Ombudspot vs. ProContent (rozsudok 60-eurových faktúr)

Okresný súd Poprad, presnejšie sudkyňa JUDr. Markéta Marečková, rozhodla tesne pred Vianocami spor, ktorý zaujíma veľké množštvo slovenských a českých spotrebiteľov. Na 23-och stránkach vyslovila jednak absolútnu neplatnosť právneho úkonu, priznala žalobcovi vydanie bezdôvodného obohatenia či zaviazala k zdržaniu sa uzatvárania zmlúv v súčasnej podobe. Rozhodnutie je zaujímavé v mnohých smeroch. Navyše ide o živú kauzu, ktorá je momentálne na odvolacom súde.

 

Súd: Okresný súd Poprad

Sudca: JUDr. Markétou Marečkovou

Spisová značka: 17C/113/2010

Stav: v odvolacom konaní.

Pdf verzia: download.

v právnej veci žalobcov: 1/ OMBUDSPOT Združenie práv na ochranu spotrebiteľov, so sídlom Poprad, Šrobárova 2676/30, IČO: 378 721 71, 2/ T. O., nar. XX.X.XXXX, trvale bytom F. XXX/XX, X. S., zastúpeného P. Y., nar. XX.XX.XXXX, trvale bytom O. W. XXX, P., proti žalovanému: Pro Content s.r.o., so sídlom Lužianky, Hronského 7, IČO: 44 840 705, zast. JUDr. Jozefom Švarcom, advokátom, Banská Bystrica, Horná 41, o zaplatenie 120,- eur a o nárokoch vyplývajúcich z práv na ochranu spotrebiteľov, takto

rozhodol:

  • Žalovaný je p o v i n n ý právoplatnosti tohto rozsudku. zaplatiť žalobcovi v 2./rade sumu 120,- eur do 3 dní od
  • Žalovaný je p o v i n n ý zdržať sa uzatvárania zmlúv o poskytovaní služieb obsahujúcich neprijateľné zmluvné podmienky prostredníctvom internetového portálu http://www.basne-portal.sk.
  • Žalovaný je p o v i n n ý odstrániť protiprávny stav vydaním bezdôvodného obohatenia spotrebiteľom plniacim žalovanému titulom zmluvy o poskytovaní služieb obsahujúcej neprijateľné zmluvné podmienky prostredníctvom internetového portálu http://www.basne-portal.sk .
  • V prevyšujúcej časti žalobu zamieta.

 

  • Určuje, že zmluvné podmienky obsiahnuté vo všeobecných obchodných podmienkach uvedených na internetovej stránke http://www.basne-portal.sk, a to:

– v čl. II. tretí odsek – “Užívateľ uzatvorením užívateľskej zmluvy s prevádzkovateľom súhlasí, aby prevádzkovateľ, ak nebude mať inú možnosť, poskytol osobné údaje užívateľa tretej osobe, za účelom vymáhania plnenia povinností užívateľa, ktoré vyplývajú zo
zmluvného vzťahu a tretia osoba je na takéto úkony oprávnená.”
– v čl. III. bod 3 štvrtá veta – “Uzatvorenie zmluvy sa môže uskutočniť iba s osobami, ktoré majú trvalé bydlisko resp. Sídlo v Európskej únií.”
– v čl. III. bod 4 – “Cena predmetu zmluvy pre účastníka na http://www.basne-portal.sk je uvedená pri prihlásení. Zároveň cena predmetu zmluvy je uvedená v ods. 7 týchto VOP. Firma je neplatca DPH. Po uzatvorení zmluvy vyfakturuje prevádzkovateľ cenu predmetu zmluvy za obdobie prvých 12 kalendárnych mesiacov trvania zmluvy a v 11. mesiaci trvania zmluvy bude vyfakturovaná ďalšia splátka. Splatnosť ceny je uvedená vo faktúre.”
– v čl. III. bod 5 štvrtá veta – “Odstúpenie od zmluvy je potrebné zaslať na nasledujúcu adresu a to listom, e-mailom alebo faxom: Pro Content, s. r. o., Námestie SNP 3, 974 01 Banská Bystrica.”
– v čl. III. bod 5a prvá a druhá veta – “V prípade účinného odstúpenia od zmluvy sú zmluvné strany povinné navzájom si vrátiť poskytnuté plnenia. Vrátenie finančného plnenia zo strany prevádzkovateľa bude kompenzované vzhľadom k následnej nemožnosti vrátenia plnenia prijatého užívateľom, započítaním 2/24-ín finančnej náhrady, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.”
– v čl. III. bod 5b – “Vaše právo na odstúpenie od zmluvy skončí predčasne, ak ProContent, s. r. o. začala s vykonaním služby, s vaším výlučným súhlasom pred skončením lehoty na odstúpenie od zmluvy.”
– v čl. III. bod 6 posledná veta – “Výherné hry predstavujú vedľajší produkt a nemajú žiadny vplyv na dohodnuté zmluvné podmienky a ich plnenie.”
– v čl. III bod 7 prvá veta – “Užívateľ sa zaväzuje k úhrade dohodnutej ceny predmetu zmluvy v čiastke päť EUR (150,63 SKK) mesačne, zmluva je uzatvorená na 24 mesiacov a splatná za 12 mesiacov poskytovania predmetu zmluvy predom.”
– v čl. III. bod 7 siedma až desiata veta (vrátane) – “Prevádzkovateľ pri zistení nesprávnych údajov užívateľa má právo od zmluvy odstúpiť z následkami zodpovednosti užívateľa, ktorá môže predstavovať aj trestnoprávnu zodpovednosť. Užívateľ je povinný nakladať s prístupovými údajmi na prístup na http://www.basne-portal.sk ako s obchodným tajomstvom prevádzkovateľa a v prípade sprístupnenia tretím osobám, bez písomného prevádzkovateľa, zodpovedá prevádzkovateľovi za vzniknutú škodu. Užívateľ je povinný dôverne zaobchádzať s e-mailami a inými správami a nesprístupňovať ich, bez súhlasu ich pôvodcu tretím osobám. To isté platí pre mená, telefónne a faxové čísla, adresy bydliska, e-mailové a webové adresy, ako aj iné osobné údaje. ”
– v čl. III. bod 8 posledné dve vety – “Použiteľnosť internetovej stránky je najmenej 97 % ročne. Za obsahovú správnosť ako aj úplnosť informácií, ktoré sú k dispozícií Pro Content s r. o. neručí.”
– v čl. III. bod 11 – “Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, zmeniť a dopĺňať uvedené VOP vždy, keď si to prevádzkové a legislatívne zmeny vyžiadajú a to formou dodatkov, ktoré budú uverejňovať na http://www.basne-portal.sk a budú nedeliteľnou súčasťou pôvodného znenia, s
čím je užívateľ oboznámený. Doplnky a dodatky budú užívateľovi zaslané emailom dva týždne pred nadobudnutím ich účinnosti. Užívateľ má právo do 14 kalendárnych dní, od ich obdržania, namietať ich prípadný rozpor so všeobecne platnými a záväznými právnymi predpismi. V prípade, že užívateľ toto svoje právo nevyužije, považuje sa jeho konanie za konkludentný súhlas so zaslanými zmenami a doplnkami.”
– v čl. III bod 12 – “V prípade neplatnosti niektorého ustanovenia týchto VOP, zostávajú ostatné ustanovenia tohto dokumentu platné. V prípadoch neupravených týmto dokumentom, platia príslušné ustanovenia slovenského právneho poriadku – predovšetkým obchodný zákonník. Akceptácia tohto dokumentu je dohodou medzi prevádzkovateľom a užívateľom, v zmysle § 262 slovenského Obchodného zákonníka o tom, že ich vzájomné vzťahy sa riadia uvedeným právnym predpisom , bez ohľadu na ich postavenie.”(V prípade dojednaní uvedených v čl. III. bod 4, bod 7 prvá veta všeobecných obchodných podmienok pri ich umiestnení s odkazom na všeobecné obchodné podmienky na konci textu úvodnej stránky http://www.basne-portal.sk, najmä vzhľadom na dané umiestnenie, veľkosť písma, spôsob odkazu čl. III. bod 4 na čl. III bod 7.) sú neprijateľné zmluvné podmienky.

  • Žalobcom v 1/ a 2/ rade náhradu trov konania nepriznáva.
  • Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť súdny poplatok vo výške 215,50 eur na účet Okresného súdu Poprad do 3 dní od právoplatnosti tohto rozsudku.

Odôvodnenie:

Žalobou doručenou súdu 08.06.2010 žalobcovia v 1/ a 2/ rade žiadali, aby súd zaviazal žalovaného zaplatiť žalobcovi v 2/ rade titulom bezdôvodného obohatenia sumu 60,- eur,
titulom primeraného zadosťučinenia sumu 60,- eur, aby uložil žalovanému povinnosť zdržať
sa uzatvárania zmlúv o poskytovaní služieb prostredníctvom internetového portálu http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt; a uložil žalovanému povinnosť odstrániť protiprávny stav tak, že spotrebiteľom, ktorí na základe zmluvy uzavretej so žalovaným prostredníctvom internetového portálu http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt;
zaplatili cenu predmetu zmluvy, žalovaný zaplatí spotrebiteľmi zaplatenú žalovanému cenu
predmetu zmluvy a na náhradu trov konania. Nárok odôvodnili tým, že žalobca v 1/ rade je
občianskym združením, ktoré v súlade s ustanoveniami § 25 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľov je oprávneným subjektom na podanie návrhu na začatie konania na súde vo veci
ochrany práv spotrebiteľov. Žalobca v 2/ rade bez vedomosti o tom, že služba ponúkaná
žalovaným prostredníctvom internetového portálu http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-
portal.sk> je spoplatňovaná, bez vedomosti o tom, že samotným úkonom registrácie uzatvorí
zmluvu o poskytovaní služieb na dobu 24 mesiacov, vykonal na predmetnom internetovom
portáli registráciu 10.09.2009. Následne žalobca v 2/ rade od žalovaného obdržal faktúru č.
4405619 vystavenú 02.11.2009 na sumu 60,- eur. Dňa 25.11.2009 žalobca v 2/ rade
vyfakturovanú sumu 60,- eur žalovanému uhradil. Žalovaný je prevádzkovateľom predmetného internetového portálu, pričom k registrácii na portáli http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt; žalovaný spotrebiteľov výrazne motivuje prísľubom možnej
výhry rôznych vecných cien, čo je faktorom výrazne ovplyvňujúcim konanie priemerného
spotrebiteľa. V procese registrácie spotrebitelia nie sú jednoznačne a zrejmým spôsobom
upozornení na skutočnosť, že služby poskytované prostredníctvom portálu sú spoplatňované,
ani na skutočnosť, že registráciou na uvedenom portáli uzatvárajú so žalovaným zmluvu na
dobu 24 mesiacov, ktorá je spoplatňovaná sumou 60,- eur ročne. Celý obsah zmluvy je
zahrnutý vo Všeobecných obchodných podmienkach, na ktoré internetový portál odkazuje, pričom spotrebiteľ nemá možnosť reálne ovplyvniť obsah zmluvy. Proces registrácie a
prihlasovanie na internetovom portáli http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt; je pre priemerného spotrebiteľa značne nepriehľadný a zmätočný. Žalobca v 2/ rade bol
žalovaným úmyselne uvedený do omylu, keď proces registrácie na internetovom portáli
http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt; bol netransparentným spôsobom
stotožnený s procesom uzatvárania zmluvy na diaľku. Zmluva o poskytovaní služieb, ktorú
žalovaný so žalobcom v 2/ rade uzatvorili je neplatná pre rozpor so zákonom a priečenie sa
dobrým mravom. Konanie žalovaného privodilo žalobcovi v 2/ rade ujmu nemajetkovú
spočívajúcu v prežitých napätých a stresujúcich situáciách v dôsledku zistenia, že došlo k
uzatvoreniu zmluvy, o ktorej sa žalobca v 2/ rade domnieval, že je bezodplatná. V prípade
úspechu preto žalobca v 2/ rade uplatňuje aj právo na primerané finančné zadosťučinenie.
Žalovaný so žalobou nesúhlasil. Dal do pozornosti súdu, že pri určovacej žalobe sú
žalobcovia v 1/ a 2/ rade povinní preukázať naliehavý právny záujem. Žalobcovia
nespochybňujú, že obsah samotnej zmluvy je zahrnutý vo Všeobecných obchodných a
užívateľských podmienkach, na ktoré internetový portál odkazuje. Proces registrácie a
prihlasovania podľa žalobcov je neprehľadný a zmätočný. So skutkovou argumentáciou
žalobcov 1/, 2/ sa žalovaný nestotožňuje, keď každý záujemca o službu ponúkanú žalovaným
má možnosť oboznámiť sa so spôsobom uzatvorenia užívateľskej zmluvy tak, že v prípade
súhlasu s uzavretím zmluvy postupuje podľa Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú
jasné a zrozumiteľné. V prípade, že spotrebiteľ s podmienkami uvedenými vo Všeobecných
obchodných podmienkach nesúhlasil, mal možnosť internetovú stránku opustiť. Žalovaný
poskytoval žalobcovi v 2/ rade, ako aj iným spotrebiteľom reálne plnenie, žiadneho
spotrebiteľa neuvádzal do omylu, neovplyvňoval jeho predstavu ani konkludentným
spôsobom. Žalovaný poukázal na pojem spotrebiteľa vo vzťahu k službe, ktorú žalovaný
ponúka, ktorý je úplne odlišný od priemerného spotrebiteľa nakupujúceho v maloobchode. V
posudzovanom prípade ide o spotrebiteľa, ktorý ovláda prácu s počítačovo-programovými
operáciami. Poskytovateľovi služieb tohto charakteru nie je určená povinnosť zvýraznenia
údaju o spoplatnení poskytovanej služby. K uplatnenému nároku žalobcu v 2/ rade na
primerané zadosťučinenie uvádzal, že tento je možné priznať v prípade, keď by na strane
žalobcu v 2/ rade došlo k veľmi vážnemu a neoprávnenému zásahu do práva na ochranu
osobnosti, resp. by bola vážnym spôsobom narušená osobná a mravná integrita žalobcu v 2/
rade. Vo vzťahu k petitom 3. 4. žaloby, žalovaný tieto navrhol zamietnuť z dôvodu, že sú
bezzákladové a nevykonateľné.

