Aktualizácie od RSS Prepnúť vlákna komentárov | Klávesové skratky

 • silvia.lattova 8:10 pm dňa March 3, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: licencie, NOZ   

  Nový český občiansky zákonník a aktívna vecná legitimácia nadobúdateľa licencí 

  Dňa 1.1.2014 nadobudol v susednej Českej republike účinnosť Nový občiansky zákonník (“NOZ“). Okrem noviniek, ktoré tento právny predpis vniesol do občianskeho práva, upravil NOZ aj niektoré právne vzťahy v oblasti duševného vlastníctva. Len na okraj je možné spomenúť, že jedným z cieľov NOZ  (v oblasti práva duševného vlastníctva) bolo zjednotenie  základnej právnej úpravy licencií pre predmety duševného vlastníctva a  ich úprava v jednom právnom predpise. Tomu nasvedčuje aj rozdelenie ustanovení NOZ upravujúcich licencie na (i) všeobecné ustanovenia a (ii) špeciálne ustanovenia (upravujúce vzťahy týkajúce sa autorského práva, resp. práva databáz). A práve vo všeobecných ustanoveniach NOZ je v § 2369 “novo” upravená vecná legitimácie nadobúdateľa licencií. (už doterajšia právna úprava v ČAZ upravovala aktívnu vecnú legitimáciu nadobúdateľa výhradnej licencie  v ustanovení § 41).

  NOZ § 2369

  Dojde-li k ohrožení nebo porušení nabyvatelovy licence, zpraví o tom nabyvatel poskytovatele bez zbytečného odkladu, jakmile se o tom dozví. Poskytovatel poskytne nabyvateli součinnost k právní ochraně jeho licence.

  Podľa znenia ustanovenia § 2369 NOZ sa zdá, že aktívna vecná legitimácia prislúcha aj nadobúdateľovi licencií k predmetom priemyselného vlastníctva. Avšak tu je potrebné vziať do úvahy aj Zákon č.  221/2006 Sb. o vymáhaní práv z prumyslového vlastnictví, konkrétne (stále platné) ustanovenie § 2 ods. 2  tohto zákona, ktorý aktívnu vecnú legitimáciu nadobúdateľa licencie podmieňuje  (i) súhlasom poskytovateľa licencie resp. (ii) nečinnosťou poskytovateľa licencie.

  (Za inšpiratívne myšlienky k nasledujúcim úvahám ďakujem aj JUDr. Pavlovi Koukalovi a JUDr. Matějovi Myškovi z Brnenskej Masarykovej univerzity).

  Aktuálne platné znenie § 2 ods. 2 zákona o vymáhaní práv z průmyslového vlastnictví:

  § 2 ods. (2)

  Nabyvatel licence může vymáhat práva jen se souhlasem vlastníka či majitele práva. Souhlas se nevyžaduje, jestliže ve lhůtě 1 měsíce od doručení oznámení nabyvatele o porušení či ohrožení práva nezahájil vlastník či majitel práva řízení ve věci porušení či ohrožení práva sám.

  Pri svojich úvahách vychádzam z predpokladu, že úmyslom zákonodarcu bolo zjednotiť podmienky udeľovania licencií pre diela chránené tak autorským právom, ako aj právom priemyselného vlastníctva (a  že zákonodarca  “plánoval” obdobne postupovať  aj vo vzťahu k aktívnej vecnej legitimácii nadobúdateľa licencií). Keďže je predmetné ustanovenie (§ 2369 NOZ) zaradené vo “všeobecnej” časti upravujúcej licencie pre všetky predmety duševného vlastníctva, ku ktorým sa viaže absolútne majetkové právo, táto skutočnosť by mohla potvrdzovať domnienku, že úmyslom zákonodarcu bolo zhodne upraviť podmienky aj v prípade aktívnej vecnej legitimácie nadobúdateľa licencií.

