Rozhodnutie OS BA III. Ecopress v. Storin

Súd: Okresný súd Bratislava III
Spisová značka: 28C/103/2008
Identifikačné číslo súdneho spisu: 1308209396
Dátum vydania rozhodnutia: 15.04.2010
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: Mgr. Ján Stanček
ECLI: ECLI:SK:OSBA3:2010:1308209396.10

Okresný súd Bratislava III v Bratislave v právnej veci navrhovateľa ECOPRESS a.s., so sídlom
Seberíniho 1, 820 07 Bratislava, IČO : 31 333 524 zastúpeného spoločnosťou ROWAN LEGAL s.r.o.,
so sídlom Námestie slobody 11, 811 06 Bratislava, IČO : 35 869 500 proti odporcovi STORIN, spol. s
r.o., so sídlom Riazanská 57, 831 03 Bratislava, IČO : 31 319 173 zastúpenému Mgr. Karolom
Haťapkom, advokátom, Nám. SNP 22, 811 01 Bratislava o zákaze neoprávneného zásahu do
autorského práva a iné takto

rozhodol:
I. Súd návrh zamieta.
II. Súd priznáva odporcovi voči navrhovateľovi náhradu trov súdneho konania vo výške
1.948,80 eura, ktorú je navrhovateľ povinný zaplatiť odporcovi do troch dní od právoplatnosti rozsudku.
odôvodnenie:
Návrhom zo dňa 29.07.2008 doručeným na tunajší súd dňa 30.07.2008 navrhovateľ žiadal, aby súd
určil povinnosť odporcu (i) zdržať sa vyhotovovania rozmnoženín textov, ktoré sú chránené autorským
zákonom, ktoré navrhovateľ zverejnil alebo zverejní v denníku Hospodárske noviny alebo v
internetovom denníku zverejňovanom na stránkach www. hnonline. sk a ku ktorým si autori uplatnili
výhradu v zmysle ustanovenia § 33 autorského zákona a poskytovať rozmnoženiny takýchto článkov
akýmkoľvek spôsobom tretím osobám bez súhlasu nositeľa autorských práv k týmto textom (ii) zničiť
všetky neoprávnene vyhotovené rozmnoženiny textov, vrátane rozmnoženín, poskytnutých odporcom
tretím osobám, ktoré sú chránené autorským zákonom, ktoré odporca zverejnil v denníku Hospodárske
noviny alebo v internetovom denníku zverejňovanom na stránkach http://www.hnonline.sk a ku ktorým si
autori uplatnili výhradu v zmysle ustanovenia § 33 autorského zákona a vyradiť tieto rozmnoženiny z
databáz, ktoré vytvára a poskytuje, (iii) zaplatiť navrhovateľovi čiastku 480.000,-Sk do troch dní od
právoplatnosti tohto rozsudku a (iv) nahradiť trovy konania. Svoj návrh odôvodnil tým, že navrhovateľ je
vydavateľom denníka Hospodárske noviny a prevádzkovateľom internetového denníka www.
hnonline.sk. Každé vydanie denníka HN ako aj HNonline je tvorené článkami spracúvaným autormi a to
zamestnancami navrhovateľa alebo externými spolupracovníkmi. Články predstavujú jedinečné
výsledky vlastnej tvorivej duševnej činnosti autorov. Dňa 11.02.2008 bol v médiách HN zverejnený
rozhovor s ministrom obrany L. V. „Americký radar? Ja ho neodmietam“, ktorého autormi boli R. Y. R.
V., obaja boli v čase vytvorenia predmetného článku zamestnancami navrhovateľa. Autori prejavili vôľu
vyhradiť si právo udeľovať súhlas na vyhotovovanie rozmnoženín, verejný prenos a rozširovanie
rozmnoženín a v pracovných zmluvách udelili navrhovateľovi plnú moc, aby v ich mene v jednotlivých
prípadoch uplatňoval výhradu. Navrhovateľ si v každom jednotlivom prípade zverejnenia v mene
autorov uplatnil výhradu v zmysle ustanovenia § 33 ods. 1 písm. a/ a b/ autorského zákona vždy spolu s
predmetným článkom značkou „©HN“ uvedenou pri článku v denníku HN a textom „©ECOPRESS a.s.
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.“ Navrhovateľ
je vykonávateľom majetkových práv autorov predmetného článku a je preto oprávnený vo svojom mene
a na svoj účet vykonávať majetkové autorské práva. Odporca v rámci svojho predmetu činnosti
spracováva články zverejňované v periodickej tlači vrátane elektronickej on-line verzie periodík a ďalší
obsah ostatných masmédií. Odporca pri poskytovaní služieb monitoringu tlače Ministerstvu
zahraničných vecí SR poskytol tiež rozmnoženiny článkov publikovaných v denníku HN, medzi ktorými
bol aj predmetný článok. Odporca spracovával články spôsobom, že z nich vyhotovoval rozmnoženiny a
tieto rozmnoženiny za úplatu na základe písomnej zmluvy poskytoval MZV SR, pričom muselo tiež
dochádzať k vyhotovovaniu dočasných alebo trvalých rozmnoženín týchto článkov. Poskytovaním
služieb odporca použil predmetný článok, keďže vyhotovoval rozmnoženiny predmetného článku a tieto
rozmnoženín a v pracovných zmluvách udelili navrhovateľovi plnú moc, aby v ich mene v jednotlivých
prípadoch uplatňoval výhradu. Navrhovateľ si v každom jednotlivom prípade zverejnenia v mene
autorov uplatnil výhradu v zmysle ustanovenia § 33 ods. 1 písm. a/ a b/ autorského zákona vždy spolu s
predmetným článkom značkou „©HN“ uvedenou pri článku v denníku HN a textom „©ECOPRESS a.s.
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.“ Navrhovateľ
je vykonávateľom majetkových práv autorov predmetného článku a je preto oprávnený vo svojom mene
a na svoj účet vykonávať majetkové autorské práva. Odporca v rámci svojho predmetu činnosti
spracováva články zverejňované v periodickej tlači vrátane elektronickej on-line verzie periodík a ďalší
obsah ostatných masmédií. Odporca pri poskytovaní služieb monitoringu tlače Ministerstvu
zahraničných vecí SR poskytol tiež rozmnoženiny článkov publikovaných v denníku HN, medzi ktorými
bol aj predmetný článok. Odporca spracovával články spôsobom, že z nich vyhotovoval rozmnoženiny a
tieto rozmnoženiny za úplatu na základe písomnej zmluvy poskytoval MZV SR, pričom muselo tiež
dochádzať k vyhotovovaniu dočasných alebo trvalých rozmnoženín týchto článkov. Poskytovaním
služieb odporca použil predmetný článok, keďže vyhotovoval rozmnoženiny predmetného článku a tieto
rozmnoženiny rozširoval. navrhovateľ súhlas odporcovi neudelil, odporca použil predmetný článok
neoprávnene. Autori si riadne a včas uplatnenou výhradou vyhradili právo udeľovať súhlas s použitím
predmetného článku prostredníctvom navrhovateľa ako splnomocneného zástupcu autorov.
navrhovateľ súhlas odporcovi na použite diela nedal. Z listu MZV SR vyplýva, že odporca dlhodobo
poskytuje MZV SR služby monitoringu tlače, vrátane rozmnoženín článkov zverejnených v médiách HN,
navrhovateľ preto vyzval odporcu na zdržanie sa protiprávneho konania. Odporca odmietol situáciu
akokoľvek riešiť a zdržať sa protiprávneho konania. Odporca svojím konaním porušil právnu povinnosť,
pričom spôsobil autorom a navrhovateľovi ujmu, zodpovedá tak voči navrhovateľovi za spôsobenú
škodu podľa § 420 Občianskeho zákonníka, pričom škoda je spôsobená úmyselným protiprávnym
konaním. Pokiaľ ide o výšku náhrady škody poukazuje na § 442a ods. 2 Občianskeho zákonníka. K
porušovaniu autorských práv vykonávaných navrhovateľom dochádza pri výkone činnosti odporcu
dennodenne. Výška náhrady škody 480.000,-Sk je určená ako odmena, za ktorú poskytuje navrhovateľ
licenciu k článkom spoločnosti NEWTON Media, a.s. registrovanej v Českej republike. Na pojednávaní
dňa 14.07.2009 PZN uviedla, že odborné stanovisko doc. P.. F. V., P.. ako nezávislého experta z
oblasti žurnalistiky a publicistiky pre médiá, bolo vyhotovené za účelom odborného posúdenia
intelektuálnej náročnosti napísania predmetných článkov, ktoré sú považované za literárne diela. V
písomnom podaní zo dňa 05.12.2008 PZN uviedla, že odporca v rámci svojho predmetu podnikania bez
súhlasu navrhovateľa spracováva vyššie uvedené novinové články zverejňované v médiách HN, na
základe písomnej zmluvy ich poskytuje rôznym subjektom v elektronickej podobe prostredníctvom
počítačovej siete internet ako aj v tlačenej podobe. Odporca opakovane a systematicky extrahuje
nepodstatné časti obsahu databázy v rozsahu, ktorý je zameraný na získanie priameho majetkového
prospechu, preto sa navrhovateľ domáha ochrany proti neoprávnenému zásahu odporcu do osobitného
práva navrhovateľa ako zhotoviteľa databázy – denníka Hospodárske noviny a internetového denníka
http://www.hnonline.sk <http://www.hnonline.sk>. Na pojednávaní dňa 18.12.2009 PZN uviedla, že
požadované plnenie je vyčíslenou náhradou škody spôsobenej tým, že odporca bez licenčnej zmluvy
používa predmetné články neoprávnene v rozpore s § 18 autorského zákona. V tomto konaní nejde o
tie isté nároky a o tých istých účastníkov konania ako v konaní vedenom na tunajšom súde
navrhovateľa spoločnosti PEREX, a.s. pod sp. zn. 6C/33/2004. Cieľom nie je ochrana autorských práv k
už napísaným článkom, ide o to, aby nedochádzalo k ďalšiemu porušovaniu autorských práv jednak
navrhovateľa a jednak autorov jednotlivých článkov v navrhovateľových periodikách a to pokračovaním
odporcu vo vykonávaní monitoringu periodika vydávaného navrhovateľom. S inými poskytovateľmi
monitoringu má navrhovateľ uzavreté licenčné zmluvy, teda ide o všeobecne uznávaný fakt potvrdzujúci
autorskoprávnu ochranu článkov. Žaloba sa opiera o porušovanie autorských práv od roku 2008, keď
došlo k podstatnej zmene spočívajúcej v tom, že navrhovateľ si začal uplatňovať výhodu podľa § 33
ods. 1 písm. a/ a d/ AZ, keď na takéto výhrady bol splnomocnený jednotlivými autormi. V podstate sa
odporcovo konanie zakladá na nerešpektovaní uplatnenia si autorskej výhrady. Ani prípadné
zneužívanie monopolného postavenia neoprávňuje odporcu na porušovanie autorského práva
jednotlivých autorov. Články zakladané do spisu sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti a nie sú
dennou správou v zmysle prostej informácie. Žiada, aby odporca založil výpis článkov, ktoré poskytol v
plnom znení svojim odberateľom a to za obdobie október – november 2009, ktoré preukážu trvanie
porušovania práv navrhovateľa. V písomnom podaní zo dňa 01.03.2010 PZN uviedla, že podstatou
sporu je nedovolené používanie autorských diel odporcom, ku ktorému dochádza tým, že odporca bez
toho, aby k tomu dostal súhlas navrhovateľa, kopíruje články zverejňované v médiách vydávaných
navrhovateľom a rozširuje ich za úplatu svojim klientom. Nemusí byť predmetom dokazovania, či určité
dielo je alebo nie je článkom o aktuálnych udalostiach alebo témach hospodárskeho politického alebo
iného spoločenského charakteru. Na základe uplatňovania uvedenej výhrady preto neprichádza
zákonná licencia pre informačné účely do úvahy, čo je podstatnou zmenou z hľadiska dokazovania
oproti predchádzajúcemu obdobiu pred rokom 2008, ktoré nie je predmetom návrhu. Monitoringom
médií sa rozumie sprostredkovanie obsahu médií odberateľom monitoringu, ktorí majú záujem o
poskytovanie informácií o článkoch. Pokiaľ má byť predmetom monitoringu sprostredkovanie diel, ktoré
sú chránené autorským právom a poskytovateľ monitoringu nemá zabezpečený potrebný súhlas, musí
sa pri poskytnutí monitoringu zdržať neoprávneného použitia diela. Odporca má možnosť vykonávať
monitoring inou formou ako kopírovaním článkov a teda konať v súlade so zákonom. Odporca svojim
konaním tiež porušuje práva autorov predmetných článkov. Cieľom navrhovateľa je zabránenie tomu,
aby odporca naďalej porušoval navrhovateľove autorské práva ako aj práva autorov článkov
publikovaných v navrhovateľových periodikách. Žiada, aby odporca predložil výpis článkov, ktoré pri
poskytovaní monitoringu médií navrhovateľa poskytol v plnom znení svojim odberateľom v období
október až december 2009. Autor si môže vyhradiť udeľovanie súhlasu nielen v prípade, ak sa jedná o
verejný prenos. Aj keby autori svojou výhradou zákonnú výnimku nevylúčili, nakladanie s dielom nesmie
byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených
záujmov autora, keď odporca nenakladá s dielami bežným spôsobom ale v rámci svojho podnikania.
