Stanovisko SIS ku problematike patentovateľnosti programov počítačov

Síce staršie (2004), no stále aktuálne stanovisko Slovenskej Informatickej Spoločnosti.

V poslednom čase sme svedkami intenzívnych diskusií týkajúcich sa použitia patentového práva v oblasti informačných technológií. Táto diskusia súvisí najmä s nárastom množstva súdnych sporov v tejto oblasti a s pripravovanou Smernicou Európskeho parlamentu a Rady o patentovateľnosti vynálezov realizovaných počítačmi. Slovenská informatická spoločnosť, stavovská organizácia zastupujúca záujmy profesionálov a spoločností zo sektoru IT, vydáva k tejto otázke nasledovné stanovisko:

Podľa súčasného platného legislatívneho rámca, vyjadreného v Európskej patentovej konvencii a s ňou kompatibilných zákonov Slovenskej Republiky je jasne deklarovaná nemožnosť patentovania programov počítačov.

V poslednej dobe však vzrástol tlak na obchádzanie tohoto jednoznačne vyjadreného postoja, ktorý sa prejavuje vydávaním množstva patentov Európskym patentovým úradom, ktoré sú na hranici legálnosti a snahou o vytvorenie nových pravidiel a pojmov pre túto oblasť.

Na základe našich skúseností konštatujeme, že umožnenie patentovateľnosti programov počítačov bude mať negatívny dopad na odvetvie IT v nasledovných aspektoch:

Bránenie inováciám a spomalenie rozvoja:

Programy počítača sú inherentne abstraktné, neriešia jednu konkrétnu úlohu, ale sú použiteľné na celú triedu príbuzných úloh. Preto priznanie monopolu (patentu) na program počítača znamená obmedzenie pre množstvo ďalších úloh, často iba vzdialene súvisiacich s pôvodným použitím programu. Aplikácie – programy počítača pokrývajúce ucelenú oblasť úloh – sú v dnešnej dobe spravidla veľmi rozsiahle a sú tvorené pospájaním množstva menších stavebných kameňov, programov riešiacich dielčie úlohy. Tento spôsob tvorby aplikácií, nazývaný dekompozícia je jednou zo základných metód informatiky. Ak obmedzíme použitie niektorých stavebných kameňov z tejto mozaiky, naruší sa možnosť vývoja efektívnych aplikácií a ich ďalších inovácií.
Ekonomická nevýhodnosť:

Na túto tému boli vypracované viaceré štúdie, ktoré ukazujú, že štandardné ekonomické schémy uplatnenia patentov zo strojárstva alebo chemického priemyslu nie sú použiteľné na oblasť informačných technológií. Ako ukazuje aj prax z USA, z vydaných patentov v tejto oblasti efektívne profituje iba niekoľko najväčších korporácií – držiteľov množstva patentov. Naopak pre veľa malých a stredných firiem znamená platenie licenčných poplatkov vysoké finančné bremeno, ktoré nezriedka spôsobuje ich zánik.
Vytváranie neistoty:

Programy počítačov sú jedny s najzložitejších ľudských výtvorov, a preto aj popis patentových nárokov na ne je veľmi zložitý a neraz neprehľadný. Často vzniká situácia, kedy nie je možné jednoducho rozhodnúť, či časť programu je alebo nie je chránená existujúcim patentom. Súčasná prax toto rozhodnutie prenecháva súdu, avšak ide o časovo aj finančne zdĺhavý proces. Z tohto dôvodu sú tvorcovia aplikácií vystavení neistote, či môžu danú časť programu použiť alebo nie. Táto neistota vedie ku ochudobneniu aplikácií a zvýšeniu nákladov na ich vývoj.
Negatívny vplyv na spoluprácu:

Pokrok v oblasti IT sa spravidla dosahuje sledom malých krokov. Nové konštrukcie programov sú budované na základoch starších programov. Hoci vývoj konkrétneho programu prebieha zväčša v úzkom kruhu programátorov, myšlienky a konštrukcie ktoré používajú sú najčastejšie tvorené kolaboráciou v širšom okruhu odborníkov. Udelenie patentu tomu, kto v takejto spolupráci pridá „poslednú trošku do mlyna“ je eticky diskutabilné a môže odrádzať programátorov od spolupráce a publikovania dielčich výsledkov.

V neposlednom rade treba pripomenúť, že občania a spoločnosti zo Slovenskej Republiky zaoberajúce sa informatikou dosiaľ neprezentovali záujem o priznanie európskeho patentu v oblasti IT (napriek množstvu vytvorených počítačových produktov). Z toho sa dá usudzovať že majú ku otázke patentovateľnosti programov počítačov negatívny postoj.

Na základe uvedených bodov sme presvedčení, že umožnenie patentovania programov počítačov bude mať prevažne negatívne dopady na sektor IT a tým aj na celú spoločnosť.