KS Banská Bystrica – prevod domény viagra.sk

Prinášame jediné doménové rozhodnutie Krajského súdu, ktoré ukladá sporný prevod doménového mena. Okrem tohto rozhodnutia na Slovensku prevod umožnili opäť dva krát Okresný súd v Banskej Bystrici vo veciach spinalis.sk a illy.sk. Rozhodnutie viagra.sk je prvé, ktoré potvrdil aj Krajský súd.

Okrem prevodných judikátov na Slovensku existujú samozrejme aj ďalšie rozhodnutia týkajúce sa domén. Najznámejšie asi rozhodnutie Najvyššieho súdu rover.sk alebo aj recentné rozhodnutie deceunik.sk.

Súd: Krajský súd Banská Bystrica
Spisová značka: 41Cob/179/2010
Dátum vydania rozhodnutia: 09.11.2011
Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Križanovej, členiek senátu JUDr. Daniely Maštalířovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej

Rozhodnutie

Krajský súd v  Banskej  Bystrici  ako  súd odvolací v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Aleny Križanovej,  členiek  senátu JUDr. Daniely Maštalířovej a JUDr. Miroslavy Púchovskej  v právnej veci navrhovateľa Pfizer Products Inc.,  Eastern point Road Groton, Connecticut 06340, USA, zastúpeného JUDr. Andreou Považanovou, advokátkou so sídlom  Advokátska  kancelária  Národní 32, Praha 1,  Česká  republika  proti   odporcovi 1/ 3 s. r. o.,   M. R.   Štefánika 7,  036 01  Martin,
IČO:36391344,  zastúpeného   advokátom JUDr. Mariánom Burianom so sídlom Štúrova 1, 010 01 Žilina, odporcovi 2/ SK-NIC, a. s.  Borská 6, Bratislava 840 04, IČO:35698446 o porušovanie známkových práv, o odvolaní odporcu 1/ proti rozsudku Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 16CbPv/13/2008-385, IČS:6108221082 zo dňa 24. marca 2010 takto

r o z h o d o l :

Rozsudok Okresného súdu Banská Bystrica č. k. 16CbPv/13/2008-385, IČS:6108221082 zo dňa 24. marca 2010 v napadnutej časti potvrdzuje.

o d ô v o d n e n i e :

Okresný súd napadnutým rozsudkom zaviazal odporcu 1/ do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia previesť doménovej meno „viagra.sk.“ na spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, Pribinova 25, Bratislava 811 09, IČO:35885696  (identifikátor PFIZ-0003). Odporcu 2/ zaviazal do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia vykonať zmenu na strane užívateľa v registri doménových mien, ktorá by sa týkala doménového mena „viagra.sk“ tak, že ako držiteľ domény bude zapísaná spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, Pribinova 25, Bratislava 811 09, IČO:35885696 (identifikátor PFIZ-0003). Odporcu 1/ zaviazal nahradiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 3.711,25 eur. Navrhovateľovi náhradu trov konania voči odporcovi 2/ nepriznal.