médií sa rozumie sprostredkovanie obsahu médií odberateľom monitoringu, ktorí majú záujem o
poskytovanie informácií o článkoch. Pokiaľ má byť predmetom monitoringu sprostredkovanie diel, ktoré
sú chránené autorským právom a poskytovateľ monitoringu nemá zabezpečený potrebný súhlas, musí
sa pri poskytnutí monitoringu zdržať neoprávneného použitia diela. Odporca má možnosť vykonávať
monitoring inou formou ako kopírovaním článkov a teda konať v súlade so zákonom. Odporca svojim
konaním tiež porušuje práva autorov predmetných článkov. Cieľom navrhovateľa je zabránenie tomu,
aby odporca naďalej porušoval navrhovateľove autorské práva ako aj práva autorov článkov
publikovaných v navrhovateľových periodikách. Žiada, aby odporca predložil výpis článkov, ktoré pri
poskytovaní monitoringu médií navrhovateľa poskytol v plnom znení svojim odberateľom v období
október až december 2009. Autor si môže vyhradiť udeľovanie súhlasu nielen v prípade, ak sa jedná o
verejný prenos. Aj keby autori svojou výhradou zákonnú výnimku nevylúčili, nakladanie s dielom nesmie
byť v rozpore s bežným využitím diela a nesmie neodôvodnene zasahovať do právom chránených
záujmov autora, keď odporca nenakladá s dielami bežným spôsobom ale v rámci svojho podnikania.
Odporca na základe svojich dlhodobých záväzkov voči tretím osobám rozmnožuje a rozširuje články z
navrhovateľových médií a robí tak bez oprávnenia. Na základe zmlúv s tretími osobami dochádza do
zásahu práv navrhovateľa čo v spojení s dĺžkou doby účinnosti týchto zmlúv dokazuje jasnú hrozbu
opakovania protiprávneho konania odporcu. Na pojednávaní dňa 09.03.2010 PZN uviedla, že až
počnúc rokom 2008 si začali autori uplatňovať výhradu podľa § 33 ods. 1 písm. a/ a d/ AZ a teda až
počnúc týmto obdobím nemohol odporca využívať zákonnú možnosť používať články zverejnené v
periodikách vydávaný navrhovateľom. Poukazuje na to, že nie je potrebné skúmať či jednotlivé články,
ku ktorým si autori uplatnili výhradu, sú autorskými dielami z dôvodu uplatnenia si výhrady. Monitoring
nie je distribúciou celých novín, ale je to fakticky spracovávanie periodík a využívanie jednotlivých diel –
článkov zverejnených v novinách. Noviny súčasne obsahujú väčšinu článkov, ktoré sú autorskými
dielami ide najmä o komentáre rozhovory, tvorivé spracovávanie informácií o bežných udalostiach. Už
len samotný nadpis článku je spravidla výsledkom tvorivej duševnej činnosti. Odporca spracováva
periodiká vydávané navrhovateľom, pričom za uvedené neplatí navrhovateľovi žiadnu odplatu, keď
ostatné podnikateľské subjekty vykonávajúce monitoring médií vrátane periodík vydávaných
navrhovateľom odplatu navrhovateľovi platia. Žiada, aby odporca predložil súdu zoznam článkov ako aj
ich samotný obsah napríklad za obdobie október až december 2009, z ktorého bude zrejmá činnosť
odporcu. Spracovávanie periodík odporcom je vykonávané bez súhlasu navrhovateľa, autorov ako aj
bez zákonného súhlasu. Rozhodnutie krajského súdu sa netýkalo meritórneho posúdenia charakteru
daného článku. Aj keď odporca nevykonáva verejný prenos, neznamená to, že môže diela rozmnožovať
a rozširovať v rozpore s ustanovením § 18 ods. 4 AZ. V písomnom podaní zo dňa 14.04.2010 PZN
uviedla, že denné správy nenapĺňajú definičné znaky autorským zákonom chráneného diela, keďže im
chýba tvorivý vklad, čo nemožno tvrdiť o väčšine článkov zverejňovaných v novinách. Spravodajská
licencia umožňuje bez súhlasu autora použiť na informačné účely dielo zverejnené v novinách o
aktuálnych udalostiach alebo témach hospodárskeho, politického alebo iného spoločenského
charakteru. Posúdenie článku ako dennej správy nespĺňajúcej znaky diela, musí byť podložené,
dôkazné bremeno leží na subjekte domáhajúceho sa použitia dennej správy. Navrhovateľ od roku 2008
uplatňuje výhradu, neexistuje preto právny základ, ktorý by odôvodňoval odporcovi monitoring článkov
zverejňovaných v médiách navrhovateľa bez jeho súhlasu. Na pojednávaní dňa 15.04.2010 PZN
predniesla písomné podanie zo dňa 14.04.2010 a ďalej uviedla, že ku všetkým týmto článkom bola
vykonaná autorská výhrada a preto výnimka z § 18 autorského zákona v zmysle zákonnej
spravodajskej licencie je neaplikovateľná.
V písomnom podaní zo dňa 16.12.2009 odporca popisuje vzťah k navrhovateľovi resp. iným
vydavateľom od roku 1994 počnúc neformálnou spoluprácou od r. 1994, vypovedávanie zmlúv
vydavateľov s poskytovateľmi monitoringu, činnosť spoločnosti Slovakia Online, sankcionovanie
Protimonopolným úradom, snahu vydavateľov ovládnuť trh a činnosť Generálnej prokuratúry SR vo
vzťahu k oznámeniam na konateľov odporcu. Ďalej odporca uvádza, že je ochotný zaplatiť
navrhovateľovi určitú sumu za spoluprácu na základe zmluvy, keď autorsko-právna ochrana sa
uplatňuje výlučne na autorské diela, pričom v prípade tlače a iných informačných prostriedkov treba
striktne oddeľovať autorské diela od ostaného „neautorského“ obsahu. Odporca si z novín robí v nočnej
zmene výber informácií a až potom zaraďuje do svojich databáz, teda má k dispozícií iba časť
informácií a niektoré sú dodávané až na druhý deň. Výsledkom vlastnej tvorivej duševnej činnosti
pisateľa novinového článku je iba reprodukcia známych a verejne dostupných udalostí a iných
informácií z predchádzajúcich dní. Výsledkom predmetných článkov je iba súhrn informácií a myšlienok,
preto ich možno považovať za denné správy. Monitoring odporcu pozostáva práve z takýchto článkov
(denných správ) a preto žiadnym spôsobom nezasahujú do autorských práv chránených zákonom.
Odporca nesprístupňuje verejnosti svoje klientské databázy, preto nejde o verejný prenos. Na
pojednávaní dňa 18.12.2009 zástupca odporcu vzniesol námietku litispendencie vzhľadom na to, že na
tunajšom súde prebieha konanie, kde sa prejednáva tá istá vec aj keď navrhovateľ je spoločnosť
PEREX, a.s. pod sp. zn. 6C/33/2004. Navrhol tiež konanie prerušiť do skončenia konania 6C/33/2004.
Krajský súd vo svojom uznesení uviedol, že predložené články nie sú autorským dielom a preto nemôže
dochádzať k porušovaniu autorského práva. Novinové články obsahujú len popis skutkového deja, nie
sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti ako to má na mysli autorský zákon. Poukazuje na § 7 ods. 3
písm. a/ autorského zákona podľa ktorého denné spravodajstvo nepoužíva autorskoprávnu ochranu.
Noviny nie sú ani súborným dielom ani databázou, keď súborné diela sú zložené z jednotlivých diel,
avšak ako uviedol KS v BA nejedná sa o diela. Vzťah medzi odporcom a jeho klientmi v podstate
zodpovedá mandátnej zmluve. Poukazuje tiež na smernicu čl. 3 ods. 1 č. 2001/29 EU. Na pojednávaní
dňa 18.12.2009 konateľka odporcu uviedla, že nie každý text je dielom, v prípade novinových článkov
sú jednotlivé články nie dielami požívajúcimi ochranu podľa autorského zákona. Navrhovateľ mal
zmluvu s odporcom, túto navrhovateľ vypovedal, celé konanie navrhovateľa vedie k porušovaniu
hospodárskej súťaže, keď navrhovateľ spolu s ďalšími vydavateľmi si založili Slovenskú monitorovaciu
agentúru, ktorá vykonávala monitoring médií. Protimonopolný úrad rozhodol, že činnosť navrhovateľa a
PEREX, a.s. pod sp. zn. 6C/33/2004. Navrhol tiež konanie prerušiť do skončenia konania 6C/33/2004.
Krajský súd vo svojom uznesení uviedol, že predložené články nie sú autorským dielom a preto nemôže
dochádzať k porušovaniu autorského práva. Novinové články obsahujú len popis skutkového deja, nie
sú výsledkom tvorivej duševnej činnosti ako to má na mysli autorský zákon. Poukazuje na § 7 ods. 3
písm. a/ autorského zákona podľa ktorého denné spravodajstvo nepoužíva autorskoprávnu ochranu.
