Rozhodnutie OS BA I. vo veci Henkel v. Protect & Gamble

Súd: Okresný súd Bratislava I
Spisová značka: 32CbPv/5/2005
Identifikačné číslo súdneho spisu: 1105230295
Dátum vydania rozhodnutia: 13.03.2007
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Gabriela Buľubašová
ECLI:

Okresný súd Bratislava I v Bratislave v konaní pred samosudkyňou JUDr. Gabrielou Buľubašovou v
právnej veci žalobcu: HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o., Záhradnícka 10, Bratislava, IČO: 17 324 246,
zast.: Mgr. Tomáš Kamenec, advokát, Mlynské Nivy 45, Bratislava, proti odporcovi: Procter & Gamble,
spol. s r.o., Karpatská 8, Bratislava, IČO: 31 342 451, zast.: JUDr. Karol Šiška, advokát, Francisciho 4,
Bratislava o návrhu na zdržanie sa nekalosúťažného konania a odstránenie závadného stavu

rozhodol:

Žalovaný je p o v i n n ý zdržať sa akéhokoľvek šírenia reklamného TV spotu na produkt Ariel s
minutážou 01:00:00 min, v ktorom sa uvádza, že N. U. ako nezávislý novinár vykonal za pomoci
inštitútu F. overenie kvality produktu žalovaného s názvom Ariel a že Ariel si poradil so škvrnami oveľa
lepšie ako ostatné tri popredné pracie prášky, a to samostatne alebo prostredníctvom tretích osôb.
Žalovaný je p o v i n n ý do siedmich dní odo dňa právoplatnosti rozsudku doručiť žalobcovi
ospravedlnenie vo forme datovaného a podpísaného listu nasledovného znenia:
HENKEL SLOVENSKO, s.r.o.
Záhradnícka 10
821 08 Bratislava
Vec: Ospravedlnenie
Spoločnosť Procter & Gamble, spol. s r.o. so sídlom Karpatská 8, 811 05 Bratislava, IČO 31 342 451,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 4359/B sa týmto
ospravedlňuje spoločnosti HENKEL SLOVENKO, s.r.o. so sídlom Záhradnícka 10, 821 08 Bratislava,
IČO 17 324 246, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.:
1413/B za svoje nekalosúťažné konanie – vysielanie reklamy na prací prostriedok ARIEL s minutážou
1:00:00 min, v mesiaci júl 2005 prezentujúcej, že N. U. ako nezávislý novinár vykonal za pomoci
Inštitútu F. overenie kvality produktu ARIEL a tento si poradil so škvrnami oveľa lepšie ako ostatné tri
popredné pracie prostriedky.
Podpis zástupcu Spoločnosť Procter & Gamble, spol. s r.o.
Žalovaný je p o v i n n ý nahradiť žalobcovi trovy konania vo výške 3.500,- Sk do troch
dní od právoplatnosti rozsudku.
Žalovaný je p o v i n n ý nahradiť žalobcovi trovy právneho zastúpenia k rukám
právneho zástupcu žalobcu vo výške 10.614,- Sk v lehote troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku.
Žalovaný je p o v i n n ý uhradiť trovy štátu z titulu svedočného vo výške 4.861,60 Sk na účet
tunajšieho súdu č. účtu: XXXXXXXXXX, kód banky: XXXX, variabilný symbol: XXXXXXXXXX,
konštantný symbol: XXXX, špecifický symbol: XXXXXXXXXX v lehote troch dní od právoplatnosti tohto
rozsudku.
odôvodnenie:
Návrhom zo dňa 30.08.2005 doručeným tunajšiemu súdu dňa 30.08.2005 sa žalobca domáhal ochrany
pred nekalosúťažným konaním a vydania rozsudku, a to takým spôsobom, aby žalovanému bola
uložená povinnosť zdržať sa akéhokoľvek šírenia reklamného TV spotu na produkt Ariel s minutážou
01:00:00 min, v ktorom sa uvádza, že N. U. ako nezávislý novinár vykonal za pomoci inštitútu F.
overenie kvality produktu žalovaného s názvom Ariel a že Ariel si poradil so škvrnami oveľa lepšie ako
ostatné tri popredné pracie prášky, a to samostatne alebo prostredníctvom tretích osôb.
Zároveň žiadal v zmysle § 74 a nasl. O.s.p. o nariadenie predbežného opatrenia, z
dôvodu, že v čase podania žaloby na súd šírenie reklamného spotu stále prebiehalo a spotrebiteľ bol
tak neustále vystavovaný informáciám, ktorých obsah, spôsob a forma šírenia boli podľa názoru
žalobcu spôsobilé privodiť ujmu tak žalobcovi ako aj spotrebiteľovi. Poukázal na skutočnosť, že
reklamné spoty sú na akýkoľvek produkt v televíznom vysielaní nasadzované spravidla na obdobie
niekoľkých týždňov. Predpokladal teda, že do konečného rozhodnutia veci bude vysielanie
predmetného reklamného spotu dávno ukončené.
Uznesením číslo konania 32CbPv 5/2005-88 zo dňa 21.09.2005 súd vyhovel návrhu
žalobcu na riadenie predbežného opatrenia a rozhodol, že žalovaný je povinný odo dňa doručenia
predmetného uznesenia až do právoplatného skončenia vo veci samej zdržať sa samostatne alebo
prostredníctvom tretích osôb šírenia reklamného TV spotu na produkt Ariel s minutážou 01:00:00 min, v
ktorom spote sa tvrdí, že N. U. ako nezávislý novinár vykonal za pomoci inštitútu F. overenie kvality
produktu žalovaného s názvom Ariel a tento produkt si poradí so škvrnami oveľa lepšie ako ostatné tri
popredné pracie prášky.
