Označkované: political competition RSS Prepnúť vlákna komentárov | Klávesové skratky

 • Martin Husovec 8:11 pm dňa November 25, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , political competition,   

  Mojsejovej súd zakázal premenovať svoju stranu na Novú väčšinu 

  Nečakal by som, že tu niekedy na blogu budem reportovať práve o tejto pani, ale cesty ochranných známok sú nevyspytateľné. Podľa SME.sk, sudkyňa Okresný súd Košice I Zuzana Čiskovská, zakázala predbežným opatrením strane Nory Mojsejovej používať názov Nová väčšina. Súd podľa SITA v predbežnom opatrení konštatuje, že

  Strana slobodné slovo – Nory Mojsejovej (SSS-NMN) je povinná zdržať sa používania akéhokoľvek gramatického tvaru spojenia Nová väčšina ako svojho názvu alebo súčasti svojho názvu. Tiež sa musí zdržať akýchkoľvek úkonov smerujúcich k zmene jeho názvu s použitím gramatického tvaru spojenia Nová väčšina a nesmie sa obrátiť ani na iné štátne orgány vo veci registrácie zmeny názvu s použitím gramatického tvaru spojenia Nová väčšina, a to až do právoplatného rozhodnutia vo veci samej.

  Navrhovateľom vo veci je občianske združenie Sen pre Slovensko. Podľa SME.sk:

  “Sen pre Slovensko požiadal ešte 31. augusta Úrad priemyselného vlastníctva o registráciu ochrannej známky pre názov Nová väčšina. Preto ohlásené používanie rovnakého názvu Stranou slobodné slovo – Nory Mojsejovej považuje za porušenie svojich práv,” povedal podpredseda NOVA Gábor Grendel.

  Rozhodnutie, ktoré ešte nie je na rozhodnutia.sk, je zaujímavé hneď z dvoch hľadísk. Faktu, že politické strana si uplatňuje práva za známky voči tretej osobe, ktorá ju chce používať ako názov pre politickú stranu (t.j. striktne nie na tovary a služby v obchodnom styku). A tiež tým, že prihlasované známky “Nová väčšina NOVA” ( 5675-2012), “nová nova väčšina” (5591-2012) sú ešte len v konaní. Zo strany prihlasovateľa Sen pre Slovensko, o.z. tak išlo o uplatňovanie práv z ešte neudelenej ochrannej známky. Podľa nášho § 33 ZoOchrZ totiž platí, že:

  (1) Ak sú splnené podmienky na zápis označenia do registra a konanie o prihláške nebolo zastavené, v lehote podľa § 30 neboli podané námietky alebo ak sa konanie o námietkach skončilo právoplatným rozhodnutím úradu o zastavení konania alebo zamietnutí námietok, úrad označenie zapíše do registra.

  (2) Účinky zápisu ochrannej známky do registra nastávajú dňom zápisu označenia do registra. Týmto dňom sa prihlasovateľ stáva majiteľom ochrannej známky; majiteľovi vydá úrad osvedčenie o zápise ochrannej známky do registra.

  (3) Zápis ochrannej známky do registra oznámi úrad vo vestníku.

  Prihlasovateľ známky teda nie je jej majiteľom pokiaľ na základe jeho prihlášky nie je označenie zapísané do registra. Zákon pritom poskytuje ochranu len majiteľom (§ 8 ods. 1) a nepozná osobitnú ochranu pre prihlasovateľa (porovnaj napr. § 15 ods. 2 PatZ). Účinky zápisu pritom nemajú ex tunc účinky. Nehovorím, že takéto rozhodnutie je nevyhnutne nesprávne, len ma zaujíma ako sa s týmto súd popasoval v odôvodnení.

  Inak prihlasované tovary a služby sú z kategórie 35, 41, 42, t.j. (zvýraznené zaujímavé):