Noviny nie sú ani súborným dielom ani databázou, keď súborné diela sú zložené z jednotlivých diel,
avšak ako uviedol KS v BA nejedná sa o diela. Vzťah medzi odporcom a jeho klientmi v podstate
zodpovedá mandátnej zmluve. Poukazuje tiež na smernicu čl. 3 ods. 1 č. 2001/29 EU. Na pojednávaní
dňa 18.12.2009 konateľka odporcu uviedla, že nie každý text je dielom, v prípade novinových článkov
sú jednotlivé články nie dielami požívajúcimi ochranu podľa autorského zákona. Navrhovateľ mal
zmluvu s odporcom, túto navrhovateľ vypovedal, celé konanie navrhovateľa vedie k porušovaniu
hospodárskej súťaže, keď navrhovateľ spolu s ďalšími vydavateľmi si založili Slovenskú monitorovaciu
agentúru, ktorá vykonávala monitoring médií. Protimonopolný úrad rozhodol, že činnosť navrhovateľa a
ostatných vydavateľov vedie k obmedzovaniu hospodárskej súťaže. Odporca poskytuje informácie a nie
články jednotlivým klientom. Monitoring nemôže povoľovať súkromná spoločnosť, keď odporca je v
rovnakom postavení ako iné súkromné spoločnosti. Pokiaľ ide o prípadné budúce porušenia autorských
práv, toto považuje za bezpredmetné tieto budúce diela ešte nevznikli, nie je ani zrejmé, či vzniknú
nepoužívajú teda ochranu. Navrhovateľ zneužíva zákon o slobodnom prístupe k informáciám, na
základe ktorého sa dostal k databáze poskytovanej odporcom jeho klientom, čo fakticky svedčí o tom,
že databáza nie je verejne prístupná. Odporca nerozmnožuje diela autorov. V písomnom podaní zo dňa
25.02.2010 odporca uviedol, že pre svojich klientov vytvárajú jedinečný a samostatný súbor informácií,
ktorý je pre každého klienta samostatný a ku ktorému nemá nikto okrem jednotlivého klienta prístup,
pričom podstata činnosti je zastupovanie klienta pri vyhľadávaní informácií vo verejných informačných
zdrojoch podľa jeho zadania. Stanovisko F.. V. nemôže slúžiť ako dôkaz a nič nepreukazuje. Majetkové
práva podľa autorského zákona sú neprevoditeľné a autor sa ich nemôže vzdať. Z výhrady nie je
možné jednoznačne určiť, či táto bola realizovaná v mene autora alebo v mene navrhovateľa. Výhrady
uplatnené pri článkoch, ktoré nie sú autorskými dielami nemajú žiaden právny význam. Na pojednávaní
dňa 09.03.2010 PZO uviedol, že krajský súd vo svojom uznesení zo dňa 26.02.2009 posúdil jeden z
článkov ako článok, ktorý nie je autorským dielom. Odporca nevykonáva žiadnu z činností uvedenú v §
5 ods. 11, 14, 17. Písomným podaním zo dňa 09.04.2010 PZO uviedol, že predmetom ochrany podľa
autorského práva § 7 ods. 1 je literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom
vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, pričom táto ochrana sa nevzťahuje na denné správy.
Monitoring odporcu spočíva vo vyhľadávaní informácií z verejných informačných zdrojov na základe
zmluvy – konkrétne pozostáva zo zhromažďovania, spracovania a využívania informácií uverejnených
vo verejných informačných zdrojoch a ich využívania na informačné účely. Považuje za neúčelné
predloženie výpisu článkov, ktoré pri poskytovaní monitoringu médií navrhovateľa poskytol, keďže
diskusiu o autorskoprávnej ochrane jednotlivých článkov považuje za neúčelnú. Nepovažuje za správny
názor, že monitoringom odporca zasahuje do autorských práv chránených autorským zákonom.
Súd vykonal vo veci dokazovanie prečítaním listín a oboznámením s ich obsahom a to časť str. 11 a 28
denníka Hospodárske noviny zo dňa 11.02.2008, počítačový výstup z adresy http://hn.online.sk zo dňa
17.07.2008, pracovná zmluva medzi navrhovateľom ako zamestnávateľom a U.. R. Š. Y. ako
zamestnankyňou, pracovná zmluva medzi navrhovateľom ako zamestnávateľom a U.. L. V. ako
zamestnancom, list Ministerstva zahraničných vecí SR navrhovateľovi zo dňa 11.02.2008, Kúpna
zmluva medzi MZV SR ako kupujúcim a odporcom ako predávajúcim, počítačový výstup – Monitoring
médií pre MZV SR zo dňa 11.02.2008, list navrhovateľa odporcovi zo dňa 16.11.2007, list Ministerstva
financií SR navrhovateľovi zo dňa 03.03.2008, časť zmluvy medzi Ministerstvom financií SR a
odporcam, počítačový výstup – zoznam článkov z periodika „Hospodárske noviny“ poskytnutý
Ministerstvu financií SR za obdobie 17.11.2007 až 08.02.2008, list Ministerstva životné prostredia SR
navrhovateľovi zo dňa 19.02.2008, počítačový výstup – Zoznam článkov z Hospodárskych novín
dodaných v monitore od 17.09.2007, časť zmluvy medzi Ministerstvom životného prostredia SR a
odporcam zo dňa 28.01.2004, list Úradu jadrového dozoru SR navrhovateľovi zo dňa 15.02.2008,
počítačový výstup – Zoznam titulov článkov z Hospodárskych novín uverejnených od 17.09.2007 do
08.02.2008, časť zmluvy medzi Úradom jadrového dozoru SR a odporcam zo dňa 27.04.2006 spolu
dodatkom č. 1 zo dňa 26.04.2007, zmluva medzi navrhovateľom a spoločnosťou Newton information
technology, s.r.o. zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe zo dňa 19.03.2007 s
prílohou č. 1, Vyhlásenie spoločnosti Newton information technology, s.r.o., Protimonopolný úrad SR
informuje z Hospodárskych novín s. 23, 19, Memorandum o výhradnom zastúpení, list Niku a partners
adresovaný NB SR zo dňa 01.07.2004, list PEREX, a.s. adresovaný NR SR zo dňa 29.03.2005, list
navrhovateľa zo dňa 03.08.2004, výpis z OR na internete Slovenskej monitorovacej agentúry, a.s.,
zápisnica z predvolania U.. X. M. zo dňa 12.12.2005 na PÚ SR, zápisnica z predvolania C.. U. U. zo
dňa 09.11.2005 na PÚ SR, návrh Slovenskej monitorovacej agentúry na uzavretie zmluvy o združení
voči neidentifikovateľnému subjektu, počítačový výstup výber z databázy STORIN prvá mediálna
kampaň proti spoločnosti STORIN, počítačový výstup výber z databázy STORIN druhá mediálna
kampaň proti spoločnosti STORIN, uznesenie GP SR č.k. IV Pz 67/07-4 zo dňa 02.08.2007, list spol.
NEWTON adresovaný PÚ SR, list navrhovateľa odporcovi zo dňa 21.12.2005, list navrhovateľa zo dňa
25.01.2006, prvá a neidentifikovateľná strana rozsudku NS SR sp. zn. 4Sž/103/2003, články novín
podľa rukou písaného textu zo dňa 12.06.2007, 08.11.2006, 09.11.2006 všetko v kópiách a po takto
vykonanom dokazovaní ustálil skutkový stav nasledovným spôsobom :
Z pracovných zmlúv medzi navrhovateľom ako zamestnávateľom a U.. R. Š.M. Y. ako
zamestnankyňou, navrhovateľom ako zamestnávateľom a U.. L. V. ako zamestnancom a
navrhovateľom ako zamestnávateľom a Ľ. E. ako zamestnankyňou má súd za preukázané, že U.. R. Š.
Y., Mgr. L. V. R. Ľ. E. boli zamestnancami navrhovateľa, pričom v pracovných zmluvách v čl. I bol ako
druh práce dohodnutý redaktor/editor, v čl. VIII bolo dohodnuté, že navrhovateľ je oprávnený vo svojom
voči neidentifikovateľnému subjektu, počítačový výstup výber z databázy STORIN prvá mediálna
kampaň proti spoločnosti STORIN, počítačový výstup výber z databázy STORIN druhá mediálna
kampaň proti spoločnosti STORIN, uznesenie GP SR č.k. IV Pz 67/07-4 zo dňa 02.08.2007, list spol.
NEWTON adresovaný PÚ SR, list navrhovateľa odporcovi zo dňa 21.12.2005, list navrhovateľa zo dňa
25.01.2006, prvá a neidentifikovateľná strana rozsudku NS SR sp. zn. 4Sž/103/2003, články novín
podľa rukou písaného textu zo dňa 12.06.2007, 08.11.2006, 09.11.2006 všetko v kópiách a po takto
vykonanom dokazovaní ustálil skutkový stav nasledovným spôsobom :
Z pracovných zmlúv medzi navrhovateľom ako zamestnávateľom a U.. R. Š.M. Y. ako
zamestnankyňou, navrhovateľom ako zamestnávateľom a U.. L. V. ako zamestnancom a
navrhovateľom ako zamestnávateľom a Ľ. E. ako zamestnankyňou má súd za preukázané, že U.. R. Š.
Y., Mgr. L. V. R. Ľ. E. boli zamestnancami navrhovateľa, pričom v pracovných zmluvách v čl. I bol ako
druh práce dohodnutý redaktor/editor, v čl. VIII bolo dohodnuté, že navrhovateľ je oprávnený vo svojom
mene a na svoj účet vykonávať majetkové práva autora k dielu v zmysle ust. § 50 autorského zákona
vytvorenému v rámci plnenia pracovných povinností. Ďalej tiež bolo v čl. VIII ods. 3 dohodnuté, že
zamestnanci ako autori diela splnomocňujú navrhovateľa, aby pri publikovaní diela v periodickej tlači
alebo inom informačnom prostriedku za zamestnancov uplatnil informačnú výhradu voči bezodplatnému
vyhotovovaniu rozmnoženiny tohto diela a voči bezodplatnému verejnému rozširovaniu rozmnoženiny
diela predajom alebo inou formou (voči spravodajskej licencii v zmysle § 33 ods. 1 písm. a/ a d/
autorského zákona).
Zo Zmluvy o vytvorení diela má súd za preukázané, že dňa 02.04.2007 bola medzi navrhovateľom ako
objednávateľom a U.. L. M. ako autorom uzavretá zmluva účinná od 16.04.2007 do 16.07.2007,
predmetom ktorej je záväzok autora opakovane vytvárať pre vopred dohodnuté oblasti textové diela –
vhodné pre publikovanie v denníku Hospodárske noviny najmä v rubrike Ekonomika a navrhovateľ sa
mu za to zaväzuje poskytovať autorskú odmenu určenú v slovenských korunách, pričom súčasne autor
udeľuje navrhovateľovi súhlas na použitie diela v súlade s touto zmluvou. Autor udelil navrhovateľovi
výhradnú licenciu v celom rozsahu zmluvy a zaväzuje sa zdržať sa použitia diela. Publikované dielo
navrhovateľ označí menom a priezviskom autora.