V odôvodnení uviedol, že navrhovateľ podanou žalobou žiadal uložiť odporcovi 1/ povinnosť previesť doménové meno „viagra.sk.“ na spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, Pribinova 25, Bratislava a odporcovi 2/ vykonať zmenu na strane užívateľa v registri doménových mien,
ktorá by sa týkala doménového mena „viagra.sk“ tak, že ako držiteľ domény bude zapísaná spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, Pribinova 25, Bratislava, pretože odporca 1/ ako držiteľ doménového mena „viagra.sk“ porušuje práva k jeho všeobecne známej ochrannej známke číslo XXXXXX „VIAGRA“. Odporca 1/ nie je majiteľom žiadnej ochrannej známky so slovným prvkom „VIAGRA“, ani mu navrhovateľ nikdy neudelil súhlas na užívanie takéhoto označenia. Navrhovateľ je
jednou z najväčších farmaceutických spoločností. Na trh v Slovenskej republike bol liek Viagra uvedený v roku 1999, pričom už v roku 1996 s právom prednosti od 2. 12. 1996 si navrhovateľ zaregistroval slovnú ochrannú známku č. XXXXXX „VIAGRA“ pre tovary v triede 5 medzinárodného triedenia tovarov a služieb, okrem iných aj pre „farmaceutický prostriedok na liečenie erektilnej nefunkčnosti“. Možno
konštatovať, že v súčasnosti je slovo „viagra“ v povedomí svetovej ale aj slovenskej verejnosti natoľko všeobecne známe, že sa stalo príznačným pre označenie navrhovateľovho liečiva určeného na erektilnú nefunkčnosť u mužov. V doménovom priestore sk spravovanom odporcom 2/ ako národným správcom domény.sk, bolo doménové meno viagra.sk po prvýkrát registrované dňa 30. 3. 1999 a v
súčasnosti je jeho držiteľom odporca 1/. Po pripojení sa na internetovú stránku http://www.viagra.sk <http://www.viagra.sk&gt; s na tejto nezobrazuje žiaden obsah, čím spotrebiteľ hľadajúci informácie o lieku Viagra nedostane tie informácie, ktoré vzhľadom na znenie doménového mena logicky očakáva. Odporca 1/ listom z 2. 12. 2008 ponúkol navrhovateľovi mimosúdnu dohodu za odplatu 50.000,-eur
splatnú pri jej podpise. V konaní obrana odporcu 1/ okrem toho, že neponúka pod predmetným doménovým menom žiadne tovary a služby, ani inak ochrannú známku nepoužíva, spočívala iba v tom že pod doménovým menom viagra.sk mal v úmysle  predávať počítače. Z vykonaného dokazovania mal okresný súd za preukázané, že odporca 1/ tým, že sa stal držiteľom doménového mena viagra.sk, ktoré
je totožné so všeobecne známou ochrannou známkou žalobcu VIAGRA,  zasiahol a zasahuje do práv k jeho ochrannej známke. Navrhovateľ nemôže v prostredí internetu využívať propagačnú stránku svojej ochrannej známky tým spôsobom, že by na internetovej stránke pod doménovým menom viagra.sk predstavoval svoj liek VIAGRA napriek tomu, že jeho ochranná známka má časovú prioritu predchádzajúcu registrácii domény. Treba zdôrazniť, že odporca 1/ nemá  (a ani nikdy nemal) nijaké
právo používať s ochrannou známkou totožné označenie  „viagra“, pretože iba zo samotnej technickej registrácie doménového mena, v tomto prípade uskutočnenej ešte neskoršie, než je priorita ochrannej známky, nevznikajú majiteľovi doménového mena  žiadne právnym poriadkom uznané práva na označenia. Takýto protiprávny stav, ktorý odporcovi 1/ umožňuje odporca 2/, je ešte zvýraznený tým, že
navrhovateľova ochranná známka je všeobecne známou, kedy zákon nevyžaduje väzbu na rovnaké alebo podobné tovary a služby ako známkou chránené. V tomto smere mal súd jednoznačne preukázané, že odporcovia 1/ a 2/ konali vo vzťahu k navrhovateľovi nekalosúťažne. Aj keď navrhovateľ na jednej strane a odporca 1/ a 2/ na strane druhej podnikajú v rôznych odboroch, sú vo vzájomnom vzťahu súťažiteľov. Odporcovia 1/ a 2/ porušujú právo navrhovateľa priznané mu v § 41 Obchodného
zákonníka, že môže slobodne rozvíjať svoju súťažnú činnosť a konanie odporcov je tiež v rozpore s dobrými mravmi súťaže, pretože odporca 1/ je držiteľom doménového mena zo špekulatívnych dôvodov, o čom svedčí to, že internetovú stránku pod doménovým menom viagra.sk neprevádzkuje a jej prevod ponúkol navrhovateľovi za odplatu mnohonásobne prevyšujúcu náklady na registráciu. O špekulatívnych zámeroch svedčí aj samotné vyjadrenie odporcu 1/, že mal v úmysle pod doménových
menom viagra.sk predávať cestou internetovej siete počítače, kedy by vlastne ťažil zo všeobecnej známosti ochrannej známky navrhovateľa. Odporca 2/ sa nemôže zbaviť zodpovednosti za vzniknutý stav s poukazom na to, že je národným správcom domény .sk, pretože z objektívneho hľadiska charakteristického pre ustanovenia upravujúce nekalú súťaž umožňuje trvanie závadného stavu predstavujúceho zásah do práv navrhovateľa. Aj platné pravidlá menného priestoru určujú ako nepriepustnú registráciu doménového mena, ktoré je v konflikte so zapísanou ochrannou známkou (bod 11.4 Pravidiel). Odporca 2/ teda aj sám môže odstrániť protiprávny stav bez toho, aby mu táto povinnosť musela byť uložená súdnym rozhodnutím. Konanie odporcov napĺňa nielen ustanovenie generálnej klauzuly nekalej súťaže vyjadrenej v Obchodnom zákonníku v § 44 ods. 1, ale aj ustanovenie § 47 písmena b/ Obchodného zákonníka. Z týchto dôvodov súd návrhu vyhovel a uložil odporcom 1/ a 2/ s poukazom na ust. § 53 Obchodného zákonníka odstrániť závadný stav prevodom doménového mena na organizačnú zložku navrhovateľa, resp. vykonať v tomto smere zmenu v registri doménových mien. O trovách konania rozhodol súd podľa § 142 ods. 1 O. s. p.. Navrhovateľovi, ako úspešnému účastníkovi priznal voči odporcovi 1/ právo na náhradu trov konania vo výške 3.711,25 eur.