Žalovaný proti uzneseniu číslo konania 32CbPv 5/2005-88 zo dňa 21.09.2005 podal v
zákonnej lehote odvolanie. Krajský súd v Bratislave uznesením číslo konania 4Cob
105/2005-108 uznesenie Okresného súdu Bratislava 1 číslo konania 32CbPv 5/2005-88
zo dňa 21.09.2005 potvrdil.
Žalobca svoj návrh odôvodnil tým, že v mesiaci júl 2005 začal byť vo vysielaní TV
Markíza šírený reklamný televízny spot na produkt prací prostriedok Ariel od spoločnosti Procter &
Gamble, spol. s r.o. Obsahom uvedeného reklamného spotu bolo prezentovanie informácií, že N. U.
(označený ako nezávislý novinár) vykonal žurnalistické zisťovanie, výsledkom ktorého bolo potvrdenie
kvality Arielu.
Žalobca žalobný návrh opiera o ust. § 42 Obchodného zákonníka, podľa ktorého sa za
zneužitie účasti na hospodárskej súťaži považuje nekalé súťažné konanie a nedovolené obmedzovanie
hospodárskej súťaže. Poukázal na ust. § 44 Obchodného zákonníka, kedy nekalou súťažou sa rozumie
konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu
iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa výslovne zakazuje.
Vzhľadom na predmetný TV spot sa podľa žalobcu ako relevantné javí najmä ust. § 45
Obchodného zákonníka. V zmysle tohto ustanovenia sa klamlivou reklamou rozumie reklama tovaru,
služieb, nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobkov a iných práv
a záväzkov súvisiacich s podnikaním, ktorá uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu osoby,
ktorým je určená alebo ku ktorým sa dostane a ktorá v dôsledku klamlivosti môže ovplyvniť ekonomické
správanie týchto osôb alebo ktorá poškodzuje alebo môže poškodiť iného súťažiteľa alebo spotrebiteľa.
Žalobca poukazuje ďalej na pojem „reklama“, ktorý nie je v Obchodnom zákonníku definovaný. Je preto
potrebné použiť aj príslušné ust. Zákona číslo 147/2001 Z.z. o reklame a Zákona číslo 308/2000 Z.z. o
vysielaní a retransmisii.
Žalobca ako aj žalovaný pôsobia v Slovenskej republike okrem iného, aj na trhu práškov
na pranie. Obaja ponúkajú rôzne kategórie týchto produktov.
Najkvalitnejšie pracie prášky distribuované v Slovenskej republike (bez ohľadu na ich
producenta) sa zvyknú označovať ako tzv. prémiové pracie prášky. Ide o najvyššie ponúkanú kvalitu v
danom segmente, ktorej zodpovedá aj cena produktov. Zo strany žalobcu je do skupiny tzv. prémiových
pracích práškov zaraďovaný produkt Persil. Produktom žalovaného zaraďovaným do tejto triedy je
produkt Ariel.
V predmetnom spote vystupuje okrem iného osoba N. U.. N. U. v spote vystupuje –
účinkuje pod vlastným menom a spot ho prezentuje ako nezávislého novinára. Celý spot podľa tvrdenia
žalobcu má charakter informovania o „investigatívnej činnosti“ N. U.. Vzhľadom na charakter TV spotu,
jeho obsah, formu a zaradenie do reklamného bloku je tento podľa žalobcu možné považovať za
reklamu na produkt Ariel.
V čase šírenia TV spotu však N. U. ako nezávislý novinár nepôsobil a jeho žurnalistická činnosť bola
vždy úzko spätá a ČST a neskôr s STV. Žalobca považuje TV spot za vysoko klamlivý, pričom sa
producenta) sa zvyknú označovať ako tzv. prémiové pracie prášky. Ide o najvyššie ponúkanú kvalitu v
danom segmente, ktorej zodpovedá aj cena produktov. Zo strany žalobcu je do skupiny tzv. prémiových
pracích práškov zaraďovaný produkt Persil. Produktom žalovaného zaraďovaným do tejto triedy je
produkt Ariel.
V predmetnom spote vystupuje okrem iného osoba N. U.. N. U. v spote vystupuje –
účinkuje pod vlastným menom a spot ho prezentuje ako nezávislého novinára. Celý spot podľa tvrdenia
žalobcu má charakter informovania o „investigatívnej činnosti“ N. U.. Vzhľadom na charakter TV spotu,
jeho obsah, formu a zaradenie do reklamného bloku je tento podľa žalobcu možné považovať za
reklamu na produkt Ariel.
V čase šírenia TV spotu však N. U. ako nezávislý novinár nepôsobil a jeho žurnalistická činnosť bola
vždy úzko spätá a ČST a neskôr s STV. Žalobca považuje TV spot za vysoko klamlivý, pričom sa
domnieva, že vzhľadom na relevanciu prezentácie spotrebiteľ následkom predmetného TV spotu zmení
svoje spotrebiteľské správanie tak, že pri výbere pracieho prášku zo skupiny prémiových pracích
práškov si zakúpi práve produkt Ariel.