Z časti str. 11 denníka Hospodárske noviny zo dňa 11.02.2008 a z počítačového výstupu z adresy
http://hn.online.sk zo dňa 17.07.2008 má súd za preukázané, že navrhovateľ nechal vytlačiť v denníku
Hospodárske noviny a na stránke http://hn. hnonline.sk článok „Americký radar? Ja ho neodmietam“,
ktorého spoluautormi sú R. Y. R. J V. a pri tomto článku v tlačenej forme bol uvedený text „©hn“ a v
elektronickej forme „©ECOPRESS a.s. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ.
Spravodajská licencia vyhradená.“.
Z časti str. 1 denníka Hospodárske noviny zo dňa 16.10.2008 má súd za preukázané, že navrhovateľ
nechal vytlačiť v denníku Hospodárske noviny článok, ktorého autorkou je Ľ. E. a pri tomto článku
nebola uvedená výhrada práva udeľovať súhlas na vyhotovenie rozmnoženiny a na verejný prenos
diela.
Z časti str. 28 denníka Hospodárske noviny zo dňa 11.02.2008 má súd za preukázané, že v tiráži
výtlačku denníka Hospodárske noviny je uvedený text „© Copyright ECOPRESS a.s. Autorské práva sú
vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Autori článkov zverejnených v tomto vydaní si v zastúpení
vydavateľom vyhradzujú právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos článkov a na
verejný prenos článkov označených ©hn ako aj na verejné rozširovanie rozmnoženiny článkov v zmysle
§ 33 ods. 1 písm. a/ a d/ autorského zákona. Monitoring tlače poskytujú so súhlasom vydavateľa firmy
Newton IT a SMA“.
Z časti str. 2 Hospodárskych novín zo dňa 15.11.2006 má súd za preukázané, že navrhovateľ nechal
vytlačiť v denníku Hospodárske noviny článok „Oznam vo vlastnej veci“ obsahujúceho informáciu o
vznesení obvinenia voči konateľom monitorovacej agentúry, ktorého autor je označený ako „red“,
pričom pri tomto článku nebola uvedená výhrada práva udeľovať súhlas na vyhotovenie rozmnoženiny
a na verejný prenos diela.
Z časti str. 2 Hospodárskych novín zo dňa 06.11.2006 má súd za preukázané, že navrhovateľ nechal
vytlačiť v denníku Hospodárske noviny článok „Miliónové škody pre vydavateľov“ obsahujúceho
informáciu o obvinení z porušovania autorského práva konateľov spoločnosti dodávajúcej monitoring na
Úrad vlády SR, kde autor je označený ako „SITA“, pričom pri tomto článku nebola uvedená výhrada
práva udeľovať súhlas na vyhotovenie rozmnoženiny a na verejný prenos diela
Z časti str. 2 Hospodárskych novín zo dňa 09.11.2006 má súd za preukázané, že navrhovateľ nechal
vytlačiť v denníku Hospodárske noviny článok „Výzvy pre odberateľov“ obsahujúceho informáciu, že
jedinou spoločnosťou, ktorá na základe zmluvy smie šíriť elektronický obsah Hospodárskych novín je
Slovenská monitorovacia agentúra, a.s., ktorého autor je označený ako „red“, pričom pri tomto článku
nebola uvedená výhrada práva udeľovať súhlas na vyhotovenie rozmnoženiny a na verejný prenos
diela
Z časti str. 8 HN zo dňa 08.11.2006 má súd za preukázané, že navrhovateľ nechal vytlačiť v denníku
Hospodárske noviny článok „Dodavatelé slovenské vlády čelí obvinění“ obsahujúceho informáciu, že
vyšetrovateľka obvinila z porušovania autorských práv konateľa spoločnosti Storin, ktorý mal spôsobiť
škodu v rozsahu päť miliónov slovenských korún slovenským vydavateľom.
Z časti neurčenej strany Hospodárskych novín zo dňa 08.11.2006 má súd za preukázané, že
navrhovateľ nechal vytlačiť v denníku Hospodárske noviny článok „Prielom“ obsahujúceho informáciu o
súhlase autora tohto článku označeného U. M. s obvinením konateľov spoločnosti, ktorá bez súhlasu
jedinou spoločnosťou, ktorá na základe zmluvy smie šíriť elektronický obsah Hospodárskych novín je
Slovenská monitorovacia agentúra, a.s., ktorého autor je označený ako „red“, pričom pri tomto článku
nebola uvedená výhrada práva udeľovať súhlas na vyhotovenie rozmnoženiny a na verejný prenos
diela
Z časti str. 8 HN zo dňa 08.11.2006 má súd za preukázané, že navrhovateľ nechal vytlačiť v denníku
Hospodárske noviny článok „Dodavatelé slovenské vlády čelí obvinění“ obsahujúceho informáciu, že
vyšetrovateľka obvinila z porušovania autorských práv konateľa spoločnosti Storin, ktorý mal spôsobiť
škodu v rozsahu päť miliónov slovenských korún slovenským vydavateľom.
Z časti neurčenej strany Hospodárskych novín zo dňa 08.11.2006 má súd za preukázané, že
navrhovateľ nechal vytlačiť v denníku Hospodárske noviny článok „Prielom“ obsahujúceho informáciu o
súhlase autora tohto článku označeného U. M. s obvinením konateľov spoločnosti, ktorá bez súhlasu
vydavateľov šíri obsah slovenských denníkov v elektronickej podobe, pričom pri tomto článku nebola
uvedená výhrada práva udeľovať súhlas na vyhotovenie rozmnoženiny a na verejný prenos diela.
Z neurčenej strany Hospodárskych novín z neurčeného dňa má súd za preukázané, že L. M. je autorom
článku, ktorý nechal navrhovateľ vytlačiť v denníku Hospodárske noviny s názvom „Môžeme byť lídrom
regiónu“, pričom pri tomto článku nebola uvedená výhrada práva udeľovať súhlas na rozmnožovanie a
na verejný prenos diela.
Z listu Ministerstva zahraničných vecí SR navrhovateľovi zo dňa 11.02.2008 má súd za preukázané, že
MZV SR odoberá externé monitoringové služby v elektronickej podobe a tieto poskytuje odporca,
pričom monitorovaný prehľad nearchivuje a zaslal navrhovateľovi monitorované články denníka
Hospodárske noviny spracované dňa 11.02.2008 a kúpnu zmluvu.
Z Kúpnej zmluvy medzi MZV SR ako kupujúcim a odporcom ako predávajúcim má súd za preukázané,
že odporca sa zaviazal vytvoriť databázu informácií pre vyhotovovanie denného on-line monitoringu
domácej a vybranej zahraničnej periodickej tlače vo vzťahu k špecifikovaným témam, dodávať prepisy
úplného znenia príspevkov a publicistických relácií rozhlasového a televízneho vysielania podľa
operatívnych požiadaviek MZV SR za peňažnú odplatu, keď zmluva je účinná od 01.01.2008 do
31.12.2008.
Z počítačového výstupu – Monitoring médií pre MZV SR zo dňa 11.02.2008 má súd za preukázané, že
odporca poskytol MZV SR zoznam 24 článkov podľa Kúpnej zmluvy medzi MZV SR a odporcom
týkajúcich sa vybraných tém, pričom ako autori článkov sú uvedené aj iné osoby ako R.. Š. Y. R. Mgr. L.
V. a ďalej že poskytnutie odporcom MZV SR obsahu článkov troch článkov zo zoznamu.
Z listu navrhovateľa odporcovi zo dňa 16.11.2007 má súd za preukázané oznámenie navrhovateľa
odporcovi dňa 16.11.2007, že extrakciou a reutilizáciou bez súhlasu autorov článkov a vydavateľa
napriek výhradám v periodiku vykonáva neoprávnený zásah do autorských práv a výzvu odporcovi na
upustenie od tohto konania.
Z listu Ministerstva financií SR navrhovateľovi zo dňa 03.03.2008 spolu s časťou zmluvy medzi
Ministerstvom financií SR a odporcom a počítačovým výstupom – zoznam článkov z periodika
„Hospodárske noviny“ poskytnutých Ministerstvu financií SR za obdobie 17.11.2007 až 08.02.2008 má
súd za preukázané, že odporca má dodávať MF SR offline monitoring elektronických a tlačených médií
týkajúcich sa rezortu MF SR za peňažnú odplatu a odporca dodal MF SR zoznam 3645 článkov, pričom
ako autori článkov sú uvedené aj iné osoby ako R.. Š. Y. a U.. L. V..
Z listu Ministerstva životného prostredia SR odporcovi zo dňa 19.02.2008 v spojení s počítačovým
výstupom – Zoznamom článkov z Hospodárskych novín dodaných v monitore od 17.09.2007 a časťou
zmluvy medzi Ministerstvom životného prostredia SR a odporcom zo dňa 28.01.2004 má súd za
preukázané, že MŽP SR odoberá externé služby monitoringu médií od poskytovateľa, ktorým je
odporca, keď predmetom zmluvy je dodávka informácií z monitoringu slovenskej tlače týkajúcej sa
rezortu životného prostredia spolu so zoznamom 171 článkov, pričom ako autori článkov sú uvedené aj
iné osoby ako R.. Š. Y. a U.. L. V..
Z listu Úradu jadrového dozoru SR navrhovateľovi zo dňa 15.02.2008 v spojení s počítačovým
výstupom – Zoznam titulov článkov z Hospodárskych novín uverejnených od 17.09.2007 do 08.02.2008
a s časťou zmluvy medzi Úradom jadrového dozoru SR a odporcom zo dňa 27.04.2006 spolu dodatkom
č. 1 zo dňa 26.04.2007 má súd za preukázané, že ÚJD SR odoberá monitoring médií na základe
zmluvy s odporcom zo dňa 27.04.2006, predmetom ktorej je poskytovanie monitoringu denníkov,
spravodajských a publicistických relácií a rozhlasových a televíznych staníc týkajúcich sa problematiky
jadrovej energetiky a to za odplatu, pričom odporca dodal 71 článkov a ako autori článkov sú uvedené
aj iné osoby ako R.. Š. Y. a U.. L. V..
Zo zmluvy zo dňa 19.03.2007 medzi navrhovateľom a spoločnosťou Newton information technology,
s.r.o. zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe spolu s prílohou č. 1 má súd za
preukázané uzavretie zmluvy medzi navrhovateľom a spoločnosťou Newton information technology,
s.r.o., predmetom ktorej je záväzok navrhovateľa poskytnúť právo prístupu k elektronickej podobe
periodík špecifikovaných v Prílohe č. 1 a udelenie súhlasu na použitie jednotlivého alebo spoločného
diela za účelom poskytovania produktov a služieb monitoringu tlače konečným užívateľom a záväzok
spoločnosti Newton information technology, s.r.o. platiť za toto peňažnú odplatu.
zmluvy s odporcom zo dňa 27.04.2006, predmetom ktorej je poskytovanie monitoringu denníkov,
spravodajských a publicistických relácií a rozhlasových a televíznych staníc týkajúcich sa problematiky
jadrovej energetiky a to za odplatu, pričom odporca dodal 71 článkov a ako autori článkov sú uvedené
aj iné osoby ako R.. Š. Y. a U.. L. V..