  35 – Reklama, reklamné služby, reklama na počítačovej komunikačnej sieti, reklamné agentúry, vydávanie a aktualizovanie reklamných materiálov, vydávanie reklamných alebo náborových textov, rozširovanie reklamných materiálov zákazníkom (letáky, prospekty, tlačoviny, vzorky), rozširovanie reklamných alebo inzertných oznamov, písanie a uverejňovanie reklamných textov, príprava inzertných stĺpcov, rozširovanie vzoriek tovarov, reklamné predmety, ich nákup, sprostredkovanie a zabezpečovanie, grafická úprava tlačovín na reklamné účely, prenájom reklamných plôch, prenájom reklamných priestorov, prenájom reklamných materiálov, prenájom reklamného času vo všetkých komunikačných médiách, rozhlasová reklama a televízna reklama vrátane jej produkcie, prezentácia výrobkov v komunikačných médiách pre maloobchod, podpora predaja, public relations, merchandising, marketingové štúdie, organizovanie obchodných akcií na propagačné účely, organizovanie komerčných alebo reklamných výstav a veľtrhov, organizovanie výstav na komerčné alebo reklamné účely, organizovanie výstav na obchodné a reklamné účely, obchodný alebo podnikateľský prieskum, prieskum trhu, prieskum verejnej mienky, obchodné alebo podnikateľské poradenstvo, poradenstvo v obchodnej činnosti, obchodné informácie a rady spotrebiteľom, zasielanie reklamných materiálov zákazníkom, kopírovanie alebo rozmnožovanie dokumentov, lepenie plagátov, predvádzanie tovaru, plánovanie, nákup a sprostredkovanie priestoru pre reklamu, vydavateľská činnosť v oblasti reklamných tlačovín, služby v oblasti média a press relations, prieskum a konzultačné služby týkajúce sa obchodu, reklamy a marketingu, obchodné alebo podnikateľské informácie, obchodné odhady, zbieranie, zhromažd’ovanie a zoraďovanie údajov do počítačových databáz, vedenie kartoték v počítači, spracovanie textov, vyhľadávanie sponzorov, služby outsourcingu, štatistické kompilácie.

  41 – Vydávanie periodickej a neperiodickej tlače a kníh, vydávanie kníh a časopisov v elektronickej forme, elektronická edičná činnosť v malom (DTP služby), písanie, formátovanie a vydávanie textov, fotografovanie, fotografická reportáž, plánovanie, organizovanie a vedenie seminárov, konferencií, kongresov, sympózií, koncertov, predstavení, živých vystúpení, večierkov, plesov, lotérií, dielní na výučbu, kultúrnych alebo vzdelávacích výstav, školení, vedomostných alebo zábavných súťaží, informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia a zábavy, informácie o výchove a vzdelávaní, praktický výcvik, výchovno-zábavné klubové služby, obveselenie, organizovanie športových súťaží, vedomostných alebo zábavných súťaží, súťaží krásy, diskotéky, divadelné predstavenia, zábavné parky, cirkusy, služby v oblasti estrád, pedagogické informácie, poradenstvo v oblasti vzdelávania, vyučovanie, vzdelávanie, informácie o možnostiach rekreácie, rozptýlenia, zábavy, poskytovanie elektronických publikácií on-line, poskytovanie počítačových hier (on line, z počítačových sietí), prevádzkovanie karaoke, športové podujatia, športoviská, rezervácia a predaj vstupeniek, zábava, pobavenie, nočné kluby, služby orchestrov, umelecké módne agentúry.

  42 – Grafické dizajnérstvo, vytváranie a udržiavanie webových stránok pre zákazníkov, expertné služby v oblasti politického manažmentu, spoločenské, politické alebo politologické analýzy a predpovede, činnosť politických strán.

  Politické strany a ochranné známky tu už boli aj predtým.

   
  • Tomáš Klinka 11:19 am dňa november 26, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať

   Skutočne zaujímavý prípad z pohľadu známkového práva. Je pravda, že prihlasovateľovi v zásade nepatria práva majiteľa ochrannej známky (§ 8 ZoOchZ). S jedinou špeciánou výnimkou podľa § 8 ods. 5, kedy zákon priznáva satisfakčný (nie však zdržovací) nárok aj prihlasovateľovi a to po zverejnení ním podanej prihlášky vo vestníku ÚPV SR, ku ktorému však v danom prípade POZ 5675-2012 a POZ 5591-2012 ani ešte nedošlo.

   Vo všeobecnosti by takéto prípady nariadenia predbežného opatrenia na základe prostej prihlášky ochrannej známky ani nemali nastať. To nevylučuje potenciálnu aplikáciu Obchodného zákonníka a práva proti nekalej súťaže, i keď v tomto prípade…neviem, neviem, ale nevylučoval by som to apriori kvôli politickej povahe súťažného vzťahu medzi oboma “súťažiteľmi”. Každopádne by súd mal využiť inštitút kaucie na strane navrhovateľa predbežka podľa § 13 ods. 2 ZoOchrZ, keďže jeho právo, ktoré má byť chránené predbežkom, je samo osebe neisté.