  Domnievam sa, že ak platí  lex posterior generalis non derogat legi priori speciali  a ak platí, že zámerom zákonodarcu bolo zabezpečiť, aby aktívna vecná legitimácia prislúchala aj nadobúdateľovi licencií k predmetom priemyselného vlastníctva,  potom pravdepodobne existujú dve možné riešenia vzniknutej situácie:

  1. Zákonodarca bude novelizovať zmienené ustanovenie § 2 ods. 2 zákona o vymáhaní práv z průmyslového vlastnictví.

  2. Ustanovenie § 2 ods. 2 zákona o vymáhaní práv z průmyslového vlastnictví sa bude vykladať tak, aby bolo v súlade s ustanovením § 2369 NOZ (teda že poskytnutím súčinnosti poskytovateľa licencie sa bude rozumieť napríklad to, že udelí nadobúdateľovi súhlas, resp. nezačne konať vo veci on sám – tu je otázna zákonom stanovená jednomesačná lehota).

  Okrem vyššie zmienených úvah je však možné, že mi v celej tejto problematike aktívnej vecnej legitimácie  uniká nejaký dôležitý “kamienok” a celá konštrukcia je myslená a postavená úplne inak.

  Tak či onak, pre mňa bude veľmi zaujímavé sledovať, akým spôsobom sa právna prax v Čechách vysporiada s otázkou aktívnej vecnej legitimácie nadobúdateľa licencií a ktorou cestou sa nakoniec vyberie.

   
 • silvia.lattova 6:43 am dňa November 7, 2013 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: deep web   

  Denník SME dnes priniesol zaujímavý (aspoň pre mňa) článok o “druhom” internete, tzv. deep webe, virtuálnom priestore, ktorý nie je viditeľný pre bežné vyhľadávače a ktorý pravdepodobne slúži aj na realizáciu ilegálnych aktivít  súvisiacich s drogovou činnosťou, násilnými trestnými činmi, nelegálnymi zbraňami a podobne,

  Celý text článku prístupný tu.

   
 • silvia.lattova 8:36 am dňa May 14, 2013 Trvalý odkaz | Odpovedať  

  Knižná novinka z oblasti súťažného práva 

  Nedávno sa na pulty kníhkupectiev dostala zaujímavá publikácia “Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva”, ktorej autorkou je Barbora Králičková.  Kniha sa zameriava najmä na analýzu prieniku súťažného práva s inými súkromnoprávnymi odvetviami, okrem iného, aj s právom duševného vlastníctva, v slovenskom aj českom právnom poriadku. Publikácia ponúka analýzu mnohých teoretických otázok, ktoré sa v tejto súvislosti vynárajú a približuje aj súvisiacu judikatúru európskych a slovenských súdov.

  Pre bližšie informácie o publikácii ponúkam časť z mojej recenzie, ktorá vyšla v časopise Revue pro právo a technologie, č. 7/2013, celý text online prístupný tu.

  “Súťažné právo je právnym odvetvím, ktoré má nepochybne svoje pevné miesto v systéme práva a ktoré je, rovnako ako mnohé iné právne odvetvia, predmetom vedeckého bádania.  Pri pojme „súťažné právo“ sa môžeme, v širších súvislostiach, zamyslieť nad hospodárskou súťažou, dominantným postavením (a jeho prípadným zneužívaním), reklamou, konkurenciou a podobne. Súťažné právo nie je odvetvím, ktoré by bolo osamotené, práve naopak, je vzájomne prepojené s inými odvetviami práva, pričom vzťahy, ktoré z takéhoto prepojenia vznikajú, nie sú vždy harmonické a bez komplikácii, dalo by sa povedať, že práve naopak.

     A práve vzájomné pôsobenie súťažného práva a iných právnych odvetví je predmetom komplexného výskumu, výsledky ktorého nám autorka vo svojej publikácii ponúka. Ako autorka sama uvádza „predkladaná publikácia sa venuje súhrnnému pohľadu na súkromnoprávny charakter súťažného práva, pričom je zámerom ponúknuť ucelenú analýzu prieniku súťažného práva s inými súkromnoprávnymi odvetviami, predovšetkým s právom duševného vlastníctva a pracovným právom.“

  Systematicky a precízne spracovaná téma, ktorá má nepochybne široký záber a značné interdisciplinárne prieniky, prináša množstvo zaujímavých a podnetných myšlienok, ktoré tvoria skvelú východiskovú platformu pre ďalší možný výskum v tejto oblasti. Skutočne treba oceniť základnú (a veľmi originálnu) myšlienku autorky (od ktorej sa odvíja celá publikácia), že napriek zjavne prevažujúcej verejnoprávnej povahe súťažného práva, ako aj ochrane verejnoprávnych záujmov, je nepochybne žiaduce nezanedbávať ochranu súkromnoprávnych subjektov a dôsledne sledovať pôsobenie súťažného práva v súkromnej oblasti.”