Zo zmluvy zo dňa 19.03.2007 medzi navrhovateľom a spoločnosťou Newton information technology,
s.r.o. zapísanou v obchodnom registri Mestského súdu v Prahe spolu s prílohou č. 1 má súd za
preukázané uzavretie zmluvy medzi navrhovateľom a spoločnosťou Newton information technology,
s.r.o., predmetom ktorej je záväzok navrhovateľa poskytnúť právo prístupu k elektronickej podobe
periodík špecifikovaných v Prílohe č. 1 a udelenie súhlasu na použitie jednotlivého alebo spoločného
diela za účelom poskytovania produktov a služieb monitoringu tlače konečným užívateľom a záväzok
spoločnosti Newton information technology, s.r.o. platiť za toto peňažnú odplatu.
Z vyhlásenia spoločnosti Newton Media, spol. s r.o. má súd za preukázané, že táto považuje
poskytovanie služieb monitoringu slovenskej tlače zo strany odporcu neplatiaceho vydavateľom
periodickej tlače žiadne licenčné poplatky za zásadnú konkurenčnú výhodu, ktorá skutočnosť v značnej
miere ohrozuje konkurencieschopnosť spoločnosti Newton Media, spol. s r.o..
Z odborného stanoviska vyhotoveného doc. PhDr. F. V., PhD. má súd za preukázané, že tento sa
vyjadroval k tvorivosti všeobecne, k tvorivému vkladu novinára a k rozdielom medzi netvorivým
prepisom skutkového deja a článkom a následne sa vyjadroval k článkom „Americký radar? Ja ho
neodmietam“, „Môžeme byť lídrom regiónu“, pričom prvý článok označil ako výsledok tvorivého prístupu
autorov.
Listiny Memorandum o výhradnom zastúpení, počítačový výstup Protimonopolný úrad SR informuje s.
23, 19 Hospodárskych novín, list JUDr. Niku & partners Advokátska kancelária adresovaný MV SR zo
dňa 01.07.2004, list PEREX, a.s. adresovaný NR SR zo dňa 29.03.2005, list navrhovateľa zo dňa
03.08.2004, výpis z OR na internete Slovenskej monitorovacej agentúry, a.s., zápisnica z predvolania
U.. X. M. zo dňa 12.12.2005 na PÚ SR, zápisnica z predvolania C.. U. U. zo dňa 09.11.2005 na PÚ SR
obsahujú informácie týkajúce sa porušovania hospodárskej súťaže.
Počítačové výstupy výber z databázy STORIN prvá mediálna kampaň proti spoločnosti STORIN a výber
z databázy STORIN druhá mediálna kampaň proti spoločnosti STORIN obsahujú prehľad článkov z
novín týkajúcich sa spôsobu činnosti odporcu vo vzťahu k vydavateľom tlačených médií.
Z uznesenia GP SR č. k. IV Pz 67/07- 4 zo dňa 02.08.2007 má súd za preukázané porušenie zákona
pri trestnom konaní vedenom voči konateľom odporcu a to v ich neprospech aj v ustanoveniach § 20 a
§ 283 ods. 1 a 4 písm. a/ Trestného zákona.
List spol. NEWTON adresovaný PÚ SR, list navrhovateľa odporcovi zo dňa 21.12.2005, list odporcu zo
dňa 25.01.2006 obsahujú informácie ohľadne predmetu spolupráce medzi vydavateľom a subjektom
poskytujúcim monitoring a o obsahu licenčnej zmluvy.
Vo veci bolo tunajším nariadené predbežné opatrenie, pričom odvolací súd v uznesením č.k.
6Co/314/2008-211 zo dňa 26.02.2009 uznesenie súdu prvého stupňa zmenil tak, že návrh na
nariadenie predbežného opatrenia zamietol, pričom posúdil článok s názvom „Americký radar? Ja ho
neodmietam“ obsahujúci rozhovor R.. Y. a L.. V. s ministrom obrany SR zverejnený v Hospodárskych
novinách dňa 11.02.2008 tak, že tento nie je literárnym ani iným umeleckým dielom. Ďalej odvolací súd
uviedol, že v prípade každého jednotlivého článku je treba zisťovať, či ide o autorské dielo v zmysle § 7
autorského zákona.
Tunajší súd uznesením č.k. 28C/103/2008-275 zo dňa 23.10.2009 pripustil zmenu návrhu tak, že predm
nároku je určenie povinnosti odporcu zdržať sa vyhotovovania rozmnožením článkov, ktoré navrhovateľ
zverejnil alebo zverejní v denníku Hospodárske noviny alebo v internetovom denníku zverejňovanom na
stránkach http://www.hnonline.sk, ktoré sú označené značkou „©HN“ uvedenou pri príslušnom článku v
denníku Hospodárske noviny alebo textom „©ECOPRESS a.s. Autorské práva sú vyhradené a
vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.“ v päte stránky, na ktorej je zobrazený
príslušný článok v internetovom denníku zverejňovanom na stránkach http://www.hnonline.sk a povinnosti
odporcu zdržať sa rozširovania rozmnoženín článkov, t.j. zdržať sa nakladania s vecou, ktorej
prostredníctvom sú takéto články vyjadrené, pokiaľ k tomu udelí súhlas nositeľ autorských práv k týmto
článkom, ktorým je navrhovateľ a zdržať sa sprístupňovania takýchto článkov tretím osobám, pokiaľ k
tomu neudelí súhlas nositeľ autorských práv k týmto článkom, ktorým je navrhovateľ a povinnosti
odporcu zničiť všetky neoprávnene vyhotovené rozmnoženiny článkov, ktoré navrhovateľ zverejnil v
denníku Hospodárske noviny alebo v internetovom denníku zverejňovanom na stránkach
http://www.hnonline.sk, ktoré sú označené značkou „©HN“ uvedenou pri príslušnom článku v denníku
Hospodárske noviny alebo textom „©ECOPRESS a.s. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich
vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.“ v päte stránky, na ktorej je zobrazený príslušný článok v
internetovom denníku zverejňovanom na stránkach http://www.hnonline.sk <http://www.hnonline.sk> a
vyradiť tieto rozmnoženiny z databáz, ktoré odporca vytvára a ktoré sprístupňuje tretím osobám a
povinnosti odporcu zdržať sa vykonávania opakovanej a systematickej extrakcie nepodstatných častí
databázy, ktorej zhotoviteľom je navrhovateľ, t.j. zdržať sa vykonávania opakovanej a systematickej
extrakcie článkov, ktoré navrhovateľ zverejnil alebo zverejní v denníku Hospodárske noviny alebo v
internetovom denníku zverejňovanom na stránkach http://www.hnonline.sk, ktoré sú označené značkou
„©HN“ uvedenou pri príslušnom článku v denníku Hospodárske noviny alebo textom „©ECOPRESS a.s.
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.“ v päte
odporcu zničiť všetky neoprávnene vyhotovené rozmnoženiny článkov, ktoré navrhovateľ zverejnil v
denníku Hospodárske noviny alebo v internetovom denníku zverejňovanom na stránkach
http://www.hnonline.sk, ktoré sú označené značkou „©HN“ uvedenou pri príslušnom článku v denníku
Hospodárske noviny alebo textom „©ECOPRESS a.s. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich
vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.“ v päte stránky, na ktorej je zobrazený príslušný článok v
internetovom denníku zverejňovanom na stránkach http://www.hnonline.sk <http://www.hnonline.sk> a
vyradiť tieto rozmnoženiny z databáz, ktoré odporca vytvára a ktoré sprístupňuje tretím osobám a
povinnosti odporcu zdržať sa vykonávania opakovanej a systematickej extrakcie nepodstatných častí
databázy, ktorej zhotoviteľom je navrhovateľ, t.j. zdržať sa vykonávania opakovanej a systematickej
extrakcie článkov, ktoré navrhovateľ zverejnil alebo zverejní v denníku Hospodárske noviny alebo v
internetovom denníku zverejňovanom na stránkach http://www.hnonline.sk, ktoré sú označené značkou
„©HN“ uvedenou pri príslušnom článku v denníku Hospodárske noviny alebo textom „©ECOPRESS a.s.
Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia vyhradená.“ v päte
stránky, na ktorej je zobrazený príslušný článok v internetovom denníku zverejňovanom na stránkach
http://www.hnonline.sk <http://www.hnonline.sk> na účely poskytovania služieb monitoringu periodickej tlače,
vrátane elektronickej on-line verzie periodickej tlače, ktorej vydavateľom je navrhovateľ, tretím osobám,
pokiaľ k tomu neudelí súhlas zhotoviteľ databázy – denníka Hospodárske noviny alebo internetového
denníka zverejňovaného na stránkach http://www.hnonline.sk, ktorým je navrhovateľ a nakoniec povinnosti
odporcu zaplatiť navrhovateľovi čiastku 15.933,08 euro do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku
spolu s náhradou trov súdneho konania tak, ako budú vyčíslené v písomnom vyhotovení rozsudku a to
do troch dní od právoplatnosti tohto rozsudku do rúk právneho zástupcu navrhovateľa.
Predmetom konania je nárok, skutkovo vymedzený (základ nároku) vyhotovovaním zoznamu článkov
týkajúcich sa určitých tém zverejňovaných v denníku Hospodárske noviny vydávanom navrhovateľom a
zasielanie týchto zoznamov a článkov resp. častí článkov tretím osobám a to všetko bez súhlasu
navrhovateľa, pričom predmet nároku vychádza z § 56 z.č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve (ďalej aj
„AZ“ alebo „autorský zákon“) a to nárok na zdržanie sa konania – vykonávania opakovanej a
systematickej extrakcie nepodstatných častí databázy, zdržanie sa rozširovania rozmnoženín článkov a
vyhotovovania rozmnožením článkov, ďalej tiež nárok na odstránenie vadného stavu – následkov
zásahu do autorského práva zničením všetkých neoprávnene vyhotovených rozmnoženín a vyradenie
rozmnoženín z databáz odporcu a nárok na náhradu škody.
Zákon č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve sa vzťahuje na diela (§ 2 AZ) a umelecké výkony (§ 3 AZ),
keď predmetom autorského práva je literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom
vlastnej tvorivej duševnej činnosti autora, pričom následne je uvádzaný demonštratívny výpočet druhov
a foriem diel (§ 7 ods. 1 písm. a/ až j/ AZ). Len dielo spĺňajúce kritériá tejto zákonnej definície požíva
ochranu podľa autorského zákona. Práva spojené s vytvorením a existenciou diela sú v zásade
uvedené v § 17 AZ (osobnostné práva) a 18 AZ (majetkové práva), pričom obmedzenie majetkových
práv je vymedzené v §§ 24 až 38 AZ. Pokiaľ výsledok ľudskej činnosti nespĺňa definíciu diela podľa
autorského zákona, nie sú s týmto výsledkom v zásade spojené práva uvedené v §§ 17 a 18 AZ.
Prirodzene nemôže potom existovať ani obmedzenie týchto práv v spojitosti s výsledkom ľudskej
činnosti, ktorý nie je dielom podľa autorského zákona a následne ani prípadné vylúčenie obmedzenia
autorských práv (§ 33 ods. 1 písm. a/ za bodkočiarkou AZ). V prvom rade je preto potrebné skúmať, či
články zverejnené v denníku Hospodárske noviny vydávanom navrhovateľom, ktoré nepochybne sú
výsledkom ľudskej činnosti, sú dielom podľa autorského zákona a teda či sa na užívanie týchto článkov
vzťahujú ustanovenie autorského zákona.
