O čom je nový Free Software / Open Source spor?: Pár poznámok o nadchádzajúcom prípade

Americká organizácia Software Freedom Conservancy (SFC – https://sfconservancy.org/), ktorej účelom je podpora a ochrana Free Software / Open Source projektov, pred niekoľkými dňami verejne oznámila svoju finančnú podporu novému sporu ohľadom vynucovania dodržiavania podmienok jednej z najpoužívanejší licencií slobodného softvéru vôbec – GNU GPLv2. Pre právnikov v našich zemepisných končinách je spor o to zaujímavejší, že sa bude odohrávať v nemeckom Hamburgu a teda v hre je aj európska autorskoprávna legislatíva. Tým pribudne do zbierky európsky rozhodnutí o slobodnom softvéri (ktoré by bolo beztak možné spočítať na prstoch jednej ruky) ďalšie rozhodnutie. A práve toto rozhodnutie by mohlo byť to, ktoré najviac rozvíri prach v problematike „copyleftu“.

Žalobcom je pán Christoph Hellwig, jeden z najaktívnejších prispievateľov do zdrojového kódu operačného systému Linux a teda autor častí tohto kódu. Hellwig, za asistencie SFC, žaluje spoločnosť VMware. VMware sa špecializuje v oblasti virtualizačného softvéru a služieb. V danom prípade sa jedná o jeden z ich (čiastočne) proprietárnych produktov – ESXi – ktorý je, v jednoduchej reči, virtualizačný softvér používaný priamo na „holom“ počítači, bez nutnosti spúšťať virtualizačný softvér v prostredí už nainštalovaného operačného systému (čo je štandardná prax).

V čom je tento spor odlišných od predošlých sporov a v čom spočíva jeho významnosť je otázka ako ďaleko siaha tzv. „copyleftová“ povinnosť. Najčastejším problémom s ktorými sa doteraz museli súdy vyporiadavať bolo buď nesplnenie povinnosti dodať zdrojový kód (či už vôbec alebo vo forme ako to požadujú podmienky GPLv2) alebo nedodanie textu licencie, čo je takisto jedna z povinností. V spore s VMware však bude rozhodujúcou otázkou to, či VMware má vôbec povinnosť licencovať celý ich produkt pod GPLv2 a teda súd bude zrejme prvý krát rozhodovať o dosahu „copyleft“ efektu.

Podľa Hellwiga a SFC, VMware použil časti zo zdrojového kódu Linuxu, licencované výlučne pod GPLv2 vo svojom produkte, pričom jeden z rozhodných komponentov softvéru ESXi nie je licencovaný pod touto istou licenciou. V zmysle terminológie GPL zmlúv ide o problematiku „odvodeného diela“ (derivative work). Ustanovenie čl. 2(b) GPLv2 totiž prikazuje nadobúdateľovi licencie akékoľvek odvodené dielo (v zmysle ustanovenia) licencovať takisto pod podmienkami licencie GPLv2 – tzv. „copyleft“ efekt:

You must cause any work that you distribute or publish, that in whole or in part contains or is derived from the Program or any part thereof, to be licensed as a whole at no charge to all third parties under the terms of this License.

Podľa žalobcu je teda softvér ESXi (vrátane proprietárnych častí) takýmto odvodeným dielom a preto by malo byť celé licencované pod GPLv2.

Zo zatiaľ zverejnených informácií nie sú úplne jasné všetky technické detaily, ktoré budú pre tento prípad extrémne dôležité. Problematika odvodených diel nie je ani v najmenšom ujasnená a v mnohých prípadoch existuje veľké množstvo názorov či je ten-ktorý druh implementácie odvodeným dielom alebo nie. Z dostupných informácii sa zdá, že je možných niekoľko scenárov:

  • a) Proprietárny modul ESXi obsahuje priamo niektoré časti kódu linuxové jadra. V tom prípade by bol celý spor viac priamočiary a bolo by jednoduchšie tvrdiť, že uvedený modul je derivátom linuxového jadra v zmysle čl. 2(b) GPLv2.
  • b) Proprietárny modul ESXi neobsahuje priamo časti kódu Linuxu, avšak „načítava“ nezávislé časti linuxového kódu. Podľa tohto scenára slúži modul ESXi ako jadro a toto načítava niektoré časti linuxového kódu (Pozn.: Obvykle to býva naopak – Linuxové jadro „načítava“ iné, nezávislé časti kódov licencovaných pod proprietárnymi podmienkami a potom je na zváženie, či tieto nezávislé časti kódu sú skutočne nezávislé, alebo sa jedná o odvodené dielo v zmysle podmienok GPLv2). Otázkou v tomto prípade je, či je možné pokladať modul ESXi za samostatné dielo (a teda licencovať ho pod ľubovolnou licenciou, tak ako to v súčasnosti robí VMware) alebo sa tým pádom z neho stáva odvodené dielo (a teda dosahuje naň „copyleft“ efekt podľa čl. 2(b) GPL).

Momentálne sú to však všetko len neoficiálne dohady niektorých odborníkov kolujúce po internete, s väčšou istotou bude možné problém rozobrať až keď budú sprístupnené ďalšie informácie.

Určite sa môžeme tešiť na plodnú diskusiu. Zárukou zaujímavého sporu bude aj právny zástupca žalobcu, Dr. Till Jaeger, ktorý je jedným z popredných európskych odborníkov na oblasť Free Software / Open Source licencií a ktorý už minulosti uspel pred nemeckými súdmi.

Ďalšie zdroje:
Vyhlásenie SFC – https://sfconservancy.org/news/2015/mar/05/vmware-lawsuit/

FAQ k prípadu – http://sfconservancy.org/linux-compliance/vmware-lawsuit-faq.html

 

Stanovisko VMware – http://www.vmware.com/company/news/vmware-update-to-mr-hellwigs-legal-proceedings

Článok na serveri LWN.net (A GPL-enforcement suit against Vmware) (Paywall) – https://lwn.net/Articles/635290/

Text licencie GNU GPLv2 – http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.en.html

Odborný článok približujúci doterajší európsky vývoj v oblasti vynucovania FOSS licencií (JAEGER, Till – Enforcement of the GNU GPL in Germany and Europe) – https://www.jipitec.eu/issues/jipitec-1-1-2010/2419/dippadm1268746871.43.pdf