KS Prešov Kolektívna žaloba vo veci 60 eurových…

KS Prešov: Kolektívna žaloba vo veci 60 eurových faktúr (predbežko).

Súd: Krajský súd Prešov
Spisová značka: 6Co/177/2011
Identifikačné číslo súdneho spisu: 8710206190
Dátum vydania rozhodnutia: 12.10.2011
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ:  JUDr. Anna Ilčinová
ECLI: ECLI:SK:KSPO:2011:8710206190.1

Uznesenie Krajský súd v Prešove v právnej veci navrhovateľov 1. E. N. na ochranu práv spotrebiteľov, Q. XXXX/XX, F., iČO:37 872 117, 2. T. O., nar. XX. XX. XXXX, bytom X. S., F. XXX/XX, zastúpeného splnomocneným zástupcom P. Y., nar. XX. XX. XXXX, bytom P., O. W. XXX, korešpondenčná adresa C. Y. XX, F. proti odporcovi F. I. s. r. o. so sídlom D., M. X, IČO: 44 840 705, zastúpeného JUDr. Jozefom Švarcom, advokátom v Banskej Bystrici, Horná 41 o zaplatenie sumy 60 Eur s prísl., o návrhu
na nariadenie predbežného opatrenia, o odvolaní navrhovateľov proti uzneseniu Okresného súdu Poprad zo dňa 24. 08. 2011 č. k. 17C 113/2010-620 takto            rozhodol:

M e n í uznesenie a nariaďuje predbežné opatrenie tak, že ukladá odporcovi zdržať sa akýchkoľvek postupov pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok zo zmlúv uzavretých so spotrebiteľmi na diaľku prostredníctvom internetovej stránky http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt; s výnimkou pohľadávok priznaných vykonateľným rozhodnutím súdu a zdržať sa postúpení pohľadávok zo zmlúv uzavretých so spotrebiteľmi na diaľku prostredníctvom internetovej stránky http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt; s výnimkou pohľadávok priznaných vykonateľným rozhodnutím súdu .

V prevyšujúcej časti p o t v r d z u j e uznesenie.

Odôvodnenie:
Vo veci samej sa žalujúce združenie na ochranu práv spotrebiteľov (ďalej len ,,združenie“) domáha okrem iného , aby sa odporca zdržal uzatvárania zmlúv so spotrebiteľmi prostredníctvom internetového portálu http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt;. Združenie poukázalo na nárast vysokého počtu spotrebiteľov za krátky čas, ktorí na uvedenej internetovej stránke vyznačili záujem o ponúkanú literatúru bez toho , aby boli dostatočne transparentne upozornení na spoplatnenie tejto služby. Obsah zmluvy sa nachádza vo všeobecných obchodných podmienkach a proces registrácie je neprehľadný a zmätočný. Spotrebitelia sú výrazne motivovaní prísľubom možnej výhry. Spotrebiteľom boli adresované výzvy na platenie 60 eur pod hrozbou exekúcii, v dôsledku čoho začali vznikať stresové situácie, v
jednom prípade infarkt a niektorí (cca 300 spotrebiteľov) radšej zaplatili. Ide však o tisíce tých, ktorí rezolútne odmietajú právny vzťah z uvedenej internetovej transakcie. Odporca napriek hromadným protestom a napriek medializácii oslovuje spotrebiteľov, nakladá s pohľadávkami, k výzvam pripája anonymizovaný platobný rozkaz. Žalujúce združenie takýto stav považuje za neudržateľný a za dôvod na predbežnú ochranu súdom. Združenie tiež uviedlo, že žalovaný vymáha plnenia z neprijateľných zmluvných podmienok a postupuje svoje pohľadávky na spoločnosti v tretích  krajinách, čím sa sťažuje uplatňovanie práv spotrebiteľov. Združenie z uvedených dôvodov navrhlo, aby do skončenia sporu bolo odporcovi predbežným opatrením uložené zdržať sa nakladania s pohľadávkami z užívateľských alebo iných zmlúv uzavretých so spotrebiteľmi na diaľku prostredníctvom internetovej stránky http://www.basne-portal.sk <http://www.basne -portal.sk> tým, že ich uplatní alebo postúpi a zdržať sa vymáhania týchto pohľadávok. Okresný súd Poprad zamietol návrh združenia na nariadenie predbežného opatrenia. Prvostupňový súd síce uznal vecnú legitimáciu združenia, akceptoval potrebu dočasnej úpravy, no napriek tomu návrhu nevyhovel z dôvodu nevykonateľnosti navrhovaného opatrenia.

Združenie v odvolaní v podstate opätovne poukázalo na nepriaznivú situáciu vyvolanú hore uvedenou službou odporcu, ktorá sa týka vysokého počtu spotrebiteľov,  zdôraznilo potrebu dočasnej ochrany spotrebiteľov s poukazom na nekalé obchodné praktiky, neprijateľné zmluvné podmienky a navrhlo pre nesprávne právne posúdenie zmeniť uznesenie prvostupňového súdu a návrhu na predbežné opatrenie vyhovieť.
Krajský súd v Prešove (ďalej len ,,odvolací súd“) preskúmal vec bez nariadenia pojednávania (§ 214 so spotrebiteľmi na diaľku prostredníctvom internetovej stránky http://www.basne-portal.sk <http://www.basne -portal.sk> tým, že ich uplatní alebo postúpi a zdržať sa vymáhania týchto pohľadávok.

Okresný súd Poprad zamietol návrh združenia na nariadenie predbežného opatrenia. Prvostupňový súd síce uznal vecnú legitimáciu združenia, akceptoval potrebu dočasnej úpravy, no napriek tomu návrhu nevyhovel z dôvodu nevykonateľnosti navrhovaného opatrenia. Združenie v odvolaní v podstate opätovne poukázalo na nepriaznivú situáciu vyvolanú hore uvedenou službou odporcu, ktorá sa týka vysokého počtu spotrebiteľov, zdôraznilo potrebu dočasnej ochrany spotrebiteľov s poukazom na nekalé obchodné praktiky, neprijateľné zmluvné podmienky a navrhlo pre nesprávne právne posúdenie zmeniť uznesenie prvostupňového súdu a návrhu na predbežné opatrenie vyhovieť.

Krajský súd v Prešove (ďalej len ,,odvolací súd“) preskúmal vec bez nariadenia pojednávania (§ 214 O.s.p.) a dospel k záveru, že odvolanie je čiastočne dôvodné. Odvolací súd predovšetkým považuje za potrebné uviesť, že predmetná vec sa týka práva Európskej únie, presnejšie cieľov podľa Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) , Smernice Rady 93/13 EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/22/ES z 23. apríla 2009 o súdnych príkazoch na ochranu spotrebiteľských záujmov. Ak sa vezme do úvahy vysoký záujem Európskej únie na ochrane spotrebiteľov vyjadrený v Zmluve o fungovaní Európskej únie (čl.169) pretavený aj do Charty základných práv Európskej únie ( ,,politiky štátov zabezpečia vysoký stupeň ochrany práv spotrebiteľov“, čl. 38), nemali by byť pochybnosti o
potrebe dočasnej ochrany, ak je indikované použitie nekalých obchodných praktik a neprijateľných zmluvných podmienok . V takom prípade je treba v zásade predbežné opatrenie nariadiť. Na účely dosiahnutia cieľa v citovanej smernici o súdnych príkazoch (čl.2 ods.1 písm.a/) treba považovať predbežné opatrenie za poskytnutie ochrany v skrátenom konaní.

Uvedené smernice sledujú opatrenia nevyhnutné na splnenie poslania zvereného Spoločenstvu , najmä na zvýšenie životnej úrovne a kvality života v celom Spoločenstve (napr. rozsudok Mostaza Claro bod 37 ).  Vec sa týka aj neprijateľných podmienok v spotrebiteľských zmluvách, v rámci ktorých Súdny dvor rozhodol o potrebe ochrany spotrebiteľov ako v rámci vnútroštátnych pravidiel verejného poriadku, teda
pravidiel, na dodržiavaní ktorých musí štát bezvýhradne trvať (napr. uznesenie Súdneho dvora C-76/10 , bod 50). Predmetom odvolacieho konania je rozhodnutie o návrhu na dočasnú úpravu pomerov predbežným opatrením. V takýchto vzťahoch súd vychádza len z osvedčenia práva a osvedčenia ohrozenia práva. Z obsahu spisu je zrejmé , že vec sa týka väčšieho počtu spotrebiteľov, ktorí krátko po prihlásení sa na
stránku odporcu obdržali výzvy na platenie, čo považovali za prekvapivé. Už len samotná skutočnosť, že v krátkom čase sa niekoľko tisíc spotrebiteľov dostalo do krízového a neželateľného vzťahu s odporcom dostatočne osvedčuje, že priebeh kontraktácie mohol obsahovať nekalé obchodné praktiky. Či tomu tak aj v skutočnosti je, bude vecou dokazovania a rozhodovania vo veci samej. So zreteľom na zhodné výhrady spotrebiteľov na účely predbežného opatrenia nemali zostať nepovšimnuté argumenty združenia o nekalých obchodných praktikách a prvostupňový súd za
takéhoto stavu mal správne v maximálnej možnej miere operatívne zasiahnuť. Nekalé obchodné praktiky sú zakázané (§ 7 ods.1 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa). Podľa § 76 ods. 1 písm. e/ O.s.p. predbežným opatrením môže súd nariadiť účastníkovi najmä, aby nenakladal s určitými vecami alebo právami; (f) niečo vykonal, niečoho sa zdržal alebo niečo znášal. Z obsahu spisu je zrejmé, že v súvislosti so vstupom na stránku odporcu boli spotrebiteľom zaslané výzvy na platenie. Vo výzvach sa okrem iného spomína platobný rozkaz Okresného súdu Bratislava II vo veci 39Ro/658/201 s 0,25% denným, t.j. 91,25%- ročným úrokom. Odvolaciemu súdu sa nechce veriť, že na úrok prevyšujúci 90% bolo vydané rozhodnutie súdu naviac po spochybnených praktikách. Vo výzvach sa spomína, že sa situácia spotrebiteľom skomplikuje a dlžoba niekoľkonásobne navýši. Došlo tiež k postúpeniu pohľadávok do cudziny. Odvolací súd považuje spôsob komunikácie za dostatočné osvedčenie používania nekalých obchodných praktik a je treba akútne poskytnúť spotrebiteľom ochranu pred akýmikoľvek výzvami, ktorých základ je v návšteve hore uvedenej problémovej internetovej stránky. Je pritom nerozhodujúce,
či odporca alebo postupník vyvolal znepokojenie z možnej recidívy nekalých výziev voči spotrebiteľom. Pre odvolací súd sú dôležité obavy priemerných spotrebiteľov, ktorí môžu byť pochopiteľne znepokojení z mimosúdnych výziev na plnenie, ktorých základom nie je vykonateľné súdne rozhodnutie.

Ak sa preto združenie v rámci kolektívnej ochrany práv spotrebiteľov (§3ods.5 zákona č.250/2007 Zz.) domáha dočasného zdržania sa vymáhania problémových pohľadávok, bol daný dôvod na takúto ochranu vo vzťahu k mimosúdnym výzvam a iným spôsobom mimosúdneho vymáhania pohľadávok a to bez ohľadu na znenie výziev. Niet totiž záruky, že či už odporca alebo niektorý postupník by v účelovo modifikovaných výzvach nepokračoval. Odvolací súd považuje spôsob komunikácie za dostatočné osvedčenie používania nekalých obchodných praktik a je treba akútne poskytnúť spotrebiteľom ochranu pred akýmikoľvek výzvami, ktorých základ je v návšteve hore uvedenej problémovej internetovej stránky. Je pritom nerozhodujúce,
či odporca alebo postupník vyvolal znepokojenie z možnej recidívy nekalých výziev voči spotrebiteľom. Pre odvolací súd sú dôležité obavy priemerných spotrebiteľov, ktorí môžu byť pochopiteľne znepokojení z mimosúdnych výziev na plnenie, ktorých základom nie je vykonateľné súdne rozhodnutie.

Ak sa preto združenie v rámci kolektívnej ochrany práv spotrebiteľov (§3ods.5 zákona č.250/2007 Zz.) domáha dočasného zdržania sa vymáhania problémových  pohľadávok, bol daný dôvod na takúto ochranu vo vzťahu k mimosúdnym výzvam a iným spôsobom mimosúdneho vymáhania pohľadávok a to bez ohľadu na znenie výziev. Niet totiž záruky, že či už odporca alebo niektorý postupník by v účelovo modifikovaných výzvach nepokračoval. Súdy už judikovali, že postúpenie pohľadávok voči spotrebiteľom do cudziny je neplatné. Napr. Okresný súd Prešov vo veci 17C/56/2010 označil postúpenie pohľadávok voči spotrebiteľom na subjekt
nachádzajúci sa na Britských panenských ostrovoch za neplatné. Postúpenie pohľadávky pri sťažení pozície spotrebiteľa zahrnul tvorca smernice Rady 93/13 EHS do indikatívného zoznamu nekalých podmienok v spotrebiteľských zmluvách.
Kúpnou zmluvou z 31.12.2009 odporca odpredal kompletné projekty týkajúce sa problémových internetových stránok firme SOUTH OCEAN INVESTMENT CORPORATION so sídlom Belize City.

V súvislosti s postúpením práv najmä do cudziny sa môže spotrebiteľom sťažiť výkon ich práv, a preto bolo dôvodné vyhovieť návrhu na predbežné opatrenie aj vo vzťahu k dočasnému zákazu nakladať s pohľadávkami vzniknutými pri použití problémovej internetovej stránky. Smernica o nekalých obchodných praktikách počíta s nekalými obchodnými praktikami aj počas trvania a aj po zániku zmluvy (čl.3ods.1). Odvolací súd nemá žiadne pochybnosti o sťažení uplatnenia práv priemerných spotrebiteľov voči subjektom v cudzine oproti subjektom so sídlom na území Slovenskej republiky.
Prvostupňový súd bol nedôsledný, ak nevychádzal z obsahu podania, ale len z tzv. petitu návrhu na nariadenie predbežného opatrenia. Súd nie je viazaný formuláciou návrhu na začatie konania, ale má vychádzať z obsahu podania (napr.uznesenie NS SR vo veci 3Cdo 219/2007).
Z uvedených dôvodov odvolací súd zmenil pomerne formalistické uznesenie  rvostupňového súdu a čiastočne návrhu na vydanie predbežného opatrenia vyhovel (§ 220 O.s.p.). Uznesenie prvostupňového súdu obstojí iba vo vzťahu k zamietnutiu návrhu, pokiaľ by sa odporca mal zdržať vymáhania a postúpenia pohľadávok priznaných vykonateľným rozhodnutím súdu. Ak má odporca priznané právo súdnym rozhodnutím, nie je dôvod v takomto prípade na nariadenie predbežného opatrenia, ale dotknutý spotrebiteľ má možnosť využiť mimoriadne opravné prostriedky.
V prevyšujúcej časti preto odvolací súd uznesenie potvrdil (§ 219 O.s.p.). O trovách bude rozhodnuté v rámci rozhodovania o veci samej (§ 145 O.s.p.).

Predmetné uznesenie bolo prijaté senátom Krajského súdu v Prešove v pomere hlasvo
3:0. Poučenie: Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.

Zdroj> rozhodnutia.sk

V rovnakej veci by ùdajne malo existovať aj ďalšie predbežné opatrenie Rozhodnutie Okresného súdu Prešov z 3. 2. 2012 č. k. 12 C 1/2012-36, ktoré podľa pána Antoňáka uvádza:

Súd ustálil, že návrh združenia na nariadenie predbežného opatrenia je dôvodný a potvrdil, že združenie je v rámci kolektívnej ochrany práv spotrebiteľov oprávnené domáhať sa voči dodávateľovi dočasného zdržania sa mimosúdneho vymáhania problémových pohľadávok, a to bez ohľadu na znenie mimosúdnych výziev (súd poukázal aj na uznesenie Krajského súdu v Prešove z 12. 10. 2011 č. k. 6Co 177/2011).

Súd obom spoločnostiam predbežným opatrením uložil súdny zákaz akýchkoľvek postupov pri mimosúdnom vymáhaní pohľadávok zo zmlúv uzavretých so spotrebiteľmi na diaľku prostredníctvom internetových stránok a súdny zákaz postúpenia pohľadávok z takto uzavretých zmlúv so spotrebiteľmi, okrem pohľadávok priznaných vykonateľným rozhodnutím súdu.

Okrem toho by malo existovať aj meritórne rozhodnutie Okresného súdu Poprad, o ktoré sme už požiadali. Ten mal rozhodnúť, že:

Predmetný právny úkon medzi žalovaným a žalobcom je podľa súdu neplatný, pretože bol uzatvorený v rozpore so zákonom a dobrými mravmi. Uvedením obsahu týchto všeobecných obchodných podmienok žalovaný podľa súdu zneužil zásadu čestnosti. Tie okrem iného skrývajú a nejasným a nezrozumiteľným spôsobom uvádzajú podstatné náležitosti zmluvy. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť má žalobca právo na navrátenie sumy 60 eur, ktorú zaplatil za službu, uvádza sa v rozhodnutí súdu. Nič na tom nemení ani fakt, že žalobca sa na nedávnom pojednávaní vyjadril, že zmluvné podmienky nečítal, keďže všeobecné zmluvné podmienky boli koncipované v rozpore so zákonom a dobrými mravmi. Súd okrem toho priznal žalobcovi primerané zadosťučinenie vo výške 60 eur. Súd tiež zaviazal žalovaného odstrániť protiprávny stav, bez ohľadu na to, že prevádzkovateľom daného internetového portálu je v súčasnosti iná spoločnosť so sídlom v štáte Belize.

Viac na blogu pána Antoňáka.