Žalobca má za to, že existujú zásadné pochybnosti o pravdivosti daného „príbehu“. N. U. sa mal o tzv.
päťhviezdičkovej technológii dozvedieť pri predstavení jej svetovej premiéry. Hovorený text je
sprevádzaný zábermi prezentácie označenej ako „interná prezentácia Arielu“. Šírený TV spot teda
vzbudzuje podľa žalobcu dojem, že žalovaný uskutočnil prezentáciu svetovej premiéry novej
technológie na základe čoho sa N. U. rozhodol overiť si jeho vyhlásenia. Prezentácia znázornená v TV
spote má charakter tlačovej konferencie či dokonca PR stretnutia s novinármi s poukazom na úpravu
priestorov, úpravu rečníckeho pultu atď. Žalobca však výslovne poukazuje na skutočnosť, že vo vzťahu
k Arielu sa na území Slovenskej republiky neuskutočnilo nijaké predstavenia svetovej premiéry
„päťhviezdičkovej technológie“, o ktorej by sa mohol N. U. a iní novinári dozvedieť.
Ďalším zo sporných bodov TV spotu je samotná certifikácia Arielu inštitútom F.. V TV
spote osoba vystupujúca ako zástupca inštitútu F. vyhlásila, že Ariel si poradil so škvrnami „oveľa lepšie
ako ostatné tri popredné pracie prášky“.
Použitie slova „oveľa“ vzbudzuje jednoznačne dojem, že Ariel bol výrazne lepší ako ostatné tri
popredné pracie prášky (pričom ide pravdepodobne o tzv. prémiové pracie prášky, kam patrí napr. Ariel,
Lanza, Persil a podobne). Žalobca však k žalobnému návrhu priložil test pracích práškov Ariel, Persil a
Vizir, pričom rozdiely v ich účinnosti na jednotlivé škvrny sú minimálne.
Z vyššie uvedených dôvodov žalobca považuje konanie žalovaného za konanie v
hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu žalobcovi
či spotrebiteľom, teda za nekalosúťažné konanie žalovaného. Predmetná reklama poškodzuje záujem a
právo spotrebiteľa nebyť vystavený klamlivej reklame.
Žalovaný sa prostredníctvom svojho právneho zástupcu písomne vyjadril k žalobnému
návrhu dňa 10.10.2006. V písomnom podaní poukázal na skutočnosť, že v rámci tohto súdneho
konania je potrebné rozlišovať otázku pravdivosti, resp. nepravdivosti údajov obsiahnutých v
predmetnom TV spote a otázku klamlivosti, resp. neklamlivosti údajov obsiahnutých v TV spote.
Uvádza, že pre rozhodnutie súdu nie je relevantné, či sú údaje prezentované v TV spote pravdivé, resp.
nepravdivé, podstatné je, či sú údaje klamlivé alebo nie. Žalovaný je názoru, že nie je jeho povinnosťou
preukazovať súdu pravdivosť údajov obsiahnutých v TV spote a je na žalobcovi, aby preukázal, že
údaje obsiahnuté v TV spote sú klamlivé, čiže spôsobilé uviesť do omylu osoby, ktorým sú určené alebo
ku ktorým sa dostanú a súčasne, že bezprostredným následkom tohto omylu je ovplyvnenie
ekonomického správania sa týchto osôb. Tiež je názoru, že je na žalobcovi, aby preukázal, že šírenie
TV spotu je konaním v rozpore s dobrými mravmi a súčasne je spôsobilé privodiť ujmu iným
súťažiteľom alebo spotrebiteľom.
V písomnom vyjadrení žalovaný uvádza, že prací prášok Ariel bol testovaný inštitútom F.
v dňoch 23. a 24.05.2005. Inštitút porovnával prací prášok Ariel s inými pracími práškami, a to Persil,
Lanza a Palmex. Sponzorom predmetného výskumu bol Procter & Gamble Eurocor SA
Belgicko. Nezávislé postavenie inštitútu F. odôvodňuje záver, že výsledky testov sú maximálne
objektívne, spotrebiteľsky relevantné, dôveryhodné a ich používanie nezavádza spotrebiteľov.
Interná prezentácia pracieho prášku Ariel sa konala v Budapešti dňa 11.11.2004. Na túto
prezentáciu boli pozvaní a tiež sa jej zúčastnili vedúci pracovníci Procter & Gamble na postoch:
marketing manager, key account manager, country leader. Pán N. U. sa prezentácie nezúčastnil.
Výrobu TV spotu si objednal Procter and Gamble International Operations SA, TV spot realizoval
Saatchi and Saatchi a produkčný dom Film Positive Productions Kft v dňoch 06.06.2005 – 08.06.2005 v
Budapešti.
Žalovaný nemá žiadny obchodný vzťah so spoločnosťou Action Global Communications Slovakia, s
ktorou bol pán N. U. v čase výroby TV spotu v obchodno-právnom vzťahu. Žalovaný teda zotrváva na
názore, že predmetný TV spot neobsahuje žiadne nepravdivé údaje ani iné údaje, v dôsledku ktorých
by bežný spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu, resp. nadobudnúť predstavu v rozpore s objektívnou
skutočnosťou.
Súd vo veci vykonal dokazovanie prednesmi právneho zástupcu žalobcu ako aj právneho
zástupcu žalovaného, ďalej vypočul svedka N. U., oboznámil sa s písomným vyjadrením žalovaného zo
dňa 10.10.2005, vyjadrením žalobcu k odvolaniu žalovaného týkajúceho sa nariadenia predbežného
Výrobu TV spotu si objednal Procter and Gamble International Operations SA, TV spot realizoval
Saatchi and Saatchi a produkčný dom Film Positive Productions Kft v dňoch 06.06.2005 – 08.06.2005 v
Budapešti.
Žalovaný nemá žiadny obchodný vzťah so spoločnosťou Action Global Communications Slovakia, s
ktorou bol pán N. U. v čase výroby TV spotu v obchodno-právnom vzťahu. Žalovaný teda zotrváva na
názore, že predmetný TV spot neobsahuje žiadne nepravdivé údaje ani iné údaje, v dôsledku ktorých
by bežný spotrebiteľ mohol byť uvedený do omylu, resp. nadobudnúť predstavu v rozpore s objektívnou
skutočnosťou.
