Označkované: Martin Husovec RSS Prepnúť vlákna komentárov | Klávesové skratky

 • Martin Husovec 10:39 pm dňa March 31, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: apology, Martin Husovec, media law, press law   

  Historické 54 stranové ospravedlnenie 

  Médiámi prebehla zaujímavá správa. SME.sk píše

  Čitatelia týždenníka Plus 7 dní si v najnovšom čísle mohli za nezmenenú cenu prečítať až o 54 strán viac. Nejde však o bonus. Vydavateľ musel po rozhodnutí súdov zverejniť ospravedlnenie bývalému poslancovi SNS Štefanovi Zelníkovi a firme Žilpo veľkým nadpisovým písmom. Žilinský okresný súd v rozsudku píše, že text ospravedlnenia musí byť napísaný „rovnakým písmom nadpisu, akým bol uverejnený nadpis článku“ z roku 2009.

  Zdá sa, že rôzne strany čítajú priznaný petit rôzne:

  Rozsudok potvrdil aj Krajský súd v Žiline. Jeho hovorkyňa Anna Dudová Záborská však tvrdí, že ospravedlnenie malo byť zverejnené „rovnakým písmom“ a nie „rovnakou veľkosťou písma“. „Nemalo byť v rozsahu až 54 strán.“ Právny zástupca vydavateľa Rudolf Adamčík hovorí, že pojem z rozsudku nemožno vyložiť inak ako písmo rovnakej výšky, hrúbky a tvaru. Aj odborník na mediálne právo Tomáš Kamenec tvrdí, že podľa rozsudku malo byť celé ospravedlnenie napísané ako nadpis. „Nedá sa to pochopiť inak.“

  54 stranové ospravedlnenie sa tak iste zapíše do dejín slovenského mediálneho práva. Mám však skôr pocit, že ako dôsledok nadreakcie žalovaného než niekoho chyby. Táto vec totiž mohla byť normálne vyriešená ako ex-post korekcia rozhodnutia, pretože zdá sa, že ani žalobcovi sa táto situácia nepáčila, keďže ju označil za zneváženie ospravedlnenia. A to či už ako zjavná chyba v písaní samotným súdom, alebo minimálne vzájomnou dohodou oboch strán.

  Viac na SME.sk

   
 • Martin Husovec 6:20 am dňa March 24, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: info, Martin Husovec   

  Nový právnický portál 

  Náš kamarát a dobrovoľník EISi Tomáš Čentík nám píše

  Prostredie internetu sa rozrástlo o nový právny portál http://www.ulpianus.sk. Cieľom portálu je prispievať k vyššej právnej erudovanosti a obohatiť právnu informovanosť prostredníctvom sveta internetu. Portál ulpianus.sk poskytuje užívateľom právne informácie formou interaktívnych právnických komentárov k vybraným právnym predpisom. Spolu s interaktívnymi právnickými komentármi portál prináša pravidelnú právnickú publicistiku vo forme článkov, rozhovorov a ďalších informácií zo sveta práva. Snahou portálu je vyvolať diskusiu o aktuálnych teoretických a predovšetkým v praxi diskutovaných právnych otázkach.

  Portálu držíme palce!

   
 • Martin Husovec 5:57 am dňa March 24, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , , , Martin Husovec   

  Ústavný súd ČR odmietol sťažnosť globtour.cz 

  Ústavný súd ČR 6.3.2014 (III.ÚS 2912/12) odmietol ústavnú sťažnosť vo veci globtour.cz ako zjavne neopodstatnenú. Sťažovateľa argumentácia podľa ÚSČR totiž postrádala ústavnoprávnu intenzitu nutnú pre zrušenie rozhodnutia NSČR. Ústavný súd však potvrdil judikatúru ESĽP, keď označil doménu za majetok podľa článku 1 Dodatkového protokolu. Pre pripomenutie, NSČR odmietol v rozhodnutí globtour.cz nárok na prevod domény ako formu výkonu odstraňovacieho nároku. EISi podalo v konaní pre USČR odborné podanie priateľa súdu, v ktorom sme argumentovali, že prevod síce nie je formou výkonu odstraňovacieho nároku, ale je osobitným nárokom, ktorý možno analogicky kreovať. ÚSČR sa z vyššie uvedených dôvodov touto argumentáciou nezaoberal. Zdá sa tak, že česká doménová judikatúra zaznamenáva mnoho zmien v posledných dňoch, keď aj prednedávnom NSČR odmietol aj konštrukciu doménovej arbitráže.

  Nižšie pripájame rozhodnutie ÚSČR vo veci globtour.cz. Hlbší komentár nechám na najbližšie číslo Revue pre právo a technológie.

  Ústavní soud ČR rozhodl dne 6. března 2014 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jana Filipa a soudců Vladimíra Kůrky a Jana Musila (soudce zpravodaje) ve věci ústavní stížnosti obchodní společnosti Globtour, spol. s r. o., se sídlem v Praze 4, Hanusova 24 zastoupené Mgr. Helenou Kohoutovou, advokátkou, AK se sídlem v Praze 8, Za Poříčskou branou 12, proti rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 19. 4. 2012 č. j. 23 Cdo 3407/2010-310, rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 1. 3. 2010 č. j. 3 Cmo 265/2009-282 a rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 30. 1. 2009 č. j. 19 Cm 69/2008-216, za účasti Nejvyššího soudu České republiky, Vrchního soudu v Praze a Městského soudu v Praze, jako účastníků řízení, takto:

  Ústavní stížnost se odmítá.

  Odůvodnění:

  I.
  Návrhem doručeným dne 31. 7. 2012, doplněným dne 1. 8. a 3. 8. 2012, se Globtour, spol. s r. o., se sídlem v Praze 4 (dále jen “žalovaná” nebo “stěžovatelka”) domáhala, aby Ústavní soud nálezem zrušil v záhlaví uvedená rozhodnutí vydaná v řízení o ochranu obchodní firmy, práv k ochranným známkám a před nekalou soutěží, a to v rozsahu, kterým bylo pod výrokem II rozsudku Nejvyššího soudu České republiky (dále jen “dovolací soud”) ze dne 19. 4. 2012 č. j. 23 Cdo 3407/2010-310 odmítnuto dovolání žalované.

  II.
  Z ústavní stížnosti a napadených rozhodnutí vyplývají následující skutečnosti.

  Dne 30. 1. 2009 rozsudkem č. j. 19 Cm 69/2008-216 Městský soud v Praze (dále jen “nalézací soud”) mimo jiné žalované uložil povinnost zdržet se ve stanovené lhůtě užívání a nakládání s doménovým jménem Globtour.cz, vyjma jeho převodu na žalobce (výrok I), povinnost převést ve stanovené lhůtě doménové jméno Globtour.cz na žalobce (výrok II) a rozhodl o nákladech řízení mezi žalobcem a žalovanou (výrok IV).

  Dne 1. 3. 2010 rozsudkem č. j. 3 Cmo 265/2009-282 Vrchní soud v Praze (dále jen “odvolací soud”) k odvolání žalované proti výrokům I, II a IV rozsudek nalézacího soudu ze dne 30. 1. 2009 ve výrocích I a II potvrdil, a ve výroku IV o nákladech řízení změnil.

  Dne 19. 4. 2012 rozsudkem č. j. 23 Cdo 3407/2010-310 dovolací soud k dovolání žalované rozsudek odvolacího soudu ze dne 1. 3. 2010 v rozsahu, ve kterém odvolací soud potvrdil rozsudek nalézacího soudu ve výroku II a v rozsahu, ve kterém bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení včetně nákladů odvolacího řízení, rozsudek nalézacího soudu ve výrocích II a IV zrušil a věc vrátil v tomto rozsahu nalézacímu soudu k dalšímu řízení (výrok I); dovolání žalované v rozsahu, ve kterém směřovalo proti rozsudku odvolacího soudu ze dne 1. 3. 2010 v části, ve které odvolací soud potvrdil rozsudek nalézacího soudu ve výroku I, dovolací soud odmítl (výrok II).

  Právní moci tak nabyl především výše citovaný výrok I rozsudku nalézacího soudu ze dne 30. 1. 2009, ukládající žalované povinnost zdržet se ve stanovené lhůtě užívání a nakládání s doménovým jménem Globtour.cz, vyjma jeho převodu na žalobce, potvrzený rozsudkem odvolacího soudu ze dne 1. 3. 2010, ohledně něhož bylo dovolání odmítnuto výrokem II rozsudku dovolacího soudu ze dne 19. 4. 2012. V tomto rozsahu byla uvedená rozhodnutí napadena ústavní stížností.

  III.
  V ústavní stížnosti stěžovatelka podrobně zrekapitulovala dosavadní průběh řízení a tvrdila, že uložením povinnosti zdržet se užívání a nakládání s doménovým jménem, vyjma převodu na žalobce, bylo porušeno její právo vlastnit majetek zaručené článkem 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen “Listina”); poukázala na skutkové okolnosti její věci, z nichž prý plyne, že odvolací soud v napadeném rozsudku zaměnil právnické osoby.

  Stěžovatelka opakovala, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno její právo vlastnit majetek dle čl. 11 odst. 1, 3 a 4 Listiny, a dále tvrdila porušení principu právní jistoty dle čl. 1 Ústavy České republiky (dále jen “Ústava”) a práva na soudní ochranu a spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 90 Ústavy. Polemizovala s názorem obecných soudů, že doména není věcí v právním smyslu a tudíž k ní nelze nabýt vlastnické právo, neboť se jedná “pouze” o “smluvně získané právo soukromoprávní povahy.” Naopak dle jejího přesvědčení jde o jinou majetkovou hodnotu chráněnou stejně jako právo vlastnické. Tím, že jí bylo zabráněno zaregistrovat doménu stejného či obdobného znění jako firma žalobce s jiným předmětem podnikání, bylo její vlastnické právo porušeno.

  Právo na spravedlivý proces bylo dle stěžovatelky porušeno zejména provedením důkazu výpisem z obchodního rejstříku týkajícím se obchodní společnosti Místní jednotka 2001, spol. s r. o., který žádný z účastníků nenavrhl, a navíc z něj odvolací soud vyvodil nesprávné závěry ohledně personálního propojení společností. Stěžovatelce tím nebylo umožněno “vyjádřit se k návrhům na důkazy a ke všem důkazům, které byly provedeny ve smyslu ustanovení § 123 o. s. ř.”

  Závěrem stěžovatelka opakovala svá tvrzení o porušení základních práv.

  IV.
  Ústavní soud posoudil splnění podmínek řízení a dospěl k závěru, že ústavní stížnost byla podána včas oprávněnou stěžovatelkou, která byla účastníkem řízení, ve kterém byla vydána rozhodnutí napadená ústavní stížností a Ústavní soud je k jejímu projednání příslušný. Stěžovatelka je právně zastoupena v souladu s požadavky § 29 až 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon o Ústavním soudu”) a vyčerpala zákonné procesní prostředky k ochraně svého práva.

  V.
  Ústavní soud shledal ústavní stížnost zjevně neopodstatněnou.

  Podstata ústavní stížnosti spočívá v tvrzení stěžovatelky o porušení základního práva na spravedlivý proces nesprávným právním posouzením její věci a vadným postupem odvolacího soudu při dokazování, a základního práva na ochranu vlastnictví resp. pokojné užívání majetku. Z obsahu ústavní stížnosti a odůvodnění napadených rozhodnutí je však zřejmé, že stěžovatelka v ústavní stížnosti z převážné části jen opakovala svá tvrzení již uplatněná v odvolání proti rozsudku nalézacího soudu, resp. v dovolání proti rozsudku odvolacího soudu, s nimiž se tyto soudy ve svých rozhodnutích dostatečně a ústavně relevantním způsobem vyrovnaly, jak zjevně plyne z odůvodnění jejich rozhodnutí.

  K nesouhlasu stěžovatelky s hodnocením důkazů a právním posouzením její věci obecnými soudy Ústavní soud připomíná, že posouzení podmínek pro aplikaci ustanovení § 53 obchodního zákoníku, § 8 odst. 1 a 2 zákona č. 441/2003 Sb., o ochranných známkách, a § 4 zákona č. 221/2006 Sb., o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví a o změně zákonů na ochranu průmyslového vlastnictví (zákon o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví), bylo výlučnou pravomocí obecných soudů.