  Publikáciu je možné zakúpiť napríklad tu.

   
 • silvia.lattova 11:45 am dňa April 25, 2013 Trvalý odkaz | Odpovedať  

  Nová emisia euro bankoviek a možnosti vyhotovenia ich reprodukcií. 

  V závere minulého roka oznámila Európska centrálna banka svoj úmysel emitovať novú sériu euro bankoviek, ktorých zdokonalené ochranné prvky by mali ešte vo vyššej miere zabrániť vyhotoveniam neoprávnených reprodukcií. Prvá z rady euro bankoviek v nominálnej hodnote 5 eur, na vydanie  ktorej sa môžeme tešiť už za pár dní,  by mala byť v celej eurozóne zavedená začiatkom mája 2013.

  Novú sériu euro bankoviek bude charakterizovať vyobrazenie postavy z gréckej mytológie – portrét mladej ženy, Európy.  Doposiaľ výtvarné návrhy na euro bankovkách nezobrazovali nijaký portrét, naproti tomu, mnohé iné bankovky (vrátane slovenských či českých bankoviek), sú  príznačné práve vyobrazením portrétov rôznych slávnych osobností  charakteristických pre krajinu, na zákonnej mene ktorej sú vyobrazené. Pre euro bankovky, ktorých motívom sú slohy rôznych epoch kultúrnych dejín Európy,  sú typické  výtvarné  návrhy zobrazujúcimi okná a mosty, čo predstavuje vzájomnú spoluprácu a spojenie európskych štátov.

  Možnosti vyhotovenia reprodukcií euro bankoviek sú limitované pravidlami stanovenými v právnych predpisoch. V súvislosti s reprodukciou euro bankoviek sú takými právnymi predpismi napríklad Zákon 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska,  Rozhodnutie Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/4 (2003/205/ES) z 20. marca 2003 o nominálnych hodnotách, špecifikáciách, reprodukcii, výmene a sťahovaní eurobankoviek z obehu, Usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/5 (2003/203/ES) z 20. marca 2005 o uplatnení proti neoprávneným reprodukciám euro bankoviek a o výmene a stiahnutí euro bankoviek  a iné. Vo všeobecnosti, za nezákonné sa považujú také reprodukcie euro bankoviek, ktoré by si široká verejnosť mohla pomýliť s pravými euro bankovkami. Zmyslom vyššie uvedených dokumentov je stanoviť  pravidlá reprodukcie bankoviek tak, aby sa v čo najširšej miere takejto možnej zámene zabránilo.

  Pravidlá týkajúce sa  technickej stránky vyhotovenia reprodukcií euro bankoviek sú v rôznych dokumentoch a právnych predpisoch stanovené dostatočne podrobne. So základným postupom vyhotovenia reprodukcií euro bankoviek,  ako aj  s postupom v boji proti falšovaniu, je možné oboznámiť sa aj na stránke Európskej centrálnej banky, kde je rovnako možnosť (po splnení stanovených podmienok) získať prístup k vysoko kvalitným obrazovým predlohám euro bankoviek.   Vo vzťahu k autorskému právu sú však informácie týkajúce sa možnosti vyhotovenia rozmnoženín bankoviek  menej podrobné.  Napríklad Európskej centrálnej banky č. ECB/2003/4 sa obmedzuje len na informácie v uvedené bode (3) Rozhodnutia kde uvádza, že “ECB ako nástupca EMI vlastní autorské práva na výtvarné návrhy eurobankoviek, pôvodne vlastnené Európskym menovým inštitútom; ECB a Národné centrálne banky, konajúce v mene ECB, môžu uplatniť tieto autorské práva v súvislosti s reprodukciami, vydanými alebo uvedenými do obehu v rozpore s týmito autorskými právami, okrem iného napr. reprodukciami, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť postavenie euro bankoviek.” Zákon č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v súvislosti so zhotovovaním a používaním reprodukcií euro bankoviek a euro mincí uvádza, že “…reprodukcie euro bankoviek a euro mincí sa nesmú zhotoviť ani používať bez splnenia pravidiel o ochrane autorských práv a bez splnenia podmienok na zhotovovanie a používanie reprodukcií euro bankoviek a euro mincí alebo ich časti podľa osobitných predpisov.”