Súd vo veci vykonal dokazovanie prednesmi právneho zástupcu žalobcu ako aj právneho
zástupcu žalovaného, ďalej vypočul svedka N. U., oboznámil sa s písomným vyjadrením žalovaného zo
dňa 10.10.2005, vyjadrením žalobcu k odvolaniu žalovaného týkajúceho sa nariadenia predbežného
opatrenia zo dňa 25.10.2005, profilom N.. N. U. (č.l. súdneho spisu 14), Výskumnou úlohou WFK č.
XXXXB/XX – Porovnávací výskum odstraňovania škvŕn prostredníctvom chorvátskych, rumunských a
srbských pracích prostriedkov zo dňa 24.01.2005, Výskumom číslo WL XXXX/XX – Porovnávací
výskum odstraňovania fľakov štyrmi univerzálnymi pracími prostriedkami pri programe farebná bielizeň
40°C zo dňa 04.08.2005, Skúšobnou správou Inštitútu F. číslo XXXXXX zo dňa 20.06.2005 – potvrdenie
pre Čechy, Slovensko, Slovinsko – odstraňovanie škvŕn pracími čistiacimi prostriedkami (práškami) Ariel
verzus Persil, Lanza a Palmex, skúšobnou správou Inštitútu Fresenius zo dňa 20.06.2005, objednávkou
číslo 392613 na testované produkty Ariel, Persil, Lanza a Palmex, pozadím a cieľom štúdie zo dňa
20.06.2005 kde v závere správy sa uvádza:“ Pravidelná kontrola kvality“ od F. inštitútu, pre produkt
Ariel, pre reklamu v regióne strednej Európy. Aby sa získal súhlas pre použitie tejto značky akosti,
produkt by mal pôsobiť rovnako alebo lepšie ako tri vedúce pracie prášky z tohto regiónu. Táto správa
sumarizuje výsledky uskutočnené v laboratóriách Institut F. T.. Cieľom testu bolo stanoviť ako sa
produkt od Procter and Gamble „Ariel Automat“ dá porovnať a „persil Powder Perls“, Lanza a Palmex“,
testovacími metódami a podmienkami pri odstraňovaní škvŕn, s testovacou procedúrou a štatistickým
vyhodnotením inštitútu F. zo dňa XX.XX.XXXX, so I. správou XXXXXX zo dňa 29.09.2005 – Potvrdenie
pravidelná kontrola pre Slovensko, odstraňovanie škvŕn pracími čistiacimi prostriedkami (práškami) Ariel
verzus Persil, Bonux, Rex, Palmex a Lanza, gestor testu Procter and Gamble Eurocor NV/SA,
Strombeek – Bever, s pozadím a cieľom štúdie, sumárom výsledkov odstraňovania škvŕn, s testovými
nečistotami (hydinový tuk, zmrzlina, rúž a iné nečistoty), potvrdením o výsledkoch porovnávacích
testov, testovacou metódou a podmienkami pri odstraňovaní škvŕn, testovacou procedúrou, a
štatistickým vyhodnotením testov, prílohou DVD TV spotu a jeho prepisu, prehlásením N. U. zo dňa
31.05.2006, čestným vyhlásením X.. F. N. zo dňa 08.08.2005, ako aj celým obsahom spisu a zistil
predmetný skutkový stav veci:
V mesiaci júl 2005 začal byť vo vysielaní TV Markíza šírený reklamný televízny spot na produkt Ariel –
prací prostriedok, ktorého výrobcom je žalovaný. Obsahom reklamného spotu je „prezentovanie
informácií nezávislého novinára N. U., ktorý vykonal žurnalistické zisťovanie, výsledkom ktorého bolo
potvrdenie kvality Arielu.“ V TV spote N. U. vyhlásil, že „Ariel predstavil svetovú premiéru tzv.
päťhviezdičkovej technológie, „vďaka ktorej zdolá ostatné tri popredné pracie prášky na slovenskom
trhu“ (úryvok reklamného TV spotu).
Žalobca žiadal v zmysle § 74 a nasl. O.S.P. o nariadenie predbežného opatrenia z dôvodu, že v čase
podania žaloby šírenie reklamného spotu stále prebiehalo a spotrebiteľ bol tak neustále vystavovaný
informáciám, ktorých obsah, spôsob a forma šírenia boli podľa názoru žalobcu spôsobilé privodiť ujmu
tak žalobcovi ako aj spotrebiteľovi. Predpokladal, že do konečného rozhodnutia veci bude vysielanie
predmetného reklamného spotu dávno ukončené.
Uznesením číslo konania 32CbPv 5/2005-88 zo dňa 21.09.2005 súd vyhovel návrhu žalobcu na
nariadenie predbežného opatrenia a rozhodol, že žalovaný je povinný odo dňa doručenia predmetného
uznesenia až do právoplatného skončenia vo veci samej zdržať sa samostatne alebo prostredníctvom
tretích osôb šírenia reklamného TV spotu na produkt Ariel s minutážou 01:00:00 min, v ktorom spote sa
tvrdí, že N. U. ako nezávislý novinár vykonal za pomoci inštitútu F. overenie kvality produktu
žalovaného s názvom Ariel a tento produkt si poradí so škvrnami oveľa lepšie ako ostatné tri popredné
pracie prášky.
