřísluší.

  Ústavní soud konstatuje, že napadená rozhodnutí nalézacího, odvolacího i dovolacího soudu jsou v dostatečném rozsahu a přezkoumatelným způsobem odůvodněna a nepřípustné ústavněprávní konsekvence, jež stěžovatelka vyvozuje, dle přesvědčení Ústavního soudu nezakládají. Z toho důvodu postačí na obsah jejich odůvodnění, coby ústavně souladný výraz nezávislého soudního rozhodování nevykazující prvky svévole, odkázat (čl. 82 odst. 1 Ústavy).

  Na základě výše uvedených důvodů proto Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost podle ust. § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků.

  Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

  V Brně dne 6. března 2014

  Jan Filip v. r.
  předseda senátu Ústavního soudu

   
 • Martin Husovec 10:14 am dňa February 18, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: ADR, domain names,   

  NSČR odmietol českú konštrukciu doménovej arbitráže 

  Pred koncom nového roka rozhodol Najvyšší súd ČR vo veci Suzuki Motor, sp. zn. 23 Cdo 3895/2011, ktorá sa týka platnosti rozhodcovskej zmluvy pred HKAKČR. Na rozhodnutie upozornil Milan Kvasnica na portáli Lexfórum.cz.

  Česká TLD doteraz funguje s konštrukciou verejného rozhodcovského návrhu, ktorý je súčasťou registračných pravidiel, a ktorým sa každý držiteľ domény .cz zaväzuje k podrobeniu sa rozhodcovskému konaniu ohľadne sporov týkajúcich sa tejto domény. Prípadný žalobca tak má možnosť alebo podať žalobu na civilný súd alebo pred rozhodcovským súdom HKAKČR. Vrchný súd v Prahe pôvodne svojím rozhodnutím sp. zn. 3 Cmo 367/2010-101 odobril tento koncept spoliehajúc sa predovšetkým na tzv. verejný návrh na uzatvorenie zmluvy (§ 279 ObchZ). Najvyšší súd ČR mu teraz vytkol, že neskúmal či ide o obchodný vzťah. Ba čo viac prezentoval názor, podľa ktorého je takáto konštrukcia v zásade nemožná (podľa starej úpravy civilného práva).

   Odvolání je současně důvodné, neboť odvolací soud dospěl k nesprávnému závěru, že v projednávané věci došlo k uzavření rozhodčí smlouvy mezi účastníky na základě veřejné rozhodčí nabídky.

  Ze skutkových zjištění soudů vyplývá, že bod 18.1 Pravidel registrace doménových jmen v doméně cz vydaných sdružením CZ.NIC obsahuje tzv. veřejnou rozhodčí nabídku. Dle této nabídky se držitel doménového jména neodvolatelně veřejně podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v rozhodčím řízení před tímto rozhodčím soudem v případě, že třetí osoba napadne doménové jméno držitele, zařazené v elektronické databázi doménových jmen v národní doméně cz , pokud třetí osoba písemně projeví vůči držiteli vůli podrobit se pravomoci tohoto rozhodčího soudu v dané věci s tím, že zahájí takový spor u tohoto rozhodčího soudu.

  Podle odvolacího soudu se jedná o veřejný návrh na uzavření smlouvy podle obchodního zákoníku, který byl přijat podáním žaloby k rozhodčímu soudu.

  Předně je třeba uvést, že přijetí veřejného návrhu na uzavření smlouvy podle § 276 a násl. obch. zák je jedním ze způsobů vzniku smlouvy podle obchodního zákoníku. Odvolací soud přitom vůbec nezkoumal, zdali předmětný závazkový vztah účastníků je skutečně vztahem obchodním zákoníkem se řídícím. V tomto je právní posouzení odvolacího soudu neúplné, tudíž nesprávné.

  Vzhledem k dovolacím námitkám však i v případě, že by bylo zjištěno, že na daný právní vztah je třeba aplikovat obchodní zákoník, nelze tzv. veřejnou rozhodčí nabídku v projednávané věci považovat za veřejný návrh na uzavření smlouvy, kterým by došlo k uzavření rozhodčí smlouvy mezi účastníky.