   • Martin Horský 12:46 pm dňa november 26, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať

    Myslím, že konkrétne v tomto prípade nemožno hovoriť o splnení prvej podmienky generálnej klauzuly nekalej sútaže- konanie v hospodárskej súťaži. Alebo myslíte, že by sa tak dal vzťah o.z. a politickej strany kvalifikovať? Podľa môjho názoru by sa jednalo o pomerne extenzívny výklad.

   • Martin Husovec 6:17 pm dňa november 26, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať

    Ešte som sa nad tým hlbšie zamyslel. Fakt neviem ako si to odôvodnil súd. Ono je jasné, že predbežko je procesný prostriedok, ale súd musí vidieť nejaký nárok, pre ktorého ochranu to povolí. Z hľadiska hmotnoprávneho však:

    a) právo zo známky podľa § 8 a nasl. ZoOchrZ neejestvuje, keďže známka nie je zapísaná,
    b) nekalá súťaž podľa § 44 a nasl. ObchZ je neuplatniteľná, lebo politická súťaž nie je hospodárskou súťažou (doktrinálny názor, nielen prof. Hajna, ale aj nemeckej právnej vedy, ktorý má navyše zmysel, pretože inak by politická súťaž nebola taká voľná a padalo by tam mnoho žalôb)
    c) právo z názvu právnickej osoby podľa § 19b ObčZ nemožno uplatniť, pretože registrované občianske združenie má iný názov.
    d) veľmi teoreticky by sa dal uplatniť škodový nárok z § 424 (“Za škodu zodpovedá aj ten, kto ju spôsobil úmyselným konaním proti dobrým mravom.”), keďže dobré mravy sú tu ponímané širšie, a na ochranu tohto nároku by sa žiadala predbežka, ale to zrejme vo veci urobené nebolo, plus je to dosť otázny právny základ.

    Ak ide o rovinu civilného práva a by sa takáto situácia stala v Nemecku, tak by sa mohol uplatniť len § 12 BGB, keďže narozdiel od nášho § 19b ObčZ sa neobmedzuje iba na ochranu názvu pri zriadení ale možno cez neho chrániť aj neregistrované názvy právnických osôb. Známky tu nemiešam, keďže politické strany si ich nemôžu registrovať pre ich “core” činnosť, keďže nejde ani o tovar ani o službu.

    Zhrnuté a podčiarknuté, som fakt zvedavý ako je tá predbežka odôvodnená a čo popri nejestvujúcom známkovom práve bolo ešte uplatnené.

    V rovine zákona č. 83/1990 o združovaní občanov je argumentačný priestor tiež malý, keďže § 6 ods. 4 vyžaduje len aby: “Názov združenia sa musí líšiť od názvu právnickej osoby, ktorá už vyvíja činnosť na území Československej socialistickej republiky.”

    Každopádne zaujímavá právna situácia, poukazuje aj na niektoré zlé nastavenia podľa slovenského práva na niekoľkých leveloch. Na druhej strane situácia nie je úplne neriešiteľná, no nie úplne v tomto štádiu IMHO.

  • OZ a politika 12:24 pm dňa november 26, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať

   Vďaka za post. Tiež ma pri prečítaní spomínaného článku napadli podobné otázky. Rovnako ako autor som zvedavý na odôvodnenie predbežka.

 • Martin Husovec 5:22 pm dňa March 24, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , photos, political competition, trade mark use, ,   

  Pán prof Hajn vždy opakoval že § 44… 

  Pán prof. Hajn vždy opakoval, že § 44 ObchZ sa nevzťahuje na politickú súťaž.  Ako by ste ale navrhli riešiť tieto prípady pravdepodobnosti zámeny v názvoch politických strán? Cez § 19b ObčZ? Cez nekalé obchodné praktiky?

  A napokon, ešte jedna otázka.

  Ide o použitie označenia (ochrannej známky Google) v ‘obchodnom styku’ (čl. 5 Smernice o OchrZ) ak politická strana používa takéto označenie?

   
c
napísať nový článok
j
ďalší článok/ďalší komentár
k
predchádzajúci článok/predchádzajúci komentár
r
odpoveď
e
upraviť
o
zobraziť/skryť komentáre
t
ísť na začiatok
l
ísť na prihlásenie
h
zobraziť/skryť nápovedu
shift + esc
zrušiť