Žalovaný proti uzneseniu číslo konania 32CbPv 5/2005-88 zo dňa 21.09.2005 podal v
zákonnej lehote odvolanie. Krajský súd v Bratislave uznesením číslo konania 4Cob
105/2005-108 uznesenie Okresného súdu Bratislava 1 číslo konania 32CbPv 5/2005-88
zo dňa 21.09.2005 potvrdil.
Právny zástupca žalobcu na pojednávaní konanom dňa 26.09.2006 uviedol, že aj v budúcnosti by
mohlo dôjsť k vysielaniu a šíreniu reklamného TV spotu na produkt – prací prostriedok Ariel zo strany
žalovaného. Uviedol, že je názoru, že došlo k nekalosúťažnému konaniu z dôvodu vysielania
predmetného TV spotu. Je názoru, že inštitút F. nikdy nevykonával činnosť, ktorá je uvedená v TV
spote na prací prášok Ariel. Nie je pravdou, že by v rámci akéhokoľvek testu sa inštitút F. vyslovil, že
Ariel je podstatne lepší ako iné pracie prostriedky v triede prémiových pracích prostriedkov alebo že by
bol Arielu udelený certifikát s akýmkoľvek počtom hviezdičiek. Žalovaný sa odvoláva na
päťhviezdičkový certifikát inštitútu F., nikdy však jeho kópia nebola založená do súdneho spisu a
žalovaný ani nevysvetlil spôsob získania certifikátu.
Právny zástupca žalovaného na pojednávaní dňa 26.09.200ž uviedol, že v TV spote nie je ani len
naznačené, že by sa prezentácia pracieho prášku Ariel konala na území Slovenskej republiky alebo, že
by sa pán N. U. tejto prezentácie zúčastnil. Uviedol, že šlo o „internú prezentáciu Arielu“, čo úplne
Právny zástupca žalobcu na pojednávaní konanom dňa 26.09.2006 uviedol, že aj v budúcnosti by
mohlo dôjsť k vysielaniu a šíreniu reklamného TV spotu na produkt – prací prostriedok Ariel zo strany
žalovaného. Uviedol, že je názoru, že došlo k nekalosúťažnému konaniu z dôvodu vysielania
predmetného TV spotu. Je názoru, že inštitút F. nikdy nevykonával činnosť, ktorá je uvedená v TV
spote na prací prášok Ariel. Nie je pravdou, že by v rámci akéhokoľvek testu sa inštitút F. vyslovil, že
Ariel je podstatne lepší ako iné pracie prostriedky v triede prémiových pracích prostriedkov alebo že by
bol Arielu udelený certifikát s akýmkoľvek počtom hviezdičiek. Žalovaný sa odvoláva na
päťhviezdičkový certifikát inštitútu F., nikdy však jeho kópia nebola založená do súdneho spisu a
žalovaný ani nevysvetlil spôsob získania certifikátu.
Právny zástupca žalovaného na pojednávaní dňa 26.09.200ž uviedol, že v TV spote nie je ani len
naznačené, že by sa prezentácia pracieho prášku Ariel konala na území Slovenskej republiky alebo, že
by sa pán N. U. tejto prezentácie zúčastnil. Uviedol, že šlo o „internú prezentáciu Arielu“, čo úplne
vylučuje, že by šlo o skutočnosť, že by spot v niekom mohol vzbudiť dojem, že ide o prezentáciu formou
verejnej tlačovej konferencie. Poukázal na skutočnosť, že žalovaný definitívne zastavil šírenie TV spotu
dňa 30.09.2005 a v súčasnosti ho nešíri, pričom v budúcnosti nemá záujem šíriť tento spot naďalej.
Protiprávne konanie tak, ako ho prezentuje žalobca už teda podľa právneho zástupcu žalovaného,
netrvá.
Právny zástupca žalobcu poukázal na skutočnosť, že žalovaný disponuje všetkými technickými aj
materiálnymi prostriedkami, ktoré sú nevyhnutné na šírenie predmetného spotu v ľubovoľnom čase v
rámci ľubovoľného miesta.
Na pojednávaní dňa 15.02.2007 súd vypočul svedka N.. N. U., ktorý uviedol, že v čase, keď vystupoval
v inkriminovanom reklamnom TV spote na prací prostriedok Ariel, nebol zamestnaný v žiadnom médiu a
v súčasnosti nevykonáva prácu nezávislého novinára. V reklamnom spote vystupoval z dôvodu, že bol
oslovený firmou žalovaného a podpísal zmluvu s reklamnou spoločnosťou Film Pozitiv Productions Kft.
so sídlom v Maďarskej republike. Za vystupovanie v predmetnom TV spote mu bol vyplatený honorár.
Zmluvu podpísal tesne pred nahratím predmetného TV spotu. Maďarskou spoločnosťou bol finančne
odmenený zato, že v TV spote účinkoval a taktiež zato, že dal súhlas na šírenie jeho tváre a mena vo
vysielaní v Slovenskej televízii, v Slovinskej televízii a taktiež v Chorvátsku. Podľa vyjadrenia svedka
tento spot sa nahrával v simulovanom štúdiu, pričom predtým sa stretol so zástupcom spoločnosti F.,
ktorým bola práve tá druhá osoba, ktorá v TV spote vystupovala. Nikdy nemal pochybnosť o tom, že
spoločnosť ide na trh uviesť premiéru tzv. päťhviezdičkovej technológie. Je si vedomý toho, že je
osobou verejne známou a mohol ovplyvniť verejnú mienku. Predbežné správy výsledkov testov nikdy
nevidel, avšak tvrdil, že držal v rukách päťhviezdičkový certifikát, nevie však, pre aký štát bol udelený.