V zásade každý výsledok úmyselnej ľudskej činnosti je prejavom duševnej činnosti, keďže jednak na
základe tejto začne človek vykonávať určitú činnosť (motív) a túto činnosť vykonáva podľa svojich
schopností a možností manuálnych ako aj duševných t.j. skúseností a poznatkov zapamätaných a
spracovaných a prípadne aj vlastných vyvodených poznatkov. Predmetom autorského práva podľa § 7
ods. 1 AZ je literárne a iné umelecké dielo a vedecké dielo, ktoré je výsledkom vlastnej tvorivej
duševnej činnosti autora. Pokiaľ ide o literárne diela, vzťahujú sa autorské práva len priamo na výsledky
duševnej činnosti bez ohľadu na jej manuálne spracovanie, manuálne schopnosti teda nezohrávajú pri
posudzovaní či ide o literárne dielo úlohu. Nie všetky literárne výtvory však vyžadujú rovnakú duševnú
náročnosť ich vypracovania a to bez ohľadu na ich rozsah. Duševná činnosť sa prejavuje tvorivosťou,
pričom od miery potrebnej tvorivosti je závislá aj náročnosť vytvorenia chceného výsledku. Možno teda
konštatovať, že za každým vlastným výsledkom duševnej činnosti je určitá miera tvorivosti. Ochranu
práv podľa autorského zákona je možné priznať len výsledku, dosiahnutie ktorého závisí od osobných
vlastností tvorcu, bez ktorých by tento výtvor nebol vôbec dosiahnutý, keďže účelom zákona je chrániť
výtvory individuálnych fyzických osôb, teda prejavy závislé od jednotlivých individualít. Obdobne
predpokladá istú mieru tvorivosti ako predpoklad autorskoprávnej ochrany pracovného výsledku aj
odborná literatúra, podľa ktorej je spoločenskou hodnotou, pre ktorú zákon dielo chráni, pečať
individuálnej tvorivej činnosti autora na diele (Š. LUBY, Autorské právo, SAV Bratislava 1962, str.193 a
196). Teda aby bol výsledok ľudskej činnosti chránený autorským zákonom, nemôže byť výsledkom
akejkoľvek tvorivosti, ale musí byť výsledkom tvorivosti nezameniteľného osobitného rázu závislej od
individuálnych osobných vlastností autora, bez ktorých by výsledok vôbec nevznikol (obdobne NS ČR
sp. zn. 30 Cdo 4924/2007).
Pokiaľ ide o denné správy na tieto sa ochrana podľa autorského zákona nevzťahuje (§ 7 ods. 3 písm. b/
AZ), pričom podľa zákona nie je podstatná ich forma a ani skutočnosť, či pri vyhotovovaní týchto
denných správ bola vynaložená miera tvorivosti dosahujúca úroveň potrebnú na vznik autorského diela.
Tvrdenie navrhovateľa, že dôkazné bremeno leží na subjekte domáhajúceho sa použitia dennej správy
síce zodpovedá právnemu stavu, keď dôkazné bremeno, že článok je dennou správou je na subjekte
toto tvrdiacom, vzhľadom na nepreukázanie tvrdenie navrhovateľa, že tieto sú autorskými dielami, je
odborná literatúra, podľa ktorej je spoločenskou hodnotou, pre ktorú zákon dielo chráni, pečať
individuálnej tvorivej činnosti autora na diele (Š. LUBY, Autorské právo, SAV Bratislava 1962, str.193 a
196). Teda aby bol výsledok ľudskej činnosti chránený autorským zákonom, nemôže byť výsledkom
akejkoľvek tvorivosti, ale musí byť výsledkom tvorivosti nezameniteľného osobitného rázu závislej od
individuálnych osobných vlastností autora, bez ktorých by výsledok vôbec nevznikol (obdobne NS ČR
sp. zn. 30 Cdo 4924/2007).
Pokiaľ ide o denné správy na tieto sa ochrana podľa autorského zákona nevzťahuje (§ 7 ods. 3 písm. b/
AZ), pričom podľa zákona nie je podstatná ich forma a ani skutočnosť, či pri vyhotovovaní týchto
denných správ bola vynaložená miera tvorivosti dosahujúca úroveň potrebnú na vznik autorského diela.
Tvrdenie navrhovateľa, že dôkazné bremeno leží na subjekte domáhajúceho sa použitia dennej správy
síce zodpovedá právnemu stavu, keď dôkazné bremeno, že článok je dennou správou je na subjekte
toto tvrdiacom, vzhľadom na nepreukázanie tvrdenie navrhovateľa, že tieto sú autorskými dielami, je
však táto skutočnosť bez právneho účinku.
Pokiaľ ide o článok „Americký radar? Ja ho neodmietam“, tento nie je dielom chráneným autorským
zákonom, čo konštatoval vo svojom uznesení č.k. 6Co/314/2008-211 zo dňa 26.02.2009 odvolací súdu.
Článok „Fico hľadá spásu v druhom pilieri“ z Hospodárskych novín zo dňa 16.10.2008 je informáciou o
schválení štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, pričom obsahuje vyjadrenia tretích osôb k rozpočtu a
informácie z verejne prístupného zdroja (samotného štátneho rozpočtu) ako aj vlastné hodnotenia
všeobecne príjmov štátneho rozpočtu, pocitov ministrov, porovnanie vybranej položky medzi štátnymi
rozpočtami resp. jeho návrhmi a konštatovanie o presune sumy peňazí v rámci dôchodkového systému.
Článok obsahuje text vytvorený Ľ. E. a to jej hodnotiace frázy bežného hovoru („ministri sú spokojní“;
„vláda počíta s príjmami, ktoré nemusia byť isté“) a v podstate jediné konštatovania ako výsledok
kvalifikovanej tvorivej duševnej činnosti a to porovnanie návrhu štátneho rozpočtu so schváleným
štátnym rozpočtom a nadpis. Súd nehodnotí pravdivosť konštatovania pri porovnaní štátneho rozpočtu,
tento je výsledkom duševnej činnosti spočívajúcej v porovnaní dvoch faktov (návrhu štátneho rozpočtu
a schváleného štátneho rozpočtu), pričom je a contrario označený Ľ. E. za vlastný, keď táto je pod
článkom podpísaná a nie je uvedené, že ide o vyjadrenie tretej osoby. Nadpis síce nemá žiaden základ
v samotnom texte článku a teda vo vzťahu k tomuto je zavádzajúci, o to viac je však tvorivým prejavom.
Článok teda obsahuje minimum tvorivej činnosti, je pospájaním tvrdení iných subjektov a faktov zo
štátneho rozpočtu, preto ho súd považuje za dennú správu, na ktorú sa ochrana podľa autorského
zákona nevzťahuje (§ 7 ods. 3 písm. b/ AZ), keď uvedené dva prvky tvorivosti autorky vzhľadom na
rozsah v spojení so samotnou náročnosťou vytvorenia nie sú závislé od osobných vlastností tvorcu a
prejavená tvorivosť autorky nie je taká, že by bez nej tento článok nebol vôbec dosiahnutý. Článok „Fico
hľadá spásu v druhom pilieri“ teda nie je autorským dielom v zmysle § 7 AZ. Pokiaľ ide o články „Oznam
vo vlastnej veci“ zo dňa 15.11.2006, „Miliónové škody pre vydavateľov“ zo dňa 06.11.2006, „Výzvy pre
odberateľov“ zo dňa 09.11.2006 a „Prielom“ zo dňa 08.11.2006, tieto boli zverejnené pred 01.01.2008,
pričom navrhovateľ skutkovo vymedzil svoj nárok obdobím od 01.01.2008, bolo preto nad rámec
dokazovania posudzovanie týchto článkov, či sú autorskými dielami. Článok „Dodavatelé slovenské
vlády čelí obvinění“ zo dňa 08.11.2006 bol zverejnený v periodiku, ktorého vydávanie navrhovateľom
nebolo tvrdené a teda ani preukázané, preto bolo nad rámec dokazovania posudzovanie tohto článku,
či je autorským dielom. Článok „Môžeme byť lídrom regiónu“ z Hospodárskych novín obsahuje
pospájané vyjadrenia a názory tretích osôb vyjadrujúcich sa na konferencii „Doprava a logistika“ s
minimom textu vytvoreného L. M. ako podpísaným autorom. Článok je súhrn nosných myšlienok
jednotlivých prednášateľov, keď tvorivý prístup L. M. sa prejavil vo vyabstrahovaní nosných myšlienok
jednotlivých rečníkov konferencie Doprava a logistika a v ich vzájomnom pospájaní. Uvedené
vyabstrahovanie nosných myšlienok rečníkov konferencie nie je takou tvorivou činnosťou samou osobe
odôvodňujúcou ochranu podľa autorského zákona, aj keď je prejavom myslenia. Samotné pospájanie
myšlienok v tomto článku nie je tak tvorivé, aby prekračovalo tvorivú úroveň oddeľujúcu autorské dielo
od iných výsledkov duševnej činnosti a obsahujúc bežné frázy nenesie individuálny ráz odlíšiteľný od
iných osôb. Celý článok je tak bežnou informáciou – správou o jednej z udalosti dňa týkajúcej sa
dopravy a logistiky a teda je možné ho považovať za dennú správu, na ktorú sa ochrana podľa
autorského zákona nevzťahuje (§ 7 ods. 3 písm. b/ AZ).
Navrhovateľka nepredložila ďalšie články zverejnené v denníku vydávanom navrhovateľom, ktoré boli
poskytnuté odporcom tretím osobám. Súd tak nemá za preukázané porušenie autorských práv
navrhovateľa odporcom tak ako bolo uvedené v návrhu vo veci samej. Dôkazná povinnosť je podľa §
120 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku na účastníkovi konania tvrdiacom určitú skutočnosť a to čo
do tvrdenia navrhovateľa o existencii autorských diel ako aj ich používaní odporcom. V tejto veci nešlo
ani o zhodné tvrdenie účastníkov konania, v ktorom prípade by si súd mohol osvojiť skutkové zistenia
založené na zhodnom tvrdení účastníkov konania, keď odporca výslovne netvrdil používanie článkov,
ktoré by boli autorskými dielami. Navrhovateľ bol preto povinný navrhnúť vykonať dôkazy alebo označiť
dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, avšak neoznačil ani nenavrhol vykonať dôkazy preukazujúce
žalobné tvrdenia. Súd, nevzhliadnuc rozpornosť v preukázaných skutočnostiach, nepovažoval za
potrebné vykonať iné dôkazy, ako boli v konaní navrhnuté navrhovateľom a odporcom. Z uvedeného
vyplýva, že navrhovateľ neuniesol dôkazné bremeno pokiaľ ide o preukázanie tvrdenia o existencii diel
zverejňovaných v novinách vydávaných navrhovateľom a teda ani odporcovo používanie diel
chránených autorským zákonom a teda ani vznik povinností odporcu, ako sa ich určenia domáhal
navrhovateľ.