  Podle § 276 obch. zák. je veřejným návrhem na uzavření smlouvy projev vůle, kterým se navrhovatel obrací na neurčité osoby za účelem uzavření smlouvy, jestliže obsah odpovídá § 269 obch. zák.

  Rozhodčí smlouva se může podle § 2 ZRŘ týkat jednotlivého již vzniklého sporu (smlouva o rozhodci) nebo všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů (rozhodčí doložka). Cílem rozhodčí smlouvy, jako dvoustranného právního úkonu, je přitom přenést pravomoc rozhodovat vzniklý spor mezi konkrétními subjekty před rozhodce do rozhodčího řízení. Obě strany sporu, resp. budoucího sporu, musí v rozhodčí smlouvě vyjádřit souhlas s konáním rozhodčího řízení. Veřejné prohlášení, které držitel doménového jména činí ve smlouvě uzavírané s registrátorem vůči neurčitému okruhu třetích osob, že bude případné vzniklé spory řešit v rozhodčím řízení, není vyjádřením adresné vůle řešit vzniklé spory v rozhodčím řízení.

  Je třeba rovněž přisvědčit dalším námitkám dovolatele, že tzv. veřejná rozhodčí nabídka byla v rozporu s § 277 obch. zák. stanovena jako neodvolatelná. Podle § 278 obch. zák. je navíc k uzavření smlouvy na základě veřejné nabídky třeba potvrzení ze strany navrhovatele. K tomu rovněž v projednávané věci nedošlo.

  Zavázal-li se držitel doménového jména ve smlouvě s registrátorem neodvolatelně veřejně podrobit pravomoci Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v rozhodčím řízení před tímto rozhodčím soudem v případě, že třetí osoba napadne doménové jméno držitele, zařazené v elektronické databázi doménových jmen v národní doméně cz , pokud třetí osoba písemně projeví vůči držiteli vůli podrobit se pravomoci tohoto rozhodčího soudu v dané věci s tím, že zahájí takový spor u tohoto rozhodčího soudu a třetí osoba takový spor u rozhodčího soudu zahájila, nebyla tímto postupem mezi držitelem doménového jména a touto třetí osobou uzavřena rozhodčí smlouva.

  K tomu je třeba doplnit, že závěry dovolacího soudu v projednávané věci nemají přitom dopad na způsoby řešení sporů v případě jiných domén. Systémy nestátního řešení doménových sporů u generických domén, které jsou celosvětově zavedeny a známy jako Uniform Domain-Name Dispute-Resolution, jsou založeny na zcela jiném principu, než je zavedeno podle Pravidel a postupů při registraci doménových jmen u domény cz .

  Tzv. veřejnou rozhodčí nabídku, jak byla v projednávané věci učiněna, nelze posuzovat ani jako smlouvu ve prospěch třetího podle § 50 obč. zák., jak dovodil odvolací soud. Byť třetí osoba nemusí být ve smlouvě individuálně určena, je nutné, aby na základě uvedení objektivních skutečností byla určitelná (individualizována). Tvrzená veřejná nabídka k uzavření smlouvy představuje jednostranný neadresovaný právní úkon, ze kterého nevyplývá objektivní určitelnost třetí osoby. Skutečnost, že se kdokoli může cítit dotčen na svých právech příjemcem veřejné nabídky, a proto podá žalobu k rozhodčímu soudu, takovou objektivní určitelnost třetí osoby nepředstavuje. Navíc výše popsaným cílem rozhodčích smluv je podřízení se smluvních stran pravomoci rozhodčího soudu, tedy otázka procesní povahy, nikoli hmotněprávní závazek dlužníka vůči věřiteli plnit ve prospěch třetí osoby.

  Dospěl-li proto odvolací soud k závěru, že došlo k uzavření rozhodčí doložky na základě přijetí tzv. veřejného rozhodčího návrhu, je jeho právní posouzení nesprávné.

  Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil (§ 243b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.) a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta první o. s. ř.).

  Bude zaujímavé sledovať aké bude mať toto rozhodnutie dopad. V prvom rade podľa § 1731 a nasl. nového ObčZČR sa rovnaká námietka proti formulovaniu oferty už nemôže uplatniť, keďže zákon prešiel na germánsky spôsob posudzovania účinnosti oferty. CZNIC sa vyjadril, že rozhodnutie zatiaľ len analyzuje. Rozhodnutie môže mať však aj širší dopad. Juraj Gyarfas na portáli Lexfórum.cz napríklad upozorňuje na rovnakú konštrukciu rozhodcovskej zmluvy pri medzinárodnej investičnej arbitráži.