Na otázku právnej zástupkyne žalobcu: „Keď som počul senzačný sľub od Arielu, chcel som si ho
preveriť?“ odpovedal, že nevie, čo by k tomuto dodal. Uznal, že ako známa osobnosť – novinár, bol
schopný ovplyvniť výber spotrebiteľov na základe predmetného TV spotu, v ktorom ako „nezávislý
novinár“ vystupoval.
Podľa ust. § 261 ods. 1 Obchodného zákonníka táto časť zákona upravuje záväzkové
vzťahy medzi podnikateľmi, ak je pri ich vzniku zrejmé na všetky okolnosti, že sa týkajú ich
podnikateľskej činnosti.
Podľa ust. § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka právne vzťahy uvedené v odseku 1 sa
spravujú ustanoveniami tohto zákona. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto ustanovení, riešia
sa podľa predpisov občianskeho práva. Ak ich nemožno riešiť ani podľa týchto predpisov, posúdia sa
podľa obchodných zvyklostí, a ak ich niet, podľa zásad, na ktorých spočíva tento zákon.
Podľa § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka je nekalou súťažou konanie v hospodárskej
súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom a
spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje.
Podľa § 44 ods. 2 nekalou súťažou podľa odseku 1 je najmä:
a) klamlivá reklama,
b) klamlivé označovanie tovaru a služieb,
c) vyvolávanie nebezpečenstva zámeny,
d) parazitovanie na povesti podniku, výrobkov alebo služieb iného súťažiteľa,
e) podplácanie,
f) zľahčovanie,
g) porušovanie obchodného tajomstva,
h) ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.
V danom prípade ide o generálnu všeobecnú klauzulu, pokiaľ teda chýba špecifická skutková podstata
pre určité konanie, ktoré spĺňa znaky jednej zo špecifických skutkových podstát uvedených v § 45 až §
52 Obchodného zákonníka, za nekalosúťažné konanie sa bude považovať aj konanie, ktoré je v
rozpore s dobrými mravmi. Súd konanie žalovaného pri prezentácii TV spotu za konanie v rozpore s
dobrými mravmi považuje z dôvodu, že sa odvolávalo na stanovisko nezávislého inštitútu F., čo sa týka
kvality pracieho prášku Ariel, pričom tento vyzdvihol z hľadiska kvality v porovnaní s ostatnými tromi
presne nešpecifikovanými pracími práškami.
Podľa § 45 ods. 1 Obchodného zákonníka klamlivou reklamou je reklama tovaru, služieb,
nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobkov a iných práv a
záväzkov súvisiacich s podnikaním, ktorá uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu osoby, ktorým
h) ohrozovanie zdravia spotrebiteľov a životného prostredia.
V danom prípade ide o generálnu všeobecnú klauzulu, pokiaľ teda chýba špecifická skutková podstata
pre určité konanie, ktoré spĺňa znaky jednej zo špecifických skutkových podstát uvedených v § 45 až §
52 Obchodného zákonníka, za nekalosúťažné konanie sa bude považovať aj konanie, ktoré je v
rozpore s dobrými mravmi. Súd konanie žalovaného pri prezentácii TV spotu za konanie v rozpore s
dobrými mravmi považuje z dôvodu, že sa odvolávalo na stanovisko nezávislého inštitútu F., čo sa týka
kvality pracieho prášku Ariel, pričom tento vyzdvihol z hľadiska kvality v porovnaní s ostatnými tromi
presne nešpecifikovanými pracími práškami.
Podľa § 45 ods. 1 Obchodného zákonníka klamlivou reklamou je reklama tovaru, služieb,
nehnuteľností, obchodného mena, ochrannej známky, označenia pôvodu výrobkov a iných práv a
záväzkov súvisiacich s podnikaním, ktorá uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu osoby, ktorým
je určená alebo ku ktorým sa dostane, a ktorá v dôsledku klamlivosti môže ovplyvniť ekonomické
správanie týchto osôb alebo ktorá poškodzuje alebo môže poškodiť iného súťažiteľa alebo
spotrebiteľa.
Podľa § 45 ods. 2 písm. a) Obchodného zákonníka pri posudzovaní klamlivosti reklamy sa zohľadňujú
všetky jej znaky, najmä informácie, ktoré obsahuje o:
a) tovare a službách, ich dostupnosti, vyhotovení, zložení, spôsobe a dátume výroby alebo
dodania, vhodnosti a spôsobe použitia, množstve, zemepisnom alebo obchodnom pôvode alebo o
výsledkoch, ktoré možno očakávať od ich použitia, alebo o výsledkoch ich skúšok a kontrol.
Podľa čl. 1 § 2 písm. a) Zákona číslo 147/2001 Z.z. o reklame, reklama je prezentácia produktov v
každej podobe s cieľom uplatniť ich na trhu.
Reklama musí byť vždy v súlade s pravidlami hospodárskej súťaže a dobrými mravmi.
Reklama nesmie byť klamlivá.
Reklama nesmie zneužívať dôveru spotrebiteľa, nedostatok jeho skúseností a vedomostí.
Žalovaný počas celého súdneho konania nepreukázal, že by došlo k predstaveniu „päťhviezdičkovej
technológie“, o ktorej sa mohol pán N. U. dozvedieť ako „nezávislý novinár“, na čo sa žalovaný v TV
spote odvoláva. Takto žalovaný neprimeraným vyzdvihnutím kvality pracieho prášku Ariel privodil ujmu
iným súťažiteľom v hospodárskej súťaži.
