Urobte niečo iné ako 80 % Slovákov

Každý rok môžu zamestnanci a podnikatelia poukázať 2 % pre neziskový sektor. Každý tak môže prispieť k zmene slovenskej spoločnosti bez toho aby zaplatil niečo navyše. Je smutné, že až 80 % obyvateľov SR túto možnosť nikdy nevyžuje, a svoje 2 % pre lepšie Slovensko nechá prepadnúť štátu. Buďte iný!

V roku 2013 sa o Vaše 2 % uchádza aj EISi – nezisková organizácia, ktorá aktívne bojuje za práva a slobody internetových užívateľov a lepšie podnikateľské prostredie na internete. Vedieme pre Vás súdne spory a aktivizujeme sa pred orgánmi verejnej moci, vykonávame výskum, navrhujeme lepšiu právnu úpravu a zvyšujeme všeobecné povedomie.

V roku 2012 sme napríklad:
 • dostali protiústavné plošné sledovanie občanov podľa zákona o elektronických komunikáciách na Ústavný súd SR (viac),

 • predstavili návrh na novelizáciu autorského zákona, ktorý by mal umožniť riadne fungovanie slobodných licencií aj na Slovensku (napr. licencie GPL, Creative Commons, a pod.) – (viac),

 • pomohli obci Heľpa a Pohorelá pri neodbornom vyberaní licenčných poplatkou zo strany SOZA (viac),

 • podali odborné podanie (amicus curiae) pre Najvyšším súdom vo veci Stacho v. Klub Strážov, ktorý sa týka férového určenia rozsahu zodpovednosti poskytovateľov služieb na internete za konanie ich užívateľov (viac),

 • odborné podanie (amicus curiae) pred Krajským súdom v Prešove vo veci známej ako 60 eurové faktúry – prípadu skrytého spoplatňovania webstránok prostredníctvom všeobecných obchodných podmienok (viac),

 • odborné podanie (amicus curiae) pred Najvyšším súdom vo veci Ecopress v. Storin týkajúceho sa stanovenia prahu autorskoprávnej ochrany pri novinových článkoch (viac),

 • vydali prvú slovenskú doménovú čítanku, ktorá je prvým systematickým utriedením slovenských doménových rozhodnutí (stiahnuť),

 • navrhli lepšiu špecializáciu súdov a sudcov v oblasti práva duševného vlastníctva na Slovensku (viac),

 • založili sme Arbitrážne centrum pre právo duševného vlastníctva a informačných technológií (ACIPiT), ktoré má ambíciu byť špičkovým fórom pre rozhodovanie sporov týkajúcich sa autorských a priemyselných práv, sporov z nekalej súťaže a používania informačných technológií (viac).

 • poskytovali právnu pomoc občanom v oblasti internetového práva, ochrany digitálneho spotrebiteľa a autorských práv, napríklad v spore EURA v. FRSR, kde Finančné riaditesľstvo SR pri plnení digitálnej zákonnej povinnosti vynucovalo používanie produktov jedného výrobcu pod hrozbou pokuty (viac).

 • spoluorganizovali s portálom Najpravo.sk špecializovaný týždeň práva duševného vlastníctva a informačných technológií (viac).

V roku 2013 sa ešte väčšmi plánujeme venovať ochrane digitálneho spotrebiteľa a počítačovej bezpečnosti a kriminalite a zvyšovať právne povedomie občanov aj v tejto oblasti.

Všetká táto práca stojí peniaze. Pre rok 2013 stále potrebujeme získať 2000 Eur, aby sme zapezpečili efektívnu prácu na našich projektoch. Pomôžte nám poukázaním 2 % zo svojich daní, ktoré by inak pripadli štátu. Každá pomoc, hoci aj drobná, nám umožní pokračovať v našej práci. Aj Vaše rozhodnutie dokáže niečo zmeniť na Slovensku.

Naše formuláre a údaje nájdete tu.