   
 • Martin Husovec 2:23 pm dňa June 2, 2013 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , domain names, domain transfer,   

  Prevod domény .eu pred súdom? Nie podľa KS BB 

  Náš kamarát Ján Lazur nás upozornil na veľmi zaujímavé rozhodnutie Okresného súdu Banská Bytrica (sp. zn. 16 CbPv  1/2010 z 21.5.2012). Sudca JUDr. Pavol Tomáš sa v ňom zaoberá žalobou o prevod a alterantívne o zrušenie domény autobazar.eu. Sudca v ňom uvádza:

  Aby bolo možné porovnávať doménu http://www.autobazár.eu <http://www.autobazár.eu&gt; s chránenou kombinovanou ochrannou známkou navrhovateľa z hľadiska pravdepodobnosti zámeny, musela by tá v obchodnom styku byť spojená s predmetom podnikania navrhovateľa, čo nebol daný prípad. Navrhovateľ  v konaní nepreukázal, že odporca 1/ konal nekalosúťažne, či dokonca v rozpore s dobrými mravmi. Súdu nebola preukázaná škoda ktorá mala podľa vyjadrenia navrhovateľa mu vzniknúť a takisto nebolo ani preukázaná  príčinná súvislosť spätá s legitímne využitou možnosťou prednostnej registrácie za zvýšený poplatok.  Naopak z mailovej komunikácie medzi navrhovateľom a odporcom 1/ súdu bola preukázaná ochota odporcu 1/  scudziť spornú doménu za reálne vynaložené náklady, faktúrované faktúrou č.  20097280 na sumu  2391,66 Eur.

  Čo sa týka druhej časti navrhovaného petitu, súd poukazujúc na čl. 21 ods. 1  Nariadenia Komisie č. 874/2004 má  za to, že v jeho kompetencii by bolo  zrušenie domény, nie uloženie povinnosti previesť predmetnú doménu.

  S týmto názorom (boldom) osobne nesúhlasím a poukazoval som na neho vo svojom článku M. Husovec, Je ešte stále možné žalovať o prevod domény? In Revue pro právo a technologie, č. 6/2012, dostupné tu. V tomto článku píšem:

  Treba uviesť na správnu mieru, že čl. 22 ods. 11, ktorý umožňuje prevod doménového mena pre prípad určitých typizovaných registrácií podľa čl. 21 Nariadenia (špekulatívna a abuzívna registráci), nie je bez ďalšieho je priamo aplikovateľný pred všeobecným súdom. Čl. 22 nadpísaný “Postup alternatívneho riešenia sporu (ADR)” totiž upravuje iba konanie pred nesúdnym orgánom, ktorý tu nekoná ani ako rozhodcovský súd, ale ako určitý mimosúdny “samoregulačný” orgán. Základný rozdiel spočíva v tom, že alternatívne riešenie sporov nie je spojené so štátnou mocou a je založené na samovykonateľnosti rozhodnutí (prevod je zabezpečovaný priamo doménovou autoritou). Ustanovenie čl. 22 ods. 11 pritom tiež zdôrazňuje, že “V prípade konania proti držiteľovi názvu domény Komisia pre alternatívne riešenie sporu rozhodne, že názov domény sa zruší, ak zistí, že registrácia je špekulatívna alebo je zneužitá tak, ako je definované v článku 21. Názov domény sa prevedie na navrhovateľa, ak navrhovateľ žiada o tento názov domény a spĺňa všeobecné kritériá oprávnenosti, stanovené v článku 4 ods. 2 písm. b) nariadenia (ES) č. 733/2002.”. Narozdiel od čl. 21 ods. 1, je ustanovenie adresované len orgánu alternatívneho riešenia sporov, nie súdu. Inými slovami je zrejmé, že čl. 22 ods. 11 neupravuje žiadny hmotnoprávny nárok, ktorý by bolo možné uplatniť pred vnútroštátnym súdom1.