  Na stránke Európskej centrálnej banky je dostupná  informácia, že “ použitie reprodukcií v reklamných materiáloch alebo ilustráciách si nevyžaduje predchádzajúci súhlas ECB, pokiaľ sa nedajú zameniť za pravé bankovky“. Toto tvrdenie však, v súvislosti s vyššie uvedenými podmienkami stanovenými v právnych predpisoch, nie je úplne jednoznačné.

  Zostáva len dúfať, že nová séria euro bankoviek a jej zdokonalené ochranné prvky, budú dostatočne poskytovať ochranu pred falšovaním a vyhotovením neoprávnených kópií a rovnako, že nie len v súvislosti s novou sériou euro bankoviek vnesie Európska centrálna banka viac svetla aj do problematiky vyhotovovania reprodukcií euro bankoviek v súvislosti s autorským právom k výtvarným návrhom, ktoré sú na nich vyobrazené.

   

   
  • Úradné dielo? 7:51 pm dňa apríl 26, 2013 Trvalý odkaz | Odpovedať

   Bolo by zaujímavé preskúmať tvrdenie Komisie o “vlastníctve” autorských práv k bankovkám na základe únijného práva vo vzťahu k úprave úradného diela v SR/ČR. Je otázkou, či vôbec bankovky ako úradné diela autorskoprávnu ochranu požívajú (myslím, že vo všeobecnosti nie), ale možno tomu treba rozumieť tak, že vo vzťahu k eurovým bankovkám je únijné právo prednostné a tú autorskoprávnu ochranu oproti napr. českým alebo bývalým slovenským bankovkám zavádza (?).

  • silvia.lattova 1:59 pm dňa apríl 30, 2013 Trvalý odkaz | Odpovedať

   Ďakujem za Váš podnetný komentár. Je skutočne zaujímavé skúmať, akú ochranu v súvislosti s autorským právom bankovky vo všeobecnosti požívajú, resp. aké sú možnosti a obmedzenia pri vyhotovení ich reprodukcií . Možnosti vyhotovenia reprodukcií bankoviek sa rôznia aj v závislosti od toho, či sa jedná o slovenské bankovky (kde možnosti vyhotovenia reprodukcií upravuje najmä zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike) alebo o euro bankovky. V súvislosti s českými bankovkami je zaujímavou aj úvaha, či by sa mohlo jednať o úradné dielo a to najmä vo vzťahu k verejnému záujmu na vylúčenie bankoviek z autorskoprávnej ochrany.

 • silvia.lattova 11:36 am dňa April 25, 2013 Trvalý odkaz | Odpovedať  

  Olomoucké právnické dny 2013 

  Aj tento rok sa v Olomouci v dňoch 9 – 10. 5. 2013 uskutoční VII. medzinárodná vedecká konferencia Olomoucké právnické dny 2013. Jej súčasťou bude aj samostatná sekcia zameraná na právo duševného vlastníctva, garantom je prof. Telec. Bližšie informácie tu.

   
c
napísať nový článok
j
ďalší článok/ďalší komentár
k
predchádzajúci článok/predchádzajúci komentár
r
odpoveď
e
upraviť
o
zobraziť/skryť komentáre
t
ísť na začiatok
l
ísť na prihlásenie
h
zobraziť/skryť nápovedu
shift + esc
zrušiť