Na pojednávaní 27.04.2011 žalobcovia v 1/ a 2/ rade žiadali súd, aby pripustil zmenu
petitu žaloby v časti 3. petitu tak, že by súd uložil žalovanému povinnosť zdržať sa
uzatvárania zmlúv o poskytovaní služieb prostredníctvom internetového portálu http://www.basne-
portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt; obsahujúcich neprijateľné zmluvné podmienky. Súd
uznesením na pojednávaní pripustil zmenu žaloby.

Na pojednávaní štatutárna zástupkyňa žalobcu na podanej žalobe trvala, žiadala, aby
súd žalobe vyhovel. Uvádzala, že v zmysle § 37 Občianskeho zákonníka registráciou žalobcu
v 2/ rade na internetovej stránke http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt; bol
vykonaný právny úkon, ktorý nebol slobodný, vážny, určitý a zrozumiteľný. Taktiež konajúca
osoba – žalobca v 2/ rade tento úkon urobil v omyle, v dôsledku čoho ide o neplatný právny
úkon. Žalobca v 2/ rade registráciu na internetovom portáli vykonal 10.09.2009. Výzva k
zapojeniu do výhernej súťaže zobrazená na internetovej stránke evokovala dojem, že
registračný formulár pre uzavretie zmluvy sa týka výlučne výhernej súťaže. Poukázala na
ustanovenia Zákona o elektronickom obchode, podľa ktorého spotrebiteľská hra alebo súťaž
musí byť od základnej ponuky pre príjemcu služieb rozlíšená. Poukázala na obsah
Všeobecných obchodných podmienok, ktoré sú neurčité, najmä v časti týkajúcej sa
podmienok, spôsobu a formy úhrady spojenej s ponukou uvedených služieb. Cena za
poskytované služby je určená zmätočne, nezrozumiteľne, nie je dostatočne zvýraznená a
rozlíšená, je komplikovaný spôsob sprístupnenia údajov o cene. Žalovaný v pomerne krátkom
čase opakovane upravoval a menil Všeobecné obchodné podmienky. K vyjadreniu
štatutárneho zástupcu žalovaného o zmene prevádzkovateľa predmetnej internetovej stránky
uvádzala, že určite je predmetná internetová stránka prevádzkovaná aj v súčasnosti. Povedala,
že ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok sú v rozpore s viacerými právnymi
predpismi, predovšetkým v rozpore s čl. 39 Charty základných ľudských práv Európskej únie,
s čl. 169 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, čl. 6 ods. 1 Smernice rady 93/13/EHS o
nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách, ustanoveniami § 37, 39, 53, 54
Občianskeho zákonníka, ustanoveniami Zákona o ochrane spotrebiteľov, Zákona o
podomovom predaji. Porušenie ustanovení právnych predpisov konštatovali aj iné verejno-
právne subjekty akými sú Slovenská obchodná inšpekcia, Rada pre reklamu, Komisia na
posudzovanie podmienok v spotrebiteľských zmluvách a nekalých praktík pri Ministerstve
spravodlivosti Slovenskej republiky. Žiadala, aby súd v súdnom rozhodnutí určil neprijateľné
zmluvné podmienky.

Zástupca žalobcu v 2/ rade na pojednávaní na podanej žalobe trval. Uviedol, že
registrácia žalobcu v 2/ rade bola vykonaná na internetovom portáli http://www.basne-portal.sk
<http://www.basne-portal.sk&gt; v domnení, že sa žalobca v 2/ rade zaregistruje do výhernej
spotrebiteľskej súťaže. Žalobca v 2/ rade nemal vedomosť o tom, že predmetná webová
stránka je spoplatnená. Následne po 02.11.2009 bola žalobcovi v 2/ rade zo strany žalovaného
doručená faktúra na sumu 60,- eur za prístup k predmetnej webovej stránke. Žalobca v 2/ rade
faktúru uhradil až po prvej upomienke zo strany žalovaného, pretože sa obával prípadného
exekučného konania. Žalobca v 2/ rade mal záujem odstúpiť od zmluvy emailom, avšak
žalovaný na túto formu komunikácie nereagoval. Uvádzal, že Všeobecné obchodné
podmienky žalovaného boli viackrát menené bez toho, aby o tomto boli upovedomovaní
užívatelia. K potvrdeniu vzniku zmluvného vzťahu v zmysle ustanovenia § čl. III bod 3 písm.
c) Všeobecných obchodných podmienok medzi žalovaným a žalobcom v 2/ rade nedošlo.
Súdu predložil vyjadrenie Slovenskej asociácie pre elektronický obchod, ktorá sa vyjadrila, že
predmetná internetová stránka nespĺňa kritéria na vydanie certifikátu SAEC – bezpečný
nákup.

Žalobca v 2/ rade na pojednávaní na podanej žalobe trval. Uviedol, že pravdepodobne
v deň 10.09.2009, presný dátum uviesť nevedel, potreboval pre kamaráta zabezpečiť nejaký
verš, blahoželanie k narodeninám. Pripojil sa na internet, objavil stránku žalovaného,
následne vypísal prihlasovací formulár, aby ho stránka pustila ďalej. Keďže na stránke
neobjavil vhodné verše, stránku opustil. Asi o jeden až dva mesiace obdržal zo strany
žalovaného faktúru na sumu 60,- eur. Po doručení faktúry žalovaného emailovou
komunikáciou žiadal o zrušenie registrácie. Žalovaný oznámil, že to nie je možné. Faktúru
uhradil 25.11.2009 s poukazom na vyhrážky zo strany žalovaného. Pri registrácii na
internetovom portáli sa neoboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkami žalovaného.
Uviedol, že to bola síce jeho nezodpovednosť, avšak Všeobecné obchodné podmienky boli
umiestnené na neviditeľnom mieste. Povedal, že internet používa aj v práci cca 10 rokov. Pri
registrácii na stránke si nič nevšimol žiadne údaje, z ktorých by dedukoval spoplatnenie
stránky. V prípade, že by o tomto mal vedomosť, neregistroval by sa.

Právny zástupca žalovaného na pojednávaní žiadal žalobu zamietnuť. Tvrdil, že
žalobca v 2/ rade uzavrel so žalovaným bezvadný právny úkon poukazujúc na prednes
žalobcu v 2/ rade na pojednávaní 01.02.2011. Nejde o podvod, ani trestný čin, pretože
záujemca o službu na internetovej stránke má možnosť sa oboznámiť so Všeobecnými
obchodnými podmienkami. Žalovaný ako poskytovateľ internetovej služby žalobcu v 2/ rade,
ani ostatných spotrebiteľov nijako nenútil, aby jeho služby využívali. Naopak, výslovne vo
Všeobecných obchodných podmienkach upozorňoval, že kto nesúhlasí so Všeobecnými
obchodnými podmienkami, nemá stránku používať. Uviedol, že v čase registrácie žalobcu v
2/ rade na internetovej stránke 10.09.2009 boli platné Všeobecné obchodné podmienky
žalovaného aktuálne ku dňu 23.09.2009. Poukázal na znenie čl. 3 Všeobecných obchodných
podmienok, teda ak používateľ klikne myš na štartovacej stránke, objaví sa formulár, do
ktorého je potrebné zadať požadované údaje. Užívateľ potvrdí kliknutím, že Všeobecné
obchodné podmienky si prečítal, súhlasil s ich obsahom. Má možnosť skontrolovať si zadané
údaje. V prípade, že sa rozhodne nesúhlasiť so Všeobecnými obchodnými podmienkami má
možnosť predmetnú internetovú stránku opustiť. Zo žiadneho právneho predpisu nevyplýva
povinnosť žalovaného nejakým osobitným spôsobom zvýrazňovať cenu za poskytnuté služby.
Nie je preukázané, že by informácie zverejnené na úvodnej strane internetovej stránky boli
spôsobilé vyvodiť mylnú predstavu o predmetnej skutočnosti. Uvádzal, že určiť neprijateľné
zmluvné podmienky môže jedine súd. Poukazoval na rozhodnutie Krajinského súdu vo
Frankfurte nad Mohanom, z ktorého vyplýva, že i keď spoplatnenie služby poskytovanej
prostredníctvom internetového portálu nie je viditeľné na prvý pohľad, nejde vo vzťahu k
spotrebiteľom o uvedenie do omylu. K dôkazom predloženým žalobcom v 1/ a 2/ rade
uvádzal, že Asociácia pre elektronický obchod nie je oprávnená vyhodnocovať predmet
sporu.

Štatutárny zástupca žalovaného na pojednávaní žiadal žalobu zamietnuť. Nesúhlasil s
tvrdením žalobcu v 2/ rade o tom, že tento nemal vedomosť pri registrácii na predmetnom
internetovom portáli, že ide o spoplatnený úkon, že sa registroval iba kvôli súťaži. Žalobca v
2/ rade cez internet hľadal básničky, pričom žalobca v 2/ rade ako osoba, ktorá vie pracovať s
počítačom, si mal prečítať všetky informácie, ktoré boli uvedené na internetovej stránke. K
otázke pasívnej legitimácie žalovaného tvrdil, že žalovaný nie je prevádzkovateľom
predmetného internetového portálu, keď na jar 2010 došlo k predaju internetového portálu.
Nevedel sa vyjadriť, či predmetný internetový portál je v súčasnosti prevádzkovaný. K
momentu uzatvorenia zmluvného vzťahu medzi žalovaným a žalobcom v 2/ rade uvádzal, že
k tomuto došlo momentom registrácie. Možnosť na odstúpenie od zmluvy v zmysle
Všeobecných obchodných podmienok začala plynúť momentom registrácie. Lehota na
odstúpenie od zmluvy bola 14-dňová. Žalobcovi v 2/ rade boli na emailovú adresu zaslané
Všeobecné obchodné podmienky, na tieto nereagoval, pretože Všeobecné obchodné
podmienky ani nečítal, aktivačný email nepotvrdil.