  Ak by sa teda žalobca rozhodol namiesto alternatívneho riešenia sporov (ADR) v prípade špekulatívnej registrácie uplatniť nárok na prevod domény spoločne s inými nárokmi pred vnútroštátnym súdom, vyriešenie otázky možnosti prevodu by spočívalo na vnútroštátnom hmotnom práve. Nariadenie, hoc súčasťou tohto vnútroštátneho práva, neposkytuje takýto nárok v inom ako alternatívnom riešení sporu. To je však zároveň aj určitá logická nedokonalosť Nariadenia. Totiž, v prípade vnútroštátneho konania vedeného namiesto ADR, alebo po ADR do 30 dní2, by tak mohli byť ohrozené výsledky dosiahnuté spravodlivosti nastolenej vďaka prostriedkom ADR. Určovacou žalobou podľa § 80 OSP o tom, že u úspešného navrhovateľa neexistuje nárok na prevod domény, by tak bolo možné ľahko napadnúť výsledok konania ADR ak vnútroštátne právo neposkytuje tento nárok. Tento problém je vypuklý najmä v Nemecku, kde BGH v prípade shell.de ešte v roku 2002 odmietol prevod domény3. Nemecká judikatúra túto nedokonalosť hmotného práva kompenzuje princípom zneužitia výkonu práva, keď takúto určovaciu žalobu ako procesný prostriedok považuje za nedovolený výkon práva (unzulässige Rechtsausübung)4. Pritom by bolo iste logickejšie ak by vnútroštátny súd v spore o doménu euTLD umožňoval prevod analogickou aplikáciou čl. 22 ods. 11 Nariadenia. Ide totiž bezosporu o logickú (technickú) medzeru5 (phrasing gap)6 tohto Nariadenia, pretože spravodlivý výsledok dosiahnutý favorizovaným mimosúdnym riešením sporu je teoreticky možné odvrátiť v súdnom konaní. Per analogiam je preto potrebné aplikovať čl. 22 ods. 11 Nariadenia bez pochýb najmä v súdnom konaní, ktoré jedna zo strán iniciuje po ADR v zmysle čl. 22 ods. 13 Nariadenia.

  Vzniká však otázka či pre rovankú nedokonalosť Nariadenia je potrebné per analogiam aplikovať čl. 22 ods. 11 aj tam, kde nebolo vedené ADR, ale bola naopak priamo podaná žaloba na súd. Ak totiž vnútroštátne právo neposkytuje nárok na prevod domény, napr. Nemecko, znamenalo by to, že súdne konanie je na riešenie určitých skutkových stavov (špekulatívnych registrácií) len málo použiteľné. Zároveň vyvstáva otázka, či nie je nezmyselné, že určitý nárok je dostupný v súdnom konaní ohľadom domén euTLD iba vtedy, ak predtým bolo vedené aj úspešné konanie ADR. Žiadne rozumné zdôvodnenie takejto vnútornej rozpornosti (protiplánovosti [planwidrigkeit]) právneho poriadku nenachádzame. Sme preto názoru, že čl. 22 ods. 11 by mal byť aplikovaný per analogiam aj v prípade ak je žaloba ohľadom domény euTLD podaná priamo na súd. Vzniknúť môže len metodologická otázka, či sa ešte stále jedná o logickú (phrasing gap) alebo už teleologickú medzeru (value-deficient gap) v práve7.

  Rozhodnutie je dostpuné na rozdohodnutia.sk.

   
 • Martin Husovec 2:20 pm dňa February 20, 2013 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , , domain names,   

  CZ-NIC zmenil pravidlá ako reakciu na globtours.cz 

  Zuzana Průchová z CZ.NIC nás upozornila na zaujímavú zmenu pravidiel CZ.NIC. Hoci rozhodnutie NSČR vo veci globtours.cz ešte stále beží na Ústavnom súde ČR (viď amicus EISi), CZ.NIC sa rozhodol zrejme prechodné obdobie neistoty už teraz ošetriť konkrétnym rieším, ktoré sme predpokladali aj v našom článku Husovec, M. Je ešte stále možné žalovať o prevod domény? In Revue pro právo a technologie č. 6/2012. Zmena sa týka čl. 16.4, ktorý odteraz znie:

  V případě, že rozhodnutí dle článku 16.3. stanoví povinnost zrušit registraci Doménového jména a neukládá zároveň povinnost převodu Doménového jména, sdružení CZ.NIC po zrušení registrace Doménového jména po dobu 1 měsíce od takového zrušení registrace neumožní opětovnou registraci téhož Doménového jména jiné osobě, než osobě, která se zrušení registrace vůči Držiteli domáhala, případně subjektu, na který taková osoba toto své právo písemně převedla. V případě, že osoba, která se zrušení registrace domáhala, či subjekt, na který taková osoba toto právo převedla, požádají v uvedené lhůtě o registraci Doménového jména, provede sdružení CZ.NIC jeho registraci na dobu 1 měsíce a Držitel je povinen vybrat si pro Doménové jménu Určeného registrátora.

  Podľa našich informácií bolo doteraz ustanovenie použité raz. Akokoľvek teda rozhodne ÚSČR, žiadna katastrofa pre české doménové právo sa nekoná. Na druhej strane, ako uvádzame v našom amicuse, právo by materiálnu vynútiteľnost práva nemalo robiť závislou od dobrej vôle tretích strán (CZ.NIC a jeho pravidiel).

   
 • Martin Husovec 8:25 am dňa August 9, 2012 Trvalý odkaz
  Značky: , domain names, , ,   

  KS Banská Bystrica – prevod domény viagra.sk 

  Prinášame jediné doménové rozhodnutie Krajského súdu, ktoré ukladá sporný prevod doménového mena. Okrem tohto rozhodnutia na Slovensku prevod umožnili opäť dva krát Okresný súd v Banskej Bystrici vo veciach spinalis.sk a illy.sk. Rozhodnutie viagra.sk je prvé, ktoré potvrdil aj Krajský súd.

  Okrem prevodných judikátov na Slovensku existujú samozrejme aj ďalšie rozhodnutia týkajúce sa domén. Najznámejšie asi rozhodnutie Najvyššieho súdu rover.sk alebo aj recentné rozhodnutie deceunik.sk.

  (Viac …)

   
 • Martin Husovec 11:27 am dňa July 18, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , domain names,   

  Najvyšší súd ČR odmietol prevod domény ako deliktný nárok

  Najvyšší súd ČR odmietol prevod domény ako deliktný nárok. Stotožnil sa tak s mojimi pochybnosťami vyslovenými v článku HUSOVEC, M. Je možné žalovať o prevod domény? In Revue pro právo a technologie č. 1/2011. Odvtedy sa však môj názor čo do prevodu odležal a teraz som už naklonený viac analogickej aplikácií nariadenia o doméne .eu. Pre Revue pro právo a technologie a JIPITEC pripravujem podrobnejšie články. Určite ich sem potom prelinkujem. Dovtedy prajem prijemné čítanie.
  Súd: Najvyšší súd ČR
  Spisová značka: 23Cdo 3407/2010
  Dátum vydania rozhodnutia: 19.04.2012
  Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška
  (Viac …)
   
 • Martin Husovec 12:42 pm dňa February 22, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , domain names, , ,   

  HKAKČR o aplikácií európskeho doménového práva pri .cz 

  Rozhodca HKAKČR, JUDr. Polčák vydal v júni 2011 veľmi zaujímavé rozhodnutie, v ktorom zastáva nasledovny názor.