Súd sa stotožnil s tvrdením žalobcu, že udelenie akéhokoľvek „certifikátu“ Inštitútom F. praciemu
prostriedku Ariel je sporné. Dôkazy produkované žalovaným nepresvedčili o tom, že takýto „certifikát“
vôbec existuje. Súd nespochybňuje možnosť získania „Pečate kvality“ Inštitútom F. ako dlhoročne
používaného označenia vysokej kvality výrobku s jasnými a všetkým známymi pravidlami.
Žalovaný sa však na základe sporných faktov snažil vnútiť priemernému spotrebiteľovi myšlienku, že
prací prášok Ariel bol Inštitútom F. „akosi“ ocenený a bol mu udelený tzv. „certifikát“. Z TV spotu však
nie je zjavné akú relevanciu je možné tomuto „oceneniu“ prikladať.
Žalovaný počas celého súdneho pojednávania nezverejnil pravidlá udelenia „certifikátu“ a súd má zato,
že takéto ani neexistujú. Možný je iba predpoklad, že „certifikát“ bol žalovanému udelený na základe
jeho vlastnej objednávky Inštitútom F..
Svedok – účinkujúci v reklame N. U. uviedol, že predbežné správy výsledkov testov nikdy nevidel.
Uznal, že ako známa osobnosť – novinár, bol schopný ovplyvniť výber spotrebiteľov na základe
predmetného TV spotu, v ktorom ako „nezávislý novinár“ vystupoval. Žalovaný počas súdneho konania
tvrdil, že novinárska nezávislosť svedka N. U. je odôvodniteľná neexistenciou vzťahu závislej práce. V
tomto bode vyjadrenie žalovaného zo dňa 19.02.2007 protirečí výpovedi svedka N. U. z dôvodu, že
tento pôsobil pre agentúru AGC na základe dohody o vykonaní práce.
Počas súdneho konania žalovaný preukázal, že došlo k testovaniu pracích práškov inštitútom F., avšak
nepreukázal, že by Ariel obstál lepšie ako tri popredné pracie prášky. Hlavne nepreukázal, že by sa na
území Slovenskej republiky uskutočnilo predstavenie „svetovej premiéry päťhviezdičkovej technológie“,
na ktorú sa v TV spote odvoláva.
Podľa názoru súdu v TV spote – reklame na prací prášok Ariel vystupuje N. U. ako „nezávislý novinár“
výlučne z dôvodu zvýšenia dôveryhodnosti predmetnej reklamy u bežného zákazníka.
Súd nespochybňuje závery inštitútu F., ktorý udeľuje pracím práškom tzv. pečať kvality. Avšak
takéto vyhodnotenie má za cieľ poskytnúť bežným spotrebiteľom informáciu, ktorý z produktov na trhu
je bezpečný. Táto pečať však neslúži na porovnanie výrobkov z hľadiska ich kvality, resp. rebríčka
kvality. Predmetný spot vyvoláva v priemernom spotrebiteľovi jednoznačne dojem objektívneho
testovania, ktoré realizovala tretia osoba, nezávislá od výrobcu daného pracieho prášku. Súd je názoru,
že priemerný spotrebiteľ sa na základe prezentácie v TV spote domnieva, že zadávateľom testu bol
sám novinár N. U., nie výrobca, ktorý má na výsledku testu ekonomický záujem. Bežný spotrebiteľ totiž
inak vníma „objektívne informácie“, ktoré mu sprostredkujú novinári ako informácie o testovaniach, ktoré
mu predkladajú v reklame výrobcovia testovaných produktov.
Podľa názoru súdu v TV spote – reklame na prací prášok Ariel vystupuje N. U. ako „nezávislý novinár“
výlučne z dôvodu zvýšenia dôveryhodnosti predmetnej reklamy u bežného zákazníka.
Súd nespochybňuje závery inštitútu F., ktorý udeľuje pracím práškom tzv. pečať kvality. Avšak
takéto vyhodnotenie má za cieľ poskytnúť bežným spotrebiteľom informáciu, ktorý z produktov na trhu
je bezpečný. Táto pečať však neslúži na porovnanie výrobkov z hľadiska ich kvality, resp. rebríčka
kvality. Predmetný spot vyvoláva v priemernom spotrebiteľovi jednoznačne dojem objektívneho
testovania, ktoré realizovala tretia osoba, nezávislá od výrobcu daného pracieho prášku. Súd je názoru,
že priemerný spotrebiteľ sa na základe prezentácie v TV spote domnieva, že zadávateľom testu bol
sám novinár N. U., nie výrobca, ktorý má na výsledku testu ekonomický záujem. Bežný spotrebiteľ totiž
inak vníma „objektívne informácie“, ktoré mu sprostredkujú novinári ako informácie o testovaniach, ktoré
mu predkladajú v reklame výrobcovia testovaných produktov.
Podľa § 95 ods. 1 O.s.p. navrhovateľ môže za konania so súhlasom súdu meniť návrh na začatie
konania. Zmenený návrh treba ostatným účastníkom doručiť do vlastných rúk, pokiaľ neboli prítomní na
pojednávaní, na ktorom došlo k zmene.
Písomným podaním zo dňa 12.03.2007 žiadal žalobca o rozšírenie petitu návrhu tak, že Žalovaný je do
siedmich dní odo dňa právoplatnosti rozsudku povinný doručiť žalobcovi ospravedlnenie vo forme
datovaného a podpísaného listu nasledovného znenia:
HENKEL SLOVENSKO, s.r.o.