  Úlohou Ústavního soudu v řízení o ústavní stížnosti není svým vlastním hodnocením skutkových okolností a důkazů nahrazovat jejich hodnocení obecnými soudy, nýbrž ověřovat, zda tyto soudy ke svým závěrům dospěly postupem zaručujícím požadavky spravedlivého procesu. Ústavnímu soudu rovněž nepřísluší posuzovat námitky týkající se skutkových nebo právních omylů, jichž se údajně dopustily obecné soudy; jeho úkolem je pouze ověřit soulad z toho vyplývajících důsledků s Listinou, Úmluvou o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen “Úmluva”) či Ústavou. Porušení základního práva na spravedlivý proces v projednávaném případě Ústavní soud neshledal.

  K tvrzení o porušení základního práva na ochranu vlastnictví dle čl. 11 Listiny resp. na ochranu pokojného užívání majetku dle čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě Ústavní soud připomíná, že citované články mohou být porušeny pouze za předpokladu, že napadená rozhodnutí se k nějakému “majetku” vůbec vztahovala.

  Pojem “majetek”, uvedený v čl. 11 odst. 1 Listiny resp. čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě, má autonomní povahu, která se neomezuje na vlastnictví hmotných statků a je nezávislá na formálním vymezení ve vnitrostátním právu; mezi “majetková práva” ve smyslu citovaných článků tak mohou patřit i některá práva a zájmy, jako např. v projednávaném případě právo k doménovému jménu.

  Ústavní soud je toho názoru, a účastníci to zřejmě nepopírají, že předmětné doménové jméno “globtour.cz” bylo majetkem ve smyslu citovaných článků Listiny a Úmluvy. Zjevné zasahování do práva stěžovatelky na pokojné užívání svého majetku by mohlo být spatřováno ve skutečnosti, že byť stěžovatelka (po rozhodnutí dovolacího soudu) svého majetku nebyla přímo zbavena, bylo jí zakázáno užívání a nakládání s doménovým jménem globtour.cz, vyjma jeho převodu na žalobkyni. Je proto dále nutné zabývat se tím, zda takové omezení bylo ospravedlněno z hlediska třetí věty čl. 1 Protokolu č. 1 k Úmluvě, který přiznává státu právo upravovat užívání majetku pomocí “zákonů”.

  Zásah do práva na pokojné užívání majetku může být ospravedlněn, když se prokáže, že byl proveden v “obecném zájmu” a “za podmínek, které stanoví zákon”. Kromě toho každé zasahování musí splňovat i kritérium přiměřenosti, tj. opatření, kterým dochází k zasahování, musí zajistit “spravedlivou rovnováhu” mezi požadavky obecného zájmu společnosti a požadavky ochrany základních práv jednotlivce, přičemž požadovaná rovnováha nebude dána, pokud dotčená osoba nese zvláštní a nadměrné břemeno.

  V projednávaném případě obecné soudy dospěly k závěru, že zásah do základního práva stěžovatelky na pokojné užívání majetku (doménového jména) byl nezbytný v obecném zájmu a to k ochraně práv žalobkyně chráněných výše uvedenými zákony. S tímto závěrem se Ústavní soud ztotožňuje. Ze zjištěných skutečností též nelze dovodit, že napadenými rozhodnutími obecných soudů bylo stěžovatelce uloženo “zvláštní a nadměrné břemeno.”

  Z uvedeného tudíž plyne, že k porušení čl. 11 Listiny resp. čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě nedošlo.

  Ve vztahu k napadené části rozsudku dovolacího soudu, jímž bylo dovolání odmítnuto jako nepřípustné, ústavní stížnost neobsahovala jakákoliv ústavně relevantní tvrzení. Ústavní soud proto jen připomíná, že zásadně nepřezkoumává vlastní obsah procesního rozhodnutí dovolacího soudu o nepřípustnosti dovolání. Ingerence do těchto úvah se vymyká pravomoci Ústavního soudu, jenž by jako orgán ochrany ústavnosti mohl (a musel) napadené rozhodnutí dovolacího soudu zrušit jedině v situaci, kdyby ústavní stížností napadené rozhodnutí vykazovalo rysy protiústavnosti, např. pro svévoli, nedostatek odůvodnění či pro jiné ústavní úrovně dosahující vady vytyčené dostupnou a konsolidovanou judikaturou Ústavního soudu (srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 13. 9. 2012 sp. zn. II. ÚS 2888/12 a v něm citovanou judikaturu), což v projednávaném případě nezjistil.

  Z obsahu podané ústavní stížnosti tak vyplývá, že stěžovatelka bez dostatečně relevantní ústavněprávní argumentace toliko polemizuje se závěry, k nimž v její právní věci dospěly obecné soudy, čímž staví Ústavní soud do role další přezkumné soudní instance; tato role však Ústavnímu soudu, stojícímu vně soustavy soudů obecných, nepřísluší.

  Ústavní soud konstatuje, že napadená rozhodnutí nalézacího, odvolacího i dovolacího soudu jsou v dostatečném rozsahu a přezkoumatelným způsobem odůvodněna a nepřípustné ústavněprávní konsekvence, jež stěžovatelka vyvozuje, dle přesvědčení Ústavního soudu nezakládají. Z toho důvodu postačí na obsah jejich odůvodnění, coby ústavně souladný výraz nezávislého soudního rozhodování nevykazující prvky svévole, odkázat (čl. 82 odst. 1 Ústavy).

  Na základě výše uvedených důvodů proto Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost podle ust. § 43 odst. 2 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, a to mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků.

  Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

  V Brně dne 6. března 2014

  Jan Filip v. r.
  předseda senátu Ústavního soudu

   
 • Martin Husovec 10:14 am dňa February 18, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: ADR, , Martin Husovec   

  NSČR odmietol českú konštrukciu doménovej arbitráže 

  Pred koncom nového roka rozhodol Najvyšší súd ČR vo veci Suzuki Motor, sp. zn. 23 Cdo 3895/2011, ktorá sa týka platnosti rozhodcovskej zmluvy pred HKAKČR. Na rozhodnutie upozornil Milan Kvasnica na portáli Lexfórum.cz.

  Česká TLD doteraz funguje s konštrukciou verejného rozhodcovského návrhu, ktorý je súčasťou registračných pravidiel, a ktorým sa každý držiteľ domény .cz zaväzuje k podrobeniu sa rozhodcovskému konaniu ohľadne sporov týkajúcich sa tejto domény. Prípadný žalobca tak má možnosť alebo podať žalobu na civilný súd alebo pred rozhodcovským súdom HKAKČR. Vrchný súd v Prahe pôvodne svojím rozhodnutím sp. zn. 3 Cmo 367/2010-101 odobril tento koncept spoliehajúc sa predovšetkým na tzv. verejný návrh na uzatvorenie zmluvy (§ 279 ObchZ). Najvyšší súd ČR mu teraz vytkol, že neskúmal či ide o obchodný vzťah. Ba čo viac prezentoval názor, podľa ktorého je takáto konštrukcia v zásade nemožná (podľa starej úpravy civilného práva).

   Odvolání je současně důvodné, neboť odvolací soud dospěl k nesprávnému závěru, že v projednávané věci došlo k uzavření rozhodčí smlouvy mezi účastníky na základě veřejné rozhodčí nabídky.

  Ze skutkových zjištění soudů vyplývá, že bod 18.1 Pravidel registrace doménových jmen v doméně cz vydaných sdružením CZ.NIC obsahuje tzv. veřejnou rozhodčí nabídku. Dle této nabídky se držitel doménového jména neodvolatelně veřejně podrobuje pravomoci Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v rozhodčím řízení před tímto rozhodčím soudem v případě, že třetí osoba napadne doménové jméno držitele, zařazené v elektronické databázi doménových jmen v národní doméně cz , pokud třetí osoba písemně projeví vůči držiteli vůli podrobit se pravomoci tohoto rozhodčího soudu v dané věci s tím, že zahájí takový spor u tohoto rozhodčího soudu.

  Podle odvolacího soudu se jedná o veřejný návrh na uzavření smlouvy podle obchodního zákoníku, který byl přijat podáním žaloby k rozhodčímu soudu.

  Předně je třeba uvést, že přijetí veřejného návrhu na uzavření smlouvy podle § 276 a násl. obch. zák je jedním ze způsobů vzniku smlouvy podle obchodního zákoníku. Odvolací soud přitom vůbec nezkoumal, zdali předmětný závazkový vztah účastníků je skutečně vztahem obchodním zákoníkem se řídícím. V tomto je právní posouzení odvolacího soudu neúplné, tudíž nesprávné.

  Vzhledem k dovolacím námitkám však i v případě, že by bylo zjištěno, že na daný právní vztah je třeba aplikovat obchodní zákoník, nelze tzv. veřejnou rozhodčí nabídku v projednávané věci považovat za veřejný návrh na uzavření smlouvy, kterým by došlo k uzavření rozhodčí smlouvy mezi účastníky.

  Podle § 276 obch. zák. je veřejným návrhem na uzavření smlouvy projev vůle, kterým se navrhovatel obrací na neurčité osoby za účelem uzavření smlouvy, jestliže obsah odpovídá § 269 obch. zák.

  Rozhodčí smlouva se může podle § 2 ZRŘ týkat jednotlivého již vzniklého sporu (smlouva o rozhodci) nebo všech sporů, které by v budoucnu vznikly z určitého právního vztahu nebo z vymezeného okruhu právních vztahů (rozhodčí doložka). Cílem rozhodčí smlouvy, jako dvoustranného právního úkonu, je přitom přenést pravomoc rozhodovat vzniklý spor mezi konkrétními subjekty před rozhodce do rozhodčího řízení. Obě strany sporu, resp. budoucího sporu, musí v rozhodčí smlouvě vyjádřit souhlas s konáním rozhodčího řízení. Veřejné prohlášení, které držitel doménového jména činí ve smlouvě uzavírané s registrátorem vůči neurčitému okruhu třetích osob, že bude případné vzniklé spory řešit v rozhodčím řízení, není vyjádřením adresné vůle řešit vzniklé spory v rozhodčím řízení.

  Je třeba rovněž přisvědčit dalším námitkám dovolatele, že tzv. veřejná rozhodčí nabídka byla v rozporu s § 277 obch. zák. stanovena jako neodvolatelná. Podle § 278 obch. zák. je navíc k uzavření smlouvy na základě veřejné nabídky třeba potvrzení ze strany navrhovatele. K tomu rovněž v projednávané věci nedošlo.

  Zavázal-li se držitel doménového jména ve smlouvě s registrátorem neodvolatelně veřejně podrobit pravomoci Rozhodčího soudu při HK ČR a AK ČR v rozhodčím řízení před tímto rozhodčím soudem v případě, že třetí osoba napadne doménové jméno držitele, zařazené v elektronické databázi doménových jmen v národní doméně cz , pokud třetí osoba písemně projeví vůči držiteli vůli podrobit se pravomoci tohoto rozhodčího soudu v dané věci s tím, že zahájí takový spor u tohoto rozhodčího soudu a třetí osoba takový spor u rozhodčího soudu zahájila, nebyla tímto postupem mezi držitelem doménového jména a touto třetí osobou uzavřena rozhodčí smlouva.

  K tomu je třeba doplnit, že závěry dovolacího soudu v projednávané věci nemají přitom dopad na způsoby řešení sporů v případě jiných domén. Systémy nestátního řešení doménových sporů u generických domén, které jsou celosvětově zavedeny a známy jako Uniform Domain-Name Dispute-Resolution, jsou založeny na zcela jiném principu, než je zavedeno podle Pravidel a postupů při registraci doménových jmen u domény cz .

  Tzv. veřejnou rozhodčí nabídku, jak byla v projednávané věci učiněna, nelze posuzovat ani jako smlouvu ve prospěch třetího podle § 50 obč. zák., jak dovodil odvolací soud. Byť třetí osoba nemusí být ve smlouvě individuálně určena, je nutné, aby na základě uvedení objektivních skutečností byla určitelná (individualizována). Tvrzená veřejná nabídka k uzavření smlouvy představuje jednostranný neadresovaný právní úkon, ze kterého nevyplývá objektivní určitelnost třetí osoby. Skutečnost, že se kdokoli může cítit dotčen na svých právech příjemcem veřejné nabídky, a proto podá žalobu k rozhodčímu soudu, takovou objektivní určitelnost třetí osoby nepředstavuje. Navíc výše popsaným cílem rozhodčích smluv je podřízení se smluvních stran pravomoci rozhodčího soudu, tedy otázka procesní povahy, nikoli hmotněprávní závazek dlužníka vůči věřiteli plnit ve prospěch třetí osoby.

  Dospěl-li proto odvolací soud k závěru, že došlo k uzavření rozhodčí doložky na základě přijetí tzv. veřejného rozhodčího návrhu, je jeho právní posouzení nesprávné.

  Nejvyšší soud proto, aniž nařizoval jednání (§ 243a odst. 1 věta první o. s. ř.), napadený rozsudek odvolacího soudu zrušil (§ 243b odst. 2 část věty za středníkem o. s. ř.) a věc mu vrátil k dalšímu řízení (§ 243b odst. 3 věta první o. s. ř.).

  Bude zaujímavé sledovať aké bude mať toto rozhodnutie dopad. V prvom rade podľa § 1731 a nasl. nového ObčZČR sa rovnaká námietka proti formulovaniu oferty už nemôže uplatniť, keďže zákon prešiel na germánsky spôsob posudzovania účinnosti oferty. CZNIC sa vyjadril, že rozhodnutie zatiaľ len analyzuje. Rozhodnutie môže mať však aj širší dopad. Juraj Gyarfas na portáli Lexfórum.cz napríklad upozorňuje na rovnakú konštrukciu rozhodcovskej zmluvy pri medzinárodnej investičnej arbitráži.

   
 • Martin Husovec 5:29 pm dňa January 16, 2014 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , Martin Husovec   

  Hľadá sa vedecký pracovník pre Law & Economics 

  Od nášho známeho Libora Dušeka prichádza veľmi unikátna ponuka na česko-slovenské pomery. Hľadá sa vedecký pracovník, ktorý sa bude venovať L&E. Nižšie celé znenie:

  The Faculty of Economics at the University of Economics in Prague is seeking to appoint an Assistant Professor in Law and Economics, starting September 2014. The Faculty is building a new team of young scholars at the Department of Institutional Economics. Applications from candidates with any specialty within Law and Economics or Institutional Economics are welcome, although preference is given to candidates with strong background in economics who conduct empirical research.

  The appointment is for 3 years, with an option for a 3-year renewal subject to satisfactory performance, and an option for an indefinite contract after 6 years, subject to high-quality publication and teaching record. Teaching load is three classes per week (26 weeks p.a.). The salary is in the range of 1,500 euro/month after-tax, which is rather high relative to the salaries and cost of living in Prague.

  The candidates should hold a PhD degree or be on track to complete the PhD degree by December 2014. English is the only language required for the position. To apply for the position, please email the cover letter, CV, and a job market paper to hiring.nf@vse.cz. At least two recommendation letters should be emailed directly by the recommenders. Selected candidates will be interviewed via Skype in the second half of February and invited to job talks in March.

  Application deadline: February 21, 2014

  department website: kie.vse.cz/english

  for more information, email: miroslav.zajicek@vse.cz

  Držíme palce kandidátom ale aj Liborovi aby našli dobrého kandidáta.

   
 • Martin Husovec 7:25 am dňa October 6, 2013 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , database right, Martin Husovec, screen scraping   

  Ako môže chrániť rádio svoj dopravný servis? 

  Zaujímavý prípad reportuje SME.sk. Dopravný servis Rádia Expres nachytal konkurenčný Stella servis, ako bez povolenia používa jeho informácie. Dôkaz nahral na video a zverejnil na internete. Chcú ho použiť ako dôkaz na súde. Podľa SME.sk

  Expres vo svojej internetovej aplikácii s dopravným servisom zverejnil tri vymyslené udalosti. Prvou bol policajný radar v Závadke, pričom nespresnili v ktorej, keďže obcí s týmto názvom je viac. Na ceste zo Svitu do Popradu zaznačili odstavený kamión v neprehľadnej zákrute, hoci ide o rovnú cestu. Napokon si vymysleli dopravnú nehodu na ceste R1 pri Nitre. Vo vysielaní o týchto udalostiach rádio neinformovalo, aby sa konkurencia nemohla brániť, že jej volali šoféri, ktorí to počuli. Stella servis informácie prebral do štvrť hodiny a vzápätí ich vysielali rádiá, ktoré mu za služby platia. „Nevidíme dôvod, aby niekto žil z našich správ. Oni to takto robia už dlhé roky,“ hovorí riaditeľka Expresu Eva Babitzová. Dodala, že firmu na problém už upozorňovali. Teraz prípad odovzdali právnikom, ktorí by ho mali riešiť súdnou cestou.

  Zdá sa teda, že Stella scrapovala databázu konkurencie, ktorú následne využívala vo svoj prospech. Šetrila tým na nákladoch, ktoré by musela inak vynaložiť v súvislosti získavaním týchto informácií od motoristov a iných osôb. Prípad je krásnym prípadom na porušenie práva k neautorskej databáze, prípadne na ťaženie z cudzieho úsilia podľa § 44 a nasl. ObchZ (reflekcia § 48 ObchZ). Ide o podobný prípad, ako keď Slovenský hydrometeorologický ústav na webe zámerne pozmenil niektoré namerané teploty a konkurencia si údaje osvojila. Tento spor ale neskončil vtedy na súde.

  Podľa vyjadrenia Stella zrejme praktika nie je až tak skutkovo sporná.

   
 • Martin Husovec 1:24 pm dňa September 4, 2013 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , Martin Husovec   

  Prešla novela AutZ 

  Keďže parlament podľa informácií HN včera prelomil čiatočné veto prezidenta k novele autorského zákona, zákon nadobudne účinnosť v pôvodnej podobe v akej prešiel tretím čítaním slovenským Parlamentom. A to je dobrá aj zlá správa.

  Tá dobrá je, že po slobodné licencie budú mať na Slovensku konečne poriadny právny rámec. Hoci doteraz tieto licencie neboli vždy neplatné, alebo úplne neúčinné a to aj napriek právnej úprave [1], táto novela bola už len otázkou času. Jej neprijatie dokonca mohlo porušovať smernicu o elektronickom obchode (čl. 9 ods. 1). Okrem toho novela prináša aj ďalšie pozitívne zmeny.

  Zlou správou je však na návrh Výboru pre kultúru vložené ustanovenie o možnosti žiadať dvojnásobok licenčnej odmeny pri akomkoľvek porušení autorského práva:

  „28. V § 56 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie: „g) vydania bezdôvodného obohatenia vo výške dvojnásobku odmeny, ktorá je obvyklá za získanie licencie pri obdobných zmluvných podmienkach v čase neoprávneného zásahu do tohto práva.“.“.

  V prvom rade preto, že prenáša ťažisko z zodpovednosti za škodu na bezdôvodné obohatenie, pričom vytesňuje zodpovednosť za škodu z aplikácie. V druhom rade preto, že so sebou prináša radu problémov použitím iného mechanizmu ako napríklad spoločná zodpovednosť za bezdôvodné obohatenie (viď share-rapid.cz), a v neposlednom rade preto, že stíha aj nezavinené porušenie autorského práva dvojnásobkom.

  Nehovorím, že dvojnásobná kompenzácia ako taká nemá žiadne miesto v právnom poriadku (pozri rozsiahle dielo prof. Dreiera: Kompensation und Prävention), ale že takýto mechanizmus nie je vhodný. A áno ide o mechanizmus prebraný bez kritického zamyslenia z ČR. Ustanovenie § 56 ods. 1 písm. g) tak bude špeciálnym ustanovení k § 458a ObčZ.

  Najvtipnejšie na celej novele je, že verejnosti bola predaná ako novela o novinách, pričom v tomto smere sa nič nezmenilo. Všetko je po starom. Noviny boli a sú chránené ako autorské dielo naďalej. Na pobavenie preto citujem z agentúrnej správy:

  Novela posilňuje autorskú ochranu tvorcov novín. Ak je v novinách aspoň jeden príspevok, na ktorý sa vzťahuje ochrana autorského diela, celé noviny sa budú považovať za súborné dielo podobne, ako je tomu dnes v prípade časopisov. Agentúry, ktoré monitorujú novinové správy a ďalej ich predávajú, preto budú od termínu účinnosti novely potrebovať na takúto činnosť súhlas vydavateľa novín. Keď ho získajú, budú môcť na trhu umiestňovať svoje produkty rovnako ako doteraz.

  [1] Pozri Husovec, M. Verejný záujem v autorskom práve. Výnimky a obmedzenia, reštriktívne? In Právny obzor č. 5/2013 . Dostupné tu.

   
 • Martin Husovec 6:55 pm dňa August 26, 2013 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , , Martin Husovec,   

  Prolux potvrdený pred NSČR 

  Český prípad o zodpovednosti poskytovateľov, Prolux, bol nedávno (31. 07. 2013) potvrdený Najvyšším súdom ČR (sp. zn. 23 Cdo 2623/201). Informoval o tom portál itprávo.cz. V roszudku nenájdete ale nič prevratné z pera Najvyššieho súdu ČR.

  Z uvedeného vyplývá, že v daném případě není uplatněný dovolací důvod naplněn, neboť odvolací soud dospěl ke skutkovým závěrům, které byly rozhodné pro posouzení věci a proto se nemůže jednat o vadu řízení ve smyslu § 241a odst. 2 písm. a) o. s. ř. a nelze shledat, že by zde byly vady ve zjišťování skutkového stavu věci. Za této skutkové situace nebylo nezbytné zjišťovat pravdivost předmětných příspěvků, neboť tyto příspěvky nebyly schopny, s uvedenou výjimkou, zasáhnout do dobré pověsti žalobce.

  Dovolací soud proto dospěl k závěru, že v této části dovolání, v níž bylo dovolání shledáno přípustným, nebyl uplatněný dovolací důvod shledán jako naplněný.

  V dalším lze odkázat na odůvodnění rozsudku odvolacího soudu, které bylo velmi podrobně a pečlivě zpracováno.

  Podrobnosti o (nepublikovanom) rozsudku Vrchného súdu v Prahe nájdete napríklad aj v mojom článku pre Revue: HUSOVEC, M. Krátky komentár k prípadu Prolux In Revue pro právo a technologie č. 1/2011, v ktorom som ho z tam uvedených viacerých dôvodov kritizoval.

   
 • Martin Husovec 12:09 pm dňa August 17, 2013 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , collecting societies, , , exceptions and limitations, Martin Husovec,   

  Legislatívny zámer nového AutZ 

  Na stránke Justice bol publikovaný legislatívny zámer nového slovenského AutZ. Osobne som sa potešil mnohých pasážam. Vyberám sem niekoľko tých zaujímavejších. Keďže ide zatiaľ skôr o programové tézy, nebudem ich zatiaľ podrobne hodnotiť alebo komentovať. Na to ešte príde čas.

  Súčasná podoba autorského práva zároveň predstavuje výrazný problém aj pre tzv. internetovú ekonomiku, keďže nezohľadňuje požiadavky týkajúce sa ochrany a používania autorských diel a iných predmetov ochrany na internete.

  Cieľom koncepcie nového autorského zákona je preto príprava moderného a flexibilného právneho predpisu, ktorý zabezpečí autorom a iným nositeľom práv efektívnejší výkon ich práv v mantineloch stanovených európskym a medzinárodným právom. Na druhej strane však nebude predstavovať prekážku pre šírenie kultúry, vzdelania a výsledkov výskumu či pre rozvoj internetovej ekonomiky a podporu tvorivosti. Nový autorský zákon tak nepriamo prispeje aj k zvýšeniu konkurencieschopnosti Slovenskej republiky prostredníctvom vytvorenia vitálneho rámca na podporu inovácií a investícií do sektora kreatívneho priemyslu s vysokou pridanou hodnotou.

  Pojmové znaky diela

  Predovšetkým dielo ako predmet autorského práva bolo v poslednom čase v centre pozornosti viacerých rozhodnutí Súdneho dvora EÚ, konkrétne rozhodnutí vo veci C-145/10 Painer, C-393/09 Bezpečnostní softwarová asociace, C-05/08 Infopaq International a ďalších. V tejto súvislosti sa v rámci rekodifikácie posúdi potreba revízie pojmových znakov diela, najmä zavedenie jedinečnosti ako pojmového znaku diela. Všeobecne je však nutné reflektovať najmä na početné rozhodnutia Súdneho dvora EÚ, ktoré sa osobitne týkajú autorského práva (napr. verejného prenosu autorských diel, náhrad odmien za vyhotovenie rozmnoženiny na súkromné účely, vyčerpanie práv v digitálnom prostredí), ale aj práv súvisiacich s autorským právom a osobitného práva k databáze (zoznam relevantných rozhodnutí je uvedený v doložke zlučiteľnosti).

  Definície v AutZ

  Aplikačná prax, technický rozvoj, príchod nových technológií, masívny nástup tzv. nových médií, vzrastajúci význam digitálneho prostredia a transpozícia niekoľkých smerníc si vyžaduje aktualizáciu definícií a pojmov, prípadne zavedenie nových tak, aby sa predišlo terminologickým a výkladovým nejasnostiam a zvýšila sa miera právnej istoty pri aplikácii autorského zákona.