Súd vo veci vykonal dokazovanie výsluchom štatutárnej zástupkyne žalobcu v 1/ rade,
zástupcu žalobcu v 2/ rade, žalobcu v 2/ rade, právneho zástupcu žalovaného, štatutárneho
zástupcu žalovaného, listinnými dôkazmi, a to: výpisom z Registra združení na Ministerstve
vnútra Slovenskej republiky, Stanovami žalobcu v 1/ rade, Všeobecnými obchodnými
podmienkami zverejnenými na internetovej stránke http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-
portal.sk> aktuálnymi k 23.09.2009, aktuálnymi Všeobecnými obchodnými podmienkami
zverejnenými na internetovej stránke http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt;,
upomienkami adresovanými žalobcovi v 2/ rade zo 16.11.2009, 04.12.2009, 22.11.2010,
podacím lístkom z 25.11.2009, oznámením o postúpení pohľadávky z 03.05.2010,
zobrazením úvodnej stránky http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt;, faktúrou č.
4405619, vyjadrením Komisie pre posudzovanie podmienok spotrebiteľských zmlúv
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky z 20.01.2010, zoznamom poškodených osôb
žalovaným a spoločnosťou WEB CONTENT, rozhodnutiami Slovenskej obchodnej inšpekcie
z 28.05.2010, 31.08.2010, 20.08.2010, 15.12.2010, 13.01.2011, emailovou komunikáciou
žalobcu v 2/ rade a žalovaného, právnou analýzou internetovej stránky http://www.basne-portal.sk
<http://www.basne-portal.sk&gt;, rozhodnutím Krajinského súdu Frankfurt nad Mohanom,
právnou analýzou predmetu sporu žalobcu v 1/ rade, kópiou strany 1-6 znaleckého posudku č.
1137/10/2010, vyjadrením Slovenskej asociácie pre elektronický obchod, prihlásením
registrácie žalobcu v 2/ rade, kópiou kúpnej zmluvy uzavretej medzi žalovaným a SOUTH
OCEAN INVESTMENT CORPORATION z 31.12.2009, vyjadrením žalobcu v 1/ rade k
neprijateľným zmluvným podmienkam, rozsudkom z Krajinského súdu v Berlíne 08.02.2011
(15O 268/10) a ostatnými listinnými dôkazmi, ktoré tvoria súčasť spisu, z vykonania ktorých
súd zistil skutkový stav.

Žalobca v 1/ rade podľa výpisu z Registra združení vedeného pri Ministerstve vnútra
Slovenskej republiky je občianskym združením zaregistrovaným 04. februára 2002. Žalobca v
1/ rade v súdnom konaní predložil stanovy Združenia na ochranu práv spotrebiteľov v
Poprade a stanovy OMBUDSPOT združenia na ochranu práv spotrebiteľov, z ktorých je
zrejmé, že k 30.12.2010 došlo k zmene názvu občianskeho združenia na OMBUDSPOT
Združenie na ochranu práv spotrebiteľov.

Žalobca v 2/ rade je fyzická osoba – spotrebiteľ, ktorý sa registroval na internetovej
stránke http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt; 10.09.2009. Žalovaný je
právnickou osobou, ktorá ku dňu 10.09.2009 bola prevádzkovateľom internetového portálu
http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt;. Skutočnosť, že žalovaný bol k
10.09.2009 prevádzkovateľom predmetného internetového portálu vyplýva z vyjadrenia
právneho zástupcu žalovaného, štatutárneho zástupcu žalovaného, pripojených Všeobecných
obchodných podmienok žalovaného aktuálnych k 10.09.2009.
Žalovaný súdu predložil doklad o registrácii žalobcu v 2/ rade na predmetnom
internetovom portáli 10.09.2009 o 15.03 hod. Registrácia žalobcu v 2/ rade na internetovom
portáli http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt; nebola sporná.
V konaní žalovaný poukázal na uzatvorenú kúpnu zmluvu medzi žalovaným a
spoločnosťou SOUTH OCEAN INVESTMENT CORPORATION so sídlom v štáte Belize
uzavretú 31.12.2009, predmetom ktorej je odplatný predaj kompletného projektu BASNE-
PORTAL.SK a projektu DOWNLOAD-PORTAL.SK s tým, že predajom internetových
portálov kupujúci získava programovú štruktúru projektov s HTML/CSS, ako aj PHP kódom.
Z emailovej komunikácie medzi žalobcom v 2/ rade a žalovaným je zrejmé, že po
doručení faktúry na sumu 60,- eur žalobca v 2/ rade reagoval a emailom žiadal žalovaného o
stornovanie faktúry č. 4405619, pričom potvrdil, že na portáli sa zaregistroval iba raz, nemá
záujem o ďalšie využívanie služieb prostredníctvom portálu. Žalobca v 2/ rade zároveň
uvádzal, že pri registrácii nebolo zrejmé, že ide o spoplatnený úkon. Opätovne 12.11.2009
žalobca v 2/ rade žiadal emailom žalovaného o zrušenie registrácie, poukazujúc, že pri
registrácii si nevšimol, že by predmetná stránka bola spoplatnená. Dňa 24.11.2009 žalovaný
emailom oznamoval žalobcovi v 2/ rade, že medzi nimi vznikla platná zmluva o poskytnutí
služieb a je potrebné zaplatiť vystavenú faktúru. Prípadným nezaplatením vzniknú dodatočné
náklady. Dňa 23.11.2009 žalobca v 2/ rade podal podnet na prešetrenie postupov žalovaného
odboru živnostenského podnikania Obvodného úradu Banskej Bystrici. Dňa 25.11.2009 žalobca v 2/ rade uhradil žalovanému vyfakturovanú sumu 60,- eur. Dňa 02.12.2009 emailom
bola doručená žalobcovi v 2/ rade zo strany žalovaného upomienka za neuhradenú faktúru č.
4405619. Dňa 04.12.2009 emailom žalobca v 2/ rade bol žalovaným upozornený, že medzi
nimi vznikol súkromno-právny vzťah s tým, že žalobca v 2/ rade dobrovoľne pristúpil k
podmienkam uvedeným vo Všeobecných obchodných podmienkach spoločnosti. Dňa
07.12.2009 žalobca v 2/ rade žiadal žalovaného emailom, aby mu vrátil zaplatenú sumu 60,-
eur. Dňa 07.12.2009 opätovne žalobcovi bola doručená druhá upomienka za nezaplatenú
faktúru. Dňa 15.03.2010 Slovenská obchodná inšpekcia žalobcovi v 2/ rade oznámila, že
nemá kompetencie rozhodovať o platnosti – neplatnosti zmluvy založenej registráciou. Dňa
10.08.2010 zo strany spoločnosti SOUTH OCEAN INVESTMENT CORPORATION bola
vystavená faktúra na sumu 60,- eur za obdobie 10.09.2010 až 10.09.2011. Táto bola emailom
10.08.2010 zasielaná žalobcovi v 2/ rade. Opätovne 16.09.2010 bol vyzvaný na úhradu
vyfakturovanej sumy žalobca v 2/ rade zo strany spoločnosti SOUTH OCEAN
INVESTMENT CORPORATION. Následne 17.09.2010 a 22.11.2010 bola doručená
žalobcovi v 2/ rade ďalšia upomienka.

Z pripojenej faktúry č. 4405619 z 02.11.2009 súd zistil, že žalovaný vyfakturoval
žalobcovi v 2/ rade sumu 60,- eur za prístup k databáze na http://www.basne-portal.sk
<http://www.basne-portal.sk&gt; za obdobie 10.09.2009 až 10.09.2010. Z podacieho lístku pošty z 25.11.2009 je zrejmé, že žalovaný vyfakturovanú sumu 60,- eur uhradil.
V právnej analýze žalobca v 1/ rade poukazoval na neurčitosť uzatvoreného právneho
úkonu, keď tento medzi žalobcom v 2/ rade a žalovaným nebol uzatvorený slobodne, vážne,
určite a zrozumiteľne. Poukazoval na neurčitosť, nezrozumiteľnosť a nekalú praktiku pri
formulácii Všeobecných obchodných podmienok žalovaného. Zdôrazňoval, že všeobecné
podmienky nesmú slúžiť na to, aby v nich boli uvádzané neprehľadne, v zložito formulovanej
podobe, podstatné dojednania pre spotrebiteľa, ktoré sú pre neho nevýhodné, a o ktorých sa
predpokladá, že pozornosti spotrebiteľa uniknú.

V právnej analýze predloženej žalovaným spracovanej U.. G. M. bolo konštatované,
že pred uzatvorením zmluvy prostredníctvom http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-
portal.sk> mal užívateľ prístup k dostatočnému množstvu informácií o poskytovanej službe a
spôsobe jej využitia. Informácie o cene poskytovanej služby, ktorú mal užívateľ možnosť
získať, boli zverejnené na dvoch miestach Všeobecných obchodných podmienok v bode 4 a
bode 7 tretej časti Všeobecných obchodných podmienok. Prevádzkovateľ internetovej stránky
dodržiaval ustanovenia Zákona o ochrane spotrebiteľa, pri uzatváraní zmluvy postupoval
riadne, užívateľa neuvádzal do omylu v otázke zmluvných podmienok o cene poskytovanej
služby a trvania poskytovanej služby. Prevádzkovateľ splnil všetky zákonom predpokladané
náležitosti na poskytovanie predmetných služieb.

Podľa čl. 38 Charty základných práv Európskej únie, politiky Únie zabezpečia vysokú
úroveň ochrany spotrebiteľa.

Podľa hlavy I. čl. 4 bod 2 písm. f) Zmluvy o fungovaní Európskej únie spoločné
právomoci Únie a členských štátov sa uplatňujú aj v jednej z hlavných oblastí, a to ochrane
spotrebiteľa.

Podľa hlavy I. čl. 12 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, požiadavky ochrany
spotrebiteľa sa zohľadnia pri definovaní a uskutočňovaní iných politík a činností Únie.

Podľa hlavy XI. čl. 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Únia v snahe podporiť
záujmy spotrebiteľov a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov prispieva k ochrane
ich zdravia, bezpečnosti a hospodárskych záujmov spotrebiteľov, ako aj k podpore ich práva
na informácie, osvetu a vytváranie združení na ochranu ich záujmov.
Podľa článku 6 Smernice Rady 93/13/EHS, členské štáty zabezpečia, aby nekalé
podmienky použité v zmluvách uzatvorených so spotrebiteľom zo strany predajcu alebo
dodávateľa podľa ich vnútroštátneho práva, neboli záväzné pre spotrebiteľa a aby zmluva bola
podľa týchto podmienok naďalej záväzná pre strany, ak je jej ďalšia existencia možná bez
nekalých podmienok. Členské štáty príjmu potrebné opatrenia na to, aby zabezpečili, že
spotrebiteľ nestratí ochranu, zabezpečenú touto smernicou, tým, že si vyberie právo
nečlenského štátu ako právo uplatniteľné na zmluvu, ak táto má úzku súvislosť s územím
členských štátov.

Podľa prílohy k podmienkam uvedeným v článku 3 ods. 3 bod 1 Podmienky, ktorých
zmyslom alebo účinkom je:
f) oprávniť predajcu alebo dodávateľa odstúpiť od zmluvy podľa voľného uváženia, pričom
rovnaká možnosť sa neposkytne spotrebiteľovi alebo umožniť predajcovi alebo dodávateľovi
ponechať si sumy zaplatené za ešte nedodané služby, pričom je to sám predajca alebo
dodávateľ, ktorý odstupuje od zmluvy,
i) neodvolateľne zaviazať spotrebiteľa k podmienkam, s ktorými sa skutočne nemohol
oboznámiť pred uzavretím zmluvy,
j) umožniť predajcovi alebo dodávateľovi jednostranne meniť bez právneho dôvodu
akékoľvek vlastnosti výrobku alebo služby, ktoré majú byť zabezpečené.
Podľa článku 4 bod 1 písm. c), h) Smernice 97/7/ES Európskeho Parlamentu a Rady, v
primeranom čase pred uzavretím akejkoľvek zmluvy na diaľku sa spotrebiteľovi poskytnú aj
tieto informácie: cena tovaru alebo služieb, vrátane všetkých daní a časové obdobie platnosti
ponúkanej ceny.

Podľa článku 5 bod 1 Smernice 97/7/ES Európskeho parlamentu a Rady, spotrebiteľ
musí obdržať potvrdenie v písomnej forme alebo potvrdenie vo forme iného dostupného
trvalého média, ku ktorému má prístup, potvrdzujúce informácie uvedené v článku 4 (1) a) až
f), a to v primeranom čase počas plnenia zmluvy a najneskôr v čase dodania v prípade, že ide
o tovar, ktorý nie je určený na dodanie tretím stranám, ak takého informácie neboli dodané
spotrebiteľovi v písomnej forme alebo vo forme iného dostupného trvalého média, ku
ktorému má prístup, už pred uzavretím zmluvy. V akomkoľvek prípade musia byť
spotrebiteľovi poskytnuté písomne:
– písomné informácie o podmienkach a postupoch pri uplatňovaní práva na odstúpenie
od zmluvy v zmysle článku 6, vrátane prípadov uvedených v prvej odrážke článku 6 (3),
– geografická adresa obchodného sídla dodávateľa, na ktorú môže spotrebiteľ zasielať
akékoľvek sťažnosti,
– informácie o existujúcich popredajných službách a zárukách,
– informácie o možnosti zrušenia zmluvy uzavretej na dobu neurčitú, alebo dobu
presahujúcu 1 rok.

Podľa § 3 ods. 3 zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov, každý spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v
spotrebiteľských zmluvách.

Podľa § 3 ods. 5 zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov, proti porušeniu práv a povinností ustanovených zákonom s cieľom ochrany
spotrebiteľa môže sa spotrebiteľ proti porušiteľovi na súde domáhať ochrany svojho práva.
Združenie sa môže na súde proti porušiteľovi domáhať, aby sa porušiteľ zdržal protiprávneho
konania a aby odstránil protiprávny stav. Osoba, ktorá na súde úspešne uplatní porušenie
práva alebo povinnosti ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi, má právo na
primerané finančné zadosťučinenie od toho, koho porušenie práva alebo povinnosti
ustanovenej týmto zákonom a osobitnými predpismi je spôsobilé privodiť ujmu
spotrebiteľovi.

Podľa § 4 ods. 3 prvá veta zákona 250/2007 Z.. o ochrane spotrebiteľa v znení
neskorších predpisov, predávajúci je povinný vo vzťahu k spotrebiteľovi dodržiavať zásadu
rovnakého zaobchádzania v poskytovaní výrobkov a služieb ustanovenú osobitným
predpisom.

Podľa § 7 ods. 1 zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov, nekalé obchodné praktiky sú zakázané.
Podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení
neskorších predpisov, obchodná praktika sa považuje za nekalú, ak
a) je v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti,
b) podstatne narušuje alebo môže podstatne narušiť ekonomické správanie priemerného
spotrebiteľa vo vzťahu k výrobku alebo službe, ku ktorému sa dostane alebo ktorému je
adresovaná, alebo priemerného člena skupiny, ak je obchodná praktika orientovaná na určitú
skupinu spotrebiteľov.

Podľa § 8 ods. 1 písm. d) zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení
neskorších predpisov, obchodná praktika sa považuje za klamlivú, ak zapríčiňuje alebo môže
zapríčiniť, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil,
pretože obsahuje nesprávne informácie a je preto nepravdivá, alebo akýmkoľvek spôsobom
uvádza do omylu alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, a to aj ak je táto
informácia vecne správna vo vzťahu k
a) existencii výrobku alebo k povahe výrobku,
b) hlavným znakom výrobku, ako sú jeho dostupnosť, výhody, riziká, vyhotovenie, zloženie,
príslušenstvo, servis zákazníkovi po predaji výrobku a vybavovanie reklamácie, výrobný
postup a dátum výroby alebo dodávky, spôsob dodania, účel použitia, možnosti využitia,
množstvo, špecifikácia, jeho zemepisný alebo obchodný pôvod alebo očakávané výsledky
použitia, alebo výsledky a podstatné ukazovatele skúšok alebo kontrol vykonaných na
výrobku.

Podľa § 8 ods. 3 zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov, obchodná praktika sa tiež považuje za klamlivú, ak opomenie podstatnú
informáciu, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje v závislosti od kontextu na to, aby urobil
rozhodnutie o obchodnej transakcii, a tým zapríčiňuje alebo môže zapríčiniť, že priemerný
spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil.
Podľa § 8 ods. 4 zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších
predpisov, za klamlivé opomenutie sa tiež považuje, ak predávajúci skrýva alebo poskytuje
nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom podstatné
informácie uvedené v odseku 1, alebo neoznámi obchodný účel obchodnej praktiky, ibaže je
zrejmý z kontextu, pričom v dôsledku klamlivého opomenutia priemerný spotrebiteľ prijme
rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neprijal.

Podľa § 25 ods. 1 zákona 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, združenie môže podať návrh na začatie konania na správnom orgáne alebo na súde vo veci ochrany práv spotrebiteľov alebo môže byť účastníkom konania
a) ak sú takéto ciele hlavnou náplňou jeho činnosti alebo
b) je uvedené v zozname oprávnených osôb vedenom Komisiou (ďalej len “zoznam
oprávnených osôb”), bez toho, aby bolo dotknuté právo súdu preskúmať, či je tento subjekt
oprávnený v danom prípade podať návrh na začatie konania.

Podľa § 4 ods. 5 zákona 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, ak je pri komerčnej komunikácii súčasťou ponuky tovaru a služieb osobitná ponuka, napríklad zľava, odmena, dar, spotrebiteľská hra alebo súťaž, musí byť od základnej ponuky pre príjemcu služieb rozlíšiteľná, a podmienky, ktoré musia byť splnené na jej získanie alebo na účasť v nej, musia byť ľahko prístupné, zrozumiteľné a jednoznačné. Na informácie o cene tovaru a služieb sa vzťahujú osobitné predpisy.

Podľa § 5 ods. 3 písm. b) zákona 22/2004 Zz. o elektronickom obchode v znení neskorších predpisov, poskytovateľ služieb je povinný príjemcu služieb pred odoslaním jeho objednávky jednoznačne a zrozumiteľne informovať o
1. úkonoch potrebných na uzatvorenie zmluvy,
2. technických prostriedkoch na zistenie a opravu chýb,
3. tom, či zmluva bude uložená u poskytovateľa služieb a či je príjemcovi služieb dostupná,
4. jazyku ponúkanom na uzatvorenie zmluvy.

Podľa § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka, právny úkon sa musí urobiť slobodne a vážne, určite a zrozumiteľne; inak je neplatný.

Podľa § 39 Občianskeho zákonníka, neplatný je právny úkon, ktorý svojím obsahom alebo účelom odporuje zákonu alebo ho obchádza alebo sa prieči dobrým mravom. Podľa § 52 ods. 1 Občianskeho zákonníka, spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára dodávateľ so spotrebiteľom. Podľa § 52 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ustanovenia o spotrebiteľských zmluvách, ako aj všetky iné ustanovenia upravujúce právne vzťahy, ktorých účastníkom je spotrebiteľ, použijú sa vždy, ak je to na prospech zmluvnej strany, ktorá je spotrebiteľom. Odlišné zmluvné dojednania alebo dohody, ktorých obsahom alebo účelom je obchádzanie tohto ustanovenia, sú neplatné.

Podľa § 52 ods. 4 Občianskeho zákonníka, spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Podľa § 53 ods. 1 Občianskeho zákonníka, spotrebiteľské zmluvy nesmú obsahovať ustanovenia, ktoré spôsobujú značnú nerovnováhu v právach a povinnostiach zmluvných strán v neprospech spotrebiteľa (ďalej len “neprijateľná podmienka”). To neplatí, ak ide o zmluvné podmienky, ktoré sa týkajú hlavného predmetu plnenia a primeranosti ceny, ak tieto zmluvné podmienky sú vyjadrené určito, jasne a zrozumiteľne alebo ak boli neprijateľné
podmienky individuálne dojednané.

Podľa § 53 ods. 4 písm. a) Občianskeho zákonníka, za neprijateľné podmienky
uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré má spotrebiteľ plniť a
s ktorými sa nemal možnosť oboznámiť pred uzavretím zmluvy.

Podľa § 53 ods. 4 písm. i) Občianskeho zákonníka, za neprijateľné podmienky
uvedené v spotrebiteľskej zmluve sa považujú najmä ustanovenia, ktoré umožňujú
dodávateľovi jednostranne zmeniť zmluvné podmienky bez dôvodu dohodnutého v zmluve.

Podľa § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka, neprijateľné podmienky upravené v
spotrebiteľských zmluvách sú neplatné.

Podľa § 451 ods. 1 Občianskeho zákonníka, kto sa na úkor iného bezdôvodne obohatí,
musí obohatenie vydať.

Podľa § 451 ods. 2 Občianskeho zákonníka, bezdôvodným obohatením je majetkový
prospech získaný plnením bez právneho dôvodu, plnením z neplatného právneho úkonu alebo
plnením z právneho dôvodu, ktorý odpadol, ako aj majetkový prospech získaný z nepoctivých
zdrojov.

Podľa § 456 Občianskeho zákonníka, predmet bezdôvodného obohatenia sa musí
vydať tomu, na úkor koho sa získal. Ak toho, na úkor koho sa získal, nemožno zistiť, musí sa
vydať štátu.

Predmetnou žalobou sa žalobca v 2/ rade titulom bezdôvodného obohatenia domáhal
voči žalovanému vydania sumy 60,- eur uhradenej žalobcom v 2/ rade žalovanému dňa
25.11.2009, primeraného zadosťučinenia vo výške 60,- eur v zmysle § 3 ods. 5 zákona č.
250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, v prípade úspešného uplatnenia porušenia práva a
povinností žalovaným v zmysle uvedeného zákona. Žalobca v 1/ rade titulom kolektívneho
presadzovania a uplatnenia práva v snahe zabezpečiť záujmy a práva všetkých dotknutých
spotrebiteľov voči žalovanému uplatnil nárok na zdržanie sa protiprávnej činnosti žalovaného
a odstránenie protiprávneho stavu proti žalovanému ako subjektu porušujúcemu právo na
ochranu spotrebiteľov.

Vzhľadom na charakter sporu je potrebné uviesť, že práve spotrebiteľské právo je
určené na efektívne zamedzenie používania neprijateľných podmienok. Vychádzajúc zo
znenia čl. 38 Charty základných práv Európskej únie, Politiky Únie zabezpečia vysokú
úroveň ochrany spotrebiteľa, a znenia čl. 169 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, Únia v
snahe podporiť záujmy spotrebiteľov a zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov
prispieva k ochrane hospodárskych záujmov spotrebiteľov. V rámci politiky Európskej únie je
sledovaný cieľ vytvorenia regulatívneho rámca na to, aby dodávateľ v spotrebiteľských
zmluvách pristupoval k tvorbe zmluvných podmienok v súlade s drobnými mravmi a bola tak
zachovaná fiduciárna podstata záväzkového vzťahu medzi ním a spotrebiteľom.
Východiskom spotrebiteľskej ochrany je postulát, podľa ktorého sa spotrebiteľ ocitá
vo fakticky nerovnom postavení s profesionálnym dodávateľom, a to s ohľadom na okolnosti,
za ktorých dochádza ku kontraktácii, vzhľadom na väčšiu profesionálnu skúsenosť
predávajúceho, lepšiu znalosť práva a ľahšiu dostupnosť právnych služieb a konečne
vzhľadom na možnosť stanovovať zmluvné podmienky jednostranne cestou formulárových
zmlúv. Pre takého vzťahy je charakteristické, že podnet k zmluvnému rokovaniu pochádza
spravidla od dodávateľa, pričom spotrebiteľ nie je na zmluvné dojednania pripravený, pri
kontraktácii je využívaný moment prekvapenia a neskúsenosti spotrebiteľa. Spoločným
znakom kogentnej právnej úpravy je teda snaha cestou práva vyrovnať túto faktickú
nerovnosť, a to formou obmedzenia autonómie vôle (ÚS 342/09 ČR).

Súd sa v prejednávanej veci prioritne zaoberal nárokom žalobcu v 2/ rade na vydanie
bezdôvodného obohatenia. Žaloba bola nesprávne v záhlaví označená ako žaloba o určenie
neplatnosti právneho úkonu hoci v petite žaloby bol uplatnený nárok na vydanie
bezdôvodného obohatenia, nie nárok o určenie neplatnosti právneho úkonu. V súlade s § 41
ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku súd úkon žalobcov posudzoval podľa obsahu napriek
nesprávnemu označeniu. Pred rozhodovaním o vydaní bezdôvodného obohatenia súd ako
predbežnú otázku riešil platnosť právneho úkonu uzavretého medzi žalobcom v 2/ rade a
žalovaným dňa 10.09.2009 registráciou žalobcu v 2/ rade na internetovom portáli
http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk/&gt;, ktorého prevádzkovateľom (vyplývajúc
z obsahu Všeobecných obchodných podmienok zverejnených na internetovom portáli a
vyjadrenia právneho zástupcu žalovaného a štatutárneho zástupcu žalovaného) bol žalovaný.
Aktívna legitimácia žalobcu v 2/ rade na podanie žaloby o vydanie bezdôvodného
obohatenia a zaplatenie primeraného zadosťučinenia je daná ustanovením § 3 ods. 3, § 3 ods.
5 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, keď žalobca v 2/ rade vystupujúci ako
spotrebiteľ má právo na ochranu pred neprijateľnými podmienkami v spotrebiteľských
zmluvách.

Registráciou žalobcu v 2/ rade dňa 10.09.2009 na internetovom portáli http://www.basne-
portal.sk došlo k uzatvoreniu zmluvy prostredníctvom elektronických zariadení. Sporným bol
moment určenia vzniku zmluvy, ktorý vychádzajúc zo znenia Všeobecných obchodných
podmienok nebol jednoznačný. Právny zástupca žalovaného za vznik zmluvy označil moment
registrácie, čím by sa žalobca v 2/ rade stal súčasne aj účastníkom zmluvy aj užívateľom
poskytovanej služby. Podľa Všeobecných obchodných podmienok fyzické osoby alebo
právnické osoby sa stávajú užívateľom až po uzatvorení zmluvy, teda Všeobecné obchodné
podmienky nespájajú moment uzavretia zmluvy s momentom začiatku užívateľského vzťahu.
Podľa čl. III bod 3 Všeobecných obchodných podmienok z 23.09.2009 (podľa vyjadrenia
právneho zástupcu žalovaného platných v čase registrácie žalobcu v 2/ rade 10.09.2009) až
zaslaním e-mailu o potvrdení prijatia vyhlásenia užívateľa dôjde k uzatvoreniu zmluvy. Z
uvedeného vyplýva, že samotné určenie momentu vzniku zmluvného vzťahu či registráciou
alebo až potvrdením prijatia vyhlásenia užívateľa zo strany žalovaného je neurčitým
spôsobom formulované vo Všeobecných obchodných podmienkach. Súd nemá pochybnosť o
tom, že medzi žalobcom v 2/ rade a žalovaným došlo k vzniku zmluvného vzťahu,
jednoznačným spôsobom vzhľadom na neurčitosť znenia Všeobecných obchodných
podmienok nemožno určiť moment vzniku záväzkového vzťahu. Zo znenia Smernice 97/7/ES
Európskeho parlamentu a Rady z 20.05.1997 vyplýva, že v prípade zmluvy uzavretej na
diaľku (pri uzatváraní ktorej sa výhradným spôsobom používa jeden alebo viac prostriedkov
komunikácie na diaľku) musí spotrebiteľ obdržať potvrdenie v písomnej podobe alebo
potvrdenie vo forme iného dostupného trvalého média obsahujúce potvrdenie informácii o
podstatných náležitostiach zmluvy uvedených v čl. 4 Smernice. Žalovaný v konaní
nepreukázal potvrdenie v zmysle citovanej právnej úpravy vo vzťahu k registrácii žalobcu v
2/ rade na internetovom portáli. Za prioritné súd považoval posúdenie, či právny úkon, ktorý
medzi žalobcom v 2/ rade a žalovaným vznikol, je platný. Žalobca v 2/ rade , žalobca v 1/ rade v konaní namietali absolútnu neplatnosť právneho úkonu pre rozpor so zákonmi i s
dobrými mravmi i relatívnu neplatnosť právneho úkonu, ktorý bol uzatvorený v omyle
žalobcu v 2/ rade. V aplikačnej praxi v zásade je daný naliehavý právny záujem na určovacom
petite v prípade posudzovania skutočností, ktoré môžu mať vplyv na zmluvný vzťah
dodávateľa a spotrebiteľa. Žalobca v 2/ rade mal naliehavý právny záujem na určení
neplatnosti právneho úkonu v konaní o prejudiciálnej otázke, keď až na základe kladného
rozhodnutia o prejudiciálnej otázke sa súd môže zaoberať nárokom na vydanie bezdôvodného
obohatenia.

Po vykonanom dokazovaní k obsahu právnych úkonov, hodnotiac dôkazy jednotlivo i
vo vzájomnej súvislosti súd dospel k jednoznačnému záveru, že právny úkon uzavretý medzi
žalobcom v 2/ rade a žalovaným je absolútne neplatným právnym úkonom pre rozpor s
právnymi predpismi a pre rozpor s dobrými mravmi. Ide o absolútnu neplatnosť právneho
úkonu, ktorá vyvoláva účinky priamo zo zákona. Absolútne neplatný právny úkon je neplatný
od začiatku. Takýto úkon nemožno konvalidovať. Na absolútnu neplatnosť právneho úkonu
súd prihliada ex offo.

Súd konštatuje rozpor právneho úkonu s právnymi predpismi:
– čl. 4 bod 1 písm. c) h) bod 2 Smernice 97/7/ES Európskeho Parlamentu a Rady, keď v
primeranom čase pred uzatvorením akejkoľvek zmluvy na diaľku sa spotrebiteľovi poskytnú
informácie o cene tovaru alebo služby a časové obdobie platnosti ponúkanej ceny, pričom
tieto informácie o obchodnom zámere musia byť jasne vyjadrené, poskytnú sa jasným a
zrozumiteľným spôsobom so zreteľom predovšetkým na zásady dobrej viery v obchodných
transakciách.

Pri posudzovaní obsahu zmluvného vzťahu za podstatné náležitosti zmluvy súd považuje práve dojednanie o predmete zmluvy, cene služby a dĺžke trvania záväzkového vzťahu. Súd dospel k záveru, že ani jeden zo základných atribútov zmluvného vzťahu nebol v zmluve upravený jasným a určitým spôsobom. Je treba uviesť, že obsah celého zmluvného vzťahu bol neobvyklým spôsobom zakomponovaný vo Všeobecných obchodných podmienkach. Pričom je bežné a súčasťou obchodných zvyklostí, že podstatné náležitosti rozhodujúce pre prejav vôle spotrebiteľa uzatvoriť zmluvný vzťah sa nachádzajú v samotnej zmluve a Všeobecné obchodné podmienky obsahujú vysvetľujúce a doplňujúce dojednania. V tejto súvislosti súd konštatuje, že odkaz na Všeobecné obchodné podmienky bol až na konci úvodnej stránky, nebol osobitne zvýraznený, pričom takéto dojednanie vzbudzuje dojem nepodstatnej časti zmluvy na úrovni poznámky uvedenej pod čiarou, keď priemerný spotrebiteľ má legitímne očakávanie, že v odkazových ustanoveniach Všeobecných obchodných podmienok sú len ustanovenia vysvetľujúceho a doplňujúceho charakteru vo vzťahu k podstatným náležitostiam uvedeným v samotnej zmluve a nie ustanovenia, ktoré sú podstatné a rozhodujúce pre rozhodnutie spotrebiteľa uzavrieť zmluvný vzťah. Samotná skutočnosť, že celý obsah zmluvy je súčasťou Všeobecných obchodných podmienok sama o sebe nepredstavuje rozpor so zákonom resp. dobrými mravmi, i keď ako bolo konštatované
ide o neštandartné konanie dodávateľa. Zo zobrazenia internetovej stránky http://www.basne-portal.sk <http://www.basne- portal.sk/> je zrejmé, že stránka odkazuje pod čiarou s ornamentom na Všeobecné obchodné podmienky. Na úvodnej stránke je zvýraznený tučnejším písmom údaj o výhernej súťaži, avšak najpodstatnejší údaj o tom, či služba poskytovaná dodávateľom je bezodplatná resp. spoplatnená sa nachádza na konci úvodnej stránky bez osobitného zvýraznenia odkazu na Všeobecné obchodné podmienky. Pokiaľ žalovaný namietal, že i nad zobrazením odkazu
úvodnej stránky na Všeobecné obchodné podmienky je uvedený údaj o spoplatnení stránky, v
konaní vzhľadom na tvrdenie žalobcu v 1/ a 2/ rade nebolo preukázané, že k 10.09.2009
takéto informácie na stránke boli. I keď žalobca v 2/ rade uvádzal, že Všeobecné obchodné
podmienky nečítal, tvrdil, že z obsahu úvodnej stránky portálu nebolo zrejmé, že by sa na nej
nachádzal údaj o spoplatnení služby. Napokon nič na právnom posúdení nemení i prípadná
existencia údaju o spoplatnení služby nad odkazom vo Všeobecných obchodných
podmienkach (viď čl. 17 spisu), keď vzhľadom na veľkosť písma (neprimerane menšie od
ostatného písma informácií úvodnej stránky, ťažko čitateľné) je pravdepodobné, že obtiažna
čitateľnosť údajov priemerného spotrebiteľa odradili od ich čítania. Uvedené údaje sú
čitateľné skôr za pomoci optických prístrojov ako s bežným zaostrením zraku. Pokiaľ bol údaj
o spoplatnení služby uvedený v čl. 4 a čl. 7 Všeobecných obchodných podmienok, treba
uviesť, že ustanovenia čl. 4 len odkazujú na čl. 7, v ktorom bez optického zvýraznenia sú
uvedené údaje o cene a dĺžke trvania zmluvného vzťahu. Neobvykle je aj cena v čl. 7 uvedená
iba slovom, hoci bežne sa uvádza číslom i slovom.

V zásade najpodstatnejšou je podľa názoru súdu v súvislosti s nejasným dojednaním o
spoplatnení služby skutočnosť, že zmluva ani Všeobecné obchodné podmienky nemôžu slúžiť
na to, aby dodávateľ služby pri umiestňovaní údajov o cene služby využil lesť a nekalú
obchodnú praktiku, tieto údaje umiestnil tak, aby priemerný spotrebiteľ mal problém pri
orientácii v údajoch o spoplatnení služby a tým spôsobom dodávateľ služby získal väčší počet
záujemcov o službu, než aký by bol získal, ak by údaj o cene služby v zmluve resp.
Všeobecných obchodných podmienkach bol definovaný pre priemerného spotrebiteľa
zrozumiteľným spôsobom.

Súd zastáva názor, že žalovaný ako dodávateľ služby zámerne koncipoval obsah zmluvy, Všeobecné obchodné podmienky využijúc lesť, zneužijúc zásadu čestností a zvyklostí pri poskytovaní služieb uzatváraných na diaľku.

Pokiaľ by obchodné podmienky služby dodávanej žalovaným boli pre priemerného
spotrebiteľa slušné a výhodné, nebol zo strany žalovaného ako dodávateľa dôvod uvádzať
údaj o spoplatnení služby tak zavádzajúcim a mätúcim spôsobom, ale minimálne obdobným
spôsobom ako údaj o výhernej súťaži, ktorý si priemerný spotrebiteľ musel všimnúť hneď pri
zobrazení úvodnej stránky http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt;. Poskytovateľ
internetovej stránky musí jasne a jednoznačne uvádzať údaj o cene poskytovanej služby, a to
zvlášť v prípade ak obdobné služby na internete sa poskytujú aj bezodplatne.

Súd konštatuje rozpor aj s inými právnymi predpismi:
– § 4 ods. 3, ods. 8, §7 ods. 1, ods. 2 písm. f), § 8 ods. 1 písm. d), § 8 ods. 3, § 8 ods. 4 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa, keď žalovaný ako predávajúci pri poskytovaní
služieb nedodržal zásadu rovnakého zaobchádzania v poskytovaní služieb, konal v rozpore s
dobrými mravmi, keď v rozpore so vžitými tradíciami pri vybočení z pravidiel morálky
jednoznačne využil lesť pri koncipovaní obsahu zmluvného vzťahu v snahe zavádzať
spotrebiteľa. Využil nekalú obchodnú praktiku, keď podstatne narušil svojim konaním
ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa, mal snahu priemerného spotrebiteľa uviesť
do omylu. Ide o klamlivé opomenutie zo strany dodávateľa, keď skrýval a nejasným,
nezrozumiteľným spôsobom uvádzal podstatné informácie, v dôsledku ktorého priemerný
spotrebiteľa prijal rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neprijal.

– § 4 ods. 5 zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode, žalovaný v zmluvných
podmienkach neodlíšil od základnej ponuky údaj o spotrebiteľskej súťaži naopak práve údaje
o súťaži, nadmieru obvyklým pomerom zvýrazňoval v snahe ovplyvniť rozhodnutie
priemerného spotrebiteľa. Podľa rozhodnutí Európskeho súdneho dvora (C-201/96, C-220/98)
bol ustálený pojem „priemerný spotrebiteľ“ ako spotrebiteľ daného tovaru, ktorý je v
rozumnej miere dobre informovaný, vnímavý a obozretný. Pokiaľ žalovaný zamietal, že v
danom prípade priemerný spotrebiteľ vo vzťahu k ponúkanej službe je odlišný od
priemerného spotrebiteľa nakupujúceho v maloobchode, súd je názoru, že priemerný
spotrebiteľ využívajúci služby poskytované na internete sa vyvíja. V súčasnosti je priemerný
spotrebiteľ využívajúci internetové služby v zásade zhodný s priemerným spotrebiteľom
nakupujúcim v maloobchode, keď v súčasnosti internet používa značné množstvo
priemerných spotrebiteľov nakupujúcich v maloobchode bez toho, aby osobitne ovládali
prácu s počítačom, mali adekvátne vzdelanie. Podľa http://www.telecom.gov.sk
<http://www.telecom.gov.sk&gt; v r. 2009 počet zákazníkov internetu v Slovenskej republike bol 2.218.199, teda užívateľov internetu nemožno odčleniť od priemerného spotrebiteľa na
slovenskom trhu.

– § 37 ods. 1 Občianskeho zákonníka, keď právny úkon musí byť urobený určite a zrozumiteľne, inak ide o absolútne neplatný právny úkon. V danom prípade právny úkon uzatvorený medzi žalobcom v 2/ rade a žalovaným mal znaky neurčitosti a nezrozumiteľnosti poukazujúc na vyššie uvedené dôvody napr. neurčitosť a nezrozumiteľnosť údajov o spoplatnení služby, doby trvania zmluvného vzťahu. Určitosť právneho úkonu vyžaduje, aby právny úkon bol jednoznačný čo do obsahu zmluvného dojednania (čo do obsahu práv a povinností). Právny úkon je nezrozumiteľný, ak nie je možné spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti zistiť aká bude vôľa konajúceho.
V kontexte slovenskej právnej úpravy na základe aproximácie prebratých právnych aktov
Európskych spoločenstiev a Európskej únie do Občianskeho zákonníka súd dospel k
rozporom s ustanoveniami § 53 ods. 1, § 53 ods. 4 Občianskeho zákonníka upravujúcimi
neprijateľné zmluvné podmienky. Obsah zmluvy súd posúdil jednoznačne aj v rozpore s
dobrými mravmi, čím je daný ďalší dôvod na absolútnu neplatnosť právneho úkonu. Dobré
mravy v zásade predstavujú súhrn spoločenských, mravných, prípadne kultúrnych hodnôt,
ktoré sú v danej spoločnosti ustálené a rešpektované ako princíp ľudských hodnôt. K obrane
žalovaného treba uviesť, že tento síce nemal povinnosť zvýrazniť na internetovej stránke údaj
o cene za poskytnuté služby, ale pri oznamovaní ceny nemal využiť lesť a nekalú obchodnú
praktiku.

V právnom štáte súd nemôže povýšiť zmluvný vzťah, ktorý nerešpektuje základné pravidlá slušnosti a najmä morálky pri tvorbe zmluvných dojednaní takým spôsobom, aby mu poskytol právnu ochranu poukazujúc na zásadu aplikovateľnú aj v tomto prípade ius est ars
boni et aqui – právo je umením dobrého a slušného.

Nemožno opomenúť ani zneužitie princípu dôvery zo strany dodávateľa, ktorý je potrebné
považovať za základný predpoklad fungovania komplexnej spoločnosti. V spoločnosti je
nutné zabezpečiť princíp právnej istoty a dôvery druhého zmluvného partnera.
Pre rozpor s citovanou právnou úpravou a dobrými mravmi súd právny úkon posúdil
ako absolútne neplatný právny úkon. Pokiaľ žalobca v 1/ rade namietal neplatnosť právneho
úkonu dôvodiac, že žalobca v 2/ rade právny úkon uzavrel v omyle vychádzajúcom zo
skutočnosti, ktorá bola pre jeho uskutočnenie rozhodujúca a osoba, ktorá omyl vyvolala alebo
o ňom musela vedieť, súd dospel k názoru, že pokiaľ ex offo súd vyvodil, že právny úkon je
absolútne neplatný, nie je dôvodné posudzovať dôvod pre relatívnu neplatnosť právneho
úkonu. Navyše je tu potrebné uviesť, že žalobca v 2/ rade uvádzal, že Všeobecné obchodné
podmienky pred registráciou na internetovom portáli nečítal. Uvedená skutočnosť je právne
bezvýznamná pri posudzovaní oboch právnych úkonov, keď súd dospel k záveru, že právny
úkon je absolútne neplatný. Pri posudzovaní, či žalobca v 2/ rade bol uvedený do omylu, by
táto skutočnosť mala právny význam.

Na iné právne posúdenie veci nemá vplyv odôvodnenie rozhodnutia Krajinského súdu
Franfurkt nad Mohanom z 05.03.2009, na ktoré poukazoval žalovaný. Povinnosťou
priemerného spotrebiteľ je oboznámiť sa s obsahom príslušnej internetovej stránky, avšak
obsah stránky musí byť pre priemerného spotrebiteľa určitý a zrozumiteľný. Spotrebiteľ
uzatvárajúci právny úkon na diaľku navyše nemôže využiť osobný kontakt, iba údaje
prístupné na internetovej stránke.

Súd návrh na doplnenie dokazovania znaleckým posudkom vo veci KR PZ Banská
Bystrica ČVS: KRP – 119-OEK BB – 2009 nepripustil, keď vykonanie tohto dôkazu pre
právne posúdenie veci bolo bezvýznamné a nehospodárne. Na záver súdu nemalo vplyv ani
prebiehajúce konanie pred Krajským súdom v Nitre sp. zn. 263/810/2010 vo veci
preskúmania zákonnosti rozhodnutia Ústredného inšpektorátu slovenskej obchodnej inšpekcie
Bratislava. Za dôkazy, ktoré nemali vplyv na právne posúdenie veci súd považuje aj dôkazy
predložené žalobcami v 1/ a 2/ rade: vyjadrenie Slovenskej asociácie pre elektronický obchod,
či článok o zatýkaní v Nemecku. Právne analýzy predložené účastníkmi súd posudzoval ako
písomné vyjadrenia účastníkov k predmetu sporu.

Po posúdení neplatnosti právneho úkonu súd dospel k záveru, že nárok žalobcu
v 2/ rade na vydanie bezdôvodného obohatenia je dôvodný. Pokiaľ žalobca v 2/ rade titulom
neplatného právneho úkonu plnil žalovanému sumu 60,-eur, v zmysle ustanovenia § 451
ods. 1, 2 Občianskeho zákonníka, žalovaný sa bezdôvodne obohatil na úkon žalobcu v 2/
rade. Z vyjadrenia žalobcu v 2/ rade je zrejmé, že žalobca v 2/ rade titulom právneho úkonu
od žalovaného nedostal žiadne plnenie, teda žalobca v 2/ rade nemá povinnosť žalovanému
plnenie vrátiť.

Súd žalobcovi v 2/ rade priznal aj právo na primeranú zadosťučinenie vo výške 60,-
eur v súlade s ust. § 3 ods. 5 zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa. Žalobca v 2/
rade na súde úspešne uplatnil porušenie povinností v zmysle Zákona o ochrane spotrebiteľa
žalovaným, preto mu súd priznal uplatnené finančné zadosťučinenie Výšku uplatneného
finančného zadosťučinenia súd považoval za primeranú. K obrane žalovaného, že žalobca v 2/
rade nepreukázal vážnosť jemu spôsobenej ujmy žalovaným súd konštatuje, že právna úprava
nezaťažuje žalobcu v 2/ rade preukazovať vážnosť zásahu do práv spotrebiteľa, postačuje
úspešné uplatnenie porušenia povinností žalovaným, ktoré je spôsobilé privodiť ujmu
spotrebiteľovi. V danom prípade žalobcovi v 2/ rade ako spotrebiteľovi ujma bola aj
spôsobená.

Žalobca v 1/ rade v konaní v 3. a 4. petite žiadal uložiť žalovanému zdržať sa
protiprávneho konania (po úprave žalobného petitu): zdržať sa uzatvárania zmlúv o
poskytovaní služieb prostredníctvom internetového portálu http://www.basne-portal.sk
<http://www.basne-portal.sk&gt; obsahujúcich neprijateľné zmluvné podmienky a odstrániť
protiprávny stav tak, že spotrebiteľom, ktorí na základe zmluvy uzavretej so žalovaným
prostredníctvom internetového portálu http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt;
zaplatili cenu predmetu zmluvy, žalovaný zaplatí spotrebiteľmi žalovanému zaplatenú cenu
predmetu zmluvy. Po vykonanom dokazovaní súd dospel k záveru, že žaloba v časti 3. petit je
dôvodná a v časti 4. petitu je čiastočne dôvodná.. Žalobca v 1/ rade je v zmysle § 3 ods. 5, §
25 ods. 1 zákona 250/2007 Z.z. aktívne legitimovaným na podanie žaloby o zdržanie sa
protiprávneho konania a odstránenie protiprávneho stavu. Žalovaný je právne legitimovaným
účastníkom i v tejto časti žaloby. Obrana žalovaného, že v súčasnosti nie je
prevádzkovateľom internetovej stránky http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt;
nemala vplyv na iné posúdenie pasívnej legitimácie. Dňa 31.12.2009 žalovaný ako
predávajúci uzavrel kúpnu zmluvu s SOUTH OCEAN INVESTMENT CORPORATION so
sídlom Belize City, Belize, predmetom ktorej bol odplatný predaj kompletného projektu
BASNE.PORTAL.SK. Uzatvorená zmluva nemá vplyv na práva a povinnosti žalovaného vo
vzťahu k spotrebiteľom, s ktorými žalovaný uzavrel právny vzťah. Z uzatvorenej kúpnej
zmluvy nevyplýva postúpenie práv a záväzkov voči spotrebiteľom zo žalovaného na
spoločnosť so sídlom v Belize. Ak žalobca v 1/ rade a žalobca v 2/ rade predložili oznámenie
o postúpení pohľadávky zo žalovaného na spoločnosť v Belize podaním z 03.05.2010 (č.l. 13
spisu), žalovaný v konaní neuniesol dôkazné bremeno na preukázanie uzavretia zmluvy o
postúpení pohľadávok medzi žalovaným a SOUTH OCEAN INVESTMENT CORPORATION nad rámec uzavretej kúpnej zmluvy. Je však potrebné zdôrazniť, že i v prípade predloženia zmluvy o postúpení pohľadávok súd by sa podrobne zaoberal platnosťou zmluvy pre sťaženie vymožiteľnosti práva spotrebiteľmi voči subjektu v cudzine oproti subjektu so sídlom na území Slovenskej republiky.

Súd uložil žalovanému povinnosť zdržať sa uzatvárania zmlúv o poskytovaní služieb
obsahujúcich neprijateľné zmluvné podmienky prostredníctvom internetového portálu
http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt;, i keď žalovaný nie je v súčasnosti
prevádzkovateľom portálu. Súd zisťoval znenie Všeobecných obchodných podmienok k
20.12.2011, pričom ako prevádzkovateľ portálu je uvedená spoločnosť so sídlom v Belize, no
v ďalších ustanoveniach Všeobecných obchodných podmienok ako kontaktná adresa
prevádzkovateľa sa uvádza žalovaný, čl. III bod 1 Všeobecných obchodných podmienok, v čl.
III bod 5 adresa pre odstúpenie od zmluvy je adresa sídla žalovaného, v čl. III bod 8 sa
uvádza, že za obsahovú správnosť ako aj úplnosť informácii, ktoré sú k dispozícii Pro Content
s.r.o. neručí. Znova žalovaný mätúcim spôsobom vo Všeobecných obchodných podmienkach
uvádza údaje o prevádzkovateľovi stránky tak, že priemernému spotrebiteľovi nie je jasné,
kto je prevádzkovateľom. Povinnosť zdržať sa uzatvárania zmlúv sa týka tých, ktoré obsahujú
neprijateľné zmluvné podmienky určené súdom v enunciáte rozsudku.
Rovnako súd ako pasívne legitimovaného žalovaného zaviazal na odstránenie
protiprávneho stavu vydaním bezdôvodného obohatenia spotrebiteľom plniacim žalovanému
titulom zmluvy o poskytovaní služieb obsahujúcej neprijateľné zmluvné podmienky
prostredníctvom internetového portálu http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt;.
V tejto časti súd vychádzal z obsahu podania nie súc viazaný formuláciou petitu žaloby,
predmetný petit upresnil a uložil žalovanému odstrániť protiprávny stav vydaním
bezdôvodného obohatenia tým spotrebiteľom, ktorí plnili žalovanému obdobne ako žalobca v
2/ rade titulom zmluvy o poskytovaní služieb nie však akejkoľvek, ale zmluvy obsahujúcej
neprijateľné zmluvné podmienky, ktoré súd určil v enunciáte rozsudku.

Týmto rozhodnutím je vyriešený základ uplatneného nároku na vydanie bezdôvodného obohatenia vo vzťahu k všetkým spotrebiteľom plniacim žalovanému na základe zmluvy o poskytnutí služieb obsahujúcej neprijateľné zmluvné podmienky prostredníctvom internetového portálu http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt;

Jednotliví spotrebitelia v prípade, že nedôjde k plneniu zo strany žalovaného po
právoplatnosti rozsudku môžu sa konkrétnymi žalobami domáhať vydania bezdôvodného
obohatenia, v ktorých konaniach súd sa bude zaoberať výškou uplatneného nároku. Pokiaľ
žalobca v 1/ rade žiadal uloženie odstránenia protiprávneho stavu vo vzťahu k akýmkoľvek
zmluvám uzatvorených spotrebiteľmi na danom portáli, súd nad rámec plnenia zo zmlúv
obsahujúcich neprijateľné zmluvné podmienky, žalobou v časti 4. petitu zamietol.
Ochrana poskytnutá spotrebiteľom Smernicou Rady 93/13/EHS z 05.04.1993 o
neprimeraných, nečestných podmienkach v spotrebiteľských zmluvách má za následok, že
národný súd môže svojim vlastným návrhom určiť, či je zmluvná podmienka nečestná. Súd
poukazuje aj na rozsudok Súdneho dvora z 26.10.2006 vo veci C-168/05, podľa ktorého
možnosť súdu skúmať ex offo nekalú povahu podmienky predstavuje vhodný prostriedok na
dosiahnutie výsledku stanoveného v čl. 6 Smernice, aby jednotlivý spotrebiteľ nebol viazaný
nekalou podmienkou.

V súlade s ustanoveniami § 153 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku súd ex offo
určil neprijateľné zmluvné podmienky uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach
zverejnených na internetovej stránke http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt;
takto:
– v čl. II. tretí odsek „Užívateľ uzatvorením užívateľskej zmluvy s prevádzkovateľom súhlasí,
aby prevádzkovateľ, ak nebude mať inú možnosť, poskytol osobné údaje užívateľa tretej
osobe, za účelom vymáhania plnenia povinností užívateľa, ktoré vyplývajú zo zmluvného
vzťahu a tretia osoba je na takéto úkony oprávnená.”
Ustanovenie je v rozpore s princípom dôvery a dobrej viery spotrebiteľa v jeho neprospech,
umožňujúce žalovanému poskytovať osobné údaje spotrebiteľa bez ďalšieho súhlasu
spotrebiteľa.

– v čl. III. bod 3 štvrtá veta “Uzatvorenie zmluvy sa môže uskutočniť iba s osobami, ktoré
majú trvalé bydlisko resp. Sídlo v Európskej únií.”
Predstavuje nečestnú podmienku, hrubú nerovnováhu v právach spotrebiteľov, diskrimináciu
spotrebiteľov s miestom bydliska resp. sídla mimo Európskej únie.

– v čl. III. bod 4 a čl. III bod 7 prvá veta “Cena predmetu zmluvy pre účastníka na
http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt; je uvedená pri prihlásení. Zároveň cena
predmetu zmluvy je uvedená v ods. 7 týchto Všeobecných obchodných podmienok. Firma je
neplatca DPH. Po uzatvorení zmluvy vyfakturuje prevádzkovateľ cenu predmetu zmluvy za
obdobie prvých 12 kalendárnych mesiacov trvania zmluvy a v 11. mesiaci trvania zmluvy
bude vyfakturovaná ďalšia splátka. Splatnosť ceny je uvedená vo faktúre.”
V prípade týchto dojednaní súd ustanovenia považuje za neprijateľné zmluvné
podmienky nie s ohľadom na obsah dojednania, ale v kontexte ich umiestnenia s odkazom na
Všeobecné obchodné podmienky na konci textu úvodnej stránky najmä vzhľadom na ich
umiestnenie v kontexte ostatného obsahu Všeobecných obchodných podmienok. Napriek
tomu, že ide o najpodstatnejšie ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok, vzhľadom
na veľkosť písma (ide o písmo neprimerané malé s vzhľadom na dôležitosť práve dojednaní o
cene) a spôsob odkazu, keď čl. III bod 4 iba odkazuje na čl. III bod 7 prvú vetu. Navyše v čl.
III bod 7 prvá veta nie je cena uvedená okrem slovného vyjadrenia v mene euro aj v číselnej
podobe.

– v čl. III. bod 5 štvrtá veta “Odstúpenie od zmluvy je potrebné zaslať na nasledujúcu
adresu a to listom, e-mailom alebo faxom: Pro Content, s. r. o., Námestie SNP 3, 974 01
Banská Bystrica.”
Zmluvná podmienka spôsobujúca hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach spotrebiteľa. Je neprijateľné, aby spotrebiteľ odstúpenie od zmluvy realizoval e-mailom,
faxom, pretože komunikácia vo forme elektronickej pošty bez náležitého zabezpečenia je
veľmi ľahko zneužiteľná, môže viesť k právnej neistote právneho statusu spotrebiteľov.

– v čl. III. bod 5 a prvá a druhá veta “V prípade účinného odstúpenia od zmluvy sú
zmluvné strany povinné navzájom si vrátiť poskytnuté plnenia. Vrátenie finančného plnenia
zo strany prevádzkovateľa bude kompenzované vzhľadom k následnej nemožnosti vrátenia
plnenia prijatého užívateľom, započítaním 2/24-ín finančnej náhrady, ak sa zmluvné strany
nedohodnú inak.”
Zmluvná podmienka je neprimeraná, jednoznačne v neprospech spotrebiteľa, ktorému
v prípade odstúpenia od zmluvy nebude vrátené 2/24-iny z finančného plnenia. Pokiaľ sa
spotrebiteľ rozhodne pre odstúpenie od zmluvy, musí zaplatiť už časť ceny za službu, t. j.
2/24-iny. Všeobecné obchodné podmienky sú koncipované neurčitým a nezrozumiteľným
spôsobom. Ak za daných okolností spotrebiteľ zmluvu uzavrel a následne sa rozhodol
odstúpiť od zmluvy musel už zaplatiť časť ceny za službu, hoci mu vôbec služba nemusela
byť poskytnutá.

– v čl. III. bod 5b “Vaše právo na odstúpenie od zmluvy skončí predčasne, ak
ProContent, s. r. o. začala s vykonaním služby, s vaším výlučným súhlasom pred skončením
lehoty na odstúpenie od zmluvy.”
Predmetné zmluvné dojednanie je v rozpore s ustanovením § 12 zákona č. 108/2000
Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji. Ustanovenie
Všeobecných obchodných podmienok je absolútne nevýhodné pre spotrebiteľa, ktorému marí
právo na odstúpenie od zmluvy, keď už samotnou registráciou obvykle dochádza k začiatku
vykonávania služby. Zmluvná podmienka je pre spotrebiteľa zavádzajúca a na škodu
spotrebiteľa.

– v čl. III bod 6 posledná veta “Výherné hry predstavujú vedľajší produkt a nemajú
žiadny vplyv na dohodnuté zmluvné podmienky a ich plnenie.”
Zmluvná podmienka je nezrozumiteľná a nejasná s cieľom ovplyvniť správanie
spotrebiteľa. Súd je názoru, že na úvodnej stránke internetového portálu zámerne boli
zvýraznené informácie o výhernej súťaži tak, aby dodávateľ získal registráciou užívateľa
stránky. Pritom v tejto zmluvnej podmienke Všeobecných obchodných podmienkach
dodávateľ konštatuje, že „výherné hry predstavuje vedľajší produkt“.

– v čl. III. bod 7 siedma až desiata veta “Prevádzkovateľ pri zistení nesprávnych
údajov užívateľa má právo od zmluvy odstúpiť z následkami zodpovednosti užívateľa, ktorá
môže predstavovať aj trestnoprávnu zodpovednosť. Užívateľ je povinný nakladať s
prístupovými údajmi na prístup na http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-portal.sk&gt; ako s
obchodným tajomstvom prevádzkovateľa a v prípade sprístupnenia tretím osobám, bez
písomného prevádzkovateľa, zodpovedá prevádzkovateľovi za vzniknutú škodu. Užívateľ je
povinný dôverne zaobchádzať s e-mailami a inými správami a nesprístupňovať ich, bez
súhlasu ich pôvodcu tretím osobám. To isté platí pre mená, telefónne a faxové čísla, adresy
bydliska, e-mailové a webové adresy, ako aj iné osobné údaje.”
Dojednanie nevýhodné pre spotrebiteľa s cieľom ovplyvniť spotrebiteľa v prípade
žeby sa rozhodol odstúpiť od zmluvy. Ustanovenie garantuje odstúpenie od zmluvy len pre
dodávateľa, aplikuje nevyváženosť práv v neprospech spotrebiteľa. Ustanovenie o povinnosti
spotrebiteľa nakladať s prístupovými údajmi ako s obchodným tajomstvom, nesprístupňovať
e-maily, telefónne a faxové čísla, adresy bydliska, adresy e-mailové, webové, osobné údaje
bez súhlasu pôvodcu je formulované podľa názoru súdu zámerne s cieľom odradiť
spotrebiteľov od uplatňovania svojich práv vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu, v snahe
vzbudiť strach a obavu u spotrebiteľov v prípade akéhokoľvek oznámenia, podania informácii
o zmluvnom vzťahu, sťažnosti oprávnených štátnym orgánom. Dojednanie predstavuje
nečestnú podmienku v neprospech spotrebiteľa.

– v čl. III. bod 8 posledné dve vety “Použiteľnosť internetovej stránky je najmenej
97 % ročne. Za obsahovú správnosť ako aj úplnosť informácií, ktoré sú k dispozícií Pro
Content s r. o. neručí.”
Ustanovenie o použiteľnosti internetovej stránky je právne bezvýznamné s cieľom
prípadne ovplyvniť využívanie internetovej stránky spotrebiteľmi. K pojmu „za obsahovú
správnosť ako aj úplnosť informácii dodávateľ neručí“ je potrebné uviesť, že práve dodávateľ
je zodpovedný za obsah, úplnosť poskytovaných informácii spotrebiteľovi, preto je logické,
že sa nemôže zbavovať zodpovednosti za obsah, úplnosť informácii v neprospech
spotrebiteľa. Nie je prípustné, aby spotrebiteľ bol vystavený stavu, keď dodávateľ služby sa
zbavuje zodpovednosti. Predmetné zmluvné dojednanie súd posúdil ako nečestné,
neprijateľné v neprospech spotrebiteľa v rozpore so základnými princípmi povinností
dodávateľa služby.

– v čl. III. bod 11 “Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo, zmeniť a dopĺňať uvedené
Všeobecné obchodné podmienky vždy, keď si to prevádzkové a legislatívne zmeny vyžiadajú
a to formou dodatkov, ktoré budú uverejňovať na http://www.basne-portal.sk <http://www.basne-
portal.sk> a budú nedeliteľnou súčasťou pôvodného znenia, s čím je užívateľ oboznámený.
Doplnky a dodatky budú užívateľovi zaslané emailom dva týždne pred nadobudnutím ich
účinnosti. Užívateľ má právo do 14 kalendárnych dní, od ich obdržania, namietať ich
prípadný rozpor so všeobecne platnými a záväznými právnymi predpismi. V prípade, že
užívateľ toto svoje právo nevyužije, považuje sa jeho konanie za konkludentný súhlas so
zaslanými zmenami a doplnkami.”
Zmluvné dojednanie je neprijateľnou zmluvnou podmienkou. Umožňuje jednostranne
prevádzkovateľovi portálu zmeniť Všeobecné obchodné podmienky dôvodiac potrebou
prevádzkových a legislatívnych zmien bez toho, aby mal spotrebiteľ právo ovplyvniť zmenu
Všeobecných obchodných podmienok. Spotrebiteľovi síce bolo v dojednaní dané právo
namietať zmeny Všeobecných obchodných podmienok, ustanovenie však nie je jasné a
zrozumiteľné, k akému právnemu následku by došlo v prípade, žeby sa spotrebiteľ rozhodol
zmenu Všeobecných obchodných podmienok namietať. Z okolností prejednávanej veci je navyše preukázané, že žalovaným menil Všeobecné obchodné podmienky viackrát (nebol ani preukázaný presný počet uskutočnených zmien Všeobecných obchodných podmienok napriek obrane žalovaného, že Všeobecné obchodné podmienky boli menené len dvakrát), pričom žalovaný nepreukázal, že by o zmene Všeobecných obchodných podmienok informoval žalobcu v 2/ rade ako spotrebiteľa,
prípadne ďalších spotrebiteľov. Je reálne nebezpečenstvo, že spotrebitelia náležitým
spôsobom neboli informovaní o zmenách Všeobecných obchodných podmienok. O zmene
zmluvných podmienok majú byť zmluvné strany informované. Zmena zmluvných podmienok
jednou zo zmluvných strán bez vedomia a súhlasu druhej strany zmluvného vzťahu je
neprípustná. Zasielanie „doplnkov a dodatkov“ k Všeobecných obchodným podmienkam e-
mailom predstavuje nedostatočnú záruku, že spotrebiteľ bude so zmenami Všeobecných
obchodných podmienok oboznámený. Nie je vylúčené, že k e-mailu sa spotrebiteľ vôbec
nedostane a so zmenami Všeobecných obchodných podmienok sa vôbec neoboznámi. Ďalej
konkludentný súhlas vykonaný mlčaním nemá účinky relevantného súhlasu s právnym
úkonom. Ustanovenie je v rozpore s § 44 ods. 1 druhá veta Občianskeho zákonníka, podľa
ktorého mlčanie alebo nečinnosť, samy o sebe neznamenajú prijatie návrhu. Zmluvné
podmienky súd preto vyhodnotil ako nerešpektovanie zmluvnej slobody spotrebiteľa,
základnú hrubú nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa.

– v čl. III. bod 12 “V prípade neplatnosti niektorého ustanovenia týchto Všeobecných
obchodných podmienok, zostávajú ostatné ustanovenia tohto dokumentu platné. V prípadoch
neupravených týmto dokumentom, platia príslušné ustanovenia slovenského právneho
poriadku – predovšetkým obchodný zákonník. Akceptácia tohto dokumentu je dohodou medzi
prevádzkovateľom a užívateľom, v zmysle § 262 slovenského Obchodného zákonníka o tom,
že ich vzájomné vzťahy sa riadia uvedeným právnym predpisom, bez ohľadu na ich
postavenie.”
Dojednanie prvej vety bodu 12 je v rozpore s § 41 Občianskeho zákonníka, keď sa
„dôvod neplatnosti vzťahuje len na časť právneho úkonu, je neplatnou len táto časť, pokiaľ z
povahy právneho úkonu alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých k nemu došlo,
vyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu“. Z uvedeného je zrejmé, že nie v
každom prípade neplatnosť niektorého ustanovenia Všeobecných obchodných podmienok
spôsobuje iba neplatnosť tohto ustanovenia, v kontexte Všeobecných obchodných podmienok
môže pôsobiť i neplatnosť Všeobecných obchodných podmienok ako celku. Ide preto o
neprijateľnú zmluvnú podmienku. Dojednanie druhej a tretej vety bodu 12 o aplikácii
Obchodného zákonníka na predmetný spotrebiteľský vzťah je neprijateľné. Cieľom zmluvnej
podmienky je obchádzanie zákona a vyňatie spotrebiteľského vzťahu z režimu právnych
noriem upravujúcich ochranu spotrebiteľa. Ustanovenie je v rozpore s §54 ods. 1
Občianskeho zákonníka, teda neprijateľnou zmluvnou podmienkou spôsobujúcou hrubú
nerovnováhu v právach a povinnostiach v neprospech spotrebiteľa.

V zmysle § 53 ods. 5 Občianskeho zákonníka neprijateľné zmluvné podmienky určené
v enunciáte rozsudku sú neplatné. Vzhľadom na množstvo neprijateľných zmluvných
podmienok obsiahnutých vo Všeobecných obchodných podmienkach v súlade s § 41
Občianskeho zákonníka je jednoznačné, že v kontexte Všeobecných obchodných podmienok
nemožno oddeliť vyslovené neprijateľné zmluvné podmienky, preto sa dôvod neplatnosti
právneho úkonu – zmluvy uzavretej medzi žalobcov v 2/ rade a žalovaným, ktorej obsah bol
upravený vo Všeobecných obchodných podmienkach vzťahuje na celý právny úkon.
O trovách konania súd vo vzťahu k žalobcovi v 1/ rade rozhodol podľa § 142 ods. 3
Občianskeho súdneho poriadku, keď žalobca v 1/ rade mal neúspech iba v nepatrnej časti v 4/
žalobnom petite (nad rámec zmlúv obsahujúcich neprijateľné zmluvné podmienky). V lehote
3 pracovných dní, ani doposiaľ žalobca v 1/ rade nevyčíslil trovy konania a trovy konania
žalobcu v 1/ rade nevyplývajú zo súdneho spisu, preto súd žalobcovi v 1/ rade náhradu trov
konania nepriznal.

O trovách konania vo vzťahu k žalobcovi v 2/ rade súd rozhodol podľa § 142 ods. 1
Občianskeho súdneho poriadku, keď žalobca v 2/ rade mal plný úspech v konaní. V lehote 3
pracovných dní, ani doposiaľ žalobca v 2/ rade nevyčíslil trovy konania a trovy konania
žalobcu v 2/ rade nevyplývajú zo súdneho spisu, preto súd žalobcovi v 2/ rade náhradu trov
konania nepriznal.

O povinnosti žalovaného zaplatiť súdny poplatok súd rozhodol podľa § 2 ods. 2
zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplach a poplatku za výpis z registra trestov v znení
neskorších predpisov. Žalobca v 1/ rade je oslobodený od súdnych poplatkov podľa § 4 ods. 2
písm. c) a žalobca v 2/ rade je oslobodený od súdnych poplatkov podľa § 4 ods. 2 písm. za)
zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplach a poplatku za výpis z registra trestov v znení
neskorších predpisov. Neúspešného žalovaného súd zaviazal na zaplatenie súdneho poplatku
za návrh vo výške 16,50 eur (podľa sadzobníka 1a) za 1. a 2. žalobný nárok vo výške
99,50 eur, 2 x spolu 199,- eur (podľa sadzobníka 1b), za 3. a 4. žalobný nárok. Spolu súd
žalovaného zaviazal na zaplatenie súdneho poplatku vo výške 215,50 eur.

V zmysle § 155 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku žalobca v 1/ rade a žalobca v 2/
rade nenavrhli súdu priznať v rozsudku právo uverejniť rozsudok na základy účastníka, ktorý
v spore neuspel vo veci ochrany práv spotrebiteľa. Podľa § 155 ods. 4 prvá veta Občianskeho
súdneho poriadku účastník konania má právo uverejniť právoplatné rozhodnutie súdu okrem
rozhodnutí týkajúcich sa maloletých, avšak nie na základy neúspešného účastníka.

Poučenie:
Proti tomuto rozsudku je možné podať odvolanie do 15 dní od doručenia rozsudku na
tunajšom súde.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach ( § 42 ods. 3 ) Občianskeho súdneho
poriadku uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto
rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.
Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno
odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci, súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností, súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým
zisteniam, doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a), rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci. Ak povinný dobrovoľne nesplní, čo mu ukladá vykonateľné rozhodnutie, oprávnený môže podať návrh na vykonanie exekúcie podľa osobitného zákona; ak ide o rozhodnutie o výchove maloletých detí, návrh na súdny výkon rozhodnutia.

Okresný súd Poprad, dňa 20.12.2011
JUDr. Markéta Marečková, v.r.
sudkyňa
Za správnosť vyhotovenia:
Jana Pacanovská