Záhradnícka 10
821 08 Bratislava
Vec: Ospravedlnenie
Spoločnosť Procter & Gamble, spol. s r.o. so sídlom Karpatská 8, 811 05 Bratislava, IČO 31 342 451,
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č. 4359/B sa týmto
ospravedlňuje spoločnosti HENKEL SLOVENKO, s.r.o. so sídlom Záhradnícka 10, 821 08 Bratislava,
IČO 17 324 246, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.:
1413/B za svoje nekalosúťažné konanie – vysielanie reklamy na prací prostriedok ARIEL s minutážou
1:00:00 min, v mesiaci júl 2005 prezentujúcej, že N. U. ako nezávislý novinár vykonal za pomoci
Inštitútu F. overenie kvality produktu ARIEL a tento si poradil so škvrnami oveľa lepšie ako ostatné tri
popredné pracie prostriedky.
Povinnosť sa ospravedlniť bola uložená rozsudkom Okresného súdu Bratislava I.
Podpis zástupcu Spoločnosť Procter & Gamble, spol. s r.o.
Toto vyjadrenie bolo doručené aj žalovanému a taktiež ústne prednesené právnym zástupcom žalobcu
na pojednávaní dňa 13.03.2007.
Právna zástupkyňa žalovaného na pojednávaní dňa 13.03.2007 navrhla vykonať ešte ďalší dôkaz
týkajúci sa pracovnej činnosti svedka N. U. v roku 2001. Súd tento dôkaz nepovažoval za relevantný
pre ďalšie rozhodnutie vo veci samej a preto ho nepripustil.
Podľa § 53 Obchodného zákonníka osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené
alebo ohrozené, môžu sa proti porušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný
stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť v peniazoch, náhradu
škody a vydanie bezdôvodného obohatenia.
Žalovaný sa bráni tým, že definitívne zastavil šírenie TV spotu dňa 30.09.2005 a v súčasnosti ho nešíri,
pričom v budúcnosti nemá záujem šíriť tento spot naďalej. Protiprávne konanie, tak ako ho prezentuje
žalobca, už teda podľa právneho zástupcu žalovaného netrvá. Tento závadný stav bol však odstránený
na základe nariadenia predbežného opatrenia súdu.
Predbežné opatrenie je inštitútom, ktorý upravuje pomery účastníkov dočasne, a preto
nemôže nahradiť rozsudok. Žalovaný tento závadný stav odstránil iba v dôsledku nariadenia
predbežného opatrenia. Súd má za to, že žalobca uniesol dôkazné bremeno a súdu predložil dôkazy v
súlade s ust. § 120 ods. 1 O.s.p. Žalobca je oprávnený domáhať sa zdržania závadného stavu, aj keď
žalovaný prehlásil, že pôvodný stav neobnoví, ktorý už odstránil v dôsledku nariadenia predbežného
opatrenia. Jedná sa v podstate o exekučný titul, v prípade, že by sa žalovaný po zániku predbežného
opatrenia predsa len pokúsil o zavedenie závadného stavu. Súd prisvedčil tvrdeniu žalobcu, že
žalovaný disponuje všetkými technickými aj materiálnymi prostriedkami, ktoré sú nevyhnutné na šírenie
predmetného spotu v ľubovoľnom čase v rámci ľubovoľného miesta a kedykoľvek môže obnoviť šírenie
predmetného TV spotu.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia súd rozhodol
tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku.
O trovách konania rozhodol súd podľa § 142 ods. 1 veta prvá O.s.p., podľa ktorého
účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie
alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.
Nakoľko bol žalovaný v spore úspešný, je žalobca povinný zaplatiť mu trovy konania.
opatrenia predsa len pokúsil o zavedenie závadného stavu. Súd prisvedčil tvrdeniu žalobcu, že
žalovaný disponuje všetkými technickými aj materiálnymi prostriedkami, ktoré sú nevyhnutné na šírenie
predmetného spotu v ľubovoľnom čase v rámci ľubovoľného miesta a kedykoľvek môže obnoviť šírenie
predmetného TV spotu.
Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a citované zákonné ustanovenia súd rozhodol
tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto rozsudku.
O trovách konania rozhodol súd podľa § 142 ods. 1 veta prvá O.s.p., podľa ktorého
účastníkovi, ktorý mal vo veci plný úspech, súd prizná náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie
alebo bránenie práva proti účastníkovi, ktorý vo veci úspech nemal.
Nakoľko bol žalovaný v spore úspešný, je žalobca povinný zaplatiť mu trovy konania.
Trovy konania pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 3.500,- Sk.
Trovy konania vyčíslené podľa vyhl. č. 655/2004 Z.z. sú za tri úkony právnej služby (prevzatie a
príprava zastúpenia vrátane prvej porady s klientom, účasť na pojednávaní dňa 26.09.2006, účasť na
pojednávaní dňa 02.11.2006) 1.260,- Sk x 3 s režijný paušál 164,- Sk x 3. V zmysle § 10 ods. 1
vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. za tri úkony právnej služby (účasť na pojednávaní dňa 15.02.2007,
písomné podanie vo veci – vyjadrenie žalobcu zo dňa 12.03.2007, účasť na pojednávaní dňa
13.03.2007) 1.371,- Sk x 3 a režijný paušál 178,- Sk x 3. Právny zástupca žalovaného priložil k
vyčísleniu trov právneho zastúpenia aj Osvedčenie o registrácii pre daň z riadnej hodnoty, preto mu súd
priznal aj DPH. Trovy právneho zastúpenia spolu s DPH predstavujú celkom 10.614,- Sk. Trovy štátu
predstavujú sumu 4.861,60 Sk z titulu svedočného.
Poučenie:
Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia na
podpísanom súde písomne, dvojmo, na podpísanom súde. V odvolaní sa má popri všeobecných
náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa
napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ
domáha. Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno
odôvodniť len dôvodmi uvedenými v ust. § 205 ods. 2 O.s.p.. Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu
ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia alebo návrh
na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona.