Označkované: EU RSS Prepnúť vlákna komentárov | Klávesové skratky

 • dominika.bezakova 12:57 pm dňa March 15, 2013 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , E-commerce, EU   

  Jednotný systém alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov v EÚ – Smernica o alternatívnom riešení sporov a Nariadenie o riešení sporov online 

  V novembri 2011 predložila Európska Komisia návrh novej legislatívnej úpravy jednotného systému alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov (ARS). Predložený legislatívny balík obsahoval Návrh smernice o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov (2011/0373 (COD)), ktorou sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/20004 a smernica 2003/22/ES a Návrh nariadenia o on-line riešení spotrebiteľských sporov (2011/0374 (COD)). Podľa Európskej Komisie správne fungujúca schéma ARS  prispeje k zvýšeniu dôvery spotrebiteľov v cezhraničný nákup a posilní ich ochranu. Väčší objem cezhraničných obchodov, osobitne on-line, poskytne aj nové príležitosti obchodníkom a má oživiť jednotný trh. Harmonizácia diverzifikovaných pravidiel týkajúcich sa ARS tak bola jednou z priorít EÚ, vyjadrených v „Single Market Act I“„Digital Agenda for Europe“. Pôvodne mali byť Smernica a Nariadenie prijaté do konca roka 2012. Nakoniec však, po vyše rok trvajúcom legislatívnom procese a niekoľkých zmenách, boli nové pravidlá 12.03.2013 v EP schválené.

  Podľa vyjadrenia poslanca EP a  spravodajcu Smernice, Louisa Grecha (S&D, MT):

  “Smernica o alternatívnom riešení sporov je víťazstvom tak pre nakupujúcich, ako aj pre predávajúcich. Rýchly a lacný celoúnijný mechanizmus riešenia sporov ušetrí spotrebiteľom miliardy eur ročne a podporí cezhraničný elektronický obchod, ktorý je kľúčovým stimulom pre jednotný trh EÚ,”

  Spotrebitelia a obchodníci tak budú môcť svoje spory riešiť on-line i off-line, na lokálnej ako i cezhraničnej úrovni, prostredníctvom mimosúdnych ARS orgánov, ktoré sú členské štáty povinné zriadiť. Pre B2C elektronický obchod je osobitne významné nové Nariadenie, ktoré zavádza možnosť riešiť spory výlučne on-line (RSO). V zmysle Odôvodnenia 8 Nariadenia, RSO ponúka jednoduché, efektívne, rýchle a nízkonákladové mimosúdne riešenie sporov vzniknutých pri on-line transakciách. Za týmto účelom bude zriadená RSO platforma –  interaktívna webovú stránka, spravovaná Európskou komisiou, ktorá bude dostupná cez portál „Vaša Európa“, vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Prostredníctvom nej budú môcť spotrebitelia, zdarma a v nimi vybranom jazyku, podať sťažnosť. Obchodníci so sídlom na území Únie budú musieť  na svojich webových stránkach uviesť elektronický odkaz na platformu. Nová úprava tiež stanovuje, že príslušné ADR entity musia vyriešiť spor do 90 dní.
  Text oboch dokumentov môžete nájsť tu.

  Tlačová správa EP v SJ tu a Komisie v AJ je tu.

   
 • Martin Husovec 9:50 pm dňa February 20, 2013 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , , , EU, , Matej Myška,   

  Rigorózna práca o data retention 

  Náš dobrý kolega Matěj Myška z brnenského Ústavu pre právo a technologie nedávno obhájil svoju rozsiahlu rigoróznu prácu o data retention “Právní aspekty uchovávání provozních a lokalizačních údajů”.

  Při zohlednění výše zmíněného, můžeme cum grano salis uzavřít práci s tím, že nám data retention nepřinesla dočasně ani trochu bezpečnosti a ochranu před nejzávažnějšími formami trestné činnosti, jelikož pro dosažení tohoto cíle v současné podobě nastavené Směrnicí není vhodná, zato však vedla ke ztrátě (informační) svobody, k čemuž je naopak způsobilá mimořádně.

  Matějovi gratulujeme k informačne veľmi hodnotnej práci. Čitateľom ju môžeme len jednoznačne odporučiť  k prečítaniu. Uvidíme ako sa zatiaľ k problému postaví SDEÚ, a tiež ÚSSR v konaní, ktoré iniciovalo EISi. Veríme, že sa stotožní s vyššie citovanou vetou z práce.

  Práca je celá dostupná tu (.pdf).

   
 • Martin Husovec 12:42 pm dňa February 22, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , , EU, ,   

  HKAKČR o aplikácií európskeho doménového práva pri .cz 

  Rozhodca HKAKČR, JUDr. Polčák vydal v júni 2011 veľmi zaujímavé rozhodnutie, v ktorom zastáva nasledovny názor.

  22 Jednou ze základních interpretačních metod soukromého práva je logická metoda za užití
  argumentu per analogiam. Není-li tedy v soukromém právu pro posouzení sporu k dispozici typická
  zákonná úprava, lze užít úpravu, která se příslušnému skutkovému stavu co do svých subsumpčních
  podmínek nejvíce blíží.
  23 V předmětném případě jde o skutkový stav, na který může dopadat především čl. 21(1) Nařízení
  Komise (ES) č. 874/2004. Skutková podstata tohoto ustanovení se týká skutkových stavů, kdy je
  předmětné doménové jméno „totožné se jménem nebo zavádějícím způsobem podobné jménu, pro
  které existuje takové právo uznané nebo stanovené vnitrostátním právem nebo právem Společenství
  (…) a pokud toto jméno domény jeho držitel zaregistroval, aniž by měl na toto jméno právo nebo
  oprávněný zájem, nebo bylo zaregistrováno nebo užíváno nikoli v dobré víře.“ Smyslem této skutkové
  podstaty je postihnout specifický skutkový stav, kdy dochází ke kolizi subjektivních práv k různým
  označením a technické nátury doménových jmen, tj. zejména technicky dané exkluzivity registrace.
  Tato specifika přitom současná obecná ochrana práv k registrovaným či neregistrovaným označením
  respektive ochrana před nekalosoutěžním jednáním nijak konkrétně neřeší, čímž dochází k pravé
  mezeře v právu.
  24 Je tedy třeba posoudit, do jaké míry je skutkový stav v předmětném případě obdobný
  subsumpčním podmínkám čl. 21(1) Nařízení Komise (ES) č. 874/2004. Jediný podstatný rozdíl mezi
  skutkovým stavem v předmětném případě a skutkovou podstatou čl. 21(1) Nařízení Komise (ES) č.
  874/2004 lze vidět v doméně první úrovně, pod níž je předmětné doménové jméno registrováno. Čl. 1
  Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 totiž omezuje věcnou působnost cit. nařízení na „domény nejvyšší
  úrovně .eu“.
  25 Ostatní aspekty skutkového stavu předmětného případu jsou se skutkovou podstatou čl. 21(1)
  Nařízení Komise (ES) č. 874/2004 identické. Dokonce i fórum k projednání sporu, tj. zdejší rozhodčí
  soud, je v tomto případě u doménových sporů z doménových jmen .EU a .CZ zcela identické.

  http://domeny.soud.cz/html/cz/adr/decisions/00060.pdf

   
 • Ľubomír Lukič 12:02 pm dňa February 22, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: cookie, EU,   

  Cookie rules across Europe 

   

  While UK companies have less than 100 days left to comply with the new cookie requirements, other EU Member States continue to work to implement the revised ePrivacy Directive that requires user consent for certain type of cookies. Please find below:

   

  • A new version of the EU cookie tracker chart, illustrating the progress of the implementation across 13 EU Member States where we have offices: click here
  • A EU map outlining the situation across Europe: click here

   

   
 • Ľubomír Lukič 9:32 am dňa February 22, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: EU, European Commission, , ,   

  Väčšia ochrana súkromia na internete 

  Minulý týždeň Európska komisia navrhla reformu ochrany osobných údajov, ktorá má najmä reflektovať internetový pokrok.