Náhradu  trov  konania  navrhovateľovi   podľa § 150 ods. 1 O. s. p. voči odporcovi 2/ súd nepriznal z dôvodu hodného osobitného zreteľa spočívajúceho v tom, že odporca 2/ nie je primárnym porušovateľom práv navrhovateľa k jeho ochrannej známke a súčasne u neho absentuje úmysel zasahovať do známkových práv navrhovateľa.

Proti rozsudku podal v zákonom stanovenej lehote odvolanie odporca 1/. Uviedol, že v danom prípade nedošlo k zásahu do práv k ochrannej známke navrhovateľa a jeho konanie nebolo po žiadnej stránke protiprávne. Už zo samotnej zákonnej definície ochrannej známky v zmysle ust. § 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach účinného do 1. 1. 2010 vyplýva, že ide „o označenie, ktoré je spôsobilé rozlíšiť tovary alebo služby jednej osoby od tovarov alebo služieb inej osoby“. Na to, aby sa navrhovateľ mohol úspešne domáhať nárokov voči držiteľovi doménového mena je tak v prvom rade nevyhnutné, aby bolo doménové meno používané v rámci hospodárskej súťaže v súvislosti s tovarmi alebo službami, k čomu v danom prípade nedošlo, pretože odporca 1/ doménové meno nikdy nepoužíval na propagáciu svojich tovarov a služieb v hospodárskej súťaži. Preto nemožno navrhovateľa a odporcu 1/ označiť za súťažiteľov, a to ani za súťažiteľov v širšom slova zmysle, obchodujúcich s rozdielnymi tovarmi alebo službami. Neexistuje konflikt medzi zaregistrovaným doménovým menom odporcu 1/ a zaregistrovanou ochrannou známkou navrhovateľa. Odporca 1/ nikdy neoznačoval akékoľvek svoje tovary ani služby označením „viagra“, a teda už vôbec nie tovary alebo služby rovnaké, či podobné s tovarmi a službami poskytovanými navrhovateľom. Rovnako z ust. § 26 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach účinného do 1. 1. 2010 vyplýva, že majiteľ sa môže svojich práv z ochrannej známky domáhať len voči tomu, kto používa jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby.

Prostou registráciou doménového mena viagra.sk, teda doménového mena zhodného s registrovanou ochrannou známkou navrhovateľa neboli porušené práva navrhovateľa z ochrannej známky, ani nebolo do práva navrhovateľa ako majiteľa ochrannej známky zasiahnuté a zaregistrovanie domény, viagra.sk tak nemôže byť posudzované ako protiprávnej konanie odporcu 1/. Uviedol, že propagačná funkcia ochrannej známky spočíva v tom, že ochranná známka reprezentuje určitý tovar alebo služby na trhu a oboznamuje s nimi širšiu verejnosť. Vzhľadom na súčasne široké možnosti internetového prostredia a s nimi súvisiace obrovské množstvo domén, registrácia doménového mena viagra.sk odporcom 1/ nemá žiadny vplyv na propagačnú či inú funkciu navrhovateľovej ochrannej známky.

V súvislosti s formuláciou žalobných nárokov a so skutočnosťou, že zákon č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach účinný do 1. 1. 2010 nepriznáva pre prípad zásahu do práv z ochrannej známky majiteľovi ochrannej známky právo na odstránenie závadného stavu, a teda v danom prípade ani možnosť vykonať zmenu v užívateľovi doménového mena, uviedol, že v prípade registrácie doménového mena viagra.sk nedošlo k zásahu, ani k porušeniu práv navrhovateľa k ochrannej známke. Preto daný prípad nemožno subsumovať ani pod konanie nekalosúťažné, a už vôbec nie len za účelom rozšírenia spektra žalobných nárokov. Takýto postup by bol v rozpore so zásadou právnej istoty. Navrhol, aby odvolací súd rozsudok v napadnutej časti zmenil a žalobu zamietol. Navrhovateľ vo vyjadrení k odvolaniu odporcu 1/ uviedol, že preukázal, že ochranná známka „VIAGRA“ požíva na území Slovenskej republiky dobré meno, je teda vo vedomí bežného spotrebiteľa spojená s konkrétnym výrobkom navrhovateľa a s jeho pozitívnymi vlastnosťami.

Označenie „VIAGRA“ tak požíva veľmi vysoký stupeň rozlišovacej spôsobilosti, preto registrácia tohto označenia vo forme doménového mena „viagra.sk“ bude spotrebiteľa viesť k oprávnenému, avšak mylnému úsudku, že pod takouto doménou nájde informácie o známom produkte navrhovateľa. Medzi základné funkcie ochrannej známky patrí identifikačná, súťažná a ochranná. Všetky tieto funkcie sú neoprávnenou registráciou domény „viagra.sk“ narušené, pretože bežne informovaný spotrebiteľ bude pri žiadanej konfrontácii s obsahom domény „viagra.sk“ očakávať sprístupnenie webových stránok navrhovateľa, t. j. týmto konaním dochádza k naplneniu identifikačnej funkcie ochrannej známky. Cieľom súťažnej funkcie ochrannej známky je vystaviť produkt takto označený konfrontácii s produktom konkurenta a v závislosti na vlastnostiach porovnávaných produktov si spotrebitelia vyberú ten, ktorý je pre ich potreby vhodnejší, výhodnejší alebo ten, ktorý je kvalitnejší. Pri ochrannej funkcii ochrannej známky je cieľom chrániť dané označenie pred tým, aby nedochádzalo k registrácii a užívaniu označení, ktoré sú zameniteľné alebo ktoré by mohli vyvolávať akúkoľvek asociáciu s ochrannou známkou. V opačnom prípade by sa rozlišovacia spôsobilosť znížila až zanikla, v závislosti na rozsahu takéhoto zneužívania. Registráciou domény „viagra.sk“ došlo k narušeniu všetkých uvedených funkcií. Odporca 1/ si pre seba zaregistroval doménu „viagra.sk“, čím porušil práva navrhovateľa k jeho slovnej ochrannej známke „VIAGRA“ č. 186076 vrátane práva používať túto slovnú ochrannú známku v rámci internetu. Poukázal na rozhodnutia Vrchného súdu v Prahe, na ktoré už poukazoval v konaní pred okresným súdom.

Ďalej uviedol, že odporca 1/ nielen porušil známkové práva navrhovateľa, ale vo vzťahu k nemu sa aj nekalosúťažne správal. Konanie odporcu 1/ je totiž nepochybne konaním v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s jej dobrými mravmi, a ktoré je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom (navrhovateľovi) a spotrebiteľom. Krajský súd v Banskej Bystrici ako súd odvolací prejednal vec v rozsahu podľa ust. § 212 ods. 1 O. s. p., bez nariadenia pojednávania podľa § 214 ods. 2 O. s. p. a rozsudok okresného súdu v napadnutej časti podľa § 219 ods. 1 O. s. p. potvrdil. Z obsahu spisu odvolací súd zistil, že navrhovateľ sa návrhom doručeným súdu dňa 27. 10. 2008 domáhal, aby bol odporca 1/ povinný do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia previesť doménové právo „viagra.sk“ na spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, Pribinova 25, Bratislava a odporca 2/, aby bol zaviazaný do 3 dní od právoplatnosti rozhodnutia vykonať na strane užívateľa v registri doménových mien, ktorá by sa týkala doménového mena „viagra.sk“ tak, že ako držiteľ domény bude zapísaná spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, Pribinova 25, Bratislava. Navrhovateľ svoj návrh odôvodňoval tým, že je majiteľom ochrannej známky č. 186076 „VIAGRA“ s právom prednosti od 2. 12. 1966. Odporca je držiteľom doménového mena „viagra.sk“, ktoré registruje odporca 2/. Táto doména bola po prvýkrát zaregistrovaná dňa 30. 3. 1999, t. j. navrhovateľ má právo prednosti k označeniu VIAGRA na Slovensku, vzhľadom na to, že priorita jeho ochrannej známky je z 2. 12. 1996. Odporca 1/ nie je majiteľom alebo prihlasovateľom, žiadnej ochrannej známky so slovným prvkom „VIAGRA“. Odporca 1/ nikdy neobdržal súhlas navrhovateľa na užívanie tohto označenia, či už samostatne alebo v spojení s iným slovným prvkom. Nemá teda žiadne práva k označeniu VIAGRA. Že odporca 1/ sa stal držiteľom doménového mena „viagra.sk“, napriek tomu, že podľa bodu 11.4 Platných pravidiel poskytovania menného priestoru v internetovej doméne SK sa za neprípustné označenie domény v každom prípade považuje použitie slov, ktoré sú dominantnými prvkami všeobecne známej ochrannej známky bez ohľadu na štát jej pôvodu, ktorých držiteľom alebo používateľom je osoba odlišná od budúceho držiteľa. Podľa § 24 ods. 1 zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach účinného do 1. 1. 2010 majiteľ ochrannej známky má výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, pre ktoré je zapísaná v registri, alebo ju používať v spojení s týmito tovarmi alebo službami. Podľa § 25 ods. 1 veta prvá zákona č. 55/1997 o ochranných známkach účinného do 1. 1. 2010 bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre ktoré je ochranná známka zapísaná do registra, ani označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre tovary alebo služby, ktoré síce nie sú podobné tým, pre ktoré je ochranná známka zapísaná, ale ide o ochrannú známku, ktorá má v Slovenskej republike dobré meno a jeho používanie by nepoctivo ťažilo z rozlišovacej spôsobilosti alebo dobrého mena ochrannej známky alebo by im bolo na ujmu.