  Zničenie diela umiestneného na verejnom priestranstve

  Z pretrvávajúcich dôvodov vyplývajúcich z aplikačnej praxe bude v rámci rekodifikácie autorského zákona v záujme ochrany originálov diel výtvarného umenia umiestnených na verejnom priestranstve zavedená osobitná informačná povinnosť vlastníka alebo užívateľa veci, ktorej prostredníctvom je dielo vyjadrené, voči autorovi (príp. odvodenému nositeľovi práv či príslušnej organizácii kolektívnej správy) v prípade, že má v úmysle tento hmotný nosič zničiť alebo odstrániť, samozrejme, za podmienky, že je to od vlastníka alebo užívateľa veci bude spravodlivé požadovať. Zároveň sa upravia aj ďalšie povinnosti týchto osôb (napr. na vyžiadanie autora poskytnúť dokumentáciu diela vrátane vyobrazenia, vystihujúceho stav pred zničením). Základnú koncepciu nezávislosti vlastníckeho práva k veci (napr. obraz – plátno) a autorského práva k dielu (napr. maľba) je však nevyhnutné zachovať.

  Režim zamestnaneckého diela

  Ak je autor v zamestnaneckom pomere a svoje dielo vytvorí v rámci plnenia pracovných úloh, je v záujme zamestnávateľa, aby z vytvoreného diela (ideálneho objektu) získal prospech, ktorý mu prislúcha s ohľadom na jeho vstupné investície. Zamestnávateľ by mal teda vykonávať všetky práva autora k zamestnaneckému dielu vo svojom mene a na svoj účet. Samozrejme, aj tu platí dispozičná zásada, podľa ktorej je možné dohodnúť odchylnú úpravu výkonu práv. Pokiaľ však ide o vzťah zamestnávateľa a tretích osôb, podľa platného autorského zákona je možné právo výkonu majetkových práv autora (zamestnanca) postúpiť tretej osobe len s jeho súhlasom, čo do istej miery predstavuje rozpor s koncepciou výkonu práv zamestnávateľom ako výsledku vlastnej investície do vytvorenia diela. Rovnako problematické je aj právo autora na nedotknuteľnosť diela, ktoré zásadne obmedzuje právo zamestnávateľa na spracovanie diela.

  Režim diela na objednávku

  Uvedené obmedzenie a zákonom vynútené uzatváranie ďalších (nadväzujúcich) zmlúv sa ukazuje ako neodôvodnené a v praxi často zmätočné či nesprávne aplikované. Z tohto dôvodu sa v rámci režimu „diela na objednávku“ upraví výkon práv k vytvorenému (objednanému) dielu ako dispozitívna norma tak, že dielo bude možné použiť (v autorskoprávnom význame) na účel vyplývajúci zo zmluvy (napr. zmluvy o dielo) s tým, že ak by chcel objednávateľ použiť dielo iným (ďalším) spôsobom, bude musieť s autorom uzavrieť osobitnú licenčnú zmluvu. Zároveň bude ponechaná možnosť autora používať dielo sám alebo poskytnúť súhlas na jeho použitie tretej osobe (ak nebude dohodnuté inak a ak to nebude v rozpore s oprávnenými záujmami objednávateľa).

  Prevoditeľnosť práv a vzdanie sa práv

  V rámci rekodifikácie bude venovaná pozornosť aj otázke prevoditeľnosti v oblasti autorského práva. V niektorých prípadoch platný autorský zákon počíta priamo aj s možnosťou prevodu – a to v prípade majetkových práv výrobcu zvukového záznamu, zvukovo-obrazového záznamu, vysielateľa a práva zhotoviteľa databázy (osobitný typ zmluvy o prevode však platný autorský zákon neupravuje a ani nebude upravovať). Majetkové práva autora a výkonného umelca sú však neprevoditeľné. Prevoditeľnosť autorských práv je pritom zavedená vo viacerých štátoch EÚ (napr. Veľká Británia, Maďarsko, Švédsko, Fínsko, Litva, Estónsko). V rámci rekodifikácie bude posúdená vhodnosť zavedenia práva autora previesť svoje majetkové práva na tretiu osobu, keďže podľa platnej právnej úpravy sa dajú podobné (nie však úplne rovnaké) účinky dosiahnuť len výhradnou licenčnou zmluvou uzatvorenou na celú dobu trvania majetkových práv, v neobmedzenom rozsahu, na všetky spôsoby použitia (avšak podľa platnej právnej úpravy nie je možné udeliť súhlas na spôsob použitia, ktorý nie je známy v čase uzavretia licenčnej zmluvy). Majetkové práva by tak mohli byť predmetom licencie, prevodu alebo dedičstva čiastočne alebo ako celok. Osobnostné práva ostanú naďalej neprevoditeľné.

  Rovnako sa v rámci rekodifikácie okrem otázky prevoditeľnosti posúdi ponechanie aplikácie autorskoprávnej zásady nemožnosti vzdania sa práv. Prax si vyžiadala posúdenie zavedenia vzdania sa majetkových autorských práv, keď v niektorých prípadoch môžu byť pre autora na príťaž (napr. daňovo-odvodové povinnosti v súvislosti s príjmami z licenčných zmlúv, resp. s príjmami vyplácanými organizáciami kolektívnej správy alebo aj v prípadoch, keď chce autor slobodne umožniť čo najširšie používanie svojho autorského diela v zmysle sféry public domain).

  Súhlas ako okolnosť vylučujúca protiprávnosť

  V rámci rekodifikácie sa z dôvodu odstránenia právnej neistoty výslovne uvedie možnosť autora udeliť súhlas so zásahom do jeho autorských osobnostných práv (podobne je to aj pri všeobecných osobnostných právach, keď fyzická osoba môže udeliť privolenie napr. s tým, aby bola vyhotovená jeho podobizeň). Zmena sa teda bude týkať nakladania s osobnostnými právami v tom zmysle, že autor môže udeliť súhlas so zásahom do svojich osobnostných práv. Takýto súhlas musí byť limitovaný čo do rozsahu, zrozumiteľný/jednoznačný a vedomý, pričom bude predstavovať okolnosť vylučujúcu protiprávnosť uvedeného konania.