  Medzi návrhy patrí:

  • vyššia miera zodpovednosti – spoločnosti budú musieť klientom oznámiť akýkoľvek náhodný únik alebo odcudzenie osobných údajov;
  • objasnenie skutočnosti, že v prípade, ak sa na opätovné použitie osobných údajov spoločnosťou vyžaduje predchádzajúci súhlas, tento súhlas musí byť poskytnutý výslovne – ľudia tak získajú prístup k svojim osobným údajom a budú ich môcť jednoduchšie preniesť k inému poskytovateľovi služieb;
  • posilnenie „práva byť zabudnutý“ – jednotlivci budú môcť požiadať o výmaz osobných údajov, ak spoločnosti alebo iné organizácie už nemajú žiadne oprávnené dôvody ich uchovávať;
  • uplatňovanie pravidiel EÚ v prípadoch, keď sú osobné údaje spracúvané mimo Európy – jednotlivci budú môcť požiadať o postúpenie veci orgánu na ochranu údajov vo svojom štáte, aj keď sú ich údaje spracúvané spoločnosťou so sídlom v krajine mimo EÚ.

  Zároveň sa majú zvýšiť právomoci a oprávnenia vnútroštátnych orgánov dohliadajúcich na ochranu pri nakladaní s osobnými údajmi.

  Odkaz na pripravované zmeny:

  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_9_en.pdf

   
 • Martin Husovec 9:20 am dňa February 22, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , , EU, fundamental rights, , ,   

  SABAM vs. Netlog – pokračovanie prípadu Scarlet Extended 

  Súdny dvor vydal pred pár dňami ďalšie dôležité rozhodnutie k pomerovaniu práva duševného vlastníctva k iným základným právam a slobodám. Rozsudok Sabam v. Netlog C-360/10 nájdete tu.

  O prejudiciálnej otázke

  26 Svojou otázkou sa vnútroštátny súd v podstate snaží zistiť, či smernice 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 a 2002/58 posudzované vo vzájomnej súvislosti a vykladané vzhľadom na požiadavky vyplývajúce z ochrany uplatniteľných základných práv sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vydaniu súdneho príkazu vnútroštátnym súdom, ktorý by poskytovateľovi hostingových služieb ukladal povinnosť zaviesť systém filtrovania

  – informácií ukladaných na jeho serveroch používateľmi jeho služieb,

  – ktorý sa bude uplatňovať bez rozdielu na všetkých jeho používateľov,

  – preventívne,

  – výlučne na jeho náklady a

  – bez časového obmedzenia,

  spôsobilý identifikovať elektronické súbory obsahujúce hudobné, kinematografické alebo audiovizuálne dielo, o ktorom navrhovateľ tvrdí, že k nemu má práva duševného vlastníctva, s cieľom blokovať sprístupnenie uvedených súborov, ktorých výmena porušuje autorské právo, verejnosti (ďalej len „sporný systém filtrovania“).

  40 V tomto ohľade je potrebné pripomenúť, že cieľom súdneho príkazu dotknutého vo veci samej je zabezpečiť ochranu autorských práv, ktoré sú súčasťou práva duševného vlastníctva a ktoré môžu byť porušené podstatou a obsahom určitých informácií uložených a sprístupnených verejnosti prostredníctvom služby poskytnutej poskytovateľom hostingových služieb.

  41 Ochrana práva duševného vlastníctva je nesporne stanovená v článku 17 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“). Z tohto ustanovenia ani z judikatúry Súdneho dvora však nijako nevyplýva, že toto právo by bolo nedotknuteľné, a teda že by podliehalo absolútnej ochrane (rozsudok Scarlet Extended, už citovaný, bod 43).

  46 Takýto súdny príkaz by teda predstavoval jednoznačné porušenie slobody podnikania poskytovateľa hostingových služieb, pretože by mu ukladal povinnosť na vlastné náklady zaviesť komplexný, finančne nákladný a časovo neobmedzený systém informačných technológií, čo by bolo v rozpore s podmienkami stanovenými v článku 3 ods. 1 smernice 2004/48, ktorý vyžaduje, aby opatrenia na zabezpečenia dodržiavania práv duševného vlastníctva neboli zbytočne zložité alebo nákladné (pozri analogicky rozsudok Scarlet Extended, už citovaný, bod 48).

  47 Za týchto podmienok je opodstatnené konštatovať, že súdny príkaz zaviesť sporný systém filtrovania musí byť považovaný za príkaz nerešpektujúci požiadavku zabezpečenia náležitej rovnováhy medzi ochranou práva duševného vlastníctva, ktorá je priznaná nositeľom autorského práva, na jednej strane a ochranou slobody podnikania, ktorá je priznaná subjektom, ako sú poskytovatelia hostingových služieb, na druhej strane (pozri analogicky rozsudok Scarlet Extended, už citovaný, bod 49).