Podľa § 26 ods. 1 a 2 zákona č. 55/1997 o ochranných známkach účinného do 1. 1. 2010 majiteľ ochrannej známky sa môže voči každému domáhať zákazu používať jeho ochrannú známku alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby a aby sa predmety takto označené stiahli z trhu. Majiteľ všeobecne známej ochrannej známky zapísanej do registra môže práva podľa odseku 1 uplatniť bez ohľadu na zhodnosť alebo podobnosť tovarov alebo služieb, ak by použitie všeobecne známej ochrannej známky na iných tovaroch alebo službách poukazovalo na spojitosť medzi takto označenými tovarmi alebo službami a majiteľom všeobecne známej ochrannej známky a záujmy jej majiteľa by sa mohli takýmto používaním poškodiť. Podľa § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka nekalou súťažou je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Nekalá súťaž sa zakazuje. Podľa § 47 písm. b/ Obchodného zákonníka vyvolanie nebezpečenstva zámeny je použitie osobitných označení podniku alebo osobitných označení alebo úpravy výrobkov, výkonov alebo obchodných materiálov podniku, ktoré v zákazníckych kruhoch platia pre určitý podnik alebo závod za príznačné, napr. aj označenie obalov, tlačív, katalógov, reklamných prostriedkov pokiaľ tieto konania sú spôsobilé vyvolať nebezpečenstvo zámeny s podnikom, obchodným menom, osobitným označením, alebo výrobkami alebo výkonmi iného súťažiteľa. Podľa § 53 Obchodného zákonníka osoby, ktorých práva boli nekalou súťažou porušené alebo ohrozené, môžu sa proti rušiteľovi domáhať, aby sa tohto konania zdržal a odstránil závadný stav. Ďalej môžu požadovať primerané zadosťučinenie, ktoré sa môže poskytnúť aj v peniazoch, náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia. Po preskúmaní vecí dospel odvolací súd k záveru, že odvolanie odporcu 1/ nie je dôvodné. Navrhovateľ v konaní preukázal, že je majiteľom ochrannej známky č. XXXXXX „VIAGRA“ pre tovary v piatej triede medzinárodného triedenia služieb. Okrem iného aj pre „farmaceutický prostriedok na liečenie erektilnej nefunkčnosti“. Odporca je držiteľom doménového mena „viagra.sk“. Odporca 1/ sa v konaní pred prvostupňovým súdom bránil tým, že vlastníctvom domény, ktorú nepoužíva, neporušuje práva ochrannej známky navrhovateľa. Neporušuje hospodársku súťaž, touto ochrannou známkou neoznačuje žiadne tovary a služby a nebezpečenstvo nijakej zámeny preto nie je. Uviedol, že pod doménou „viagra.sk“ chcel predávať počítače. Nekalou súťažou podľa ust. § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka je konanie v hospodárskej súťaži, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi súťaže a je spôsobilé privodiť ujmu iným súťažiteľom alebo spotrebiteľom. Pre posúdenie existencie súťažného vzťahu nie je až tak rozhodné, akej činnosti sa účastníci v rámci svojho podnikania venujú, rozhodné v tejto veci je, že navrhovateľ je majiteľom ochrannej známky s právom prednosti od 2. 12. 1996 s tým, že ochranná známka navrhovateľa požíva na území Slovenskej republiky dobré meno, je všeobecne známa nielen na Slovensku, ale aj na celom svete. V doménovom priestore bolo doménové meno „viagra.sk“ po prvýkrát registrované dňa 30. 3. 1999 a v súčasnosti je jeho držiteľom odporca 1/. Samotný odporca 1/ uvádzal, že pod predmetným doménovým menom žiadne tovary a služby neponúka a ani inak ochrannú známku nepoužíva. Z uvedeného vyplýva, že pokiaľ si odporca 1/ práve uvedené označenie „viagra.sk“ zaregistroval,napriek tomu, že ho k prezentácii svojich služieb nepotreboval, vstúpil do súťažného vzťahu s navrhovateľom, do ktorého súťažnej pozície odporca 1/ zasiahol a na jeho úkor získal svoju súťažnú pozíciu v možnosti vlastnej prezentácie na internete pod označením „viagra.sk“, zahrňujúcu aj možnosť len držať registráciu doménového mena pre seba a prípadne s doménovým menom disponovať ako s predmetom obchodu. Ak teda odporca 1/ odmietol na výzvu navrhovateľa doménu na neho dobrovoľne previesť (napr. za úhradu nákladov spojených s jej registráciou a udržiavaním), jednal v rozpore s dobrými mravmi súťaže, pretože tým odňal navrhovateľovi možnosť prezentovať svoje podnikanie pod doménou, na ktorej aj verejnosť takúto prezentáciu ohľadne navrhovateľa dôvodne predpokladá.