  Nové zákonné dôvody na odstúpenie od licenčnej zmluvy

  V záujme posilnenia práv autorov je potrebné zaviesť do novej právnej úpravy možnosť odstúpenia od zmluvy v prípade nevyužívania udelenej výhradnej licencie nadobúdateľom. Ide o inštitút, ktorý autorovi (resp. poskytovateľovi licencie)  dáva zákonný nárok na odstúpenie od zmluvy z dôvodu nečinnosti alebo nedostatočnej činnosti druhej zmluvnej strany.

  Ďalším z osobitných dôvodov odstúpenia od licenčnej zmluvy bude odstúpenie od zmluvy z dôvodu zmeny presvedčenia autora (resp. poskytovateľa licencie) v prípade nezverejneného diela. Zmena presvedčenia môže súvisieť so zmenou umeleckého, vedeckého či hodnotového postoja, pričom uplatnením licencie by oprávneným osobným záujmom autora vznikla ujma v prípade nemožnosti odstúpenia od zmluvy z týchto dôvodov. Zároveň zákon stanoví podrobnejšie podmienky odstúpenia od zmluvy z dôvodu zmeny presvedčenia.

  Výnimky a obmedzenia z autorského práva

  Novelou autorského zákona, ktorá bola dňa 21. júna 2013 schválená Národnou radou Slovenskej republiky (s účinnosťou od 1. novembra 2013), došlo k rozšíreniu formulácie tzv. knižničnej alebo archívnej výnimky (§ 31 platného autorského zákona) vo vzťahu                   k subjektom oprávneným využívať túto zákonnú licenciu (o múzeá, resp. galérie v zmysle smernice 2001/29/ES). Takéto smerovanie sa prejaví  aj pri iných už existujúcich výnimkách, ktoré sú v súčasnosti v porovnaní so znením smernice formulované príliš reštriktívne (napr. citácia diela).

  Klauzula obmedzného “fair-use” typu

  V súlade s § 853 ods. 1 Občianskeho zákonníka a v zmysle trojkrokového testu upraveného na európskej aj medzinárodnej úrovni sa posúdi zakotvenie aplikácie výnimiek na analogické prípady, pokiaľ nakladanie s dielom nebude v rozpore s bežným využitím diela a nedôjde tým k neodôvodnenému zásahu do právom chránených záujmov autora.

  Organizácie kolektívnej správy

  Okrem zvýšenia transparentnosti organizácií kolektívnej správy (napr. formou zverejňovania povinných informácií) si rekodifikácia kladie za cieľ revíziu ustanovení týkajúcich sa výkonu dohľadu nad výkonom kolektívnej správy práv, keďže v súčasnosti sa možnosti výkonu tohto dohľadu javia ako nedostatočné. Najmä je potrebné vyjasniť vzťah medzi výkonom dohľadu a následným vedením správneho konania v prípade porušenia povinností a primeraným aplikovaním zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov. Predmetom rekodifikácie budú aj podmienky udelenia oprávnenia na výkon kolektívnej správy práv, ktoré by mali byť detailnejšie vyšpecifikované. S tým súvisí aj odstránenie viazanosti sídla organizácie kolektívnej správy na územie Slovenskej republiky, čo je podmienka, ktorá nezodpovedá voľnému pohybu služieb a podmienkam obchodu v rámci jednotného trhu. Dôraz sa bude klásť aj na ustanovenia, ktoré sa týkajú vzťahu s používateľmi a problematiky uzatvárania licenčných zmlúv organizáciami kolektívnej správy, predovšetkým tzv. rozšírených kolektívnych licencií, ktoré sa môžu aplikovať len za splnenia určitých podmienok a týkajú sa len konkrétnych spôsobov použitia vymedzených zákonom. Ide o prípady masového použitia, kde individuálne dohody nie sú realizovateľné. Význam rozšírených kolektívnych licencií je najmä v tom, že používatelia v špecifických prípadoch ustanovených zákonom budú mať istotu vysporiadania kompletného repertoáru, aj v prípade nezastupovaných nositeľov práv (s výnimkou tých nositeľov práv, ktorí využili možnosť v zmysle tzv. opt-out – výslovného vylúčenia správy práv organizáciou kolektívnej správy, ktorá musí byť pre nositeľov práv garantovaná).

  Poslednú novelu AutZ (odkazovanú aj v tomto legislatívno zámere), ktorú nedávno čiastočne vrátil prezident svojím nekompetentným vetom nájdete tu.

   
  • Noviny 4:24 pm dňa august 20, 2013 Trvalý odkaz | Odpovedať

   Ďakujem za upozornenie na veto prezidenta republiky. Doslova rozkošný je jeho návrh, aby sa novela schválila v znení, že za súborné dielo sa považuje aj iná databáza “okrem novín”. To uňho zase nejaký známy niečo prelobboval. Ale fakt je, že stačí keby boli kompetentné súdy, nemusí sa kvôli tomu upravovať predpis. (Ospravedlňujem sa, že môj komentár nesúvisí s vecným zámerom nového AZ, ktorý je inak na Slovensku dosť potrebný.)

 • Martin Husovec 5:24 am dňa August 10, 2013 Trvalý odkaz | Odpovedať
  Značky: , file sharing, inovation, Martin Husovec   

  Žaloba proti Ulož.to môže byť premárnená šanca 

  Na Lupa.cz vyšiel môj komentár k pripravovanej žalobe proti Ulož.to.

  Minulý týždeň sa na iHned.cz objavila informácia, že český nahrávací priemysel stratil s Ulož.to trpezlivosť. Tento krok je zrejme výsledkom frustrácie, ktorú nie tak dávno na Lupe opisoval pán Srstka z Dilie, ktorý sa vtedy sťažoval na neriešiteľnosť situácie vymáhania autorských práv na Internete. Iste, mnoho frustrácie majiteľov práv možno ľudsky chápať. Ak však pripravovaný súdny spor nie je skôr výsledkom tlaku koalície novej konkurencie Ulož.to (napr. typu Spotify alebo Pandora), ale len ventilovaním frustrácie z jednej služby, pôjde o vyhodené peniaze, hoci aj spor majitelia práv vyhrajú.

  Celý článok je tu – na Lupa.cz. Feedback je vítaný.

   
c
napísať nový článok
j
ďalší článok/ďalší komentár
k
predchádzajúci článok/predchádzajúci komentár
r
odpoveď
e
upraviť
o
zobraziť/skryť komentáre
t
ísť na začiatok
l
ísť na prihlásenie
h
zobraziť/skryť nápovedu
shift + esc
zrušiť