  48 Navyše účinky uvedeného súdneho príkazu by sa neobmedzovali len na poskytovateľov hostingových služieb, keďže sporný systém filtrovania by mohol takisto porušovať základné práva používateľov služieb tohto poskytovateľa, konkrétne ich právo na ochranu osobných údajov, ako aj ich slobodu prijímať a rozširovať informácie, ktoré sú chránené v článkoch 8 a 11 Charty.

  49 Na jednej strane súdny príkaz zaviesť sporný systém filtrovania zahŕňa identifikáciu, systematickú analýzu a spracovanie informácií týkajúcich sa profilov vytvorených na sociálnej sieti používateľmi tejto siete, pričom tieto adresy predstavujú chránené osobné údaje, pretože v zásade umožňujú identifikáciu uvedených používateľov (pozri analogicky rozsudok Scarlet Extended, už citovaný, bod 51).

  50 Na druhej strane by uvedený súdny príkaz mohol ohroziť informačnú slobodu, lebo daný systém by mohol nedostatočne rozlišovať medzi protiprávnym a oprávneným obsahom tak, že jeho používanie by mohlo viesť k zablokovaniu komunikácie s oprávneným obsahom. Je totiž nesporné, že odpoveď na otázku oprávnenosti prenosu závisí aj od uplatnenia právnych výnimiek z autorského práva, ktoré sú v jednotlivých členských štátoch odlišné. Okrem toho v niektorých členských štátoch môžu byť určité diela verejne prístupné alebo môžu byť dotknutými autormi bezodplatne uverejnené (pozri analogicky rozsudok Scarlet Extended, už citovaný, bod 52).

  52 S ohľadom na uvedené treba na položenú otázku odpovedať, že smernice 2000/31, 2001/29 a 2004/48 posudzované vo vzájomnej súvislosti a vykladané vzhľadom na požiadavky vyplývajúce z ochrany uplatniteľných základných práv sa majú vykladať v tom zmysle, že bránia vydaniu súdneho príkazu, ktorý by poskytovateľovi hostingových služieb ukladal povinnosť zaviesť sporný systém filtrovania.

   
 • Martin Husovec 2:10 pm dňa February 2, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: EK, EU, , ,   

  Európska Komisia začala reformu regulácie ochrany osobných údajov 

  Podľa stránky EK:

  Brussels, 25 January 2012 – The European Commission has today proposed a comprehensive reform of the EU’s 1995 data protection rules to strengthen online privacy rights and boost Europe’s digital economy. Technological progress and globalisation have profoundly changed the way our data is collected, accessed and used. In addition, the 27 EU Member States have implemented the 1995 rules differently, resulting in divergences in enforcement. A single law will do away with the current fragmentation and costly administrative burdens, leading to savings for businesses of around €2.3 billion a year. The initiative will help reinforce consumer confidence in online services, providing a much needed boost to growth, jobs and innovation in Europe.

  Viac tu.

   
 • Martin Husovec 11:54 am dňa January 30, 2012 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , EU, ,   

  Uniklo interné memo EK ohľadom data retention v EU 

  The highly controversial surveillance measure of telecommunications data retention is noticeably losing its legitimacy. A leaked internal memo by the European Commission[1] setting out a six months roadmap for the evaluation of the EU’s 2006 data retention directive attests to its complete failure. Previously denounced as a “paradigm shift” and a “deviation in constitutional norms” by legal scholars and practitioners, the leaked memo leads critics to predict that data retention is nearing its end.

  Citajte viac na AK Vorrat

   
 • Martin Husovec 2:50 pm dňa December 11, 2011 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , EU, events,   

  Friday 13th January 2012, 09:00, Conference: InfoSoc@Ten: Ten Years after the EU Directive on Copyright in the Information Society http://www.cipil.law.cam.ac.uk/news/article.php?section=26&article=1705

  Zaverom konferencie ma vzniknut Europska spolocnost pre autorske pravo. Prednasky su viac ako zaujimave od najvacsich kapacit v Europe.

   
c
napísať nový článok
j
ďalší článok/ďalší komentár
k
predchádzajúci článok/predchádzajúci komentár
r
odpoveď
e
upraviť
o
zobraziť/skryť komentáre
t
ísť na začiatok
l
ísť na prihlásenie
h
zobraziť/skryť nápovedu
shift + esc
zrušiť