Knižná novinka z oblasti súťažného práva

Nedávno sa na pulty kníhkupectiev dostala zaujímavá publikácia “Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva”, ktorej autorkou je Barbora Králičková.  Kniha sa zameriava najmä na analýzu prieniku súťažného práva s inými súkromnoprávnymi odvetviami, okrem iného, aj s právom duševného vlastníctva, v slovenskom aj českom právnom poriadku. Publikácia ponúka analýzu mnohých teoretických otázok, ktoré sa v tejto súvislosti vynárajú a približuje aj súvisiacu judikatúru európskych a slovenských súdov.

Pre bližšie informácie o publikácii ponúkam časť z mojej recenzie, ktorá vyšla v časopise Revue pro právo a technologie, č. 7/2013, celý text online prístupný tu.

“Súťažné právo je právnym odvetvím, ktoré má nepochybne svoje pevné miesto v systéme práva a ktoré je, rovnako ako mnohé iné právne odvetvia, predmetom vedeckého bádania.  Pri pojme „súťažné právo“ sa môžeme, v širších súvislostiach, zamyslieť nad hospodárskou súťažou, dominantným postavením (a jeho prípadným zneužívaním), reklamou, konkurenciou a podobne. Súťažné právo nie je odvetvím, ktoré by bolo osamotené, práve naopak, je vzájomne prepojené s inými odvetviami práva, pričom vzťahy, ktoré z takéhoto prepojenia vznikajú, nie sú vždy harmonické a bez komplikácii, dalo by sa povedať, že práve naopak.

   A práve vzájomné pôsobenie súťažného práva a iných právnych odvetví je predmetom komplexného výskumu, výsledky ktorého nám autorka vo svojej publikácii ponúka. Ako autorka sama uvádza „predkladaná publikácia sa venuje súhrnnému pohľadu na súkromnoprávny charakter súťažného práva, pričom je zámerom ponúknuť ucelenú analýzu prieniku súťažného práva s inými súkromnoprávnymi odvetviami, predovšetkým s právom duševného vlastníctva a pracovným právom.“

Systematicky a precízne spracovaná téma, ktorá má nepochybne široký záber a značné interdisciplinárne prieniky, prináša množstvo zaujímavých a podnetných myšlienok, ktoré tvoria skvelú východiskovú platformu pre ďalší možný výskum v tejto oblasti. Skutočne treba oceniť základnú (a veľmi originálnu) myšlienku autorky (od ktorej sa odvíja celá publikácia), že napriek zjavne prevažujúcej verejnoprávnej povahe súťažného práva, ako aj ochrane verejnoprávnych záujmov, je nepochybne žiaduce nezanedbávať ochranu súkromnoprávnych subjektov a dôsledne sledovať pôsobenie súťažného práva v súkromnej oblasti.”

Publikáciu je možné zakúpiť napríklad tu.