Ďalej má súd za potrebné uviesť, že v prípade zverejnenia diela chráneného autorským zákonom v
novinách alebo v inom informačnom prostriedku o aktuálnych udalostiach alebo témach
hospodárskeho, politického alebo iného spoločenského charakteru sa nevyžaduje na vyhotovenie
rozmnoženiny a ani na verejný prenos takéhoto diela súhlas autora (§ 33 ods. 1 písm. a/ pred
ktoré by boli autorskými dielami. Navrhovateľ bol preto povinný navrhnúť vykonať dôkazy alebo označiť
dôkazy na preukázanie svojich tvrdení, avšak neoznačil ani nenavrhol vykonať dôkazy preukazujúce
žalobné tvrdenia. Súd, nevzhliadnuc rozpornosť v preukázaných skutočnostiach, nepovažoval za
potrebné vykonať iné dôkazy, ako boli v konaní navrhnuté navrhovateľom a odporcom. Z uvedeného
vyplýva, že navrhovateľ neuniesol dôkazné bremeno pokiaľ ide o preukázanie tvrdenia o existencii diel
zverejňovaných v novinách vydávaných navrhovateľom a teda ani odporcovo používanie diel
chránených autorským zákonom a teda ani vznik povinností odporcu, ako sa ich určenia domáhal
navrhovateľ.
Ďalej má súd za potrebné uviesť, že v prípade zverejnenia diela chráneného autorským zákonom v
novinách alebo v inom informačnom prostriedku o aktuálnych udalostiach alebo témach
hospodárskeho, politického alebo iného spoločenského charakteru sa nevyžaduje na vyhotovenie
rozmnoženiny a ani na verejný prenos takéhoto diela súhlas autora (§ 33 ods. 1 písm. a/ pred
bodkočiarkou AZ), pričom z tohto obmedzenia autorského práva existuje výnimka vtedy, ak si autor
vyhradil právo udeľovať súhlas na rozmnožovanie a na verejný prenos (§ 33 ods. 1 písm. a/ za
bodkočiarkou AZ). Pokiaľ by teda Hospodárske noviny ako periodikum vydávané navrhovateľom
obsahovali diela, s ktorými sú spojené práva podľa § 18 AZ, mal by odporca právo na vyhotovenie
rozmnoženiny a na verejný prenos s takýmto obsahom, ak by si autor v jednotlivých prípadoch
nevyhradil právo. Vyhotovenie rozmnoženiny diela a vykonanie jeho verejného prenosu sú majetkovým
právami podľa autorského zákona demonštratívne uvedenými v § 18 ods. 2 písm. a/ a h/ AZ. Tieto
majetkové práva sú neprevoditeľné (§ 18 ods. 5 AZ), v prípade že ide o zamestnanecké diela, vykonáva
tieto práva vo svojom mene a na svoj účet zamestnávateľ, ak nie je dohodnuté inak (§ 50 ods. 1 AZ).
Nepredložením článkov zverejnených v Hospodárskych novinách, ktorých vyhotovovaním zoznamu a
zasielania týchto zoznamov a častí článkov tretím osobám bez súhlasu navrhovateľa malo dôjsť k
porušeniu práv navrhovateľa a nepredložením všetkých zmlúv preukazujúcich právny vzťah medzi
navrhovateľom a osobami vyhotovujúcimi články zverejňované v Hospodárskych novinách nemohlo byť
vykonané dokazovanie preukazujúce, či autori prípadných autorských diel boli v zamestnaneckom
pomere alebo inom právnom vzťahu k navrhovateľovi, keď z vykonaného dokazovanie je zrejmé, že
niektoré osoby vyhotovujúce články boli v zamestnaneckom pomere (R.. Y.) a niektoré neboli (L.. M.).
Nebolo tak preukázané uplatnenie si výhrady podľa § 33 ods. 1 písm. a/ za bodkočiarkou AZ
oprávnenou osobou, ak by bola uplatnená pri autorských dielach, keď z vykonaného dokazovania bolo
preukázané uvádzanie výhrad v znení pre jednotlivých článkoch „©hn“ resp. a v elektronickej forme
„©ECOPRESS a.s. Autorské práva sú vyhradené a vykonáva ich vydavateľ. Spravodajská licencia
vyhradená.“, teda výhrady nevykonávali samotní autori, napriek tomu, že nie všetci boli v pracovnom
pomere k navrhovateľovi. Navrhovateľ tak neuniesol ani dôkazné bremeno čo do tvrdenia o vykonaní
výhrady pri všetkých článkoch, ktoré označuje za diela a ani tvrdenie čo do vykonania výhrady
oprávnenou osobou. Uvedenie výhrady v tiráži, neskúmajúc konkrétny text aký bol preukázaný v
konaní, je bez právneho účinku, keďže podľa zákona má byť výhrada uvedená v jednotlivých
prípadoch, teda pri jednotlivých autorských dielach. Uvedené je odôvodnené aj tým, že pokiaľ má mať
výhrada účinky vo vzťahu k osobe nakladajúcej s konkrétnym dielom, musí byť zo samotného tohto
diela zrejmé vykonanie výhrady, nedostatočné by potom bolo uvedenie výhrady v inej časti novín napr.
v tiráži, s ktorou sa do autorského práva zasahujúca osoba nemusí oboznámiť pričom ani nie je
právnou povinnosťou čítať tiráž. Z rozdielneho označenia subjektov uplatňujúcich si výhradu pri tom
istom texte v rôznej forme článku (tlačenej a elektronickej) a to raz „HN“ a raz „ECOPRESS a.s.“ je tiež
zrejmé, že výhrady podľa § 33 ods. 1 písm. a/ za bodkočiarkou AZ neboli vykonané riadne.
Pre uplatnenie si výhrady pri článku „Americký radar? Ja ho neodmietam“, ktorý by bol v prípade
naplnenia znakov diela zamestnaneckým dielom (§ 5 ods. 22 AZ), keďže R.. Y. a L.. V. boli
zamestnancami navrhovateľa (nebolo sporné, že aj v čase napísania predmetného článku) a napísaním
článku si plnili svoje pracovné povinnosti redaktorov, je potom rozhodujúci obsah dohody medzi týmito
zamestnancami a navrhovateľom pre určenie, kto je oprávnený si uplatniť výhradu, keď v prípade
absencie osobitného dohovoru medzi týmito by výhradu mohol vykonať výlučne navrhovateľ ako
zamestnávateľ (§ 50 ods. 1 veta prvá AZ). Pracovné zmluvy obsahujú v čl. VIII ods. 1 text v podstate
zhodný s textom časti § 50 ods. 1 AZ, teda bez ďalšieho by výhradu podľa § 33 ods. 1 písm. a/ za
bodkočiarkou AZ, ktorá priamo zväčšuje rozsah majetkových práv autora a teda právo si ju uplatniť je
majetkovým právom, bol oprávnený vykonať navrhovateľ ako zamestnávateľ. Výhrada by tak priamo
mala označovať ako oprávnenú osobu navrhovateľa („vo vlastnom mene“). Zamestnávateľ za takéhoto
stavu má bez ďalšieho právo uplatniť si výhradu podľa § 33 ods. 1 písm. a/ za bodkočiarkou AZ pri
jednotlivých dielach. V pracovných zmluvách však v čl. VIII ods. 3 bolo v súlade s § 50 ods. 1 veta prvá
in fine AZ dohodnuté, že „zamestnanec…splnomocňuje zamestnávateľa, aby…za neho uplatnil
výhradu“. Splnomocnenie ako druh zastúpenia je právny vzťah, z ktorého vznikajú práva priamo
splnomocniteľovi (§ 22 ods. 1 a § 31 ods. 1 veta prvá Občianskeho zákonníka), pričom splnomocnenec
koná za iného v jeho mene práve na základe dohody o plnomocenstve (§ 23 Občianskeho zákonníka).
Pri konaní na základe dohody o plnomocenstve teda koná akoby sám splnomocniteľ a priamo jemu
vznikajú práva, splnomocnenec len prejavuje vôľu splnomocniteľa. Dohoda v čl. VIII ods. 3 pracovnej
zmluve má teda za následok, že výhradu si je oprávnený uplatniť tak samotný autor, navrhovateľ tak
vykoná vždy v mene autora. Výhrada by tak priamo mala označovať ako oprávnenú osobu autora
článku a nie navrhovateľa. Podľa preukázané skutkového stavu neboli pri žiadnom z článkov,
odhliadnuc od toho, či sú dielami, uvedené výhrady autorov, ale výhrady boli vykonané subjektmi „hn“
resp. v elektronickej forme navrhovateľom. Nebolo tak preukázané, že boli riadne vykonané výhrady
podľa § 33 ods. 1 písm. a/ za bodkočiarkou AZ ako condicione sine qua non na vyžadovanie súhlasu
autora s vyhotovením rozmnoženiny a verejný prenos a fakticky na naplnenie skutkovej podstaty podľa
§ 56 ods. 1 AZ. Uvedené je samostatným dôvodom na neunesenie dôkazného bremena navrhovateľa o
vykonaní riadnej výhrady majúcej účinky podľa § 33 ods. 1 písm. a/ za bodkočiarkou AZ a je ďalším
splnomocniteľovi (§ 22 ods. 1 a § 31 ods. 1 veta prvá Občianskeho zákonníka), pričom splnomocnenec
koná za iného v jeho mene práve na základe dohody o plnomocenstve (§ 23 Občianskeho zákonníka).
Pri konaní na základe dohody o plnomocenstve teda koná akoby sám splnomocniteľ a priamo jemu
vznikajú práva, splnomocnenec len prejavuje vôľu splnomocniteľa. Dohoda v čl. VIII ods. 3 pracovnej
zmluve má teda za následok, že výhradu si je oprávnený uplatniť tak samotný autor, navrhovateľ tak
vykoná vždy v mene autora. Výhrada by tak priamo mala označovať ako oprávnenú osobu autora
článku a nie navrhovateľa. Podľa preukázané skutkového stavu neboli pri žiadnom z článkov,
odhliadnuc od toho, či sú dielami, uvedené výhrady autorov, ale výhrady boli vykonané subjektmi „hn“
resp. v elektronickej forme navrhovateľom. Nebolo tak preukázané, že boli riadne vykonané výhrady
podľa § 33 ods. 1 písm. a/ za bodkočiarkou AZ ako condicione sine qua non na vyžadovanie súhlasu
autora s vyhotovením rozmnoženiny a verejný prenos a fakticky na naplnenie skutkovej podstaty podľa
§ 56 ods. 1 AZ. Uvedené je samostatným dôvodom na neunesenie dôkazného bremena navrhovateľa o
vykonaní riadnej výhrady majúcej účinky podľa § 33 ods. 1 písm. a/ za bodkočiarkou AZ a je ďalším
samostatným dôvodom na zamietnutie návrhu. Navyše v prípade, že si autor ako zamestnanec
dohodne so zamestnávateľom (§ 50 ods. 1 veta prvá in fine AZ) vykonávanie práv priamo autorom,
napr. udeľovanie súhlasu na vyhotovenie rozmnoženiny a na verejný prenos, vznikne v prípade
porušenia práve týchto práv autora právo z protiprávneho konania tretej osoby priamo autorovi, ktorý by
v takom prípade aj bol vecne aktívne legitimovaný voči prípadnému rušiteľovi týchto jeho práv.