Odvolací súd sa po preskúmaní veci stotožnil s rozhodnutím okresného súdu v tom, že jednanie odporcu 1/ možno kvalifikovať ako jednanie v rozpore s dobrými mravmi hospodárskej súťaže, ako to upravuje ust. § 44 ods. 1 Obchodného zákonníka. Možno vychádzať z úzkej súvislosti existencie jednania nekalej súťaže vo vzťahu k porušeniu práv vlastníka ochrannej známky, pretože platí, že súťažiteľ, ktorý neoprávnene využije akýkoľvek predmet práva priemyselného vlastníctva druhého súťažiteľa, jedná v rozpore s dobrými mravmi súťaže, a to k ujme tohto súťažiteľa. Konanie odporcu 1/ možno teda vnímať v zmysle ust. § 47 Obchodného zákonníka ako vyvolanie nebezpečenstva zámeny, tiež možno konanie odporcu 1/ podriadiť pod skutkovú podstatu nekalej súťaže podľa § 46 Obchodného zákonníka, pretože označenie domény „viagra.sk“ je spôsobilé vyvolať u záujemcu o webové stránky navrhovateľa mylnú domnienku o tom, že na stránkach takto označených nájde informácie týkajúce sa navrhovateľa. Správne teda okresný súd uložil odporcovi 1/ odstrániť závadný stav prevodom doménového mena na navrhovateľa s poukazom na ust. § 53 Obchodného zákonníka, nakoľko pri tomto type nekalej súťaže môže dôjsť k súbehu s absolútnou ochranou poskytnutou ochranným známkam podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach. Absolútna ochrana podľa tohto zákona je prísnejšia a širšia a možno ju na rozdiel od nekalej súťaže uplatniť aj vtedy, ak medzi porušiteľom a poškodeným nie je súťažný vzťah. Z uvedeného vyplýva, že nekalosúťažné konanie v tejto oblasti je úzko prepojené s osobitnými predpismi určenými k priemyslovo-právnej ochrane. V týchto prípadoch sa postihnutý subjekt môže na súde domáhať ochrany podľa okolností prípadu, súčasne tak podľa predpisov o nekalej súťaži, tak aj podľa osobitného predpisu. Naviac súd pri rozhodovaní o uplatnenom nároku nie je viazaný právnym posúdením veci účastníkmi. Súdu prislúcha právne hodnotenie prejednávanej veci a jeho povinnosťou je posúdiť zistený skutkový stav podľa príslušných ustanovení, ktoré použil. Teda nejde o prekročenie návrhu, ak súd skutok, ktorý je predmetom konania posúdil právne inak ako navrhovateľ v priebehu konania. Okresný súd teda správne pri svojom rozhodovaní použil jednak ustanovenia zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach v znení do 1. 1. 2010 a tiež ustanovenia Obchodného zákonníka týkajúce sa nekalej súťaže. Z uvedených dôvodov odvolací súd rozsudok okresného súdu v napadnutej časti výroku, ktorým bol odporca 1/ zaviazaný previesť doménové meno „viagra.sk“ na spoločnosť PFIZER LUXEMBOURG SARL, organizačná zložka, Pribinova 25, Bratislava a v časti výroku, ktorým bol odporca 1/ zaviazaný nahradiť navrhovateľovi trovy konania vo výške 3.711,25 eur podľa § 219 ods. 1 O. s. p. ako vecne správny potvrdil. O trovách odvolacieho konania odvolací súd nerozhodoval, pretože navrhovateľ, ktorý bol v odvolacom konaní úspešný návrh o trovách konania nepodal (§ 151 ods. 1 O. s. p.). Rozhodnutie bolo jednohlasne schválené členmi senátu.