  22 Jednou ze základních interpretačních metod soukromého práva je logická metoda za užití
  argumentu per analogiam. Není-li tedy v soukromém právu pro posouzení sporu k dispozici typická
  zákonná úprava, lze užít úpravu, která se příslušnému skutkovému stavu co do svých subsumpčních
  podmínek nejvíce blíží.
  23 V předmětném případě jde o skutkový stav, na který může dopadat především čl. 21(1) Nařízení
  Komise (ES) č. 874/2004. Skutková podstata tohoto ustanovení se týká skutkových stavů, kdy je
  předmětné doménové jméno „totožné se jménem nebo zavádějícím způsobem podobné jménu, pro
  které existuje takové právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství
  (…) a pokud toto jméno domény jeho držitel zaregistroval, aniž by měl na toto jméno právo nebo
  oprávněný zájem, nebo bylo zaregistrováno nebo užíváno nikoli v dobré víře.“ Smyslem této skutkové
  podstaty je postihnout specifický skutkový stav, kdy dochází ke kolizi subjektivních práv k různým
  označením a technické nátury doménových jmen, tj. zejména technicky dané exkluzivity registrace.
  Tato specifika přitom současná obecná ochrana práv k registrovaným či neregistrovaným označením
  respektive ochrana před nekalosoutěžním jednáním nijak konkrétně neřeší, čímž dochází k pravé
  mezeře v právu.
  24 Je tedy třeba posoudit, do jaké míry je skutkový stav v předmětném případě obdobný
  subsumpčním podmínkám čl. 21(1) Nařízení Komise (ES) č. 874/2004. Jediný podstatný rozdíl mezi
  skutkovým stavem v předmětném případě a skutkovou podstatou čl. 21(1) Nařízení Komise (ES) č.
  874/2004 lze vidět v doméně první úrovně, pod níž je předmětné doménové jméno registrováno. Čl. 1
  Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 totiž omezuje věcnou působnost cit. nařízení na „domény nejvyšší
  úrovně .eu“.
  25 Ostatní aspekty skutkového stavu předmětného případu jsou se skutkovou podstatou čl. 21(1)
  Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 identické. Dokonce i fórum k projednání sporu, tj. zdejší rozhodčí
  soud, je v tomto případě u doménových sporů z doménových jmen .EU a .CZ zcela identické.

  http://domeny.soud.cz/html/cz/adr/decisions/00060.pdf

   
 • Martin Husovec 11:56 am dňa January 14, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , domain names,   

  O chystaných zmenách v doméne .sk 

  „Buď sa založí nová v Bratislave, alebo využijeme služby už existujúcich doménových súdov napríklad v Česku,“ tvrdí Krauspe.

  V tom prípade spory bude riešiť Rozhodčí soud při Hospodářské komoře a Agrární komoře.

  „Bolo by to najefektívnejšie, pretože česká komisia má systém, infraštruktúru a navyše bohaté skúsenosti s doménovými podvodmi,“ tvrdí právnička zaoberajúca sa duševným vlastníctvom Zuzana Hecko z fimy Allen & Overy.

  http://pocitace.sme.sk/c/6215934/domenovi-spekulanti-maju-skoncit.html

   
 • Martin Husovec 10:28 am dňa December 30, 2011 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , domain names, ,   

  Ministerstvo Spravodlisvosti ČR vyhralo spor o domény 

  Rozhodcovský súd pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR vyhovel žalobe Ministerstva spravodlivosti ČR v spore o existenciu webových domén ministerstvo-spravedlnosti.cz, obvodnisoud.cz, okresnisoud.cz, mestskysoud.cz, krajskysoud.cz, vrchnisoud.cz a nejvyssisoud.cz a uložil držiteľovi týchto doménových mien, spoločnosti Realitime Investments Inc., povinnosť zdržať sa trvalo ich používania a prevádzkovania. Zároveň k tomu stanovil aj povinnosť previesť doménové mená v prospech Ministerstva spravodlivosti Českej republiky. Bližšie informácie tu.

  Otázka je kedy sa o podobné pred všeobecnými súdmi pokúsi slovenské Ministerstvo Spravodlivosti a iné štátne orgány, ktoré tiež nemajú mnoho dôležitých domén.

   
 • Martin Husovec 12:57 pm dňa December 4, 2011 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , domain names, ,   

  Slovenské pravidlá registrácie .sk sa budú opäť meniť 

  Zuzana Hečko z Allan & Overy na blogu Lexforum a Marques informuje, že slovenské pravidlá registrácie sa budú pravdepodobne meniť.

  Je teda možné, že niektoré body z návrhu, ktorý minulý rok pripravilo EISI pod názvom “Rámcový návrh na zmenu pravidiel v TLD .sk” bude aspoň v z časti realizovaný.

  Pôvodný návrh EISI nájdete tu [.pdf]

   
c
napísať nový článok
j
ďalší článok/ďalší komentár
k
predchádzajúci článok/predchádzajúci komentár
r
odpoveď
e
upraviť
o
zobraziť/skryť komentáre
t
ísť na začiatok
l
ísť na prihlásenie
h
zobraziť/skryť nápovedu
shift + esc
zrušiť