V súvislosti so subjektom vykonávajúcim výhradu tiež súd poukazuje na skutočnosť, že pokiaľ by
výhrada podľa § 33 ods. 1 písm. a/ za bodkočiarkou AZ bola vykonaná subjektom označeným ako „HN“
, nebola by vykonaná účinne, pokiaľ označuje názov periodika, keďže výhradu si môže uplatniť subjekt
práv, ktorý musí byť aj vo výhrade uvedený a tým je podľa dohody autor diela alebo navrhovateľa ako
zamestnávateľ autora diela. Uvedené je ďalším dôvodom preukazujúcim, že nebola riadne vykonaná
výhrada podľa § 33 ods. 1 písm. a/ za bodkočiarkou AZ a teda že navrhovateľ neuniesol dôkazné
bremeno o tvrdení, že bola riadne vykonaná výhrada a aj ďalším samostatným dôvodom na zamietnutie
návrhu.
Pokiaľ ide o tvrdenie navrhovateľa, že bol splnomocnený zástupca prostredníctvom ktorého si autori
článku vyhradili právo udeľovať súhlas s použitím diela, súd toto tvrdenie vo vzťahu k osobám, ktoré
neboli v čase vytvorenia diel zverejnených v Hospodárskych novinách v zamestnaneckom pomere k
navrhovateľovi ako ani k iným zamestnancom ako R.. Y., Mgr. L.. V. a Ľ.. E. a za preukázané, keď
navrhovateľ k tomuto tvrdeniu neprodukoval žiadne dôkazy.
Pokiaľ ide o tvrdenie navrhovateľa, že vzhľadom na uplatnenie si výhrady nie je potrebné skúmať, či
jednotlivé články sú autorské diela, tento názor nie je správny, keďže riadne uplatnenie si výhrady podľa
§ 33 ods. 1 písm. a/ za bodkočiarkou AZ má právny následok výlučne v prípade diel chránených
autorským zákonom, samotné uplatnenie si výhrady pri článku, ktorý nie je dielom podľa autorského
zákona nespôsobuje vznik práv podľa autorského zákona.
Všeobecné tvrdenie navrhovateľa, že odporca porušuje právo autorov predmetných článkov má súd za
nepreukázané, keďže navrhovateľ nepredložil konkrétne články, ktoré by boli autorskými dielami a už
vôbec nie články s riadne vykonanou výhradou podľa § 33 ods. 1 písm. a/ za bodkočiarkou AZ.
Tvrdenie navrhovateľa o konaní odporcu spočívajúceho vo vykonávaní monitoringu ako činnosti
vykonávanej v rozpore s bežným využitím diela (§ 38 AZ) nie je dôvodné, keď nakladanie s dielom pri
podnikaní bez ďalšieho nie je iným ako bežným využitím diela len v dôsledku odplatnosti takejto
činnosti, pričom aj niektoré iné prípady obmedzenia majetkových práv autora predpokladajú odplatnú
činnosť pri nakladaní s dielom (napr. § 31 AZ Použitie diela knižnicou alebo archívom).
Pokiaľ ide o navrhovateľom navrhované dokazovanie založením výpisov článkov poskytnutých
odporcom tretím osobám, navrhovateľ mohol súdu predložiť texty článkov zverejnených v
Hospodárskych novinách, pričom zoznam článkov mal k dispozícií a predkladal ho aj súdu. Nejde teda
o dôkazy, ktoré by nemohol bez svojej viny predložiť (§ 79 ods. 2 O.s.p.), nie je súladné s rovným
postavením účastníkov konania žiadať odporcu, aby produkoval dôkazy pokiaľ ide o tvrdenia
navrhovateľa.
Pokiaľ ide o tvrdenia navrhovateľa ako aj odporcu o porušovaní hospodárskej súťaže obidvoma
účastníkmi konania, súd sa týmito tvrdeniami nezaoberal, keďže nie je vecne príslušný na
prejednávanie sporu skutkovo vymedzeného porušovaním hospodárskej súťaže.
Pokiaľ ide o tvrdenie odporcu, že monitoring nemôže povoľovať súkromná spoločnosť, navrhovateľ
takúto skutočnosť netvrdil, vykonávanie monitoringu však musí byť v súlade so zákonom a to bez
ohľadu na to, či sú tým chránené priamo práva subjektu súkromného práva alebo subjektu verejného
práva.
Tvrdenie odporcu, že nejde o verejný prenos lebo nesprístupňuje verejnosti svoje databázy má súd za
účelové, keď verejný prenos je zadefinovaný ako šírenie alebo predvedenie diela akýmikoľvek
technickými prostriedkami na šírenie zvukov alebo zvukov a obrazov súčasne, alebo ich vyjadrenie po
drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo môžu vnímať osoby na miestach, kde by ich bez tohto prenosu
nemohli vnímať; verejný prenos zahŕňa aj káblovú retransmisiu, vysielanie a sprístupňovanie verejnosti
(§ 5 ods. 14 AZ), teda nie je condicio sine qua non sprístupňovanie diel verejnosti, keď sprístupňovanie
diel verejnosti je len jedným zo spôsobov verejného prenosu. Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody
zamietnutia, je však za preukázaného skutkového stavu prípadný verejný prenos článkov alebo ich
častí právne irelevantný.
takúto skutočnosť netvrdil, vykonávanie monitoringu však musí byť v súlade so zákonom a to bez
ohľadu na to, či sú tým chránené priamo práva subjektu súkromného práva alebo subjektu verejného
práva.
Tvrdenie odporcu, že nejde o verejný prenos lebo nesprístupňuje verejnosti svoje databázy má súd za
účelové, keď verejný prenos je zadefinovaný ako šírenie alebo predvedenie diela akýmikoľvek
technickými prostriedkami na šírenie zvukov alebo zvukov a obrazov súčasne, alebo ich vyjadrenie po
drôte alebo bezdrôtovo tak, že toto dielo môžu vnímať osoby na miestach, kde by ich bez tohto prenosu
nemohli vnímať; verejný prenos zahŕňa aj káblovú retransmisiu, vysielanie a sprístupňovanie verejnosti
(§ 5 ods. 14 AZ), teda nie je condicio sine qua non sprístupňovanie diel verejnosti, keď sprístupňovanie
diel verejnosti je len jedným zo spôsobov verejného prenosu. Vzhľadom na vyššie uvedené dôvody
zamietnutia, je však za preukázaného skutkového stavu prípadný verejný prenos článkov alebo ich
častí právne irelevantný.
Námietku litispendencie vznesenú odporcom na pojednávaní dňa 18.12.2009 má súd za nedôvodnú,
keď konanie vedené na tunajšom súde, na ktoré poukazuje je medzi inými účastníkmi konania, pričom
nevychádza z rovnakého skutkového stavu a teda sa nejedná o tú istú vec napriek tomu, že môže ísť o
vec skutkovo obdobnú. Navyše v prípade existencie prekážky veci začatej (litispendencia) je súd
povinný konanie zastaviť, keďže ide o neodstrániteľnú prekážku konania (§ 104 ods. 1 O.s.p.), táto
prekážka nie je dôvodom na prerušenie konania. Vzhľadom na neexistenciu skôr začatého konania v
rovnakej veci s tými istými účastníkmi konania súd konanie nezastavil. Keďže neboli zistené žiadne z
dôvodov uvedených v § 109 ods. 1 a 2 O.s.p. súd konanie ani neprerušil konanie ako to navrhoval
odporca aj keď nesprávne odôvodňujúc.
Pokiaľ ide o vznesený nárok na náhradu škody, súd nemá preukázané porušenie právnej povinnosti
odporcom, z toho dôvodu súd neskúmal ani samotnú existenciu a výšku ujmy navrhovateľa a príčinnú
súvislosť medzi porušením právnej povinnosti a majetkovou ujmou navrhovateľa.
Vzhľadom na zistený skutkový a právny stav súd rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti
rozhodnutia.
O náhrade trov konania súd rozhodol v súlade s § 142 ods. 1 O.s.p. tak, že odporcovi, ktorý mal vo veci
plný úspech priznal náhradu trov potrebných na účelné uplatňovanie práva proti navrhovateľovi, ktorý
vo veci úspech nemal. Trovy konania pozostávajú zo zaplateného súdneho poplatku vo výške 2.000,-
Sk prepočítaný v súlade s § 2 ods. 3 veta druhá zákona o zavedení meny euro v Slovenskej republike
na sumu 16,50 eura, piatich úkonov právnej služby po 336,94 eura počítaných v súlade s § 10 ods. 1 a
8 vyhl. č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb (ďalej
tiež „vyhláška o odmenách“) a zvýšených podľa § 13 ods. 3 vyhlášky o odmenách (15.933,08 eura + 1 z
1.000,-eur za každý z požadovaných troch petitov, celkovo základná sadzba tarifnej odmeny 17.433,08
eur) a to prevzatie a príprava zastúpenia, písomné podanie zo dňa 13.11.2008 a 09.04.2010 a účasť na
pojednávaní dňa 09.03.2010 a 15.04.2010 (§ 14 ods. 1 písm. a/, c/ a d/ vyhlášky o odmenách), spolu s
náhradou výdavkov na miestne telekomunikačné výdavky a miestne prepravné (§ 16 ods. 3 vyhlášky o
odmenách) po 2×6,32 eura a 3× 7,21 eura k tomu daň z pridanej hodnoty vo výške 19% všetko spolu
vo výške 2.062,08 euro, z čoho odporca žiadal náhradu trov vo výške 1.948,80 eur, keď podľa § 151
ods. 1 O.s.p. je súd viazaný návrhom na náhradu trov konania a to vyčíslením trov právneho
zastúpenia.
Pre výpočet výšky odmeny za právne úkony bola rozhodujúca vyhláška o odmenách účinná ku dňu
priznania náhrady trov súdneho konania, vzhľadom na konštitutívne účinky rozhodnutia o priznaní
náhrady trov súdneho konania (§ 142 ods. 1 O.s.p.).
Pre výpočet výšky režijného paušálu za úkony vykonané v roku 2008 bol použitý výpočtový základ
prepočítaný na euro v súlade s § 2 ods. 3 veta druhá zákona o zavedení meny euro v Slovenskej
republike a to na sumu 6,32 euro.
Poučenie:
Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie na Okresnom súde Bratislava III do 15 dní od doručenia
tohto rozsudku. Písomne podané odvolanie musí byť podané v dvoch vyhotoveniach.
Z odvolania musí byť zjavné, ktorému súdu je určené, kto ho robí, ktorej veci sa týka a čo sleduje, a
musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Odvolanie proti tomuto rozsudku možno odôvodniť len tým, že
a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,
b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,
potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým
zisteniam,
e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné
dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a),
f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Ak navrhovateľ v stanovenej lehote dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, môže
musí byť podpísané a datované. V odvolaní sa má ďalej uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v
akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho
sa odvolateľ domáha.
Odvolanie proti tomuto rozsudku možno odôvodniť len tým, že
a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,
b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,
c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy,
potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,
d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým
zisteniam,
e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné
dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a),
f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.
Ak navrhovateľ v stanovenej lehote dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, môže
odporca podať návrh na výkon rozhodnutia.